Sestoupení Svatého ducha

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 20. 11. 2008

Prolog:

O sestoupení Svatého ducha překvapivě hovoří i Michael de Nostradam a to v souvislosti s novou říší velkou Antikristovou říší, jež svého času vznikne u Ard. Podle Nostradámovy predikce vtrhne novodobý Hun Attila a Xerxes se svými vojsky do okolního světa, což způsobí velké stěhování národů a umožní výše zmíněné sestoupení Svatého ducha na 48. stupni.Holografické zbraně?

© Zdeněk Patrick - 1994 - 2008 Praha

Aniž jsou známy bližší souvislosti s mechanismy novodobého, mnohými predikcemi avizovaného, vykořenění národů.

Neuvažujeme-li podobenství s uraločudskými hordami později vedené Hunem Atillou zvaným Bič Bož í, (cca *395 + 453 n. l.), jež se kolem roku 350 n. l. vyřítily na tehdejší svět z uraločudských stepí, či choutkami perského dobyvatele z první poloviny 5. století př. n. l., pak udaný 48. stupeň nám jen přibližně prozrazuje, co měl Michael de Nostradam vlastně na mysli.

A pokud hovoří o nové velké Antikristově říši, není vůbec jisté, zda jeho vize Antikrista je souměřitelná s říší novozákonní Šelmy z konce časů, či popisuje-li průvodní děje kolem první světové války. Lze jen předpokládat, že "sestoupení" Svatého ducha nemusí být míněno, a skutečně ani není, o sestoupení kladně motivovaných sil. neboť i mýtický Satan, je svým způsobem posvátným duchem o několik tříd vyššího řádu, než snaživá domorodá Sběř, budující nepokrytě v jeho jménu nové pořádky světového Satanatu.

Mnohdy (či přesněji...převážně) však i konání Svatých otců Římsko katolické církve, páchaná ve jménu kladných sil, připomínalo spíše řádění satanského uskupení, jež se zuřivě vyřítilo na svět cíleně vytržený ze svých základů.

Ano, ač to zní neuvěřitelně, průvodními příznaky veškerého dění, je již od starověku provázeno a mnohdy řízeno, jedinečně šílenou religiozitou, jedinečnou vírou v podivně zakrvácená božstva, v jejíchž jménu bylo a je masově vražděno, loupenou a vyhlazováno mnohé domorodé obyvatelstvo. V oblastech, které byly vyjimečně obdařeny zlatem, stříbrem, cínem, rozličnými drahokami a dnes i ropou.

Abychom si tento proces ujasnili, je nejsnadnější cestou pochopení historických událostí v Českých zemích. V našich zemích byly v témže zákrytném religiozním ritu byly vedeny krvavé christianizační výpravy vládců někdejší franské říše. V souladu s jejich promyšlenou doktrínou Drang nach Ost, kde je christianizace Slovanů na krvavo, pouze vedlejším produktem touhy po územních ziscích. S podobně motivovanou religiozitou středověku byly stejně zakrvavené křižácké výpravy do Čech, po Egyptu historicky druhého nejbohatšího naleziště světových zásob zlata. Když význačnou epochou těchto zavrženíhodných projektů bylo pobělohorské vyvražďování, vyhánění, násilná rekatolizace a nakonec i sprostá germanizace českého etnika s cílem: Vykořenění tohoto jedinečného národa ve prospěch jiných.

A tak ze třetího nejlidnatějšího evropského státu, co do počtu obyvatel, zbylo na konci počátku Temna 80 000 rodilých Čechů, jimž bylo napříště, v rámci úporné germanizace, zakazováno hovořit a vzdělávat se rodnou řečí (Jakkoliv zemští škůdci a obnovovatelé děkovných sousoší za porážku Čechů budou chtít tvrdit (a bezostyšně již tvrdí), o minulém i nastávajícím Temnu zcela něco jiného.).

To, co se dnes děje v Africe, Kosovu i jinde je totiž téže provenience.

Do téže oblasti se zařadily programové mediální, vládní a celoevropské lži sloužící ke zločinnému zastírání genocidy prováděné gruzínskými vojsky v Osetii.

V souladu předchozími, ústředně řízenými, půlročními masivními masážemi a mediálně vyšilujícími protiruskými náladami.

Nejpostiženější oblasti skrze válečné zločiny Sběře, mimo Jugoslávii, Irák a Afgánistán, je Africký kontinent. Neobyčejné množství smrtelných nákaz, hladomory, vyvražďování statisíců domorodých obyvatel šílenými vůdci a zdrogovanými bojůvkami. Aby miliony prchajících z míst hrůzy, zůstalo již navždy programově vykořeněno.

A tedy i snadnou kořistí v časech, kdy beze stopy mizí mladí lidé a děti v podstatně klidnějších světových oblastech.

Co se to vlastně, před našimi zraky děje?

Opakované zneužití víry ve prospěch byznysu světovládné oligarchie?

Připomeňme si, že na počátku vyvražďování kmene Tutsiů (v roce 1994) byly očipované průkazy dodané světovým managmentem, jež usnadnily dominantnímu etniku Hutů snadněji rozeznávat odpůrce a vyvraždit, během 100 dní, přes 800 000 (s konečným číslem přes 900 000 zavražděných) příslušníků tohoto kmene. Za tichého souhlasu světového společenství, průběžném mektání mediálních prostitutů o přírůstcích zoologických zahrad a v přítomnosti nečinně přihlížejících jednotek UN.

