| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Sestoupení Svatého ducha
Vydáno dne 20. 11. 2008 (4204 přečtení)

Prolog:

O sestoupení Svatého ducha překvapivě hovoří i Michael de Nostradam a to v souvislosti s novou říší velkou Antikristovou říší, jež svého času vznikne u Ard. Podle Nostradámovy predikce vtrhne novodobý Hun Attila a Xerxes se svými vojsky do okolního světa, což způsobí velké stěhování národů a umožní výše zmíněné sestoupení Svatého ducha na 48. stupni.Holografické zbraně?

© Zdeněk Patrick - 1994 - 2008 Praha

Aniž jsou známy bližší souvislosti s mechanismy novodobého, mnohými predikcemi avizovaného, vykořenění národů.

Neuvažujeme-li podobenství s uraločudskými hordami později vedené Hunem Atillou zvaným Bič Bož í, (cca *395 + 453 n. l.), jež se kolem roku 350 n. l. vyřítily na tehdejší svět z uraločudských stepí, či choutkami perského dobyvatele z první poloviny 5. století př. n. l., pak udaný 48. stupeň nám jen přibližně prozrazuje, co měl Michael de Nostradam vlastně na mysli.

A pokud hovoří o nové velké Antikristově říši, není vůbec jisté, zda jeho vize Antikrista je souměřitelná s říší novozákonní Šelmy z konce časů, či popisuje-li průvodní děje kolem první světové války. Lze jen předpokládat, že "sestoupení" Svatého ducha nemusí být míněno, a skutečně ani není, o sestoupení kladně motivovaných sil. neboť i mýtický Satan, je svým způsobem posvátným duchem o několik tříd vyššího řádu, než snaživá domorodá Sběř, budující nepokrytě v jeho jménu nové pořádky světového Satanatu.

Mnohdy (či přesněji...převážně) však i konání Svatých otců Římsko katolické církve, páchaná ve jménu kladných sil, připomínalo spíše řádění satanského uskupení, jež se zuřivě vyřítilo na svět cíleně vytržený ze svých základů.

Ano, ač to zní neuvěřitelně, průvodními příznaky veškerého dění, je již od starověku provázeno a mnohdy řízeno, jedinečně šílenou religiozitou, jedinečnou vírou v podivně zakrvácená božstva, v jejíchž jménu bylo a je masově vražděno, loupenou a vyhlazováno mnohé domorodé obyvatelstvo. V oblastech, které byly vyjimečně obdařeny zlatem, stříbrem, cínem, rozličnými drahokami a dnes i ropou.

Abychom si tento proces ujasnili, je nejsnadnější cestou pochopení historických událostí v Českých zemích. V našich zemích byly v témže zákrytném religiozním ritu byly vedeny krvavé christianizační výpravy vládců někdejší franské říše. V souladu s jejich promyšlenou doktrínou Drang nach Ost, kde je christianizace Slovanů na krvavo, pouze vedlejším produktem touhy po územních ziscích. S podobně motivovanou religiozitou středověku byly stejně zakrvavené křižácké výpravy do Čech, po Egyptu historicky druhého nejbohatšího naleziště světových zásob zlata. Když význačnou epochou těchto zavrženíhodných projektů bylo pobělohorské vyvražďování, vyhánění, násilná rekatolizace a nakonec i sprostá germanizace českého etnika s cílem: Vykořenění tohoto jedinečného národa ve prospěch jiných.

A tak ze třetího nejlidnatějšího evropského státu, co do počtu obyvatel, zbylo na konci počátku Temna 80 000 rodilých Čechů, jimž bylo napříště, v rámci úporné germanizace, zakazováno hovořit a vzdělávat se rodnou řečí (Jakkoliv zemští škůdci a obnovovatelé děkovných sousoší za porážku Čechů budou chtít tvrdit (a bezostyšně již tvrdí), o minulém i nastávajícím Temnu zcela něco jiného.).

To, co se dnes děje v Africe, Kosovu i jinde je totiž téže provenience.

Do téže oblasti se zařadily programové mediální, vládní a celoevropské lži sloužící ke zločinnému zastírání genocidy prováděné gruzínskými vojsky v Osetii.

V souladu předchozími, ústředně řízenými, půlročními masivními masážemi a mediálně vyšilujícími protiruskými náladami.

Nejpostiženější oblasti skrze válečné zločiny Sběře, mimo Jugoslávii, Irák a Afgánistán, je Africký kontinent. Neobyčejné množství smrtelných nákaz, hladomory, vyvražďování statisíců domorodých obyvatel šílenými vůdci a zdrogovanými bojůvkami. Aby miliony prchajících z míst hrůzy, zůstalo již navždy programově vykořeněno.

A tedy i snadnou kořistí v časech, kdy beze stopy mizí mladí lidé a děti v podstatně klidnějších světových oblastech.

Co se to vlastně, před našimi zraky děje?

Opakované zneužití víry ve prospěch byznysu světovládné oligarchie?

Připomeňme si, že na počátku vyvražďování kmene Tutsiů (v roce 1994) byly očipované průkazy dodané světovým managmentem, jež usnadnily dominantnímu etniku Hutů snadněji rozeznávat odpůrce a vyvraždit, během 100 dní, přes 800 000 (s konečným číslem přes 900 000 zavražděných) příslušníků tohoto kmene. Za tichého souhlasu světového společenství, průběžném mektání mediálních prostitutů o přírůstcích zoologických zahrad a v přítomnosti nečinně přihlížejících jednotek UN.

