| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Kalendář
Vydáno dne 08. 08. 2006 (4066 přečtení)

Účinná zbraň proti Čechům a VelkoMoravanům
© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějinách

Kalendář, účinná zbraň proti Čechům a VelkoMoravanům?

© Zdeněk Patrick - 1999 Praha
© Země Zlaté hvězdy Margity
©Kdo je kdo v českých dějinách

Objektivní skutečností je, že fakta, data i datumy z počátku pohansko rituální christianizace českých zemí mnichy latinského ritu německého jazyka, byly fal?ovány právě ve prospěch franckých potažmo protoněmeckých náčelníků typu Dagobert, Karel Veliký, Jindra Ptáčník a pod.

Jakkoliv je tato skutečnost ve všeobecném podvědomí, jistá skupinka domorodých převyprávěčů českých dějin tvrdohlavě papoužkuje účelově objednané náboženské legendy. Právě ty, které programově a nenávistně zaml?ují pravé příčiny a skutečný průběh událostí.
Vědomě rovněž používají, jakoby z nedostatku jiných informačních pramenů, právě ty ?historické dokumenty?, o kterých již bylo vědecky prokázáno, že jsou pouze bídnou součástí drzých manipulací s historickými fakty. Nejen z počátků velkomoravské, české a potažmo i západoslovanské státnosti.
Hovořím o těch protoněmeckými panovníky objednaných ?dokumentech?, jejichž vypovídací hodnota z hlediska faktografie je téměř nulová. Jediným jejich přínosem je, že se staly neodddiskutovatelným důkazovým mateiálem falzifikátorství ve prospěch protoněmeckých panovníků, propa?ovaných skrze . příhraniční marku, v souladu s velkoprojektem konečného řešení české, potažmo západoslovanské otázky.
Nejdříve jedna hoistorická skutečnost. Jakkoliv se protoněmečtí náčelníci snažili dokázat opak, kní?ata českých zemí nikdy nebyla vazaly německých náčelníků. Bláboly o lenním území, či paužální platba v podobě českých volů, k níž se údajně zavázal kníže Václav, jsou pouze trikem vetřelců, jenž neměl u Slovanů pra?ádnou váhu.

Raketýring, jehož důsledky se měly projevit v podobě odváděných naturálií a volů, byl sice oblíbenou tradicí germánských kmenů, kterou rádi praktikovali na svém okolí, nicméně o tom, že český kníže Václav, či jeho bratr Boleslav I. odváděli poplatky komukoli, neexistuje žádný pádný důkaz.

Jedná se zřejmě o podvrh z dob Karla Velikého, jenž po neúspěšných válečných výpravách do Čech, přikázal vybudovat u hranic marku, její? úkolem bylo od samého prvopočátku ideologicky pronikat mezi české Slovany. Tisíckrát opakovaná fabulace se tak má stát naší realitou.
Cesta k tomuto aktu se otevřela, po letech podvodných machinací, až v samém konci Velké Moravy, smrti vzácného věrozvěsta a velkomoravského arcibiskupa Sv. Metoděje.
Prvními "nesmělými" krůčky byl podvodný "historický" dokument o porá?ce Samovy říše a zajetí Sama ve ?týrsku, pokřtění neexistujícíh českých kní?at v Řezně, tajné věznění Velkomoravského arcibiskupa Metoděje v protoněmeckých klášterech, ale i jednostranné vyhlá?ení staroslověnštiny, jazyka všech Slovanům a zároveň i jednoho ze čtyř liturgických jazyků (řečtina, latina, staroslověnština a hebrejština) za prokletý jazyk.
V zápětí následovalo organizované věznění a vyhánění Metodějových ?áků z Moravy i Čech. Na šíření katolické víry latinského ritu se pro pří?tě měli podílet pouze mni?i latinského ritu, německého jazyka. Jiné výhodné aplikace tohoto zaváděného systému spočívaly v řízení ?duchovního? života českých Slovanů skrze řezenské arcibiskupa, kupodivu vždy německého jazyka. Na naše území pronikali ozbrojení mni?i a zakládali kláštery, v nichž pak praktikovali toté? servisní ?umění?, jimž se dnes mohou pochlubit jen ty bídné agentury, jež s nikým nekamarádí.
My?lenku Karla Velikého nakonec povýžil Jindra Ptáčník jen?, ač sám ve skutečnosti pohan, hodlal roz?ířit svoji říši na úkor Slovanů, právě pomocí církve latinského ritu.
Vyvra?ďováním západních Slovanů v rámci krvavé christianizace.
Jeho úsilí bylo nakonec korunováno úspěchem až po roce 2000.
Zavíráním škol lužických Srbů a cílené potlačování práv a svobod!

