| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí...
Vydáno dne 12. 02. 2010 (4387 přečtení)

...Prezident Akademie je dále povinen ze v?ech svých sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních ?ínek a bludiček...

Berlínská Akademie věd (18. století)
Výňatek jmenovacího dekretu prezidenta Akademie

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Pape?, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla účelově popírána ji? od dob saduceů (konzervativní křídlo vy??ích ?idovských kně?í pracujících jako protěj?ek farizeů).
Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás v?emi na?imi lidskými touhami a nadějemi.... aneb "Odkud vítr vlastně fouká?"

Zanedbaná historie lidstva © Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Víme ji?, čemu čelíme?

Jeden z desetisíce Cabrerovy kamenné databaze ukazuje celý cyklus zrození saura - od páření, snesení vejce, vylíhnutí larválních plazů, a? postupnou přeměnu v dospělého jedince. Vývojový cyklus připomínající spí?e vývoj pulce v ?ábu byl "na?těstí" vědeckým světem razantně, jako podvod odmítnut. Včetně ostatních nabídek Cabrerových kamenných archiválií. Prozíravým důvodem onoho odmítnutí je neexistence by? jediného očitého svědka komentujícího anglicky dávné událostí z před více ne? 65 miliony let. Zkrátka, některé nálezy jsou velmi radostně vítány, jiné autoritativně a? hystericky naopak.
V souvislosti s technikou plození a rozmno?ování, lze potvrdit, ?e jakákoliv eugenika praktikovaná na lidském druhu je stejně tak nesmyslná, jako neprůchozí.
Podobně jako mno?it se z baněk, jen a jen proto, ?e ?ílený stínový systém pou?il ve?kerých bio&chemických prostředků k razantnímu sni?ování počtu lidského druhu, nebo? měl hrůzu z hří?né lidské plodnosti. K tému? účelu bylo zřejmě při pokusech na lidských bytostech nejen zneu?ito genetické in?enýrství, ale i soustava elektronických megadatabází, ji? od narození vyčleňující méně cenné kusy. Výsledkem těchto hrůzných my?lenek by mělo být umělé po?kození genetického fondu kdysi zdravých rodů, jindy zrození deformovaných dětí a mediálně presstituční volání po nutné (fa?istické) euthanazii.

Hovoříme-li o poznávání souvislostí, pak je nutné si připomenout ty mimozemské entity přicházející do úvahy při mo?ném podílu tého? zločinu lze rozeznat dle způsobu rozmno?ování: Prastaří z prastarých trpěli degenerativním nedostatkem vlastního druhu, zaviněný (mo?ná) dlouhodobými pobyty v kosmu, omezenými počty vyplývajícími z omezeného prostoru při kosmických přesunech, dlouhověkostí ve stádiu vegetace a zejména genetickými pokusy na vlastním druhu. Při pou?ití cizorodého genetického materiálu.

Lze předpokládat, ?e na tak překvapivě plodné planetě, jakým Země donedávna byla, pou?ívali účástnící se mimozemské entity, jak v minulosti, tak i v současnosti, ve styku s lidskými bytostmi tohoto i minulého světa, následující taktiku "spolupráce" při mno?ení a klonování svého druhu:

Partenogeneze: rozmno?ování bez oplodnění vajíčka. je skutečností, ?e mimo dědičné geny se vybavenost jedince odděleně ?íří i skrze ?enskou buňkou - mitochondrii.

Mitochondrie je semiautonomní organela je? obsahuje vlastní genetickou informaci - mitochondriální DNK (mtDNK), je? je nositelem tzv. materiální dědičnosti, tedy pouze po linii matky. Tato skutečnost sehráva roli v genetickém in?enýrství při eliminaci některých ne?ádoucích vloh jedince.

