| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Sci fi pohádka na dobrou noc!
Vydáno dne 29. 11. 2007 (4544 přečtení)

Podstatně kráceno

Upozorňuji vá?eného čtenáře, ale i příslu?né ?mírovací jednotky, ?e následující text je z oblasti sci-fi pohádek a ani pro jedinou větu není jediného průkazného důkazu, ?e tomu tak mů?e skutečně být. V?e je zcela vymy?leno a jakkákoliv podoba se stávající virtuální realitou je čistě fiktivní a zcela náhodná.
Nicméně...
Bylo nebylo.....
.. .Reality show v perníkové chaloupce 1. část (bude-li kdy druhá)

© DMK2007

Být velmistrem a generálem invazních jednotek a majíce v ochranném pouzdérku svá věčně padající zelená tykadélka, s beznadějně degenerovanou ků?í, nicméně vybaven dostatečně ostrými drápy na třech, či nedej Velký a neomylný Genetiku, dokonce čtyřech pařátech, zamířil bych na nejplodněj?í planetu v ?irém vesmíru. Se skvěle, a? ďábelsky jednodu?e propracovaným invazním plánem, nesouměřitelnou technikou a vazaly z podrobených světů.

Jakým invazním plánem?

?ádné po zuby ozbrojené mimozemské zrůdy, ?ádné mírově plandající zelené ratolesti!

Výchozím poznatkem pro na?e vzne?ené cíle se jeví jako velmi nebezpečná ta skutečnost, ?e vysoký počet domorodců, na nejplodněj?í planetě v ?irém okolí nepříjemně navý?í na?e energetické výdaje. Nejen při vlastní domestikaci, ale i pozděj?í totální eliminaci domorodců.
Vzhledem k nepříjemně stále zízajícímu Arbiteru, jsme nuceni uspořádat příčinosti a souvislosti konečného ře?ení pozemské otázky tak, aby závěrečné rezumé vyznělo v neprospěch úchylného lidstva, je? si zcela objektivně přivodilo svůj zánik samo.

Na samém počátku invaze nahodíme v minulosti, přítomnosti i budoucnosti planety, několik udiček s vábnými návnadami, jejich? pravou podstatu tupí domorodci nikdy nepochopí.

Na?e sázka na pozemskou pa?ravost a komplex potřeby nadřazené moci, byla trefou do černé du?e lidstva.
Mimo udiček rozhodí na?i vazalé ? specialisté, mezi domorodé náčelníky jisté mno?ství korálků, střípků a zrcátek.
Cíl na?ich ataků je od samého počátku jasný. A zároveň zdůrazňuji, mávaje výhru?ně nasazenými zelenými tykadélky, ?e musí být vyře?en v přesně vymezeném časovém intervalu!
Trnem v oku je nám zejména nebezpečná domorodá heterosexualita a vyplývající zvrhlá plodnost. Jakkoliv i této komodity bezezbytku vyu?ijeme k svému prospěchu.
Se zvrhlou plodností si poradíme později. Jakkoliv i dobře vygenerované války a krvavé revoluce nejsou nikdy marné!

Jeden z prvních ataků bude nicméně veden, za vyu?ití lidských emocí, k úplnému potlačení emocí. Otrok, respektive obě?, vyhlédnutá dravcem nemá ji? ?ádná práva. Ani na emoce. Musí být zcela ochromena strachem a beznadějí. Je to na?e právo! Je to právo silněj?ího!

