| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Kdy? nám vládnou Mar?ané
Vydáno dne 08. 06. 2007 (3805 přečtení)

Jak by, čistě teoreticky, probíhala invaze, či letitá okupace planety mimozemskou entitou?

Překvapivé téma v ruchu aktivizujících se frakcí a gangů nadspotřební super globalizované společnosti, je? utahuje pomyslné ?rouby pouze směrem k nevolnickým hřebetům?
Prů?vih připomínající invazi stra?ně na?tvaných a vzteklých mimozemců, či Mar?anů (s nim? nedávno hodlal, jistý politický dobrodruh spoluvládnout.).
Přiznám se, ?e výrok o vládě s Mar?any na mne udělal silný dojem.
Dodnes mi vrtá hlavou, jak dalece by mar?anské Know How, zničení domorodců v České kotlině urychlilo.
Pohlédnu-li vpravo, vlevo, do středu a přisahám Bůh, ?e i někdy nahoru, nedělám si o osudu domorodců, nejen v České kotlině, příli? nadějné iluze.
Zvlá?tě, kdy? jiný, ne méně lstivý politický rival ji? zmíněného borce (mavájícího směrem k Mar?anům svými signalizačními praporky), zákeřně nevyslal ?ádné signály a přesto s "Mar?any", pravděpodbně ji? úspě?ně spoluvládne.
Posuzuji-li dosa?ené úspěchy v potírání domorodců.
Nebo spolupráci alespoň pilně nacvičuje!
Jakkoliv se i v daleké minulosti jevily podobné tendence, jako nejapný vtip, vstoupily na?e problémy bez zaklepání.Kdy? nám vládnou Mar?ané

© dmk1994/2007

kráceno

Kupodivu lze podobný manuál, "jak vládnout s "Mar?any", objevit nejen v současných doktrinách, ale i v legendách, či eposech dávných časů. Kdy? nejvíce informací dodávají jednotlivé historické i méně historické předěly lidstva.
To málo, co z legend víme o dávných bozích, zejména chaldejských čarodějů (Starého Sumeru), hadího plemene je kompilace informací babylonského kněze Bérósóse (300 př. n. l), Eusebia (+ 339 n. l.), biskupa z Caesarey, raně křes?anského kronikáře (sepsané ze ztracených Manéthónonových textů), chaldejských a babylonských eposů a části Necronomiconu.
Pradávní z pradávných, prastará entita se dle těchto pramenů poprvé objevila, společně se svými vazaly, v končinách galaxie, pota?mo i na planetě Zemi, na samém úsvitu časů, kdy se na?e sluneční soustava teprve tvořila. Domovem jim původně měla být jedna z hvězd Orionu.
Mělo by se teoreticky jednat:

a) O technicky vyspělou, av?ak geneticky zcela vyčerpanou entitu reptilianského (hadího) typu s extrémě plastickou modro?edou poko?kou, nepravidelně pokrytou jemnými ?upinkami vzdáleně připomínající hadí ků?i, ?ádných viditelných u?i a , místo nosu dvě dírky a s extremně velkýma očima, specializovanýma zejména pro noční vidění mandlového tvaru, extrémně dlouhé končetiny, pa?e s tří a? čtyři prsty zakončenými příslu?nými drápy. Bez viditelných znaků sexuality. S neforemnou hlavou a mozkem o mohutné kapacitě, dosahující prý deprimujících hodnot.

b) Jiné spisy o této dravčí entitě hovoří spí?e jako ?bzikací? ?Al Azif?. Podobné struktury jako reptilianský typ s podstatnými hmyzími detaily. Od dračí entity se li?í vněj?ími znaky.

Právě jedna z těchto entit parazitovala podle romantických badatelů i na prvních civilizačních zastaveních na?í planety. Jednou z prvních, je? podlehla v nerovném boji s touto entitou je civilizace le?ící na planině Marcahuasí. To byli ti první lidé, kteří kdy? pohlédli, tak viděli v?e zjevné i skryté. V?emu rozuměli.

Asi nikoli v?emu. Zmizeli jako pára nad hrncem!
Prastaří z prastarých jsou údajně posti?eni nejen neexistencí vlastní du?e (neschopni nejen citů, pocitů a emocí, ale nepochopení lidské blízkosti vesmírné genezi a mo?né inkarnaci), ale i degenerativním nedostatkem vlastního druhu, zaviněný dlouhými pobyty v kosmu, omezenými počty vyplývajícími z omezeného prostoru při kosmických přesunech, dlouhověkostí ve stádiu vegetace, genetickými pokusy na vlastním druhu. Při pou?ití cizorodého genetického materiálu.
Lze ti?e předpokládat, ?e na tak překvapivě plodné planetě jakým Země (je?tě do roku 1989) byla, pou?ívá mimozemská entita, ve styku s mocnými náčelníky tohoto i minulého světa, následující taktiku:

* Na samém počátku, v případě potřeby pracovních sil k vybudování vlastní infrastruktury výchova nových řídících kádrů a vybudování nové nomenklatury z řad domorodců, přichází mimozemská entita ?jako učitelé a ?iřitelé základních vědomostí a dovedností s ovládacími systémy. Výuka matematiky a geomeetrie hraje rozhodující roli pří vedení přehledných kupeckých účtů daňového systému, či při primitivním řízení staveb.