Jakkoliv probíhala manipulace a průběžná falzifikace událostí mnohdy s letitým zpo?děním, lze potvrdit, že byla nadmíru úspěšná. A tak veškeré záznamy z té doby jsou činěny rukou nepříliš nakloněnou slovanské volnosti. Jakkoliv tomu nebylo přikládáno, ze slovanské strany přílišné důle?itosti, byl jejich život postupně svazován pracovníky příhraniční marky a církve, ve prospěch německých panovníků.

Prvním pra?ským biskupem byl Němec, druhým romantický snílek z Libice, vychovaný magdeburskými odborníky, jenž slavnostně nechal proklít českou zemi i s jejím lidem samotným papežem.
Třetím se mohl stát přemyslovec a syn Boleslava I. Pokud by nebyl v Řezně prozřetelně zavražděn . Dotykovým jedem.
Jedním z mocných zbraňových systémů řezenského arcibiskupství, mimo vyslaných bojovných kněží, bylo řízení matričních zápisů, či chcete-li kronik.
Až po mnoha desitiletích, byl Kosmas prvním oficiálně potvrzeným českým latinsky pí?ícím kronikářem. Katolický kněz vychovaný a pro?kolený v Lutychu (Liege) a kupodivu rovněž, v (nyní již) německém, Magdeburku (Děvinu).

Abychom pochopili, co se vlastně na našem území skutečně odehrávalo seznamíme se kalendářem, jenž sehrál jednu z významných rolí při utajování českých skutečností.

Nehodlám se však zabývat kalendáři, více než je třeba k vysvětlení několikanásobné manipulaci s daty smrti a narození Sv. Václava a svaté Ludmily a odvozených událostí předcházejících i následujících
Představitelem, nejstarších a zároveň provozuschopných kalendářů je, sumerský, jenž byl zaveden v Nippuru roku 3761 př. n. l.. Je odvozen od pohybu Země a Měsíce a přímo souvisí se sumerskou číselnou soustavou (6, 10, 60, 12, 15, 30 atd.).
Podobně byl koncipován i jeden z egyptských kalendářů, jenž zároveň postihoval i střídání ročních období. Egyptský rok měl tři roční období: období záplav (Acht), léto (?mu) a zimu (Prt). Ka?dé roční období mělo 4 měsíce. Celkem měl rok 365 dní, rozdělený na 12 měsíců po 30 dnech.
Zbývající dny se přidávaly ke konci roku. Tento kalendář se sice každé čtyři roky přebíhal o jeden den, nicméně kněží se řídili nejen slunečním, či měsíčním kalendářem, ale i kalendářem Siria (podle východů Siria). Siriův hvězdný rok pak vycházel přesně jako gregoriánský kalendář (365,25 dne).
Byl tedy přesnější než Julianský kalendář zavedený roku 46 př. n. l. Juliem Caesarem. Julianský kalendář měl 12 měsíců a 365 dnů, přičemž každé 4 roky byl na konci února přidáván jeden den navíc. Tento kalendář se však přesto rozcházel s astronomickým rokem (cca 1 den/125 let). Což sehrálo dominantní roli při falzifikaci českých dějin kněžími latinského ritu, německého jazyka.

Kdybychom stále měřili Juliánským kalendářem pak by rozdíl mezi 28. září 928 a 28. září 2006 činil (2006-928=1078 let/125) přibli?ně 8,624 dní.

Avšak tak jednoduché to zase není.
Kolem roku 497 byl mnich Dionysius Exiguus pověřen zjiž?ováním, kdy se přesně narodil Ježíš Kristus, aby bylo možno zahájit křes?anský letopočet.
Nová éra odpočtu tak ve skutečnosti byla zavedena až roku 525 n. l.
Smrt knížete Bořivoje i další související datumy, smrt Vratislava I., jeho matky kněžny Ludmily i knížete Václava byly tedy zprvu odpočítávany podle starověreckého Siria, později kněžími latinského ritu podle podstatně méně přesnějšího Juliánského kalendáře. A ještě později přepočítávany na Gregorianský mód, jenž zhruba dosahoval někdejší úrovně Siriova kalendáře.
Nejzajímavějším faktem je, že se všichni, v případě kauzy kníže Václav, přesně shodli na datumu 28. září. Inspirované východy Siria a Slunce, respektive koncem posvícení.