Prchající a umírající hlady jsou pak ponecháváni osudu v utečeneckých táborech. Přibližně v souběžném čase, kdy je Srbsko poraženo armádami NATO a z Kosova se stává největší překladiště drog a lidských orgánů.

Africký domorodec, zcela nahý a zdrogovaný mává zánovním kalašnikovem, jenž byl před malou chvílí směněn za drahé kameny ukradené usmrceným obětem.

To je zúžený pohled skrze neadresní TV kameru, jejíž úkolem je odfiltrovat pravdu a nekonečnou bolest v krátkém TV šotu.

Co se to vlastně před našima zraky děje?

Lži a zapírání o technicko fyzikálních jevech a objektech, vyskytujících se ve vzdušném prostoru naší planety.

Závazné kvóty stanovené pro snížení počtů obyvatel ve státech EU v rámci umenšení světové populace nejméně o dvě miliardy, zničení potravinové soběstačnosti a mediální kampaně mektající o stárnutí obyvatelstva a zvýšené mužské neplodnosti. V ruku v ruce s asociálními programy jásajícími nad prvními bezdomovci a feudálními zákony prodlužující pracovní dobu nejplodnější části obyvatelstva.

V časech nezaměstnanosti a nasílené propagace potratů, pokoutní mikrovlnné, chemické a biochemické sterilizace.

Podvodného oživování neústavních smluv směřujících k zotročení v NWO. V časech mikrovlnného opékání a elektronických zbraní, jejichž takticko technická data by potěšila játra mnohého starověkého nájezdníka, či kněze tajného krvavého kultu. Holografie, umožňující nejen přetvářet příslušnou názorovou hladinu a její obsah, ale i nekrvavé vyždímání zásob střeliva nepřítele, vizuálním přenosem vize reálného útoku neexistujících vojenských jednotek, tankových brigád, či letových svazů. To vše kombinované psitechnologiemi upravujícími protivníkovu mysl do podoby nekoordinované bažiny.

Holografie umožňující realistickou vizi sestupu Svatých duchů, či nedotknutelných religiozních autorit, nabádajících možné pozorovatele k tomu, či onomu. Síla takové projekce je odvislá od mnoha faktorů a její "průkaznost" je úměrná síle religiozity a odvozeného strachu, úrovni tutlání a vlastního obsahu vydaného poselství, jenž po většinou velmi nepřesně hovoří o budoucnosti lidstva. A zdá se být spíše zamlženou korekcí předchozích dějů.

Celý problém spočívá v budoucnosti lidstva.

Čí je to problém?

Lidstva? Snad také?

Bývá to i jedinečný problém agresora a celkové výše energetické invazní náročnosti.

Holografická invaze mimozemských sil, mohutné výbuchy a požáry. Když sestup Svatých dětí téže provenience není až takový technický problém. Není prozatím na pořadu dne?

I když kdo víš

Rozhodně se nejedná o žádný zázrak, či trik mocného čaroděje.

Ale o čistě mimozemské technologii, ke které se pozemští budovatelé Zlatých zítřků konečně i dopracovali.

Do jakého soudku jejich zábavy patří sestoupení Svatého ducha v Ugandě?

Jakkoliv máme na planetě pravděpodobně již předuchařeno, byla to rovněž holografická zbraň?

V srpnu roku 1986 založila (v Ugandě) Alice Auma společenství Hnutí Svatého ducha (viz Wikipedie). Svatý duch Lakwena sestoupil z nebes, aby přiměl nejhříšnější lid Ugandy, etnikum Ačoli, uspořádat své věci k všeobecné nápravě a stát se vyvoleným mezi ostatními kmeny (Lango, Teso a Jopadhola), v podobě nástroje na vyhubení společného nepřítele - lidu Bantu (mnohdy toto označení znamená veškerý africký lid).

Na pokyn Lakweny, skrze Alici Auma, byly ostatní příkazy Svatého ducha prezentovány jedině skrze vojenského vůdce onoho religiozně motivovaného hnutí. A to tak zdatně, že jedno z největších stěhování národů v Africe, způsobené masakry uctívačů posvátného kultu vyvolených Svatého ducha nemá v novodobých dějinách lidstva obdoby.

V čí prospěch?

Jednoho "krásného" dne dorazí statisíce i miliony prchajících a zcela vykořeněných Afričanů do programově vzorně téměř vylidněné Evropy, aby rozpustili sebe i poslední vzdorující národy na čajové lžičce. Tak snadno, jako někdejší dobrý, dnes již neexistující český cukr. Do podoby nesvéprávných světoobčanských otroků sloužících náčelníkům Nových světových pořádků. až do dne, kdy z nebes sestoupí jiné svaté děti, aby převzaly, od svých služebníků, náčelníků Nových světových pořádků, moc nad planetou, jež prý, podle mluvčích Sběře, již dávno není naše. Celá tisíciletí bezmocně trpící a drancována dravými škůdci. Podléhající skrze nemravné miliardové podvody bezzákonných tunelářů a jejich chorobné utajování skutečností.

Pohleď jen marný programový popírači na zločiny páchané na dětech černé Afriky, i všude tam, kde jsou bohatá naleziště drahých kovů, drahokamů, ropy a dnes i vody.

Nebo si snad rovněž myslíš, že i masový příděl drog do naší vlasti po hadrovém palácovém puči, ale i jinam, je náhodný a samovolný?

Myslíš si snad, konkrétní zemský škůdce, že se ti dílo daří.