| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


A zastřelí? mne slu?ební zbraní...?
Vydáno dne 14. 03. 2009 (3004 přečtení)

Datum: 2009-03-13 23:35:18

Komentář vlo?il: friday13
E-mail: @
IP adresa: 85.71.89.140 - v?echny komentáře z této IP
MAC adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Komentář:
I kdy? vím ?e to opět vyma?ete jako minulé komentáře,nezále?í na tom proto?e tento příspěvek je pouze pro Vás!!!
Jste největ?í magor kterého jsem kdy četl a myslím ?e jste zralej na psychyatrii
či aspoň na střelu do hlavy!!!
...Jste asi fakt nemocnej!!!!!!

Dotaz:

Zastřelí? mne slu?ební zbraní, vypůjčí? si ji od tatínka, nebo Ti ji darují soudruzi? Jakkoli i mikrovlnné díry do hlavy na likvidaci běsných psů jsou Vámi vítány!
Ale věř, ?e Ti rozumím. Je to Tvá doba, k obrazu Tvému. Tvá jedinečná chvíle...
s pozdravem Zdeněk Patrick...nebo si ji vypůjčí? od soudruha tatínka?

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1998- 2006 Praha


Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část

Vzhledem ke skutečnosti, ?e polemika v minulých článcích a komentářích vyznívá tak, ?e v?e mnou viděné a neuměle popisované mů?e být uva?ováno jen v úrovni magie, dovolují si pro upřesnění rozdělit některá svá pozorování do oddělených skupin, nebo? nikoli v?e, lze tímto nestabilním metrem poměřovat:

Pov?imněte si prosím, ?e se rovně? nezabývám meteority, bolidy, balony, leonidy, či perseidy a v?ím tím, čím hýří novodobí abonenti Svaté inkvizice, při svých mediálních seancích. Tyto přirozené projevy jsou bě?nou realitou, je? v ?ádném případě nepřekračují stín newtonovské fyziky. Nedovoluji si svá pozorování poměřovat ani s takovým fenoménem, jakým jsou zjevení takové autority, jakou se jeví protagonisté Nového zákona. Ani? rozumím, či chci porozumět chanelingu, jeho? iniciátor je stejně nejistý, jako jistý druh negativní bytosti vy??ího řádu. Jakkoliv je pragmatický satanizmus (marx leninismus), či jeho religiozní forma, nebo neumělé hraní si na správného občana satanistánu, tak roz?ířený, ?e i taková tajná společenství, je? se prezentovala, co by nezbytný základ víry, při budování NVO, profitují ze svých satanisticko fa?istických podrazů.

Hranici rozdílnosti mezi jistými nezvyklými jevy (jejich? převá?ný souhrn lze nalézt zde) lze kupodivu vést zcela přesně:

Pozorování jevů v hlubokém soukromí domova.

Pozorování jevů pod ?irým nebem.
Nikdy na pracovi?ti.

K jednoduché třetí skupině "Nikdy na pracovi?ti" jen tolik, ?e vlivné síly měly zřejmě na pracovi?ti jiné hybné páky, jak dostatečně zamávat s třídním nepřítelem.

Do první kategorie lze zařadit pár jevů, zřetelně zcela odli?né provenience.

a) Jevy vysvětlitelné pouze v úrovni dohadů o vý??ích duchovních úrovních a energeticky promítajících se do na?eho třírozměrného prostoru. Nepříli? četné, av?ak o to více magické. Odehrávající se v?dy v soukromí bytu. Nikdy venku. Podivný a související s některými ?ivotními událostmi. Zda jevy náhodné, či nikoliv - případ od případu. K vysvětlení doporučuji knihu pana Břetislava Kafky (Nové základy experimentální psychologie).

b) Výjimečné a neobyčejně nezvyklé, či nečekané jevy, které v?ak nelze označit za magické ani náhodou.

Nyní je nutná úvaha, zda projevy, je? jsou vázány pouze k nepatrné, by? důle?ité části va?eho ?ivota - domovu, lze uva?ovat tak, ?e uklidňující domácí atmosféra doká?e divy, se mi zdá do jisté míry logická, nicméně není v souladu s některými projevy, jak se domnívám, té?e provenience.

