| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.)
Vydáno dne 14. 07. 2012 (3784 přečtení)

Ru?tí archeologové odhadují, ?e Arkaim byl opu?těn před cca 3500 lety, po masivním výbuchu sopky na řeckém ostrově Santorin (viz slovenský cintorín - hřbitov), který svými následky způsobil dlouhodobou změnu klimatu a velké ochlazení.

Zároveň se domnívají, ?e velký mág východní religiozity, tvůrce nového nábo?enství, či chcete-li filosofického směru vnímání světa, filozof Zarathu?tra (Zoro_aster, Zarja_astra) měl právě tehdy, v roce 3500 př. n. l. opustit svůj rodný kraj (kolem Arkaimu) při ji?ním Uralu a odejít přes Faérsii (Persii) do města Balikh (Velik, dne?ní Afganistán).
Výbuch Diéry (Théry) měl velmi neblahé dopady na mnohé rozvinuté civilizace a z tého? důvodu zapátrejme v paměti lidstva:Do vody, i kdy? mořské, trvalej?í Thíru - Díru tě?ko udělám...

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Θήρα, Thíra - Díra Théra - Diera hluboká 400 metrů, nad ní mořská zátoka, zbytkově v půlkruhu obklopena skalisky o vý?ce a? 300 metrů. Oválná (17 x 13 km). Mořská zátoka s ostrůvky Noe Kameni (Nové Kameni), Palea Kameni (vlastně Kamenné Kamení).

To je ostrov Santorini, pozůstatek někdej?ího okrouhlého, kdysi dávno prosperujícho, následně výbuchem rozmetaného ostrova, naposledy (Ve 13 století n. l.) přejmenovaného kři?áckými kně?ími a jejich ?oldáckými bandami (Kři?áky, které z jednoduchého důvodu odmítám nazývat "rytíři"), ani? je jasné, po které z mnohých Santa_Irine (Sancta Irene - Svaté Ireně), jej přejmenovali.
Nicméně: latiníci ve výpisu nejstra?něj?ích přírodních hrůz popisovali někdej?í vzkvétající ostrov, co hřbitov tak sugestivně, ?e se tento název usala?il, zřejmě přes výrobce umělohmotné "maďar?tiny", i ve sloven?tině: "cintorín" (hřbitov).

Dlouho jsem se marně dotazoval, proč byla tolika odli?nými jmény, v minulosti i dnes, přejmenována topografie celých oblastí, zemí, národů, kmenů, světových moří, oceánů, potůčků, říček, řek, kopců, hor i pohoří. A vlastně v čí prospěch?

Dnes jsem přesvědčen, ?e ve prospěch falzifikátorů dějin lidské pospolitosti a podvodných machinací s chronologií dějinných událostí.
S jedinečným úkolem vymazat vzpomínky a nechat splynout v jediný příběh mnoho jiných, o to více dramatických.
Proč by to dělali?
Přes manipulaci s pamětí lidského společenství ovládnout, podrobit, zotročit a zničit.
Proč by to dělali, v?dy? to není logcké, ba ani trochu lidské?
Dílčí odpovědi na tuto snadnou otázku "naučené nevědomosti" nás překvapují ka?dou minutu, ka?dou hodinu, ka?dý den, ka?dý týden, ka?dý měsíc, ka?dý rok, celá staletí i tisíciletí. Ale, kdo by měl takový zájem? Odpovím zaběhnutým sloganem blízkým "naučené nevědomosti": "Podle jejich ovoce je poznáte".

Ostrov Santorini, ostrov Santa_Irena, vulkán Strongile (Στρογγύλη), Thíra (Θήρα), Théra, Kalisté (Καλλίστη), různá jména stejného ostrova v Egejském moři, vlastně na rozhraní moře Egejského a Krétského. Co součást Kyklád (Κυκλάδες): Nelze vyjmenovat v?ech cca 220 kykládských ostrovů, snad jen ty pro mne nejdůle?itěj?í: Milos, Paros, Delos, Thíra (Thera) atd... (Kyklos - řecky kruh viz cykl - okruh).

