| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část
Vydáno dne 12. 02. 2007 (3395 přečtení)

?...Tím stra?livým viděním byli mnozí tak byli přestra?eni, ?e odle?eti to museli, jiní také smrt z toho divadla měli...?Akce "Dobytčí trh" 4. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Rozhodně se mnoho ze zásadních informací stejně vytratilo beze stopy do ?ádoucího ztracena, nebo? svědectví ?méně? hodnotných svědků nebyla brána v potaz.

Včetně nejdůle?itěj?ích svědectví bezprostředně očitých svědků ? druhých a zejména třetích nočních hlídek.
Ponocným i strá?cům u nedalekých městských bran bych naopak bez váhání polo?il mno?ství dotěrných otázek. A pátral bych dále. Nebo? z přítmí zpovědnic by zanedlouho vyrá?eli pověření poslové spěchající cestou necestou, kolem tehdej?ího vladaře a? do Říma.
Zaznamenali bychom ruch dostatečně připomínající páteční dálniční spoje dvacátého století, kdy? společně prcháme od Černého díla Velkého bratra Euroaisjského i toho z Velké Oceanie, do svých chat a chalup.
A nebývaly to nutně jen křes?anské zpovědnice, z nich? citlivé císařské ucho zachytilo ?alobný hlásek.

?Nato strhl se opět vítr veliký a v?echno to stra?livé vidění zmizelo, toliko v povětří zůstaly jakési ohnivé znamení jako záře, v něm? vidíno bylo kolo ohnivé a trvalo a? do bílého dne.?

Ačkoliv i závěrečné efekty potvrzují na?e předpoklady o záva?nosti celé události, patřící evidentně do oblastí trezorově popíraných skutečností, o kterých se i novověký mě??an neodvá?í ti?e ?eptat nedaleko svého u?ního boltce, nato? ucha svého nejlep?ího přítele.

Informace jsou natolik záva?né, ?e musí být okam?itě informován panovník Imperátor (případně jeho jezuit?tí poradci a tajní radové). Prozatím v?ak musíme s překvapením konstatovat, ?e se nic podobného nekonalo.
Ač se po noční Praze, stě?í přátelsky nakloněné Habsburskému domu, prochází neznámá, viditelně velmi mocná a mo?ná velevlastizrádně motivovaná armáda zvlá?tních ozbrojenců, ovládajících takovou techniku, je? by viditelně hravě postačila nejen k potlačení jakékoliv Techno Czeck_party (právě účelově vygenerované tými? represivními slo?kami a jinotajnými slu?bami), ale i k závěrečnému vymetení Habsburků z Českých zemí.
A je?tě by zbylo.
Nestalo se tak, co? signalizuje krajně nepříznivé vibrace směrem k mé zavr?eníhodné xenofobně-?ovinistické podstatě. I kdy? na druhé straně, na druhé straně zpravidla zuřivě podupává strana protivná.
Dal?í okam?iky nech? opět nále?í pokračování na?eho příběhu:

?...Tím stra?livým viděním byli mnozí tak byli přestra?eni, ?e odle?eti to museli, jiní také smrt z toho divadla měli...?

Tento zápis ji? jen dokumentuje jistý stupeň neznalosti hraničící a? se surovostí onoho pra?ského zviditelnění se neznámé entity. Čím? záva?nost celého případu nabývá, alespoň v mých očích, na intenzitě. Pouze bohorovný ignorant vidí za v?ím pouze Jiráska, Slavatu, nebo Weniga.

V Praze se 21. 7. 1571 skutečně cosi záva?ného přihodilo. Tak záva?ného, ?e by i dne?ní tajné slu?by, i ty soukromé měli zavětřit, kdy? u? ta česká dávno není česká.
A proto?e se jako v?dy musíme spolehnout pouze na sebe a na některé ?odtajněné skutečnosti?, pokusme se s tím málem, co víme, o vyjasnění si některých bodů příběhu.
I kdy? je stále nutné uva?ovat fakt, ?e za mnohými odtajněnými zprávami se skrývá pouze úmysl vlo?it do oběhu mezipravdy (semitrue), které jsou v dezinformační oblasti zájmů podstatně produktivněj?í, ne? dosavadní prostoduché polopravdy a l?i.
Připomeňme si rovně? ten fakt, ?e po roce 1989 dochází k prudkému poklesu beztak ji? nulové informovanosti o čemkoli, co souvisí s na?imi ?ivotně důle?itými zájmy. Čestnou výjimkou jsou snad pouze relativně přesné údaje o dal?ích neúspě?ích Slovenska, radostných přírůstcích nejmenovaných zoologických zahrad, či dobře cílené nabídce blí?e neurčených tamponů, které prozatím nepotřebuji ani náhodou.
Slavné období, kdy televizní obrazovka, říkejme ji pro lep?í orientaci Velký Bratr 1 (dne 1. března 2002 v nočních zprávách, kdy ji? vět?ina obyvatelstva sní o lep?ích zítřcích), vede prostřednictvím dvou mocných moderátorů dialog (jako v?dy lehce zaměnitelný s monologem) na téma, zda nový tajný příkaz nejmenovaných obranných agentur Spojených států vydávat novinářům pouze nepravdivé zprávy - neohrozí svobodu tisku.
Oba moderátoři, zvlá?tě vybraní velikáni obrazovky VB1, docházejí k jednohlasně slabomyslnému názoru, ?e nikoli. Pozoruhodný poznatek, který si budeme muset časem snad i osvojit.
Je to období, kdy naopak občansko právní televizní stanice ?Landsmanschaft 2? ?ílí nad zločineckou xenofoboií a ?ovinismem českého národa a nepromlčitelnými zločiny prezidenta Československé republiky Dr. Edwarda Bene?e, kdy? nejen hodní vy?etřovatelé na gestapu, ale i jiní vysoce tolerantní němečtí strýčkové byli pouze vyprovokováni nepřijatelnou drzostí českých banditů. Kteří se později ne?títili, společně s anglosaskými zločinci, terorizovat pokojné německé obyvatelstvo.
Pod ?úhlem dojmu? takto vnímané ústavou zaručené svobody slova je nutné hledět i na následující řádky. Nebo? procento semitrue (mezipravd vlo?ených agenturami, nekamarádící se s nikým) dosahuje i v této komoditě solidní úrovně vítaného systémového chaosu.
Jediné, co se vymyká této li?ácké stínohře, je skutečnost (obecně bohu?el nesdělitelná), ?e bez ohledu na systematické l?i a mlaskavě zuřivé chrochtání pseudocharismatických politiků, se na?e planeta se stala cílovou adresou zájmů, které by nás zcela určitě nemusely potě?it (psáno 1993).

