| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Necronomicon III,
Vydáno dne 09. 12. 2006 (5018 přečtení)

Soupis mrtvých jmen

©Zdeněk Patrick 1994
Soupis mrtvých jmen

Pokud si dobře vzpomínám, tak vetřelci typu Asura, tvrdili na?im mezopotamským předkům, ?e jejich rod, respektive planetu, postihlo nesmírné planetární ne?těstí (později, po 4 000 letech, prý přijuchali s jinou variantou. Ne?těstí postihlo prý "bratry" v Orionu. Potřebují tedy na?e enzýmy, krev a mno?ství genetického materiálu).

Jedině mo?ná záchrana tehdy prý byla skrze pozemské zlato, pomocí něho? vybudují kolem své domovské planety ochrannou barieru.

Co? není a? tak hloupý nápad. Mo?ná směřující k eliminaci dálkových detekcí, respektive odklonění, či částečné pohlcení detekčních signálů zrcadly na bázi zlata či naopak stříbra.Planetární zásoby stříbra (ale i drahých kamenů) nakonec vybledly rovně?.

V dolování pozemského zlata nastal velký boom. Skrz na skrz časem. K otrocké práci jsou nutné pracovní síly, tak?e otrokářské svazy pracují na plné obrátky.

Av?ak kupodivu nikdo, mimo spiklenců, ?ádné mimozemce s přízemními tu?bami domorodých bankéřských konglomerátů, nikdy nespatřil ani koutkem oka.

Přesto Sumer téměř nav?dy beze stop mizí. Přinejmen?ím na více ne? 4 000 let.

Po Sumeru je na řadě Egypt. Čeká jej v?ak stejný osud.

Egypt se posléze stává ubohou provincií starého Říma.

Nastává období starého Říma, z něho? pocházejí pouze dílčí informace o fenoménu sukubi a inkubi. Časů, kdy křes?ané byli je?tě neznámou budoucností a nezvaní démon?tí náv?těvníci římských lo?nic, pracovali kupodivu podle stejně ďábelského scénáře, jako bedroom vizitors dvacátého století.

Nezávisle na vůli a vědomí svých obětí, s nimi zcela netradičním způsobem "soulo?ili" ji? před více ne? třemi tisíci léty.

Termín sucubi a incubi překvapivě není církevním vynálezem, jakkoliv v inkvizičním slovníku Svaté inkvizice rychle zdomácněl.

Po Římu, jen? je nav?dy zničen germánskými barbary, přichází do úvahy Vatikán:

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Pape?, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla účelově popírána ji? od dob saduceů (konzervativní křídlo vy??ích ?idovských kně?í pracujících jako protěj?ek farizeů).

Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás v?emi na?imi lidskými touhami a nadějemi.

Odvá?né vyhlá?ení, je? se musí opírat o důkazní materiál!

Připomeňme si pro úplnost, ?e existují i padlí andělé, někdej?í strá?ci nebes, o nich? hovoří nejen Platon v úryvku "Kritias", ale i apokryfní Enochova kniha.

Ve sklepních prostorách Vatikánu (v místech někdej?ího močálu), respektive v klenutých prostorách pod vatikánskou knihovnou, v udusané půdě (kam lidská noha nevkročila prý ji? pět set let), byly údajně nalezeny ostatky (lebky) bytostí, li?ící se od zavedeného typu člověka. Pape? Jan Pavel II. vydal, prý zřejmě na popud světových bezpečnostních slo?ek, okam?itý přísný příkaz mlčení. Jan Pavel II. (polský rodák Karol Vojtyla) nález údajně komentoval slovy: "A" ji? je to cokoliv, předkové měli dobrý důvod "To" tam pochovat a zapomenout".

Jistý luteránský pastor pape?e Jana Pavla II. (Michal Maregski) komentoval zále?itost slovy: "Spekulace, ?e cizinci s kosmu mohli být na?imi předky zobrazováni jako andělé, není pravděpodobná, nebo? proč by byli andělé pochovaní přímo ve Vatikánu a vzápětí zcela zapomenuti??

