| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Akce "Dobytčí trh" 1.část
Vydáno dne 31. 01. 2007 (5432 přečtení)

Karlovo náměstí, rok 1571? Stalo se za vlády Maxmiliána II., otce Rudolfa II. Pro výjimečnost viděného zapsal pan V. Slavata (někdej?í místodr?ící, který se bezprostředně zúčastnil slavného, nicméně z pohledu procesní efektivity - zbabraného vyoknění.). Jakkoliv se narodil a? po oné udalosti.Kolem dvanácté hodiny noční ze dne 20. na 21. července byli novoměst?tí obyvatelé probuzeni nebývalým hřmotem. V?e se otřásalo. Ti, kteří vyhlédli z oken svých příbytků, spatřili podivný průvod je?tě podivněj?ího vojska, vyjí?dějícího právě ze Spálené ulice. Podivní jezdci a za nimi je?tě podivněj?í vůz, zcela zakrytý a ?elezem okovaný.

Vůz bez kol, který ta?en vydával takový neslýchaný hřmot, ?e se okolní domy v základech otřásaly. Za vozem kráčelo osm postav obrovského vzrůstu, v?ichni bez hlav, v tě?kých botách s velkými ostruhami. Vykračovaly tak hřmotně, ?e od nich ?takový hluk byl, jako od vojska jízdného?.
Kdy? se tento zvlá?tní průvod přiblí?il ke kapli Bo?ího těla, která stávala tenkrát uprostřed náměstí, vzplanula náhle v těch místech podivná záře, kterou svědci popisují jako oheň nebo ohnivý kruh. Svědkové vypovídali, ?e v těch místech bylo mo?no spatřit velké mno?ství jakýchsi truhel a sudů naskládaných na sobě. Velký vůz odjel a? k planoucí záři a ti, co ?li za ním, do něj nalo?ili v?echny truhly i sudy a vůz se spě?ně rozjel tentokráte opačným směrem. Jel k Novoměstské radnici a dále ke Starému městu. Podivné bytosti v?ak zůstaly u kaple, poblí? planoucího ohnivého kruhu. V tu chvíli se zvedl velký vichr jako na počátku a oheň zmizel. V?e zmizelo, pouze jakási podivná světélkující záře v ovzdu?í mohla být v těch místech viděna a? do svítání.
?Z lidí, kteří na to vidění stra?livé patřili, přemnozí z úděsu se rozstonali, někteří i zemřeli. Kdy? se ta věc po městě roznesla, zavoláni někteří ze svědků toho vidění na radnici, a ti lidé hodnověrní vyznali a přísahou stvrdili v?echno o tom přepodivném vidění nočním.?
Adolf Wenig
Převzato z Pamětí V. Slavaty
(volně zpracováno)

Akce "Dobytčí trh" 1. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Stalo se ve středověké Praze. Na Dobytčím trhu - dne?ním Karlovu náměstí dne 20. července 1571 o půlnoci. Přesněji: Kolem půlnoci z 20. na 21. července 1571.

Starodávné dobytčí tr?i?tě bývalo v těchto místech (v severní části dne?ního Karlova náměstí) ji? odedávna. Mnohem dříve ne? Otec vlasti podepsal zakládající listiny Nového města.
Napříč náměstím, vedle cesty (je? vedla v ose Ječné a Presslovy ulice), směrem k ji?ní hraně náměstí, stávala kaple Bo?ího těla s půdorysem ve tvaru osmicípé hvězdy. A právě její neobvyklý tvar, ale i jasné obrysy náměstí ve tvaru velkého obdélníku, mohly sehrát, z hlediska topografie prostředí, svojí nezastupitelnou roli v podivné akci ?Dobytčí trh?.
Osmicípá kaple v hraně velkého obdélníku byla skvělým orientačním bodem.
I pro pozorovatele pohybujícího se ve vět?ích vý?kách.
Jiným podstatným příznakem, byla samotná velikost náměstí, je? někteří blízce zahraniční ?experti? označili za obludně veliké. Prý zbytečně vět?í, ne? několik tehdej?ích německých vesnic dohromady.
A skutečně.
Osvícený český král a římský císař Karel IV. navrhl budoucí Karlovo náměstí do třetího tisíciletí.
V dostatečné velikosti leti?tě.
Dal?ím příznakem nemnohých sounále?itostí v blízkém okolí, je? mohou mít jistou souvzta?nost s nočním středověkým thrillerem na dne?ním Karlově náměstí, je skutečnost, ?e se poblí? nachází i tzv. ?Faustův dům?.
S případem odvozeně souvisí i ulice Vy?ehradská, je? ústí v ulici Na Slupi, směřující naopak dále k novoměstským hradbám, jejich? pozůstatky lze dodnes spatřit poblí? dne?ního Ostrčilova náměstí (Nalézající se naopak pod severními vy?ehradskými hradbami.).
Kaple Bo?ího těla byla vystavena v letech 1382-1393 bratrstvem ?Obruče a kladiva?, v místech někdej?í dřevěné vě?e, kde byly z příkazu českého krále a římského císaře Karla IV. ka?dým rokem, druhý pátek po velikonocích, vystavovány ostatky svatých a ří?ské klenoty. Později byla místo vě?e vystavena ji? zmíněná kaple, slou?ící přede?lému účelu. A to a? do roku 1437.
Kaple byla později zbořena (za panování Josefa II.) a kamenné desky (dodnes jediný svědek tehdej?ích událostí), je? obsahovaly prohlá?ení Karla IV. o tom, ?e Čechové a Moravané jsou věrnými křes?any a pravými syny církve, jsou deponovány v Národním muzeu.
Náměstí samo bylo nedlá?děné, nerovné a jak bylo dobrým středověkým zvykem, hlavně po hojném de?ti, značně blátivé.
Nevábně páchnoucí neadresně vytékající spla?ky a středověké odpady v?eho druhu turistickému ruchu rozhodně nepřispívaly.
Hromady kamení, dříví, či dokonce odhozených věcí, vytvářely jistě zcela specifickou podívanou, je? mohla být umocněna i pohledem na nehezké dřevěné boudy, je? společně s několika (13) starými domky stály nepravidelně kdesi v podélné ose Dobytčího trhu. Později se uprostřed objevil i mramorový kámen s vytesaným kří?em, umrlčí hlavou a letopočtem 1627 označující popravní místo. Svědek mnoha hlubokých noci, kdy? tajně popravováni duchovní a ?lechtici osnující povstání proti tehdej?ímu panovníkovi, setřásali zcela nedobrovolně ze svých beder své pozemské marnosti. Pod tímto kamenem, osazeným čtverem kruhů, vedla prý i tajná chodba přímo do Faustova domu.

Abychom se vůbec přiblí?ili rovině reálného chápání tak zvlá?tního vidění, jakým se od prvního okam?iku zdá být prezentace techno armády z Dobytčího trhu, připomeňme si některá dal?í související fakta.

Pov?imněme si prosím, i kdy? jen velmi okrajově, některých příznaků podivností, které nás ponechávají v bohorovné metodice naučené nevědomosti, ?e nic, co nyní vyjmenuji, nesmí jménem zákona p?t (!)... existovat...
Zatímco obří objekty záhadné provenience hravě unikají relativistickými rychlostmi smě?ným snahám pozemských supersoniků, jiní mimozemci zasvěceně pí?í geniální novinové články na téma ?Ufoni nemají prsa a strachem ochromeni prchají do nicoty odstra?eni silou na?í techniky z počátku třetího tisíciletí parních lokomotiv?.
Vzápětí se objevují na na?ich loukách a polích:...

Pokračování ZDESouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0