| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Akce "Dobytčí trh" 2. část
Vydáno dne 03. 02. 2007 (3972 přečtení)

?O půlnoci veliký vítr na Novém městě pra?ském se strhl a takový hřmot i pohnutí učinil, jakoby zemětřesení bylo...?
Nenadále se objevilo ?velké vojsko jízdné, jeho? začátku ani konce nebylo. Vydě?ení obyvatelé Nového města, ?zvlá?tě na rynku Dobytčí trh zvaném?, probuzeni a vystra?eni nenadálým hlukem, vyhlí?eli ze svých příbytků.Akce "Dobytčí trh" 2. část

MAIN_UFO © Zdeněk Patrick - 1994 - 2006 Praha

Abychom se vůbec přiblí?ili rovině reálného chápání tak zvlá?tního vidění, jakým se od prvního okam?iku zdá být prezentace techno armády z Dobytčího trhu, připomeňme si některá dal?í související fakta.

Pov?imněme si prosím, i kdy? jen velmi okrajově, některých příznaků podivností, které nás ponechávají v bohorovné metodice naučené nevědomosti, ?e nic, co nyní vyjmenuji, nesmí jménem zákona p?t (!)... existovat...

Zatímco obří objekty záhadné provenience hravě unikají relativistickými rychlostmi smě?ným snahám pozemských supersoniků, jiní mimozemci zasvěceně pí?í geniální novinové články na téma ?Ufoni nemají prsa a strachem ochromeni prchají do nicoty odstra?eni silou na?í techniky z počátku třetího tisíciletí parních lokomotiv?.

Vzápětí se objevují na na?ich loukách a polích:
?Fantastické kresby a dokonce i vzkazy v podobě amerického počítačového kódu a kódu pro telefonickou komunikaci (ASCII)?.
Tváříme se, ?e nevidíme ubohosti nadopovaných falzifikátorů, kteří se, jakoby na pokyn systémově vyrojili ze svých marných narkotických doupat, aby za několik státem přidělených "lehkých" jointů potvrdili jakoukoliv připravenou le?.
Například právě tu, kterou si přejeme sly?et. Nebo? skutečná pravda je tak deprimující!
Z tého? důvodu jsou rovně? i v?echna zjevení Panny Marie, vrcholné autority křes?anské víry, obzvlá?tě nezajímavá a musí zůstat i nadále pouze problémem katolické církve.
Vděčně a rádi přivítáme na televizních obrazovkách zainteresované blby s nápisy ?hvězdní_lidé.cz?, kteří v rámci dezinformačních kampaní vytvoří gala_matyá? hodný označení ?neproniknutelný gulá??.
Nicméně...
Není kouře bez ohně. Nebo? v?e se v?ím mů?e souviset.
Ve?kerá známá zjevení vrcholných autorit katolické církve začínají kupodivu stejně, jako ná? příběh: Nejdříve se strhne silný vítr a tě?ko definovatelný hřmot. V záblescích světla se pak odbývá, jakoby v holografické projekci, celé zjevení.
Je?tě dlouho po vydařené produkci, poté co v?ichni protagonisté zjevení zmizí, setrvává v exponovaném místě záře. Respektive světelné efekty v podobě světélkování. Tak tomu bylo i o půlnoci z 20 na 21. července 1571v Praze:

?O půlnoci veliký vítr na Novém městě pra?ském se strhl a takový hřmot i pohnutí učinil, jakoby zemětřesení bylo...?

Nenadále se objevilo ?velké vojsko jízdné, jeho? začátku ani konce vydě?ení obyvatelé Nového města, ?zvlá?tě na rynku Dobytčí trh zvaném?, probuzeni a vystra?eni nenadálým hlukem, vyhlí?eli ze svých příbytků.

Slovo ?nenadále? koresponduje s termínem ?zjevení?. Signalizuje na samém počátku tuté? mo?nou variantu, je? mů?e být charakterizována religiozností celého projektu. Vzápětí se mo?ná religiozita kupodivu zcela vytratila do pozadí. Do popředí naopak vystoupil zvlá?tě surový počin neznámého fenoménu, jemu? byli obyvatelé ?nevědomého? středověku, se v?í nemilosrdností, vystaveni. Hovořím o systému, jemu? je jakákoliv očekávaná logika cizí, jakkoliv se v problematice lidského strachu dokonale vyzná.

Cílený kontakt entity demonstrující svoji nesmírnou moc a sílu, jako součást vy??ího celku, jeho? smysl a cíle lze snad pochopit teprve v průběhu časů. V konkrétních souvislostech, z nich? ka?dá se ji? prakticky stala, se zpětnou platností, marností v?ech marností a setrvává mezi námi ji? jen v podobě trezorově utajovaných skutečností.
Rozhodně bychom rovně? mohli uva?ovat o takové variantě časového průniku s následnou holografickou projekcí, ve které mo?ná mimozemsky tvářící se entita naopak znuděně a nezúčastněně postává kdesi opodál.
Tatá? entita o ní? hovoří Necronomicon (Soupis mrtvých jmen), či bula pape?e Řehoře?
Entita proti ní? vedla Svatá Inkvizice nesmiřitelný boj celá staletí ?očistnými? plameny?
Nic v?ak není tak nejistého, jako tvrzení, ?e se časem pohybuje neobyčejný, po zuby ozbrojený kontingent vetřelců, připomínající přepadovou pě?í jednotku domorodců, podporovanou několika málo obrněnci a malým výsadkem techno armacopů z konce třetího tisíciletí. A to v?e v kombinaci s císařskými husary.