Z nich pak jen Thíra (čti Díra) a Milos jsou sopečného původu z horotvorných časů třetihor. Snad i důsledek pohybu pevninských ker. Původní název ostrova prý zněl Kallistó v překladu prý překrásný nádherný, či nejkrásněj?í (tvrdí wikipedie). Mám dojem, čím více "duchovní bídy", tím lépe se daří straně povětrné. Jakkoliv si je?tě nedovolila připodobnit název k Artemidině lovecké dru?ce, krasavici Kallistó, kterou ze ?árlivosti proměnila Héra na Medvědici. A aby ji nav?dy vymetla z cesty Diových láskyplných kročejů úplně, nechala ji proklát ?ípem vlastního syna. Artemis, dcera Titánky Léty a bo?ská sestra Jarova (Apolyona), pak proměnila v malého medvěda i syna víly Kallistó a vynesla je vzhůru na noční oblohu, jako Velkou a Malou Medvědici.

Nicméně jméno ostrova Kalistó spí?e vypráví o jedné z etap proměny ostrova. A zcela určitě se název netýká překrásné víly Kallistó, ani? překladu "překásný". Ani? se týká pravého jména ostrova z čas Starého světa (Prosím nezaměnit za svět "starověký", nebo-li antický.). Ten v té době toti? pravděpodobně je?tě neexistoval. Sopka v?ak ano.

Thíra (Díra) je vlastně obrovská díra, odborně "kaldera", vznikla při výbuchu sopky propadnutím sopečného ku?elu. Té? kotlina.). Je toti? mo?né, ?e sopka v Egejském prostoru poprvé soptila snad před více ne? cca 30 000 léty. A poté je?tě několikrát.

Nejdříve mi dovolte naznačit směr, kterým se vydávám. Je určen zvukomalebnou podobou některých řeckých topografických názvů, připomínajících slovanské nářečí.

Thíra - Díra: Pokud se nemýlím, jeliko? déle trvající díru, do vody neudělám, domnívám se, ?e se prvotně nejednalo o výbuch podmořské sopky. Jakkoliv propadnutím sopečného ku?ele mů?e vzniknout podmořská kaldera, kotlina.

Odovzeně: Thíra (Théra), čili Diera je název uvozující původní stav po prvotním výbuchu obrovské pevninské sopky.
Kaliste (Kalistó) je dal?í důle?ité pojmenování dal?ích ?ivotních příběhů sopky a v ?ádném případě není synonymem slůvka "nejkrásněj?í". Domnívám se, ?e "kaliste" je naopak velmi přesný slovanský výraz pro "kali?tě". A proto?e se jedná o tuté? stále činnou sopku, pak vidím dal?í, je?tě ničivěj?í explozi nasílenou průnikem mořské vody do kráteru. Přičem? mno?ství popele a pemzi, pokrývající zbytky ostrova neuvěřitelnou 50 metrovou vrstvou, dávají jasnou představu, jakou zhoubou bylo při druhé explozi mno?ství zplodin vymr?těných do blízkého i ?irého okolí. Bylo zcela katastrofální. A navíc mořskou vodou zaplavená kaldera po dlouhý čas připomínala spí?e ra?elinový močál, či kali?tě černé zvěře, uvá?íme-li a? neuvěřitelnou mocnost spadu popele. Mnohé mo?ná napoví i podivné názvy ostrovů v zátoce zatopeného jícnu sopky? Noe Kameni (Novъe Kameni - Nov Kamení): Připomeňme si, ?e na?i slovan?tí předci nejen ostrovy v moři, ale i své oblíbené pevnosti označovali slovem kamenь. Slované i v Egejské oblasti?
A proč ne!

Pov?imněme si i jiného kykládského ostrova Melos (Milos¨), na kterém domorodci vyráběli mlýnské kameny. Milo, melu, melín, mlýn, mlejn. Byli to Slované, kteří ?iroko daleko cílevědomě obdělávali orbou půdu, seli semena obilnin v třípolním hospodářství, vyráběli mouku, pekli pečivo a chléb a z brtí získaný med vyvá?eli? Mesa Vuneo, nejvy??í vrcholek Thíry, zasvěcený Měsíci se stal načas domovem nově příchozích - Dórů. Mesa Vuneo - Mesac Luneo. Vrcholek zasvěcený nikoli současnému Měsíci, ale Luně? Vá?ení čtenáři by měli vědět, ?e mohou pova?ovat mé dal?í tvrzení, ?e řečtí Dórové jsou toto?ní se slovanskými Da Ariji, za neprůkazné.

Prozatím.

