Sci fi pohádka na dobrou noc!

Autor: cassurgis <(at)>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 29. 11. 2007

Podstatně kráceno

Upozorňuji váženého čtenáře, ale i příslušné šmírovací jednotky, že následující text je z oblasti sci-fi pohádek a ani pro jedinou větu není jediného průkazného důkazu, že tomu tak může skutečně být. Vše je zcela vymyšleno a jakákoliv podoba se stávající virtuální realitou je čistě fiktivní a zcela náhodná.

Nicméně...

Bylo nebylo....... .Reality show v perníkové chaloupce 1. část (bude-li kdy druhá)

© DMK2007

Být velmistrem a generálem invazních jednotek a majíce v ochranném pouzdérku svá věčně padající zelená tykadélka, s beznadějně degenerovanou kůží, nicméně vybaven dostatečně ostrými drápy na třech, či nedej Velký a neomylný Genetiku, dokonce čtyřech pařátech, zamířil bych na nejplodnější planetu v širém vesmíru. Se skvěle, až ďábelsky jednoduše propracovaným invazním plánem, nesouměřitelnou technikou a vazaly z podrobených světů.

Jakým invazním plánem?

Žádné po zuby ozbrojené mimozemské zrůdy, žádné mírově plandající zelené ratolesti!

Výchozím poznatkem pro naše vznešené cíle se jeví jako velmi nebezpečná ta skutečnost, že vysoký počet domorodců, na nejplodnější planetě v širém okolí nepříjemně navýší naše energetické výdaje. Nejen při vlastní domestikaci, ale i pozdější totální eliminaci domorodců.

Vzhledem k nepříjemně stále zízajícímu Arbiteru, jsme nuceni uspořádat příčinosti a souvislosti konečného řešení pozemské otázky tak, aby závěrečné resumé vyznělo v neprospěch úchylného lidstva, jež si zcela objektivně přivodilo svůj zánik samo.

Na samém počátku invaze nahodíme v minulosti, přítomnosti i budoucnosti planety, několik udiček s vábnými návnadami, jejichž pravou podstatu tupí domorodci nikdy nepochopí.

Naše sázka na pozemskou pažravost a komplex potřeby nadřazené moci, byla trefou do černé duše lidstva.

Mimo udiček rozhodí naši vazalé - specialisté, mezi domorodé náčelníky jisté množství korálků, střípků a zrcátek.

Cíl našich ataků je od samého počátku jasný. A zároveň zdůrazňuji, mávaje výhružně nasazenými zelenými tykadélky, že musí být vyřešen v přesně vymezeném časovém intervalu!

Trnem v oku je nám zejména nebezpečná domorodá heterosexualita a vyplývající zvrhlá plodnost. Jakkoliv i této komodity bezezbytku využijeme k svému prospěchu.

Se zvrhlou plodností si poradíme později. Jakkoliv i dobře vygenerované války a krvavé revoluce nejsou nikdy marné!

Jeden z prvních ataků bude nicméně veden, za využití lidských emocí, k úplnému potlačení emocí. Otrok, respektive oběť, vyhlédnutá dravcem nemá již žádná práva. Ani na emoce. Musí být zcela ochromena strachem a beznadějí. Je to naše právo! Je to právo silnějšího!

S neoddiskutovatelným právem zjevovat se mnohým v mnohých a nesouvisejících podobách.

Při likvidaci oběti se nám zejména osvědčila dvojí, jakkoliv protichůdná role: Zachránců lidstva a naopak viditelně neviditelného fenoménu Zla, jež prakticky neexistuje!

Nesmí, jakkoliv musí dominovat při honbě na domorodé buřiče a rebely!

Jedinými emocemi, které skrze námi řízené domorodé náčelníky povolíme vyhlédnuté oběti, musí být žal, nejistota a vyplývající panický strach, jež oběť ochromí a snižuje tak energetickou náročnost lovu.

Kdo z domorodců odmítne roli oběti, bude veřejně prohlášen za rebela a buřiče. Nejlépe však za slibného adepta nadužívaných psychiatrických pevností, či možná možných tajných koncentračních táborů.

Energetickou úspornost projektu rovněž zabezpečíme předběžným oslabením oběti, spočívající v postupném navyšováním nákladů na energetické výdaje, nezbytně nutné k dočasnému, námi povolenému přežití domorodé oběti.

Zvláště hra na nezbytné zdražování a narovnávání cen čehokoliv životně důležitého, v ruku v ruce s připravenou sběří exekutorů s ryze bolševickými sklony, skvěle připravují terén pro tak potřebný ochromující stres. již bezkonkurenčně útočící na na smradlavá hnízda domorodců.