Prchající a umírající hlady jsou pak ponecháváni osudu v utečeneckých táborech. Přibližně v souběžném čase, kdy je Srbsko poraženo armádami NATO a z Kosova se stává největší překladiště drog a lidských orgánů.

Africký domorodec, zcela nahý a zdrogovaný mává zánovním kalašnikovem, jenž byl před malou chvílí směněn za drahé kameny ukradené usmrceným obětem.

To je zúžený pohled skrze neadresní TV kameru, jejíž úkolem je odfiltrovat pravdu a nekonečnou bolest v krátkém TV šotu.

Co se to vlastně před našima zraky děje?

Lži a zapírání o technicko fyzikálních jevech a objektech, vyskytujících se ve vzdušném prostoru naší planety.

Závazné kvóty stanovené pro snížení počtů obyvatel ve státech EU v rámci umenšení světové populace nejméně o dvě miliardy, zničení potravinové soběstačnosti a mediální kampaně mektající o stárnutí obyvatelstva a zvýšené mužské neplodnosti. V ruku v ruce s asociálními programy jásajícími nad prvními bezdomovci a feudálními zákony prodlužující pracovní dobu nejplodnější části obyvatelstva.

V časech nezaměstnanosti a nasílené propagace potratů, pokoutní mikrovlnné, chemické a biochemické sterilizace.

Podvodného oživování neústavních smluv směřujících k zotročení v NWO. V časech mikrovlnného opékání a elektronických zbraní, jejichž takticko technická data by potěšila játra mnohého starověkého nájezdníka, či kněze tajného krvavého kultu. Holografie, umožňující nejen přetvářet příslušnou názorovou hladinu a její obsah, ale i nekrvavé vyždímání zásob střeliva nepřítele, vizuálním přenosem vize reálného útoku neexistujících vojenských jednotek, tankových brigád, či letových svazů. To vše kombinované psitechnologiemi upravujícími protivníkovu mysl do podoby nekoordinované bažiny.

Holografie umožňující realistickou vizi sestupu Svatých duchů, či nedotknutelných religiozních autorit, nabádajících možné pozorovatele k tomu, či onomu. Síla takové projekce je odvislá od mnoha faktorů a její "průkaznost" je úměrná síle religiozity a odvozeného strachu, úrovni tutlání a vlastního obsahu vydaného poselství, jenž po většinou velmi nepřesně hovoří o budoucnosti lidstva. A zdá se být spíše zamlženou korekcí předchozích dějů.

Celý problém spočívá v budoucnosti lidstva.

Čí je to problém?

Lidstva? Snad také?

Bývá to i jedinečný problém agresora a celkové výše energetické invazní náročnosti.

Holografická invaze mimozemských sil, mohutné výbuchy a požáry. Když sestup Svatých dětí téže provenience není až takový technický problém. Není prozatím na pořadu dne?

I když kdo víš

Rozhodně se nejedná o žádný zázrak, či trik mocného čaroděje.

Ale o čistě mimozemské technologii, ke které se pozemští budovatelé Zlatých zítřků konečně i dopracovali.

Do jakého soudku jejich zábavy patří sestoupení Svatého ducha v Ugandě?

Jakkoliv máme na planetě pravděpodobně již předuchařeno, byla to rovněž holografická zbraň?

V srpnu roku 1986 založila (v Ugandě) Alice Auma společenství Hnutí Svatého ducha (viz Wikipedie). Svatý duch Lakwena sestoupil z nebes, aby přiměl nejhříšnější lid Ugandy, etnikum Ačoli, uspořádat své věci k všeobecné nápravě a stát se vyvoleným mezi ostatními kmeny (Lango, Teso a Jopadhola), v podobě nástroje na vyhubení společného nepřítele - lidu Bantu (mnohdy toto označení znamená veškerý africký lid).

Na pokyn Lakweny, skrze Alici Auma, byly ostatní příkazy Svatého ducha prezentovány jedině skrze vojenského vůdce onoho religiozně motivovaného hnutí. A to tak zdatně, že jedno z největších stěhování národů v Africe, způsobené masakry uctívačů posvátného kultu vyvolených Svatého ducha nemá v novodobých dějinách lidstva obdoby.

V čí prospěch?

Jednoho "krásného" dne dorazí statisíce i miliony prchajících a zcela vykořeněných Afričanů do programově vzorně téměř vylidněné Evropy, aby rozpustili sebe i poslední vzdorující národy na čajové lžičce. Tak snadno, jako někdejší dobrý, dnes již neexistující český cukr. Do podoby nesvéprávných světoobčanských otroků sloužících náčelníkům Nových světových pořádků. až do dne, kdy z nebes sestoupí jiné svaté děti, aby převzaly, od svých služebníků, náčelníků Nových světových pořádků, moc nad planetou, jež prý, podle mluvčích Sběře, již dávno není naše. Celá tisíciletí bezmocně trpící a drancována dravými škůdci. Podléhající skrze nemravné miliardové podvody bezzákonných tunelářů a jejich chorobné utajování skutečností.

Pohleď jen marný programový popírači na zločiny páchané na dětech černé Afriky, i všude tam, kde jsou bohatá naleziště drahých kovů, drahokamů, ropy a dnes i vody.

Nebo si snad rovněž myslíš, že i masový příděl drog do naší vlasti po hadrovém palácovém puči, ale i jinam, je náhodný a samovolný?

Myslíš si snad, konkrétní zemský škůdce, že se ti dílo daří.Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2037 hl.)
 
Ne (1303 hl.)
 
Možná (1320 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4660

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0