Nejrozsáhlej?í a rozhodně nejmohutněj?í výbuch sopky nastal v čase zatopení ?havého magmatu v sopečném soupouchu mořskými vodami po kterém byla Díra (Thíra), lépe řečeno: nově vzniklý a vzápětí zaniklý ostrov nazván "Kali?tě". Byla-li někdy, pro mé tvrzení v příznivé době, část dna dne?ního Egejského moře pevninou. A pokud ano, kdy?

Podle legendy rozdělil hory sám Herakles. Pokud si mohu dovolit časovat legendu, pak se to stalo v čase bo?ských hrdinů, bohů druhé generace, ke kterým mů?eme směle Herakla počítat, tedy kolem roku 15 600 př. n. l. A ačkoliv legenda jedním dechem nechá okam?itě zaplavit nesmírnými vodami velké území spojující doposud Afriku a Evropu, my se spokojíme s postupně zvět?ujícími se trhlinami v pohoří Calpre.

V tom čase byla je?tě Sicilsko-maltská plo?ina, ale i protěj?í ?elf afrického kontinentu obna?eny. Obna?eno je i celé koryto Nilu, je? se dnes nachází v ?elfovém moři. Velké části dna Egejského moře jsou stále je?tě pevninou.
Přesto... Nesmírné mno?ství vod postupně zaplavuje, tak jak stoupají vody Atlantického oceánu, velké území spojující doposud Afriku a Evropu. "Nav?dy" aby byl africký kontinent oddělen od Evropy, říká legenda, o ní? se zmiňuje i antický zeměpisec Poponius.

Rovně? Erastosthénes ve svém díle Geografia (hovořící o kulatosti Země, Erastosthénes v něm té? určuje i délku zemského obvodu) překvapivě tvrdí, ?e je?tě v dobách "Trojské války" trhlina v pevnině mezi Heraklovými sloupy je?tě neexistovala. (Podle poslední verze výzkumů ledovců, zkoumaných i v souvislosti s výbuchem sopky Thíra, je odvozeno datování zániku Troje rokem cca 1 600 př. n. l., přesněji 1 650 př. n. l. Hovoříme-li skutečně o zániku stejné Troje. (viz Tro_ja, trojí svět javi, nebo snad Trojsvět í?).

Plinus Star?í tvrdí přibli?ně toté? (dílo Naturalis historie). Oceán se provalil mezi horami a oddělil Evropu od Afriky. Pohltil daleko vět?í kus země, ne? jaký opustil.
Arabský cestovatel Abu Hasan al Masudí hovoří na stejné téma.

Dovolím si nyní zopakovat odpověď porovnávací mytologií: Někdy kolem roku 5600 př. n. l. se tlakem stoupajících oceánských vod a hrou gravitačních proměn přirozená hráz oddělující Středozemní jezero od Atlantiku, je?tě více naru?ila. Přepadem, či spí?e postupně roz?iřujícími se vodopády, proudily slané atlantické vody nyní ji? nepevným pohořím Calpre (od jisté chvíle nazvané "Heraklovými sloupy") do Středozemního bazénu, aby se posléze přes Negro ponte, přirozený most (dnes Bospor a Dardanely), postupně přelévaly do sladkovodního jezera, dnes Černého moře, kde způsobily ekologickou katastrofu: uhynulá sladkovodní fauna a flora vytvořila na hladině černou silně zapáchající hmotu, která dala i tomuto novému moři jméno - "Černé".

Zkáza byla dokonána někdy kolem roku 4 800 př. n. l. (té? 4 500 př. n. l., Wolley - 4 250 př. n. l.), kdy? se ji? naru?ená hráz (dne?ní Giblartar) zcela protrhla a několika metrová vlna s nánosy bahna smetla směrem na východ (Mezopotamie) v?e ?ivé a přikryla bahnem o mocnosti 8 metrů. Co? je Wolleyem "vykopaná" potopa světa.

Kritický časový interval pro mo?ný výbuch podmořské sopky, do té chvíle stále označené jako Thíra (Díra) je rok 4 800 - 1 700, či 1 600 př. n. l.. Jistě provázený silným zemětřesním, skrze tření mezi pevninskými deskami, které naru?ilo podlo?í Thíry tak mocně, ?e mořská voda pronikla do kaldery, či soupouchu sopky přičem? výbuch byl tak mocný, ?e mocněj?í zdroj uvloněné energie jsme doposud nepoznali.

