| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Legenda o zalo?ení Babylonu
Vydáno dne 23. 06. 2009 (5439 přečtení)

Babylón neboli Brána bo?í (Bab-ilu) té? Bábel, městský stát v ji?ní Mezopotámii. Jeho ruiny le?í 88 kilometrů ji?ně od Bagdádu, poblí? města al-Hillah, kdy? řeka Eufrat, je? jím kdysi protékala, má dnes jiné koryto.

S pověstnýmim, uměle zavla?ovanými, i za noci jasně osvětlenými Semiramidinými zahradami, je? ji? z dálky budily za Nabuchodonecara II. údiv ji? z několika kilometrové vzdálenosti. Byly znovuvybudovány při obnově ří?e i někdej?í slávy Babylonu. Přičem? nádherné visuté Semiramidiny zahrady nechal Nabuchodonecar obnovit pro svoji médskou man?elku.
Pokračoval v díle svého otce, jen? při obnově ří?e započal obnovu zničeného Babylonů, naposledy rozbořeného asyrským vládcem. Semiramidis je legendou, je? v této verzi sáhá a? do časů příchodu bytostí Lachama....


Za časů bytostí Lachama...

MainUFO © Zdeněk Patrick - Praha 2004

Semiramidin (Semiramis) příběh, zapsaný Ktésiem a později Diodorosem, je jeden z mnoha jiných, kdy? ten o kterém právě hovoříme se dle legend měl odehrát za časů bytostí Lachama. V časech, kdy při zakládání Babylonu zářila na nebesích zcela jiná konstelace hvězd. V časech jiných východů a jiných západů. Semiramidin příběh probublal z temných dob před celoplanetární katastrofou.

Tehdy, na počátku lidského věku, sestoupilo z nebes do vod Eufratu vejce neobyčejné velikosti. Ze zázračného vejce, v souladu s mnohými jinými starověkými legendami, vystoupila bohyně A?tarta (Easter - Východ). Bytost v mnohém připomínající indiánskou legendu Orchanu (Orjanu), egyptskou bohyni Eset (Isis), dogonského Oga, či askalonskou bohyni Derkétu (Semiramidinu matku).
Není snad ?ádných pochyb, ?e se vejce obtočené hadem stalo nejen symbolem bohyně východu, ale i nového zrození1.
Mnohdy i symbolem příchodu Bo?ího odpůrce - Satana. Odovozeně mo?ného nepřítele lidstva a donátor právě vládnoucí pseudoelity, či mimozemské Entity. Přičem? nepřátelství mů?e, jak dobře víme, vyplynout ji? z pouhé odli?nosti.
Z popisu Derkéty (Semiramidiny matky), jihoamerické Orjany2, egyptské bohyně Isis, dogonského Oga, s jistým pravdivostním rozptylem vyplývá, ?e sestupující entita, zřejmě prchající ze souhvězdí Siria, krátce po svém sestupu na planetu Zemi, zahajuje nad poměry rozsáhlou rozmno?ovací operaci. V nevy?ádané, či spí?e vynucené spolupráci s domorodými mu?i vytváří klony, aby nakonec profitovaly v legendách, jako Velké matky neurčené části lidstva. Neurčené části... pouze do věku hystericky ochočeného policejního systému NWO, poroučejícího si (zničeho? nic?) otisky dětských prstíků, skan dětských očí podpořený masovým v?eplanetárním sběrem DNK, v?e nasíleno urychleně postupující orwellovskou fa?izaci, kdy? nade v?ím ?piclovským ?mírováním bude kralovat ?arlatově rů?ová čipizace.
V okam?iku, kdy se dílo vydaří, Velké matky mizí. Jakoby podle stejně vypracovaného scénáře. Mizí jednou prov?dy... V nebesích, jindy v mořské, či jezerní hlubině. Bez rozloučení a slz opou?tějí své pozemské děti, kdy? jejich ochrana z povzdálí není vyloučena.
Cosi tu v?ak, jako mnohokráte v minulosti, nehraje.
Rybí ploutve, blány mezi prsty, vněj?í jemná ?upinatá vrstva připomínala rybí, či je?těrčí ků?i. Jakkoliv je rozptyl vzájemné podobnosti velmi ?iroký.
Jedná se převá?ně o legendární entitu vodních Nágů, je? svými geny infikovala část domorodého obyvatelstva. S cílem geneticky zakódovat přirozený odpor k entitě, je? se zanedlouho, po vypuzení Nágů z oblasti Siria, objeví i na Zemi.