Připomeňme si Entity Marduk / Jehovah / Elohim, je? neměly v mu?ské linii Lot, o tyto vlohy, ?ířícího se jen v ose ?enské linie, valný zájem (viz smutný osud Lotovy ?eny i dcer). Není tedy náhodou, ?e nábo?enskou segregací a prosazování méněcennosti ?en, se vyznamenal nejen judaismus a o to více nástupnické křes?anství, ale v?echna odvozená nábo?enství. A k mému uvědomělému překvapení v?echny tajné i netajné elitní i prachobyčejné mu?ské spolky.
Z nepříčetných politických tlaků propagujících homosexualitu a transexualitu, a naopak potlačující v?e přirozené a lidské, navíc přírodou dokonce i očekávané aktivity, lze vyčíst, nejen na která bo?stva byla orientována Sodoma Gomora. A která vzývají současné pseudoelity lidstva.
Tenkrát tím bo?stvem byla sumerská Inanna, je? sestoupila z nebes do chaldejsko babylonských eposů a legend, aby ve vodách Eufratu opustila své vejce neobyčejné velikosti, aby zavládla v daném prostoru pod jménem A?tarta (Easter - Východ). Připomeňme si ten zásadní dějinný okam?ik: Stalo se tak přesně na počátku lidského věku. Jakkoliv se zdá být časování na ?tíru s očekáváním přesného atomového chronometru, po krátké strpení bude celý nevlídně vyhlí?ející nesoulad, alespoň částečně napraven.
Inanna - A?tara (A?tarta), na její? počest vládl ve jmenovaných městech kult sodomie a transsexuality, stanula na raném piedestalu jako bo?ská patronka Partenogeneze, vzhledem k rozmno?ovacímu systému entity, ke které nále?ela: Rozmno?ující se bez oplodnění vajíčka samčími spermiemi. Nábo?enská dogmata uctívající kult Inanny, po?adovala oddělení mu?ů od ?en a zejména při oslavách bohyně bylo vy?adováno kultovní praktikování mu?ské homosexuality a transsexuality. Co? bylo v rozporu se zájmy vítězící entity, je? do blízké budoucnosti naopak propagovala sice podobný apartheid - oddělení ?en, av?ak vyřazení mu?ského elementu nepřirozenou sodomií pova?ovala za trestuhodnou opová?livost. Názor, reprezentovaný zřejmě odli?ným rozmno?ovacím systém, ve kterém se předávání vloh lidskému jedinci skrze ?enskou buňku mitochondrii zamítá jako nanejvý? zavr?eníhodný, co prostředek "ukydaných bohů zlatého telete?"
A tak, přesto?e z úrovně přirozenosti páru lidských bytostí v tomto směru ?ádné nebezpečí nehrozilo, vítězné jednotky dávaly jasně najevo, kdo je tu pánem. Jinými slovy: V?e se odehrávalo jen v úrovní bezprostředních zájmu mezi sebou soupeřících venkovních entit.

Vítězná entita pak proslula, přesněji spí?e: obdivné teamy kně?í, prosazováním patriarchátu na úkor u lidí přirozeného matriarchátu. Co? se stalo na dlouhý čas nosným, tedy posvátným při ?íření např. římsko katolických dogmat. Pov?imněme si rovně? zakládání čistě mu?ských řádů a přísného oddělení v systému "celibátu".

V této souvislosti nejsou bez zajímavosti i téze svatých otců o sexu bez lásky. Styk mezi ?enou a mu?em byl doporučován jen za účelem početí nového ?ivota. Přičem? tím rozhodujícím elementem byl mu?.

Mohu se mýlit, ale zdá se, ?e se jedná se o typický příznak ozvěn hadích a dračích kultů. Páření probíhá pouze v jistém časovém intervalu. Krátkého období v roce. Přičem? nutné připomenout základní stavební kameny patriarchátu: Ka?dá samice saura nalézající se v domnělém rajonu samce mu bezezbytku nále?ela. Samec saura byl neomezeným vládcem teritoria.

A nedělejme si iluze, ?e v přítmí zpovědnic, v?evědoucí římsko katolická církev nepátrala po neposlu?ných a sexem posedlých, tedy protivnou stranou (Satanem) inspirovaných rebelech. Bohu?el, ani protivná strana (v tomto případě zřejmě reptiolidní ?edivci) to neuměla lépe. Pouze ocelovou jehlou do bři?ních dutin (výběr ?enských vajíček). Z tého? konání bychom mohli, pro tento krátký okam?ik, usuzovat, ?e stranou (zdánlivě) pora?enou v "Sodomě a Gomoře" a odvozeně i ve starém Sumeru byly vzdu?ní nágove (Asové - Asurové).

