Když nám vládnou Marťané

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 08. 06. 2007

Jak by, čistě teoreticky, probíhala invaze, či letitá okupace planety mimozemskou entitou?

Překvapivé téma v ruchu aktivizujících se frakcí a gangů nadspotřební super globalizované společnosti, jež utahuje pomyslné šrouby pouze směrem k nevolnickým hřbetům?

Průšvih připomínající invazi strašně naštvaných a vzteklých mimozemců, či Marťanů (s nimž nedávno hodlal, jistý politický dobrodruh spoluvládnout.).

Přiznám se, že výrok o vládě s Marťany na mne udělal silný dojem.

Dodnes mi vrtá hlavou, jak dalece by marťanské Know How, zničení domorodců v České kotlině urychlilo.

Pohlédnu-li vpravo, vlevo, do středu a přísahám Bůh, že i někdy nahoru, nedělám si o osudu domorodců, nejen v České kotlině, příliš nadějné iluze.

Zvláště, když jiný, ne méně lstivý politický rival již zmíněného borce (mávajícího směrem k Marťanům svými signalizačními praporky), zákeřně nevyslal žádné signály a přesto s "Marťany", pravděpodobně již úspěšně spoluvládne.

Posuzuji-li dosažené úspěchy v potírání domorodců.

Nebo spolupráci alespoň pilně nacvičuje!

Jakkoliv se i v daleké minulosti jevily podobné tendence, jako nejapný vtip, vstoupily naše problémy bez zaklepání.Když nám vládnou Marťané

© dmk1994/2007

kráceno

Kupodivu lze podobný manuál, "jak vládnout s "Marťany", objevit nejen v současných doktrinách, ale i v legendách, či eposech dávných časů. Když nejvíce informací dodávají jednotlivé historické i méně historické předěly lidstva.

To málo, co z legend víme o dávných bozích, zejména chaldejských čarodějů (Starého Sumeru), hadího plemene je kompilace informací babylonského kněze Bérósóse (300 př. n. l), Eusebia (+ 339 n. l.), biskupa z Caesarey, raně křesťanského kronikáře (sepsané ze ztracených Manéthónonových textů), chaldejských a babylonských eposů a části Necronomiconu.

Pradávní z pradávných, prastará entita se dle těchto pramenů poprvé objevila, společně se svými vazaly, v končinách galaxie, potažmo i na planetě Zemi, na samém úsvitu časů, kdy se naše sluneční soustava teprve tvořila. Domovem jim původně měla být jedna z hvězd Orionu.

Mělo by se teoreticky jednat:

a) O technicky vyspělou, avšak geneticky zcela vyčerpanou entitu reptiliánského (hadího) typu s extrémě plastickou modrošedou pokožkou, nepravidelně pokrytou jemnými šupinkami vzdáleně připomínající hadí kůži, žádných viditelných uši a , místo nosu dvě dírky a s extrémně velkýma očima, specializovanýma zejména pro noční vidění mandlového tvaru, extrémně dlouhé končetiny, paže s tří až čtyři prsty zakončenými příslušnými drápy. Bez viditelných znaků sexuality. S neforemnou hlavou a mozkem o mohutné kapacitě, dosahující prý deprimujících hodnot.

b) Jiné spisy o této dravčí entitě hovoří spíše jako "bzikac" "Al Azif". Podobné struktury jako reptilianský typ s podstatnými hmyzími detaily. Od dračí entity se liší vnějšími znaky.

Právě jedna z těchto entit parazitovala podle romantických badatelů i na prvních civilizačních zastaveních naší planety. Jednou z prvních, jež podlehla v nerovném boji s touto entitou je civilizace ležící na planině Marcahuasí. To byli ti první lidé, kteří když pohlédli, tak viděli vše zjevné i skryté. Všemu rozuměli.

Asi nikoli všemu. Zmizeli jako pára nad hrncem!

Prastaří z prastarých jsou údajně postiženi nejen neexistencí vlastní duše (neschopni nejen citů, pocitů a emocí, ale nepochopení lidské blízkosti vesmírné genezi a možné inkarnaci), ale i degenerativním nedostatkem vlastního druhu, zaviněný dlouhými pobyty v kosmu, omezenými počty vyplývajícími z omezeného prostoru při kosmických přesunech, dlouhověkostí ve stádiu vegetace, genetickými pokusy na vlastním druhu. Při použití cizorodého genetického materiálu.