Legenda o bohyni Derkétě, genetickým in?enýrstvím manipulujícím s geny lidstva, kdesi u města nyní nazvaného Askalon, tedy relativně nedaleko základního stanovi?tě padlých Anunnaki - hory Hermon a rovně? tak relativně nedaleko Bálbecké terasy - jednoho z celé sítě energetických slunečních chrámů, hovoří o časech čistě předpotopních. Období, které předcházela celá řada planetárních kataklyzmat a které ukončila "potopa", její? příčiny lze odvodit různě.

A proto?e jsem se ponořil příli? hluboko do legend, a nemohu psát o době, je? je popsána pouze legendami a podivnými archeologickými artefakty jinak, ne? s vnitřním přesvědčením a vírou v mo?né příznaky, potvrzuji vá?enému čtenáři, ?e historie lidstva posuzovaná utajovateli se skutečně zdá být mnohem odli?něj?í. A navíc si jet tak v mnohém podobná se současnou fa?izoidní dvojtváří utajovatelů a mo?ných deprivantů:

Před dávnými časy, na březích jezera poblí? někdej?ího asyrského města Askalon měla svůj chrám bohyně Derkéta. Dávné legendy popisovaly její vzhled, jen? prý připomínal spí?e rybu s lidskou hlavou, tedy entitu, je? mohla, ale také nemusela být pozůstatkem nevázaných genetických her dávných bohů.

Podle tohoto popisu lze askalonskou bohyni Derkétu spí?e zařadit mezi entitu, je? patřila k ekvipá?i padesáti démonů, ?ijících na dvoře vládce oceánu Abzů a pána chaldejských čarodějů pána Země i Nebe Enkiho. Původem drakona, či reptiloida.
Navíc byla uctívaná askalonská bohyně Derkéto prý podobná Venu?i. Co? je příznačným faktorem podivnosti, nebo? "Lachamu" bylo sumerské pojmenování Venu?e, a navíc velmi podobné sumerskému označení 50 bytostí Lachama doprovázejících draka Enkiho.
Řízením bohyně lásky se Derkéta zamilovala do mladíka z lidského plemene a z nerovného vztahu se zrodila dcera. Ne??astná bohyně zahlu?ila lidského otce a sama se vrhla do vod jezera.
Co? prakticky neznamenalo nic jiného, ne? návrat do rodného ?ivlu. V místech kde tu?íme podmořské základny této pradávné entity.
Kdy? nic jiného, mů?eme v souhrnu upřesnit ty oblasti, odkud tyto bytosti ve starověku operovaly.
Kde v tomto případě? Někdej?í asyrské přímořské město Askalon se nalézá v Palestině. Mezi Gazou a Jafou (Bylo později i jedno z pěti koaličních měst fili?tínských. Gáza, Askalón, A?dód, Gat a Ekrón).
Celý proces zamilovanosti bohyně připomíná sumerský epos popisující operaci genetického in?enýrství při "Stvoření člověka".
Mo?ná proces klonování, kdy je zdroj klonu zabit a pou?it jako výchozí materiál pro jako materie doplněná o geny bo?ské entity. Kdy? po vzpouře Anunakiů, byl pro výrobu otrocké lidské rasy pou?it obrácený postup. Člověk byl zhotoven ze zabitého boha doplněním o pozemský materiál.

Cosi, co zaznamenal i Manethó, při své studiu egyptské historie, kdy? zaznamenal i podivné hrátky mimozemské entity vytvářející, pro své zvrhlé potě?ení a potřeby, celou paletu genetických zrůd.