Síla výbuchu se odhaduje kolem 2 400 megatun TNT, co? prý v přepočtu je 160 000 atomových bomb svr?ených na Hiro?imu. Následovala dlouhodobá změna změna klimatu.
A? na malinký zádrhel se zdá být v?e funkční. I odchod obyvatel Arkaimu.
Bylo-li je?tě, podle Erastosthéna, v čase trojské války, přesněji v době zániku Troje, pohoří Calpre stále bez zjevné trhliny, o jaké trojské válce a zániku Troje vlastně hovoříme? Není-li příběh Heleny a Párida jen příběhem zákrytným, aby skryl skutečný pád Troje, který se konal za zcela jiných okolností a zcela v jiném čase. S jinými důsledky. Připomínám, ?e první z trhlin v pohoří Calpre se cvičně, skrze mé časování příběhů Herakla I., nepozorovaně přesunula k roku 15 600 př. n. l., vlastně do časů Usireva a jeho bo?ské sestry Esety.

Prosím vá?ené čtenářky i vá?ené čtenářky, aby pova?ovali text článku za velmi ?ivý. Odvozeně: Plynule a beztrestně autorem proměnitelný, nebo? dal?ím pátráním, zkoumáním a hlavy lámáním, lehce zaměnitelným, nebo? lep?ím a přesněj?ím.


Hyper_Borea - Severije
DRAHOKAM V?ECH DRAHOKAMŮ
Protr?ení pohoří Calpre...
Tajemství Černého moře
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.)
Slovanská topologie
Protr?ení pohoří Calpre...právě čtete
Tajemství Černého moře
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.)
Slovanská topologie


Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebi?tě "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNA (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit breton?tinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavněj?ích kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavněj?í kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Merkatorovy mapy Severije (Hyperboreje) (11.04.2012)
Třetí oko ?ivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Bock 2 (06.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Protr?ení pohoří Calpre... (14.01.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčteněj?ích článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, kdy? nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kně?na Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Lebor Gabala Erenn (11.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Kdy? se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství při?li... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
O původu Gadů (Hadů)... (05.02.2011)
Raetie... (02.01.2011)
Bít, či nebít, to? otázka... (29.12.2010)
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 2. část/3 (29.11.2010)
Drahokam v?ech drahokamů (02.11.2010)
Zlatá hvězda Margita... (18.10.2010)
Ja jesum byl... (17.09.2010)
A co Svatopluk? (11.09.2010)
Co zjevněj?í... (30.08.2010)
Boleslav I - Státotvorce (12.08.2010)
Svanto gorici... (31.07.2010)
Zkoumání dračí linie... (27.07.2010)
Slovan a římský císař Konstantin I. Veliký (13.07.2010)
Jak Panonie ke jménu při?la... (13.07.2010)
"?íření lásky k bli?nímu svému" skrze barbary... dokončení (05.07.2010)
Několik slov o ?íření lásky k bli?nímu svému (05.07.2010)
Hyperborea - Severije (24.06.2010)
Antonín Horák mů?e mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec a? panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Vzpamatujte se, dokud je čas?. (08.09.2008)
Energie pro pře?ití 1. část (fotovoltaika) (27.08.2008)
A je to? (10.07.2008)
Modlitba za Českou zemi (05.07.2008)
Bajka (15.06.2008)
Anthropoid (27.05.2008)
Tvé cesty a osudy národe český... (24.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....dokončení (16.05.2008)
Hrdina nebo... (14.05.2008)
Bo?í bojovníci a zem?tí ?kůdci (12.05.2008)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kně?ny Libu?e (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Nomen Omen (22.11.2007)
Svantovid (05.11.2007)
?ivá a mrtvá voda (01.11.2007)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU? (30.10.2007)
Nusle - Nov sjelo? (22.10.2007)
Globalizovaná historie EU? (18.10.2007)
Karel, ten Veliký (17.09.2007)
Velengorod (Velehrad) na ?íravě? (11.09.2007)
Libu?ina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kně?na Libu?e (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako v?dy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obslou?íme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Socha Svobody, nebo symbol egyptské bohyně Eset? (09.11.2006)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHA?A NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda v?ech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajněj?í z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kně?na Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Jak se Če?i "proplakávali" dějinami (06.02.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 30 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0