S neoddiskutovatelným právem zjevovat se mnohým v mnohých a nesouvisejících podobách.
Při likvidaci oběti se nám zejména osvědčila dvojí, jakkoliv protichůdná role: Zachránců lidstva a naopak viditelně neviditelného fenoménu Zla, je? prakticky neexistuje!
Nesmí, jakkoliv musí dominovat při honbě na domorodé buřiče a rebely!
Jedinými emocemi, které skrze námi řízené domorodé náčelníky povolíme vyhlédnuté oběti, musí být ?al, nejistota a vyplývající panický strach, je? obě? ochromí a sni?uje tak energetickou náročnost lovu.
Kdo z domorodců odmítne roli oběti, bude veřejně prohlá?en za rebela a buřiče. Nejlépe v?ak za slibného adepta nadu?ívaných psychitrických pevností, či mo?ná mo?ných tajných koncetračních táborů.
Energetickou úspornost projektu rovně? zabezpečíme předbě?ným oslabením oběti, spočívající v postupném navy?ováním nákladů na energetické výdaje, nezbytně nutné k dočasnému, námi povolenému pře?ití domorodé oběti.
Zvlá?tě hra na nezbytné zdra?ování a narovnávání cen čehokoliv ?ivotně důle?itého, v ruku v ruce s připravenou sběří exekutorů s ryze bol?evickými sklony, skvěle připravují terén pro tak potřebný ochromující stres. Ji? bezkonkurenčně útočící na na smradlavá hnízda domorodců.
Na?i výzkumníci, pověření selekcí domorodé entity, vyberou příslu?né domorodé jedince, jejich? genetický materiál poslou?í k vytvoření příslu?ně vybavených kopií, je? budou infiltrovány do planetárního managmentu.
Zároveň budou průbě?ně vybíráni jedinci, jejich? volní vlastnosti se i podle domorodých pověr blí?í limitně nule. Budou námi uvádění do důle?itých vedoucích postů s cílem vyvolávat beznaděj a krvavé násilí pový?ené na státní princip, aby byli, po splnění jednoduchého úkolu, předhozeni zuřivým domorodým masám.
To jsou ti, je? nám usnadní podstatně sní?it energetickou náročnost invaze. Ani? bychom kdy hnuli svými zuřivými tykadélky.
V dlouhodobém horizontu, díky stádovému pudu a nikdy neutuchajícího pocitu ohro?ení vybudujeme mnohačetné sítě domorodých uskupení, tajných společenství s nepředvídatelnými průniky činností, jejich? náčelníci jsou námi určeni k profylaktickému matení a nesmiřitelnému rozdělení lidského stáda, nutně trpícího bezútě?nou beznadějí a a neodbytnými pocity ohro?ení.
?ířící se Strach generovaný skrze činy mu?ů zbavených vlastní vůle a napojených na ná? informační systém, dosáhne takových mezí ve vý?inách propastí, ?e i sama Hrůza stane v hrůze a strachy zkamení, zhlédne-li se v odrazu své odpornosti.
Na?im dominantním cílem, je vybudování silového systému, je? nazýváme Velkým drtičem kostí, v jeho? čele v?dy stane námi řízený místní ničema. Zcela naplněný nenávistí a zlobou vůči v?emu, co se zdá být jen trochu lidské.
Úspě?né Ničemy a jejich rody zahrnujeme pak zlatem, stříbrem a drahokami, jeho? si domorodí devianté, vedle na?ich sofistikovaně importovaných korálků, střípků a zrcadélek, hned po l?i a rozličných zvrácenostech, velmi vysoko cení.
Potrpíme si zejména na krvavé lázně, příkladně surové mučení a upalování plné religiozity. Co? pova?ujeme za ideální likvidaci nepotřebného (a mezi námi mimozemci i kompromitujícího) materiálu.
Kdo z pozemských červů si pak vzpomene, a? vydáme příslu?ný pokyn na výrobu zglobalizované historie lidstva.
Na?e invazní jednotky praktikují pouze Hot Line poradenství doplněné nezbytnými invazivními výzkumy!

V podstatě, jednou z účinných forem sofistikovaně plí?ivé invaze, je postupné ovládnutí planety nejen skrze nepostřehnutelné prolínání religiozními sdru?eními, námi vytvořenými tajnými společenstvími, mesianskými i satanistickými uskupeními a spolky vedenými nejzarytěj?ími ufobijci, ale i skrze dominující velmoci, respektive jejich náčelníky i skrze dominantní politická hnutí hlupáků a idiotských ignorantů, a zejména ?pičky vládnoucích námi dosazených elit řídící vrcholového ?státníka?.

Po tě?ko (domorodou logikou) posti?itelném kontaktu, následném skupinovém mobingu nevyvá?ené osobnosti a zásadní proměně my?lení nic netu?ících cílů kontaktu a zákonité demozkyzaci vyhlédnutých cílů, postupně směřovat k ovládnutí ve?kerých lidských komodit. S cílem plo?ně vytvářet nesystémový, a tudí? lidským rozumem a logikou neuchopitelný velegulá?.
K tomuto cíli vede pouze jediná cesta! Proměna obecně chápaných hodnot, za celou ?kálu destruktivních polo?ek, vedoucích snadněj?ímu osvojení si nově získávané planety známé svými nevyčerpatelnými zdroji.
Cesta takové invaze vede skrze úporně zatajovanou pravdu, ovládnutí obecného my?lení skrze mediální prostituty, jim? dominují mu?i s úpravenými činnostmi, jsouce pospojovaní skrze příslu?né impulzy, s co nejvy??ím počtem dědičných domorodých ?celebrit?.
Prostý domorodec musí při pohledu na své demo gratias vyvolené vůdce, nabýt neodbytného dojmu, ?e to v?e proboha nemohli spáchat tito bezbřezí mektalové, ale zcela určitě celé hordy zuřivých mimozemců!
A tehdy při?el ná? čas...
Na?eme domorodce do jejich zatuchlých perníkových chaloupek a spustíme na?e závěrečné virtuální reality show!
Zcela naplněné čistě lidskými zvrhlostmi. A? po samý okraj trpělivosti Ve?kerenstva...


Sci fi pohádka na dobrou noc! ...2. část"
Sci fi pohádka na dobrou noc! ...3. část"


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0