Naši výzkumníci, pověření selekcí domorodé entity, vyberou příslušné domorodé jedince, jejichž genetický materiál poslouží k vytvoření příslušně vybavených kopií, jež budou infiltrovány do planetárního managementu.

Zároveň budou průběžně vybíráni jedinci, jejichž volní vlastnosti se i podle domorodých pověr blíží limitně nule. Budou námi uvádění do důležitých vedoucích postů s cílem vyvolávat beznaděj a krvavé násilí povýšené na státní princip, aby byli, po splnění jednoduchého úkolu, předhozeni zuřivým domorodým masám.

To jsou ti, jež nám usnadní podstatně snížit energetickou náročnost invaze. Aniž bychom kdy hnuli svými zuřivými tykadélky.

V dlouhodobém horizontu, díky stádovému pudu a nikdy neutuchajícího pocitu ohrožení vybudujeme mnohačetné sítě domorodých uskupení, tajných společenství s nepředvídatelnými průniky činností, jejichž náčelníci jsou námi určeni k profylaktickému matení a nesmiřitelnému rozdělení lidského stáda, nutně trpícího bezútěšnou beznadějí a a neodbytnými pocity ohrožení.

šířící se Strach generovaný skrze činy mužů zbavených vlastní vůle a napojených na náš informační systém, dosáhne takových mezí ve výšinách propastí, že i sama Hrůza stane v hrůze a strachy zkamení, zhlédne-li se v odrazu své odpornosti.

Našim dominantním cílem, je vybudování silového systému, jež nazýváme Velkým drtičem kostí, v jehož čele vždy stane námi řízený místní ničema. Zcela naplněný nenávistí a zlobou vůči všemu, co se zdá být jen trochu lidské.

Úspěšné Ničemy a jejich rody zahrnujeme pak zlatem, stříbrem a drahokami, jehož si domorodí devianté, vedle našich sofistikovaně importovaných korálků, střípků a zrcadélek, hned po lži a rozličných zvrácenostech, velmi vysoko cení.

Potrpíme si zejména na krvavé lázně, příkladně surové mučení a upalování plné religiozity. Což považujeme za ideální likvidaci nepotřebného (a mezi námi mimozemci i kompromitujícího) materiálu.

Kdo z pozemských červů si pak vzpomene, až vydáme příslušný pokyn na výrobu zglobalizované historie lidstva.

Naše invazní jednotky praktikují pouze Hot Line poradenství doplněné nezbytnými invazivními výzkumy!

V podstatě, jednou z účinných forem sofistikovaně plíživé invaze, je postupné ovládnutí planety nejen skrze nepostřehnutelné prolínání religiozními sdruženími, námi vytvořenými tajnými společenstvími, mesianskými i satanistickými uskupeními a spolky vedenými nejzarytějšími ufobijci, ale i skrze dominující velmoci, respektive jejich náčelníky i skrze dominantní politická hnutí hlupáků a idiotských ignorantů, a zejména špičky vládnoucích námi dosazených elit řídící vrcholového "státníka".

Po těžko (domorodou logikou) postižitelném kontaktu, následném skupinovém mobingu nevyvážené osobnosti a zásadní proměně myšlení nic netušících cílů kontaktu a zákonité demozkyzaci vyhlédnutých cílů, postupně směřovat k ovládnutí veškerých lidských komodit. S cílem plošně vytvářet nesystémový, a tudíž lidským rozumem a logikou neuchopitelný veleguláš.

K tomuto cíli vede pouze jediná cesta! Proměna obecně chápaných hodnot, za celou škálu destruktivních položek, vedoucích snadnějšímu osvojení si nově získávané planety známé svými nevyčerpatelnými zdroji.

Cesta takové invaze vede skrze úporně zatajovanou pravdu, ovládnutí obecného myšlení skrze mediální prostituty, jimž dominují muži s upravenými činnostmi, jsouce pospojovaní skrze příslušné impulzy, s co nejvyšším počtem dědičných domorodých "celebrit".

Prostý domorodec musí při pohledu na své demo gratias vyvolené vůdce, nabýt neodbytného dojmu, že to vše proboha nemohli spáchat tito bezbřezí mektalové, ale zcela určitě celé hordy zuřivých mimozemců!

A tehdy přišel náš čas...

Naženeme domorodce do jejich zatuchlých perníkových chaloupek a spustíme naše závěrečné virtuální reality show!

Zcela naplněné čistě lidskými zvrhlostmi. až po samý okraj trpělivosti Veškerenstva...


Sci fi pohádka na dobrou noc! ...2. část"


Sci fi pohádka na dobrou noc! ...3. část"