Mo?ná proto, ?e se jednalo o druhou, přesněji - opačnou (zlej?í) skupinu adělských náv?těvníků, kteří kdysi padli do tenat Svaté Inkvizice.

Připomeňme si, ?e před 500 lety (cca 1506 n. l.) byl Vatikán nejmocněj?í světovou institucí. Z tohoto faktu vyplývá dal?í varianta: EBEové - vyslanci a zároveň vazalové mimozemců typu Asura nav?těvují pouze mocná uskupení, skrze která lze mnohem snadněji praktikovat své agresivní choutky a nepozorovaně implantovat zánik lidstva do celého světa.

Pokud se v souvislosti s nálezem jedním dechem připomíná někdej?í močál, jen? tu kdysi býval, pak lze odvozeně uva?ovat mo?nost, ?e zmiňovaných pět set let je zavadějící informace.

Ulo?ení mimozemských ostatků lze tedy klást mezi roky cca 300 a? 1506 n. l. Tedy do období, kdy se křes?ané definitivně zmocnili Říma a pota?mo i celé Evropy.

Nyní je ji? jen na na?í odvaze zkoumat, zda-li se v uvedeném časovém intervalu skutečně nepřihodilo cosi podivného a nepřirozeného!

Dne 13. března 1233

V pape?ské Bule Řehoře IX. vydané tohto roku se hovoří o bytosti, je? se zjevuje jako ?edý mu?, s výraznýma a velkýma očima, hubený a? vychrtlý, tělo prakticky bezmasé a chladné poko?ky.

V mnohých případech jeho horní polovina září a to tak intenzivně, ?e osvití celou okolní prostoru. Ona bytost, nazývaná "průvodce" posléze mizí a stává se neviditelnou.

Zcela evidentně se jedná o démonskou, či ďábelskou bytost, která mů?e měnit dle libosti těla, mizet, překonávat obrovské vzdálenosti nezávisle na čase, číst my?lenky lidí a přemis?ovat jejich těla na libovolné místo.

Mimo jiné byla tato bytost v průběhu času obviněna, ?e plodí s pozemskými ?enami lidem nepodobné nestvůry.

Roku 1484 vydal pape? Innocenc VIII. (Neposkvrněný VIII,) bulu Summis desiderantes affectbus, obsahující teze boje proti herezi a čarodějnictví.

Ji? o tři roky později (1487 n. l.) tyto teze dva německo katoličtí mni?i (Jacob Sprenger a Kramer) pečlivě rozpracovali. A to do nejmen?ích detailů a se v?í germánskou důkladností!

Světlo světa tak spatřil nebývale "pokrokový" návod, "jak nenápadně sledovat, stíhat a následně eliminovat v?echny vytypované mo?ná mo?né nepřátelské osoby, dodatečně podezřelé ze zlých úmyslů, čarodějnictví, magie a spolupráce se Satanem".

Tento zcela vyjímečně hanebný spis se stal výchozím materiálem nejen Velkých i malých svatých inkvizitorů při následném běsnění. Ale mnohem později i k odhalení třídního nepřítele, či mo?ná mo?ného teroristy. Ani? podezřelý vůbec, kdy tu?il, ?e cosi podobného vůbec existuje.

Miliony čarodějnic, heretiků a nevinných osob bylo vyhlazeno z tohoto světa. A to s příslovečnou krutostí.

Pocházející prý z čistého milosrdenství "Svatých Otců".

"Očistným" plamenům slavnostního autodafé pak v?dy předcházelo nemilosrdné mučení inspirované Svatou Inkvizicí.

Tak kruté, ?e mnohdy přítomní přísedící omdlévali hrůzou.

Pokud mučitelé naopak neřičeli ničemnou slastí!

Jakoby zlé síly opustily samo peklo a Satan sám konvertoval ke katolické církvi, aby se stal Velkým Inkvizitorem.

Zůstala pouze nezměnitelná jistota: Děti upálených i děti jejich dětí se ji? nikdy nenarodily.

Je jim cizí pravda i dobročiní.

Posilují se na?im utrpením.
Přicházejí zplozenci temnot


Necronomicon - Kniha mrtvých jmen
Necronomicon II.
Necronomicon III..
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen IV.


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0