* Přicházejí jako ?nezávislí tajní poradci? náčelníků, faraónů, císařů, vůdců, fůhrerů a prezidentů, jejich? osudem se stane jejich vlastní bezbřehá nabubřelost a pa?ravost. Místo vyvolenosti budou předhozeni primitivnímu nepříteli.

* Jindy se objevují jako prosebnící ?ádající pro záchranu své planety zlato a stříbro,drahé krystaly případně lidskou krev, enzymy a genetický materiál.

* Čas od času jako vyslanci mocných bohů, přikazující to, či ono. Přicházejí té? jako mocní z kosmu ?ádající otroky, spolupráci při vědeckém výzkumu a lidský materiál na zkoumání.

* Překvapeným domorodým náčelníkům předvedou několik triků s neviditelností a holografii. Předají několik sofistikovaných darů, je? jsou ve skutečnosti udičkou na jejím? druhém konci trpělivě dřepí mimozemský dravec.

Případně příslib vyvolenosti a pře?ití v blahobytu.

* K těm méně informovaným přicházejí v podobě bo?ských otců, kteří objevili své domorodé syny, či potomky.

Respektive přicházejí jako bo??tí tvůrci lidstva, vytvořeného genetickými manipulacem!
Na nejplodněj?í planetě, sami neplodní, způsobí skrze své vazaly - zásadní neplodnost!

* K mysticky naladěným nad?encům jako vyslanci samotného pekelného ?éfa, jindy jako vesmírní bratři nezi?tně zachraňující nevědomé lidstvo v souladu s rozhodnutím blí?e nedefinované galaktické rady. Přicházejí jako velmistři tajných učení a lo?í, klubů vyvolených, vrchnost Bildebergů, či Iluminatů a dal?ích satanistických odno?í. A k v?eobecné radosti ufologů někdy i v podobě jevů vymykajících se zavedené tradici. Holografie je mocné kouzlo, je? umo?ní vidět i hlavní protagonisty mnohých nábo?enských uskupení.

S nimi přichází devastace pracně vybudovaných lidských hodnot, je? byly odvozeny z tisíciletých zku?eností celých generací lidstva.
Jejich domorodí bildebergři, ilumináti a dr?itelé lo?í nikdy neurodí dobré ovoce.

Stále stejný scénář, jen? v příhodném čase umo?ní zničit ji? příli? ?ochočený? domorodý inventář, jen? získal skrze dary přesně tolik techniky, je? dovolí otrokům zničit vlastní druh. Nikoli číhající dravce. ?Nespolehlivý? domorodý náčelník bude sofistikovaně odstraněn a do čela bude vyzdvi?en neobyčejný hlupák. Přívr?enci pomyslných hodnot budou rozděleni do nepřátelských frakcí a uskupení.

A není pochyb, ?e domorodý náčelník obklopen stejnými hlupáky mocné frakce, vyvolá zničující konflikt s jinými, stejně zatí?enými hlupáky, za pou?ití ne?kodné mimozemské technologie, v podobě planetárního kataklyzmatu.
A to je počátek konce dal?í ?nadějné? pozemské civilizace. Létající ji? nejen na Měsíc, ale i blízkého okolí. Na Měsíci nalezené stopy budou tutlány následující lidskou civilizací, je? se na planetě objeví za hezkých pár tisíc let.
V souladu s touto vizí prý zmizela nadějná civilizace s centrem kolem planiny Marcahuasí. Stejným způsobem zmizela energeticky i sociálně vyspělá Atlantida, či civilizace Tiahuanaco u jezera Titicaca, byla zničena starohinduistická civilizace pěti starodávných měst, Zmizela civilizační centra kolem Harapy a Mohend?odara. Není divu, ?e i chaldej?tí Sumerové byli téměř beze stopy smeteni z povrchu planety. Kdy? v paměti lidstva se nesmazatelně zapsal jen osud bezvýznamných měst Gomory a Sodomy. Stejný osud zřejmě čeká i civilizaci, je? se nazývá EuroAtlantskou.
Co se zdá být dle současných příznaků té? mo?né, ke konci ka?dé domorodé civilizace nastupuje státní teror, čipizace a bedlivé sledování jednotlivců.
Nebo? tak zní po?adavek mimozemských sil.
Popelnicoví magnáti kontrolují skrze účelově vygenerované bezdomovcei odpadky (popelnice), je? mohou usvědčit mo?ného lumpa odpírače!