Pova?uji za podivné, ?e magický projev vy??ích sfér je prozaicky svázán s potřebou ekektrické energie odečítané z mého el. měřiče? Kdy? tentý? projev končí s odpojením el. proudu? Tehdy je nutné se ptát proč, kdo, odkud, za jakým účelem, kdy? jeho mocný vliv končí tak prostě.
Problém části pozorováných "domácích" jevů zařazených do této skupiny, spočívá ve slo?itosti určení, co je mikrovlnného původu se v?emi průvodními efekty právě zaváděného silového systému, a co naopak výsledkem zmíněných průmětů vy??ích úrovní.

Kdy? jedno, či dva z pozorovaných jevů stojí na samém rozhraní obého. Jak nyní přiblí?it zá?itek a neřící hlavní podstatu a obsah zcela výjimečné a zvlá?tní produkce, při které bylo pragmaticky vyu?ito stávající technické vybavení bytu.
Potud by byl obsah zmíněné produkce v pořádku, pokud by nezasahoval do oblastí, o jejich? zneu?ití se budovatelé nových zářných zítřků plných "psi" a ?mírovacích technologii, díky Bohu, stále je?tě marně sna?í. Je? se částečně dotýkal technologií "Looking Glass."

c) do zcela zvlá?tní skupiny zařazuji velmi reálné i vedlej?í projevy mikrovlnných ?mírovacích systému monitorujících soukromí bytu, se v?emi průvodními efekty i zdravotními potí?emi (A proto?e jsme nelenili máme dokumentaci u?ivatele ?mírovacích přístrojů - typu "ho?i doma, ho?i v akci", včetně připraveného účtu za nutnou operaci zraku.). Kdy? jeden z primitivních mikrosnímačů jsem, společně s man?elkou, zcela nenáhodně a s chutí, zabetonoval při zvelebování chajdy.

Tím jsem vyčerpal "domácí produkci" a vrhnu se na venkovní pozorování:

Tak jako v předchozí skupině, jsem byl i zde neaktivní a zcela náhodná pasivní slo?ka právě probíhajících produkcí.

Snad mimo "genia loci", kde tápu, abych z tého? důvodu ponechal jistý stupeň volnosti při společném hledání podobných zku?enosti. Jinak v?echny mnou pozorované jevy probíhaly v souladu s mými představami o vyspělé technicko - fyzikální úrovni. V ojedinělých případech včetně vněj?ích projevů relativity.
Cca 75 procent mnou pozorovaných jevů mohu tak s lehkým svědomím zařadit mezi mimozemskou, či odvozenou technologii.
Cca 10 procent jde na účet chemtrails, mikrovlnných ataků systému podobných Gakoně, pokusů na úrovni průniků za pomoci relativity, včetně pokusů o zastavení vzdu?né cirkulace. Kdy? jevy způsobené umělou ionizaci vzdu?ného prostoru jsme rovně?, by? z části, zaznamenali na video, či fotky.
Zbývajících (minimálně) 15 procent, je projevem energetických proměn Sluneční soustavy, galaxie a mo?ná i části Univerza. viz na př. matrix-2001.cz..... Znamení doby. Nárůst těchto aktivit se zdá být téměř hmatatelný. Kdy? i tam mů?e pronikat vy??í duchovní řád, jeho? jsme nedílnou součástí.
Mám takový dojem.
Kdy? jistý průnik jmenovaných jevů naopak připomíná "hvězdné války", aby jiný konkrétní průnik světových podrazů, politických přemetů, vnucovaných krizí a vy?adováných občanských poslu?ností při devastaci tisíciletých lidských hodnot, připomínal bohu?el ?patné sci fi vytvořené z celého souhrnu ve?keré současné produkce katastrofických holywoodských thrillerů.
NVO - Kdy? se daří, tak se daří...

Připomínám, ?e mé procentuální úvahy jsou subjektivním počtem vyplývajícím z četnosti pozorování jednotlivce, kdy? limitujícím faktorem je čas strávený přirozenými ?ivotními povinnostmi, radostmi, ale i vnucenými starostmi.

Nicméně v?e, co jsem kdy spatřil, bylo v souladu nejen s mým oborem technického zaměření, ale i mojí vírou v jedinečnou Prozřetelnost a se v?ím, co vychází z realit vy??ího, mnohdy i rozeznatelného řádu, při formování ducha.
To ji? není dojem, ale jistota vědoucích.
Jak jinak ji? říci to, co je nepřenosné a jak praxe ukazuje i nesdělitelné.
Jakkoliv je stále mo?nost nápravy věcí obecných, či alespoň hluboce niterných.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0