Lze tiše předpokládat, že na tak překvapivě plodné planetě jakým Země (ještě do roku 1989) byla, používá mimozemská entita, ve styku s mocnými náčelníky tohoto i minulého světa, následující taktiku:

* Na samém počátku, v případě potřeby pracovních sil k vybudování vlastní infrastruktury výchova nových řídících kádrů a vybudování nové nomenklatury z řad domorodců, přichází mimozemská entita, jako učitelé a šiřitelé základních vědomostí a dovedností s ovládacími systémy. Výuka matematiky a geometrie hraje rozhodující roli pří vedení přehledných kupeckých účtů daňového systému, či při primitivním řízení staveb.

* Přicházejí jako "nezávislí tajní poradci" náčelníků, faraónů, císařů, vůdců, fůhrerů a prezidentů, jejichž osudem se stane jejich vlastní bezbřehá nabubřelost a pažravost. Místo vyvolenosti budou předhozeni primitivnímu nepříteli.

* Jindy se objevují jako prosebníci žádající pro záchranu své planety zlato a stříbro,drahé krystaly případně lidskou krev, enzymy a genetický materiál.

* Čas od času jako vyslanci mocných bohů, přikazující to, či ono. Přicházejí též jako mocní z kosmu žádající otroky, spolupráci při vědeckém výzkumu a lidský materiál na zkoumání.

* Překvapeným domorodým náčelníkům předvedou několik triků s neviditelností a holografii. Předají několik sofistikovaných darů, jež jsou ve skutečnosti udičkou na jejímž druhém konci trpělivě dřepí mimozemský dravec.

Případně příslib vyvolenosti a přežití v blahobytu.

* K těm méně informovaným přicházejí v podobě božských otců, kteří objevili své domorodé syny, či potomky.

Respektive přicházejí jako božští tvůrci lidstva, vytvořeného genetickými manipulacemi!

Na nejplodnější planetě, sami neplodní, způsobí skrze své vazaly - zásadní neplodnost!

* K mysticky naladěným nadšencům jako vyslanci samotného pekelného šéfa, jindy jako vesmírní bratři nezištně zachraňující nevědomé lidstvo v souladu s rozhodnutím blíže nedefinované galaktické rady. Přicházejí jako velmistři tajných učení a loží, klubů vyvolených, vrchnost Bildebergů, či Iluminátů a dalších satanistických odnoží. A k všeobecné radosti ufologů někdy i v podobě jevů vymykajících se zavedené tradici. Holografie je mocné kouzlo, jež umožní vidět i hlavní protagonisty mnohých náboženských uskupení.

S nimi přichází devastace pracně vybudovaných lidských hodnot, jež byly odvozeny z tisíciletých zkušeností celých generací lidstva.

Jejich domorodí bildebergři, ilumináti a držitelé loží nikdy neurodí dobré ovoce.

Stále stejný scénář, jenž v příhodném čase umožní zničit již příliš "ochočený" domorodý inventář, jenž získal skrze dary přesně tolik techniky, jež dovolí otrokům zničit vlastní druh. Nikoli číhající dravce. Nespolehlivý domorodý náčelník bude sofistikovaně odstraněn a do čela bude vyzdvižen neobyčejný hlupák. Přívrženci pomyslných hodnot budou rozděleni do nepřátelských frakcí a uskupení.

A není pochyb, že domorodý náčelník obklopen stejnými hlupáky mocné frakce, vyvolá zničující konflikt s jinými, stejně zatíženými hlupáky, za použití neškodné mimozemské technologie, v podobě planetárního kataklyzmatu.

A to je počátek konce další "nadějné" pozemské civilizace. Létající již nejen na Měsíc, ale i blízkého okolí. Na Měsíci nalezené stopy budou tutlány následující lidskou civilizací, jež se na planetě objeví za hezkých pár tisíc let.

V souladu s touto vizí prý zmizela nadějná civilizace s centrem kolem planiny Marcahuasí. Stejným způsobem zmizela energeticky i sociálně vyspělá Atlantida, či civilizace Tiahuanaco u jezera Titicaca, byla zničena starohinduistická civilizace pěti starodávných měst, Zmizela civilizační centra kolem Harapy a Mohendžodara. Není divu, že i chaldejští Sumerové byli téměř beze stopy smeteni z povrchu planety. Když v paměti lidstva se nesmazatelně zapsal jen osud bezvýznamných měst Gomory a Sodomy. Stejný osud zřejmě čeká i civilizaci, jež se nazývá EuroAtlantskou.