Ve starověku slou?ily k identifikaci nomenklatury prsteny se jménem majitele a přáslu?nými daty ulo?enými v krystalické mří?ce ?drahého kovu?.

Kdy? chaldejský avilum, či ?svobodný? Egyp?an - nositel prstenu zemřel, musela být provedena konfrontace význačného umrlce a prstenu a nahlas proneseno jméno zesnulého. Jestli?e data souhlasila, mohl být zemřelý i s prstenem pohřben.
A on sám zřejmě vy?krtnut z bo?ské databáze.
Otroci byli značkováni podobně jako dobytek.
Příznačným fenoménem celého procesu je, ?e v průběhu tří lidských generací (cca 100 let) se činnost mimozemských aktivit, přes povinnost domorodé nomenklatury v?e ututlat, projeví mimozemské aktivity natolik, ?e si o tom i ptáci na stromech ?těbetají. Ka?dých 100 let je tutlání a desinformační systém, sni?ování toku informací nasílen tak, aby nové generace nemohli být napojení na informační systém svých předků. Aby ka?dých sto let vědomosti o mimozemských aktivitách v?dy začínaly od nuly.
Z tohoto pohledu je zábavné přečíst si titulky tisku na přelomu let 1999/ 2000: ? UFO u? odlétly?!
Mnohdy je odpojení od informačních zdrojů vedeno násilně. Umen?ením obyvatelstva smrtícími nákazami a mory, vyvra?ďováním sekt a pálením čarodějnic, uměle vyvolanými surovými revolucemi a nesmyslnými válečnými konflikty. Známe i umen?ení plodnosti chemickými látkami propa?ovanými do potravin a nápojů. O mikrovlnných zbraních se a? tak nehovoří, nebo? ji? není takové vzdělanosti.

Pokud se chtěla hypotetická mimozemská entita na planetě dlouhodobě udr?et a bezproblémově získávat zlato, stříbro i ostatní vzácné prebendy, musela si nejdříve vychovat domorodou nomenklaturu, je? by zabezpečila pro otroky dolující zlato, dostatek potravy. Nová nomenklatura musí být zabezpečena i silově. To znamená vybudování pevností a mocenských chrámů. Na tyto práce je potřeba otroky a solidní zásobování. Budování zavla?ovacích kanálů je tedy nejdůle?itěj?í strategicky úkol nejvy??í priority (viz Mezopotámie).

Soustředěním vy??ího počtů domorodců na malém prostoru městského státu a okolí způsobí konflikty, nečekané nemoci, nedorozumění.
Nový morální kodex, základní hygienické návyky, nezávadná strava a zákony jsou nejlep?í cestou.
Volný čas je neodpustitelným prohře?kem. Čas tě?ce pracujících domorodců, kteří přebrali na svá bedra ve?kerou dřinu ni??ích bohů, lze vyplnit nejen uměle generovanými starostmi, ale i sofistikovaně propočítanou energetickou náročnosti pře?ití. A nutný odpočinek musí být vyplněn povinnou religiozitou. Lhostejno zda oslavuje Velké bohy, či masového vraha V. I. Lenina.
Část domorodé nomenklatury bude z části zasvěcena do úkolu, je? uspokojí potřeby bo?ských bytostí. Postupně bude vybudována hierarchie kně?í systémem ?levá ruka nesmí vědět, co dělá pravá, na jejich? čele stane Velký pastýř lidí.
V rámci utajení bude část kně?í pod vlajkou Měsíce pracovat na odli?ném úkolu ne? kně?í Slunečního kultu (atd.). Jedním z hlavních úkolů Velkého pastýře lidí bude kontrola zavla?ovacího systému a sledování agrotechnických lhůt, je? připomene vykopáním prvních tří brázd zlatým nářadím. Co? za čas pilně a svědomitě plnili v?ichni vládci, čín?tí i japon?tí císaři, i velcí Inkové, tedy v?ichni pozem?tí vládci po celé planetě.
V příhodném okam?iku bude vazalská domorodá nomenklatura i se svými vazaly smetena z povrchu země.
Zmizí beze stop!
Opět nastane čas budování nové, lep?í a radostněj?í. Na dal?ím příhodném místě, ale stejně zabedněnou.
Zdá se, ?e nejen sumerské a babylonské legendy podobně načrtnutý scénář okupace planety jedinečně potvrzují.
Zjevně bych se rád i mýlil!Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létáš, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0