Hovořím o realitě zdánlivě netečně vegetující nejen v těsné blízkosti na?i planety. Kdy? státní terorismus reprezentovaný povět?inou úmyslně děravými zákony, jistým druhem zvráceností a pový?eným vkládáním mezipravd, bude vzápětí determinován vzestupnou funkcí a vytvářením virtuální reality - nikdy neexistujícího světa, je? nám Velký bratr začal připravovat je?tě dříve, ne? se prostřednictvím bankovního sektoru rozhodl zbohatnout nejen na I. světové válce, či Velké Říjnové Socialistické Revoluci. Nicméně o poznání později, kdy do na?ich končin vesmíru zavítali mo?ná nevítaní hosté. Zřejmě rození potí?isté, nebo? i oni byli rovně? a neprodleně zařazeni mezi tzv. velmi ?utajované skutečnosti?.

A proto?e stav pravdy je takový jaký je, jsme nuceni uva?ovat o četnosti druhů mimozemských entit pouze pohledem ufologických sekt, je? z neznámého důvodu vlastní nikdy nevysychající pramen zaručeně stále a stále pravdivěj?ích odtajněných vymy?leností.
Nicméně, lze tyto informace porovnat s těmi historickými záznamy, o nich? lze předpokládat, ?e ruka cenzora neměla příli? zdatné, či chcete-li sofistikované zázemí, jaké očekáváme u Svaté inkvizice, či současných nadstátních agentur nad jejich? činy mnohdy i sama ?Hrůza strachy strnula a pravda nav?dy oněměla?.
V té?e úrovni musíme uva?ovat o reálnosti jevu ?akce Dobytčí trh?. Přičem? připomínám tu skutečnost, ?e několik svědků onemocnělo, zatímco jiní zemřeli v důsledku nebývalého stresu, či chcete-li strachu.
Jak snadná je vlastně eliminace jedince, či dokonce celého národa, za pomocí dlouhodobých stresů a vynuceného strachu?

Strach, mocná zbraň a spojenec terorizmu, jen? pový?en systémově na státní úroveň, dovolí beztrestně, s lehkostí pracovníků gestapa, likvidovat na příklad i neúnosně přetí?ený sociální systém. Například eliminací nepohodlných důchodců.

Vítána je mediální osvěta kombinovaná bilboardy s tématickým okruhem ?Bezbolestně asistovaná smrt! Eutanásie v?e vyře?í!?
Vhodným doplňkem stresů jsou nejen uměle vybuzené ?ivotní nejistoty, ale i ka?dodenní drobná a zákonem nepostihnutelná denní diskriminace, či dokonce obyčejně naučená absence etiky.
Správnými podněty vyvolaný stres, či dobře směrované frustrace, způsobují toti? zvý?enou produkci adrenalinu. Hormon připravující tělo na zvý?ený výdej energie tím, ?e zvy?uje hladinu cukru v krvi, zrychluje srdeční tep a roztahuje cévy v kosterních svalech a v srdci.
Aktivace mobilizující ve?keré tělesné síly je vykoupena sní?ením krve do ?méně důle?itých? orgánů. Čím méně krve, tím méně kyslíku. Ve vlásečnicích dochází pak k úniku plazmatu a krevní stav se v tomté? důsledku neobyčejně sni?uje. Stav, jen? mů?e končit i smrtí. Trvá-li déle ne? tělo unese, či opakuje-li se v dostatečně frekventovaných zabijáckých cyklech.
Nebo přesahuje-li rázově několikanásobně únosnou hranici.
Pak není ostuda zemřít strachem.
Je to promy?lený zločin útočícího zmetka.


Dokončení v 5. části (19. 2. 2007)


Akce "Dobytčí trh" 5. část (19. 2. 2007)
Akce "Dobytčí trh" 4. část
Akce "Dobytčí trh" 3. část
Akce "Dobytčí trh" 2. část
Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létáš, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0