Připomeňme si nyní nebývalou shodou okolností. Jednoho krásného dne, na zcela jiném místě, se vynořila z Erythrejského (Arabského) moře podivná bytost, je? měla dvě ků?e. Vněj?í jemná ?upinatá vrstva připomínala rybí, či je?těrčí ků?i.
Bytost se jmenovala EA (řecky Oannes - cizinec). V noci přebýval v hlubinách Erythrejského moře (Arabské moře) ve svém podmořském paláci, aby ve dne vycházel na sou?. Doprovázen svými tůze o?klivými slu?ebníky, které Chaldejci (Sumerové) nazývali Lachemu, na sou?i pak vyučovat lidské bytosti.
Stalo se tak časech katastrofálních změn klimatu planety, kdy v mnohých oblastech byla ohro?ena sama podstata pře?ití lidského druhu.
Ea (Enki) seznamoval primitivně ?ijící předky Sumeru s agrotechnickými lhůtami a zavla?ováním při pěstování a sklízení polních plodin, seznamoval s písmem a matematickými zápisy, s uměním a jeho významem, umění stavět chrámy, předal lidem i nový morální kodex a přinesl nové zákonodárství.
Podivná bytost s rybí hlavou, je? nejedla lidské pokrmy, nepila podávanou vodu, nebrala příjemné dary. Její tělo připomínalo vodního tvora s ocasem, jen? vyrůstal společně s nohama. Pod rybí hlavou byla prý druhá, je? hovořila lidským hlasem.
Ani jeho padesát slu?ebníků přili? krásy nepobralo. Pozem??anům se vůbec nepodobali. Babylonský kněz Bérósós Marduk Ball, na něj? se právě odvolávám, je bez skrupulí nazýval Annedotos (O?kliví) a Mysaros (Hnusní).
Podle té?e legendy se Ea na noc vracel, se v?emi svými slu?ebníky, zpět do mořských hlubin, aby na druhý den opět vycházel na mořský břeh a vzdělával primitivní pozemský lid.

Vra?me se nyní k bohyní Derkétou opu?těnému dítěti. To zachranili holubi teplem svého peří i doná?enou potravou. Opu?těné dítě nalezli pastýři a předali je královskému dozorci dobytka Simovi, jen? si děvčátko vzal za vlastní a nazval Semiramis (Holubice). Ta vyrostla v krásnou dívku, je? se zalíbila prvnímu královskému rádci Onnesovi. I po?ádal o její ruku a odvedl si ji do Ninive. Postupem času a shodou okolností o ní?, se není třeba ?ířit, se zalíbila samotnému králi a po?adoval na svém slu?ebníku sliby i hrozbami, aby mu vydal Semiramis. Vystra?ený a stresovaný Onnes se oběsil a Semiramis se posléze stala ?enou krále Ninose a po jeho smrti i panovnicí Ninive (Z tého? lze usoudit, ?e Ninive bylo osídleno ji? předpotopních časech).

Aby krátce po té, co dobyla okolní svět, zalo?ila na březích Eufratu, kdy? vysu?ila močály a ba?iny, město Babylon.
Legendy odvozeně tvrdí, ?e první Babylon byl zalo?en v časech před potopou a v čase potopy byla chráněn, tak jako celé Chaldejsko ochrannou kopulí, je? vydávala stra?idelnou záři.
Z tého? pak vyplývá mo?né časování období, kdy byly, v určitém prostoru a času, zaznamenán pohyb bytostí, je? se nejen zcela vymykaly lidským představám o kráse, ale i obecným znalostem lidstva. Z tého? důvodu je slovo "zázrak" jedno z nejfrektovaněj?ích slov vystihujících nepochopitelné. Pokud není přímo pou?ito vědeckém zaklínání ve?keré pravdy o neexistenci existence. A to a? do dne?ních dní.
Hovořím-li o časování významnému výskytu Lachamu i bohyně Derkéty, pocházející z tého? plemene, pak pravděpodobně nikoli později, ne? je rok 4 250 př. n. l. (Wooleyova potopa). Zřejmě mnohem, mnohem dříve.
Pro dal?í orientaci v na?em příběhu si pamatujme, ?e se Semiramis, klonovaný potomek entity vodních Nágů, s podmořskými základnami u pobře?í Askalonu, stala vládkyní Ninive. Slavného města o něm? negativně hovoří starozákonní texty. Města, je? byla ve válce Démónů zničeno jako jedno z prvních. A to tak důkladně, ?e do dne?ních dní nebylo vůbec nalezeno. Z tého? poznatku vyplývá, ?e v časech zalo?ení Babylonu, bylo Ninive funkčním městským státem.
Odvozeně lze kalkulovat, ?e ochranný kruh kolem jedinečného nagovského klonu Semiramis, ztratil své kouzlo v časech konce Ninive i prvního Babylonu. Z tého? lze fabulovat i nastalé problémy entity Lachamu. Té?e, je? byla doma na Lachamu (Venu?i) v časech, před planetární katastrofou, kdy byl zničen i ?ivot na Lachmu (Marsu).
Kdy se tak stalo?
Kdysi, na počátku věků, za úsvitu současného lidstva, kdy Annunaki vystupovali a sestupovali z nebes, aby si odpočinuli po namáhavé cestě vesmírným praoceánem Absú. V čase vysublimování nové energetické sítě a nasílených časových vektorech prostoru i Bab ili - Brána bohů. Právě v těchto místech byly zalo?eny základní kameny nebes - prvního Babylonu. Aby krátce po vypuknutí daemonské války, v důsledku planetární katastrofy byly, a? na příslu?né legendy, vymazány ve?keré části souhrnné lidské paměti. Stalo se tak v časech pádů jisté části Strá?ců nebes a věku obřích vládců, Nephilim - Anunaki.


