| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo.
Vydáno dne 01. 07. 2012 (4813 přečtení)

V následujícím článku předkládám k posouzení variantu nezávislého pohledu na vývoj událostí, která si prozatím nečiní jakékoliv právo na pravdu. Jsa však hnán ideou zamlčené minulosti Slovanů, potažmo Českého národa, ale i vizí narůstající a uměle živené dekadence, včetně mainstreamových lží o "Čekání na konec světa v roce 2012", chopil jsem se příležitosti, ve snaze, co nejvěrněji postihnout okolnosti tématu: Arkaim - Sintašta - Severije - Airjanem Vaedžo - Antlánie - Antarktida.

Snad i proto jsem si před několika dny dodal odvahy a vyšel v příslušný čas na zahradu, abych pohlédl k nebi. A bylo to tam. Jako vždy v tuto dobu. Jasněji, než jasně zářící podivnost, opět přelétla tiše nad našimi hlavami směrem od Barrandova, aby pomalu a tiše odplouvala ve směru Moravy...3 500 - 1 700 př. n. l. Aryan Arkaim - Sintašta i pohledem EU studie Y_ DNK

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Dříve, než se odvážím vyslovit se k všeobecně známému objevu "Arkaim" dovolím si vážené čtenářky a čtenáře seznámit s některými mými, s Arkaimem úzce souvisejícími, pohledy:

Irán a rozdělení obyvatel podle Y_chromozomu do jednotlivých Haplo skupin:

Hs (I) 3% - původní neolitické obyvatelstvo (Z doby kamenné) Balkán

Hs (R1a) 16,5% - Arij slovanská DNK (Aryan)

Hs (R1b) 6,5% - Čeltoi bratrská z jednoho otce Hs (R1)

Hs (G) 10% - Původní neolitické obyvatelstvo blízkého východuž

Hs (J2) 12% - mutace původní bratrské větve Hs (I) otce Hs (IJ)

Hs (J1) 10% - Semité, patrně zde usedlí židovští kupci

Hs (E) 4,5% - mutace jednotlivých skupin přicházejících z Afriky (Hitlerovy předkové)?

Hs (T) 3% - DNK prapůvodních obyvatel vyskytující se v Evropě jen vyjímečně (např. Thomas Jeferson: US prezident a autor deklarace nezávislosti

Hs (Q) 4% - DNK prapůvodních obyvatel centrální Sibiř, původní obyvatele US, nevyskytující se v Evropě, jen vyjímečně.

Hs (N1) 2,5% DNK uralská + kavkazské mutace + Sibiř, nejčastější u Finů Y_chromozom Hs (N1c1)

Z předchozího přehledu rozprostraněnosti Hs v Iranu (východní Faérsii) je nejen již na první pohled patrné, že se na rozdíl od rozprostraněného multi kulti Iraku, nejedná o semitský národ, nýbrž o uskupení, sice s malým procentem původního obyvatelstva Hs (I), zato s překvapivě vysokým procentem Y_DNK Hs (R1a Arij slovanská) a Hs R1 (Čeltoi) a Hs (G) a N1 (kavkazského DNK).

Proč mne zajímá Irán?

Velesova kniha (sepsaná mnohem dříve, než vykvetla myšlenka na EU studii DNK) poměrně přesně popisuje jednu z větví migrace, vedenou, krátce po zničení Severie (cca 20 350 př. n. l.), bájným slovanským knížetem Jarem, Rudým Slunéčkem, podél východní strany Ripejského pohoří (Uralu - Guralu) směrem k teplejšímu jihu. Planetární katastrofa přinesla neobyčejně změněné životní podmínky a v některých oblastech i dramatické vymírání původního, nyní již třeskutými mrazy, následnými hladomory i nemocemi oslabeného obyvatelstva Y_chromozomu Hs (IJ), které se objevilo v čase, či krátce "po třetím příchodu Pěruna" v ochranném kruhu RASY (Podle Lavašova). Přičemž první nositel Hs (I) se rodí v časovém intervalu mezi Hs (R1) a Hs (R1a). tedy cca 27 000 př. n. l.

Mezi původní neolitické obyvatelstvo lze řadit veškerou hybridizaci Hs (I), včetně nositele Y_chromozomu Hs (I2a2), přičemž majitelé Y_DNK Hs R1 (Arij slovanský), se objevila 26 000 př. n. l a otcovská Y_DNK Hs (R Aryan, Arij slovanská) dokonce v roce cca 28 000 př. n. l. Započítané v rámci přehledně rukodělného spletení jazyků, rovněž mezi preiránské kmeny (Aryany). Původce informací zapsaných v Rgvedach.

Zatímco Velesova kniha, běloruské legendy "Koledova kniha", hovoří společně s kompilacemi útržkovitých zpráv o Hyperboreji stejným jazykem (přesněji... hovoříme o té části, od které se odvijí: "Varování nejvyššími zasvěcenci, o blížící se katastrofě"), větší počet Hyperborejců varování uposlechne a vydává se předstihem hledat nový domov. Jiní zůstávají v ohrožených oblastech, aby posléze mnozí zahynuli v ledopádu a podchlazeném sněhu, zcela vysíleni.

Nejlépe je popsán Velesovou knihou, či spíše (A. I. Asimovem) exodus výsadku, v čase kdy Slunce po dlouhý čas neprosvítalo skrze hustá temná mračna a okolní mráz drtil vše živé. Výsadek vedený Jarem (Apollyonem), synem Titánky Léty (Latony), směřoval neomylně podél východní strany Uralu na jih. Když v zájmu přežití a zabezpečení průběžného zásobování byly, v průběhu namáhavé cesty, budovány pevná sídliště (gorody a gardy).