Vše ostatní podlehlo falzifikaci inspirované zájmy příhraniční marky a mocenskými ambicemi saského náčelníka Jindry Ptáčníka, jenž viditelně trpěl nevyléčitelným komplexem nedostatku životního prostoru.

Není třeba pochybovat o tom, zda se slavily starověrecké svátky podle východu Siria, podzimní rovnodennosti, či podle Juliánského kalendáře.
Zvlá?tě vycházímeli z faktu, že kníže Václav nebyl obětí novokřes?anských ?reců (kněží latinského ritu, německého jazyka), ale naopak starověreckých obřadníků. Pak bláboly o Svátcích svatého Jimrama ukazují na pozdější legendistické ztvárnění představ na objednávku saských náčelníků, střediska příhraničního styku a . řezenského biskupa, .

Pro mnohé bude jistě velkým překvapením, že naši pohanští (rozuměj starověrečtí) předci poměřovali čas vedle slunečního a astronomického i egyptským kalendářem Siria - Hvězdoslavou.

Hvězdou všech roduvěrných Slávů, jež se před krvavou christianizaci glaubebringerů s příhraniční marky skryla do českých pohádek, jako princezna se zlatou hvězdou na čele.
Poměřovali tedy čas podstatně přesněji, než samozvanými glaubebringery vnucovaný Juliánský kalendář, jimž poměřovali své dny nositele zvrácených ideí a krvavých křtin.

Stejně přesný kalendář, jakým poměřovali staří Egypťané a naši slovanští předci, spatřil světlo světa až roku 1582, kdy papež Řehoř XIII. vydal 24. února 1582 bulu ?Inter gravissimas?, podle níž se mělo očíslování dnů posunout o 10 dní kupředu.

Tak se i stalo!
Po čtvrtku 4. října 1582 následoval pátek 15. října 1582.. To znamená 5. října julianského kalendáře byl rázem 15 říjen. Dále se upravil počet přestupných dnů tak, aby i v příštích staletích připadal bod jarní rovnodennosti na 21. března. Od juliánského se nová délka roku ližila v gregoriánském kalendáři o 10 minut a 44 vteřin.
Čeští stavové zavedli gregoriánský kalendář podle mandátu císaře Rudolfa II. až v lednu roku 1584. 1584-525= 1059/125=8, 464 dní se Juliánský kalendář opozdil o 8,464 tedy o 9 dní. Posunutí bylo nařízeno však o celých 10 dní dopředu (vzhledem k příští jarní rovnodennosti?).

Víme již, že kněžna Ludmila byla prý zavražděna 15. září 921 (církevní oslavy jsou stanoveny na 16. září 921). Není však jisté zda odměřují podle Julianského, či gregorianského kalendáře.

Přesvědčme se sami:
921-525 = 396/125= 3,168 dní
15. září + povinné 3 dny = 18. září + 10 dní posunutých v roce 1582 (respektive v Čechách 1584) = 28. září 921.
Úmrtí kněžny Ludmily kupodivu rovněž tedy vychází na 28. září. Tedy den, kdy téměř týdenní posvícenní, s počátkem 22. září (dle podzimní rovnodennosti) končí 28. září starověreckými obětmi.
Jakoby kdosi ?velmi zapoměntlivýš opomenul vyrobit stejnou manipulací změnu datumu, jako v případě Svatého Václava.
Proč?
Utajit souvislosti se smrtí saského náčelníka Jindřicha Ptáčníka, jehož smrt (28. září 935) byla několik měsíců úspěšně tajena. A to až do prvních měsíců roku 936. Byl prý nednadále zasažen mozkovovu mrtvící neschopen pohybu a státnických aktů.
Po celou tu dobu jej však nikdo živého nespatřil!
Proč by to proboha dělali?
Objevené příznaky ukazují na souvislosti s jeho zločiny, jich? se dopustil na rodině kněžny Drahomíry (ale i kněžny Ludmily).
Byl sedmou Velkou obětí sedmiletého a devítiletého cyklu v souladu s orákulem věž tího střediska v Retře (dnes ve správě SRN), jehož podstata byla inspirována českou kněžnou Drahomírou.
Proto tolik nenavistí k této významné ženě na českém stolci ze strany protivné!

Nepřímo související články:
Hrad OuskaSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0