Domov bohyně Léto...
Bo?ský vládce Jaro
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo?
Legenda o zalo?ení Babylonu...právě čtete


Sodomské chatrče a elita lidstva
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí...

Poznámky pod čarou:

Nového zrození1
Zvlá?tě u Slávů je tento symbol nového zrození stále funkční (viz lidové pojetí velikonoc v podobě malovaných kraslic a předávání ?ivotní energie vrbovými proutky), kdy? římsko katolická církev německého jazyka vymyslela přijatelné a tedy i tolerované Cover Story. Stejné symboly lze nalézt i při Bacchusových mystériích, v druidských posvátných ozdobách. Stejný symbol lze vyhledat v čínské i japonské tradici.

Orjana2 (Orchana)

Podle legendy jihoamerických Indiánů, na počátků časů sestoupila ve zlaté vesmírné lodi z hvězd bytost jménem Orjana (Orchana), aby se stala pramátí obyvatel Země. Orjana měla na rukou pouze čtyři prsty spojené plovací blánou. Pramáti Orjana porodila sedmdesát pozemských dětí, aby se krátce poté opět vrátila zpět ke hvězdám.

Askalon

Po totálním vyhubení "fili?tínských" přidělil hebrejský Josue Askalon pokolení Judovu. Je to místo, kde Samson zabil 30 Askalonitů. [Askalón].

Sirius Alfa? Hvězda v?ech Slávů - Hviezdoslava (princezna se zlatou hvězdou na čele)

Nejjasněj?í hvězda oblohy se nachází v souhvězdí Velkého psa - Canopus
Sírius je dvojhvězda, slab?í hvězda objevená v roce 1862 Alvenem Grahamem Clarkem, byla prvním známým trpaslíkem a tento příklad bílého trpaslíka, který je průvodcem Siria mů?eme spatřit pouze ve velkých dalekohledech, proto?e je to velmi slabě svítící hvězdička. Jeho střední hustota je 400 000 g/cm3! Jeden krychlový centimetr látky z nich? je slo?en bílý trpaslík, Sirius B, vá?í 400 kilogramů. Existence Siria C? Věda o něm nic neví a o planetách jak by smet. Vzdálenost Siria - 2, 7 parseků. Sirius B je bílý trpaslík mající poloměr pouhých 2,1 procenta poloměru Slunce, neboli třicet tisíc kilometrů, co? je 2,5 x více ne? průměr Země. Sírius B je oproti Síriu A poměrně star?í hvězda, blí?ící se ke svému konci. Bílý trpaslík vznikne z hvězdy o zcela určitém poloměru - viz astronomie. Vlivem obrovského vněj?ího tlaku začne hvězda kolabovat, vzniknou jaderné reakce, při nich? vznikají tě?ké prvky. Řetězová reakce se zastaví u ?eleza. Přeměnou prvků v ?elezo nastává gravitační kolaps, hvězda se hroutí do sebe. Vzniklé ?elezo se li?í od pozemského. Neutrony jsou silně zhu?těné, z normální hvězdy vzniká supernova její? vznik doprovází oslňující záření. Poslední fáze - vznik bílého trpaslíka.

Pou?itá iteratura:

Za sedmi divy světa
Vojtěch Zamarovský
nakladatelství Albatros Praha 1986Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 2 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0