Připomeňme si rovně? tvrdohlavé a nenáhodné vymáhání, umně pospojované s mediální propagací neohraničených sexuálních vymo?eností, jasně směřujících do "nových a zcela odli?ných pořádků", přesně vykreslujících obrázek, které mo?né mimozemské entitě vlastně zainteresovaní, zřejmě ji? řádně zdeprimovaní ho?i od Bank of World & Dollars, Bildeberg company, Iluminát sběře, Bohemian Grow, Scool and Bones (lebky a hnáty) - vlastně slou?í. Jakkoliv tupé mediálně prosazované doktríny drogy&volný sex, je v čase ?ířícího se AIDS, zvlá?tní podivností. Jedná se toti? o nesmlouvavý útok na samou lidskou podstatu skrze přirozený rozmno?ovací systém.

Jiným faktorem při předávání genetického fondu, či jen jeho "u?lechtilé" části, mů?e být krev mu?ského jedince. Přesněji: přesně vybrané seskupení genů DNK, které zabezpečí, při spojení s ?enským vajíčkem, předpokládané vlastnosti nově vzniklého jedince. V po?adované jakosti.

S výsledným produktem jsme se seznámili, krátce po vzpouře Annunaki, Při stvoření prvního člověka Chaldejsku, jen? měl za ni??í bohy vykonávat namáhavou práci při hloubení zavla?ovacích kanál. Jakkoliv se zdá být Entita Inanna - I?tar genově spřízněna s pora?enými chaldejskými bohy, s charakteristickými rysy pou?ité rozmno?ovací taktiky: Partenogeneze + krev zabitého boha, její způsoby připomínají spí?e entitu vodních Nágů. Přesněji: genetický trik vodní bohyně Derkéty z Askalonu: Partenogeneze + krev zabitého mladého lidského samce. Či naopak čistou partonogenezi bo?ské matky Orjany (Orchany), která ve zlatém vejci, kdysi dávno sestoupila z nebes v oblasti legendárního Tiahuanaca (dnes u jezera Titicaca), aby porodila několik desítek pozemských potomků. Bytost, je? byla nepochybně té?e, nebo příbuzné rasy jako egyptská Eseta. Bo?ská sestra a man?elka Usireva. Tatá?, je? se dostala do českých pohádek, jako princezna se zlatou hvězdou na čele a její? symbol převzali če?tí Slávové v podobě zlaté ?esticípé hvězdy. V této souvislosti připomeňme, ?e Esetino početí Hora kombinovaného oplodnění vybranou části posmrtně sestaveného (původně Sutechem rozkouskovaného) Usireva systémem: Partogeneze + DNK mrtvého boha.


Domov bohyně Léto...
Bo?ský vládce Jaro
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo?
Legenda o zalo?ení Babylonu


Sodomské chatrče a elita lidstva
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... právě čtete


Jsem. Přicházím....1.
Jsem. Přicházím....2.
Jsem. Přicházím....3.
Jsem. Přicházím....4.

Poznámky pod čarou:

Dne 23. ledna 1999 Exploze v souhvězdí Pastýře (Bootes). ČTK
Ze směru souhvězdí Pastýře - Bootes, respektive ze vzdálenosti nás 9 miliard světelných let. Exploze gama záření, viditelná okem, uvolnila, během několika vteřin, takové mno?ství energii, kterou prý vyzářilo na?e Slunce za celou dobu své existence..
Dal?í mohutná exploze přicházející z tého? směru, tedy zpoza souhvězdí Bootes, av?ak tentokráte úzce nasměrovaná na na?i planetu, vzdálené od centra výbuchu 7 miliard světelných let, se konala na "Josefa" 19. března 2008. Úzce (tedy uměle) nasměrovaný paprsek ze vzdálených počátků a časů, kdy Země je?tě neexistovala. A přesto úzce nasměrovaný do míst, kde se bude nalézat v okam?iku tuhého nástupu globální Bestie. Připomeňme si v této souvislosti, ?e Pastýř je ve své podstatě jiné označení pro: Čech, ač toto označení samo je zdrobnělina slova dítě, viz čelo_věků / dítě věků.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 43 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0