Co se zdá být dle současných příznaků též možné, ke konci každé domorodé civilizace nastupuje státní teror, čipizace a bedlivé sledování jednotlivců.

Neboť tak zní požadavek mimozemských sil.

Popelnicoví magnáti kontrolují skrze účelově vygenerované bezdomovce i odpadky (popelnice), jež mohou usvědčit možného lumpa odpírače!

Ve starověku sloužily k identifikaci nomenklatury prsteny se jménem majitele a příslušnými daty uloženými v krystalické mřížce "drahého kovu".

Když chaldejský avilum, či "svobodný" Egypťan - nositel prstenu zemřel, musela být provedena konfrontace význačného umrlce a prstenu a nahlas proneseno jméno zesnulého. Jestliže data souhlasila, mohl být zemřelý i s prstenem pohřben.

A on sám zřejmě vyškrtnut z božské databáze.

Otroci byli značkováni podobně jako dobytek.

Příznačným fenoménem celého procesu je, že v průběhu tří lidských generací (cca 100 let) se činnost mimozemských aktivit, přes povinnost domorodé nomenklatury vše ututlat, projeví mimozemské aktivity natolik, že si o tom i ptáci na stromech štěbetají. Každých 100 let je tutlání a desinformační systém, snižování toku informací nasílen tak, aby nové generace nemohli být napojení na informační systém svých předků. Aby každých sto let vědomosti o mimozemských aktivitách vždy začínaly od nuly.

Z tohoto pohledu je zábavné přečíst si titulky tisku na přelomu let 1999/ 2000: - UFO už odlétly?!

Mnohdy je odpojení od informačních zdrojů vedeno násilně. Umenšením obyvatelstva smrtícími nákazami a mory, vyvražďováním sekt a pálením čarodějnic, uměle vyvolanými surovými revolucemi a nesmyslnými válečnými konflikty. Známe i umenšení plodnosti chemickými látkami propašovanými do potravin a nápojů. O mikrovlnných zbraních se až tak nehovoří, neboť již není takové vzdělanosti.

Pokud se chtěla hypotetická mimozemská entita na planetě dlouhodobě udržet a bezproblémově získávat zlato, stříbro i ostatní vzácné prebendy, musela si nejdříve vychovat domorodou nomenklaturu, jež by zabezpečila pro otroky dolující zlato, dostatek potravy. Nová nomenklatura musí být zabezpečena i silově. To znamená vybudování pevností a mocenských chrámů. Na tyto práce je potřeba otroky a solidní zásobování. Budování zavlažovacích kanálů je tedy nejdůležitější strategicky úkol nejvyšší priority (viz Mezopotámie).

Soustředěním vyššího počtů domorodců na malém prostoru městského státu a okolí způsobí konflikty, nečekané nemoci, nedorozumění.

Nový morální kodex, základní hygienické návyky, nezávadná strava a zákony jsou nejlepší cestou.

Volný čas je neodpustitelným prohřeškem. Čas těžce pracujících domorodců, kteří přebrali na svá bedra veškerou dřinu nižších bohů, lze vyplnit nejen uměle generovanými starostmi, ale i sofistikovaně propočítanou energetickou náročnosti přežití. A nutný odpočinek musí být vyplněn povinnou religiozitou. Lhostejno zda oslavuje Velké bohy, či masového vraha V. I. Lenina.

Část domorodé nomenklatury bude z části zasvěcena do úkolu, jež uspokojí potřeby božských bytostí. Postupně bude vybudována hierarchie kněží systémem levá ruka nesmí vědět, co dělá pravá, na jejichž čele stane Velký pastýř lidí.

V rámci utajení bude část kněží pod vlajkou Měsíce pracovat na odlišném úkolu než kněží Slunečního kultu (atd.). Jedním z hlavních úkolů Velkého pastýře lidí bude kontrola zavlažovacího systému a sledování agrotechnických lhůt, jež připomene vykopáním prvních tří brázd zlatým nářadím. Což za čas pilně a svědomitě plnili všichni vládci, čínští i japonští císaři, i velcí Inkové, tedy všichni pozemští vládci po celé planetě.

V příhodném okamžiku bude vazalská domorodá nomenklatura i se svými vazaly smetena z povrchu země.

Zmizí beze stop!

Opět nastane čas budování nové, lepší a radostnější. Na dalším příhodném místě, ale stejně zabedněnou.

Zdá se, že nejen sumerské a babylonské legendy podobně načrtnutý scénář okupace planety jedinečně potvrzují.

Zjevně bych se rád i mýlil!