Podobně hovoří i nejstarší preiránské avesty a rigveda:

Bůh (Nejvyšší učenec?) varoval shromářžděný lid, aby urychleně opustil svoji pradávnou vlast Airanem Vaedžo, kterou krátce poté zasáhly kruté mrazy a ty, kteří zůstali, zasypal led a mrazivý sníh. Před třemi miliony lety tak zmizela civilizaci Ori (Orianů) trvající celých 18 milionů let. Jejich vlast Airjanem Vaedžo zmizela pod ledem a věčným sněhem. Nelze opomenout tvrzení Velesovy knihy, že část Jarova výsadku si to namířila přes Faérsii (Iran), někteří do Evropy, jiní do Baktrije (Dnešní Afganistán), kde založila výstavné a veliké město "Veliký" Belikh (Balikh), dnes ležící v ruinách.

Z oblasti Ripejských hor, či chcete-li z východní strany Uralu, přesněji: Zpoza svého rodiště, měl přijít i velký mág, filosof a myslitel Zarathuštra - Zoroaster (Zarja Astra - "Záře hvězd", jiní překládají "kupec s velbloudy"). Zakladatel religiozního a filosofického směru, jenž se nazýval "zoroastrismus".

Ačkoliv slůvko "přišel" asi není ten správný pojem, nebož: Jak je patrné z velmi nedávné, řekněme že novodobé legendy, přicházející k nám z nepříliš spolehlivého pramene (Sorcha Faal), je vyprávěn udivující příběh, jehož protagonisté, reální a velmi významní světoví politici současnosti, si byli prohlédnout malou "vimanu" ukrytou v jeskynní dutině, v oblasti někdejšího baktrijského města Velikh, která prý uvízla, či ochráněna v časové pasti, která měla být soukromým majetkem Zarja_astry.

Věřte nevěřte. Bylo nebylo... Příběh má již ve všeobecném povědomí třetí známé pokračování z oblasti neobyčejné sci-fi.

A nyní se věnujme podstatnému časování trvání civilizace Oriů v zemi Airjanem Vaedžo. Dovolím si nyní pokusně použít metodiku výpočtů (Copyright Zdeněk Patrick), který jsem v dostatečné míře popsal při výpočtu nepřiměřené délky panování chaldejských králů. Skrze přepočet let oběhů jistého kosmického objektu (doporučuji prostudovat):

18 000 000 let / 360 stupňů = 50 000 let. Před 50 000 lety vznikla kdesi, v zemi Airjanem Vaedžo, civilizace Oriů (Aryanů) a ti museli opustit svoji starou vlast před asi 3 000 000 let.

3 000 000 let / 360 stupňů = 8 333, 33 let.

Již na první pohled je patrné, že Rgveda, pokud popisuje zničení staré prairánské vlasti Airjanem Vaedžo krutými mrazy, hovoří o zcela jiné zemi i jiné planetární katastrofě, než kterou jsem nastínil v souvislosti s rokem 20 350 př. n. l. Aniž tušíme, ke kterému časování ústního podání se váže a jaký je skutečné časování zápisu. Vůbec si musím postěžovat na velmi nesourodý a nevyvážený systém časování dávných událostí. Jakoby byl kdosi pověřen jeho neustálými manipulacemi.

Podobně, jako rukodělným spletením jazyků i zeměpisných názvů, či několikerými vymyšlenými jmény uštědřenými národům a kmenům, tak že by se v nich nepoznaly ani náhodou.

Každopádně se mi, alespoň v tomto kratičkém pracovním úseku jeví, jako původní vlast preiránců, nikoli Severije (Hyperborea), ale jeden z pěti ostrovů Antlánie, který se skutečně měl jmenovat Aryan. Předpokládáme-li potopení posledních z ostrovů Antlánie po katastrofické planetární záplavě (Potopě světa), tedy po roce 10 463 př. n. l.

Přičemž je nutné, v této "pracovní verzi", uvažovat dominantní etnikum Antlánie za odpadlou větev slovanských Antů, která podlehla infiltraci Greys. Se všemi průvodními jevy, které známe i ze současnosti. Výrobou velmi prazvláštních zákonů dehonestujícími lidského ducha. S jedinečným a do omrzení opakovaným cílem:

Zotročit domorodé obyvatelstvo ve prospěch cílů, nemajících v lidském poznání přesného vymezení.

Neboť se vymyká lidské logice.

A ti, o nichž je marně hovořeno, toto podnikají i za cenu vyvolání celosvětového konfliktu, který hodil lidstvo zpět do doby kamenné. Což se pravděpodobně i stalo: Na př. napadením říše Rama (cca 15 600 př. n. l.) Antlánií, ale i v Den smrti roku 14 471 př. n. l., při podivné planetární katastrofě roku 10 463 př. n. l., či jaderné válce roku 6 461 př. n. l. (viz Huracan), v podivném střetu Kuruovců na pláních Šetra roku 3102 př. n. l. (viz Kuružetra), při útoku zbraně Šebetu na pětiměstí v údolí Sedím (Siddim) v časovém intervalu 2355 - 2 345 př. n. l., při smrtícím útoku na Harapu a Mohendžodaro atd... atd... Anty jsou označovány ty slovanské kmeny, sídlící na kraji (hranicích) světa (viz význam "Andy" a časový interval incké civilizace.).

Každopádně: Rig veda snad hovoří ještě i o jiných detailech, které spojují Severiji / Hyperboreu, pravlast Preiránců Airjanem Vaedžo i uralský "Arkaim" v jedno...

Pokračovat?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 22 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0