?V?ichni pak, pohotově své zbraně dr?íce, jakoby se s nepřítelem potýkati měli? kráčeli prý od ulice zvané Spálená, podél kostela Bo?ího těla, směrem ke klá?teru Na Slovanech.

Akční zbraňová pohotovost signalizuje čistě teoretickou mo?nost, ?e si entita (mající své, mo?ná nemimozemské prsty i v tomto zapeklitém případu), s oblibou promítá známý americký thriller jménem ?Predátor?.

O jaký druh zbraní ?pohotově dr?ených? se vlastně jedná, nebylo bohu?el udivenými pozorovateli dostatečně blí?e specifikováno. Snad i proto, ?e se vymykaly v?emu, co tehdej?í obyvatel Nového Města Pra?ského bě?ně očekával ve výbavě středověkého kyrysníka. Pouze poznámka, ?e jejich zbraně a koně ?k pohledění příjemní nebyli?, signalizuje mo?nost, ?e se nejednalo o notoricky známé středověké meče, halapartny, či dokonce arkebuzy.
Ačkoliv bě?ný smrtelník vět?inou pova?uje v?e neznámé (a nejen na pohled) za nepříjemné, ze své zku?enosti vím, ?e i mnohý současný vzdělanec odmítá rozhovor o vesmíru, nebo? mu při představě nekonečných prostor a zejména nebezpečného neznáma, z nepochopitelných důvodů, ?běhá mráz po zádech?. A má husí ků?i snad i na patě.
Nyní nastal čas, kdy je nezbytné upřesnit některá fakta z oné osudné noci. Zejména sporé osvětlení zmíněné scifi scény mů?e sehrát dominantní roli v posuzování celého případu. Zanedbejme pro tuto chvíli i dolo?ená svědectví, která na druhý den na radnici pod přísahou stvrdili vybraní očití a hodnověrní svědkové.

Tehdej?í noční osvětlení bylo spí?e velmi sporé, tak?e pozorovatel, nemající kočičího zraku, mohl sledovat námi popisované událostí pouze s přesností nepřesahující mo?nosti lidského zraku v temné červencové noci. Tedy asi v úrovni nepříznivě pokročilé kombinace zeleno - ?edého zákalu.

?elezné ko?e čnějící tenkrát pouze velmi sporadicky na náro?ích ulic (plněné dřevěnými třískami, smolnými víchy, či pochodněmi) osvětlovaly (pokud vůbec) okolní prostory více ne? prabídně. Účastnící středověké noční promenády museli být naopak, dle příslu?ného zákona, vybaveni lucernou, či pochodní.
Ka?dý, kdo nenaplnil literu zákona, byl nutně pova?ován za krajně podezřelého, jeho? je nutno okam?itě přísně pokutovat.

To, co se týkalo sporého osvětlení novoměstského rynku, v?ak platilo pouze do okam?iku, kdy se neznámí turisté, přicházející z tajemné nicoty, rozhodli obstarat vlastní a podstatně účinněj?í městské osvětlení. Ale o tom později.

Za uspořádaným a početným jízdním vojskem ?...vezen byl vůz přikrytý a ?elezem dobře okovaný, nemající kol ?ádných a toliko po zemi vlekl se s takovým hřmotem, a? domové se otřásaly a země pohybovala...?

Pov?imněme si jedné maličkosti. Jakkoliv Adolf Wenig (Staré pověsti pra?ské) hovoří o vozu ta?eném koni, původní Slavatův text tvrdí ?e byl ?vezen? a zcela bez kol se vlekl po zemi. Vůz bez kol, jen? byl celý zakryt a hustě pobit ?eleznými pláty.

Co v?e by napáchal obrněný pásový vůz nejen se středověkými domky, kdy? i ty současné (s bytelnými základy) by se zaručeně otřásaly podobně.
Samohybný stroj lze s pohledu středověkého Pra?ana prozatím zavrhnout, nebo? i ten současný má problém podobného ra?ení.
Nutně se tedy jedná o bájný příběh, jeho? místo je pouze ve starých pověstech.
A tak se i stalo.
Nicméně příběh je?tě zdaleka nekončí. Za kavalerií seřazenou ?v pěkném pořádku? a pravděpodobně samohybným obrněncem?....


Pokračování pří?tě


Akce "Dobytčí trh" 1. část


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Silněj?í ne? Däniken

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0