| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Portály a Vortex - Shrnutí
Vydáno dne 10. 01. 2020 (1227 přečtení)

Portály Vortex - Shrnutí: Létali, nebo nelétali?

© Zdeněk Patrick, Praha 2019


Portály zdávna vybudované, mnohé funkční, jiné navždy poničeny až k nepoužitelnosti nevlídnými kosmickými událostmi a nanejvýš rozdílně použitelné:

1. Při přechodu přes hranici života a smrti.

2. Při k ukrytí utajovaných strategicky důležitých skutečností v časové pasti. Při přechodu z paralelního světa do 3D a naopak.

3. Při cíleném přesunu z budoucnosti do minulosti a naopak. BST, Blank Site Time viz česká kněžna Libuše v systému strom života, alias chrámu událostí.

4. Při tě?ce kontrolovatelném přesunu vojenských okupačních výsadků. Hned tu a následně i tisíce mil vzdálené oblasti. A aniž si uvědomíme, co má nepřátelský vojenský výsadek vlastně v úmyslu objeví se překvapivě na zcela strategy neočekávaném místě. Aniž tuší zda se jedná tentýž válečný manévr, či jiný akt okupantů, využívajících běžné pozemské válečné konflikty.

5. Při průniku výzkumných objektů, či technicko fyzikálních jevů známých jako U.F.O. Pro lid zakletý newtonovskou fyzikou s neobyčejnými ?magickými? vymo?enostmi. Ačkoliv zákony Universa jsou vše, jen nikoli magie.Vortex?

Připomínám, že zásadní roli v této hře dávných vlchevců, vyhledávajících průsečíky a přirozené průniky energetické sítě matky Země, sehrává Vortex. Vortex je označení pro gravitační a elektromagnetické anomálie, vznikající např. tryskající energetické sítě země. Slůvko "Vortex" se stalo psychotronickým zaklínadlem hledačů magnetických kopců, či změněných podmínek vhodných pro samovolné proměny fyzikálních veličin, či veličin v úrovni čas, prostor, hmota. Vortex může být i součástí změn energetických a energeticko-informačních sítí mezi Javi a Navi (duchovním světem, kde se odehrávají podstatné bitvy s temnými silami ve prospěch slovanského Javi).

6. Vortexové pozadí a jeho síla vyplývá z kvality a původu skalnatých podlo?í a bývá spojováno gravitačními anomáliemi, optickým klamem, či optickými iluzemi. Elektromagnetický, či gravitační vortex může mít charakter víru, nebo koule, jejíž spodní kulová část se nachází pod zemí. Ač z téhož vyplývá, že se děti, mládenečkové i dívenky, ve velkém množství, ztrácejí již hezkých pár desítek tisíciletí (viz zpráva ministerstva vnitra US). Část takto ulovených lidských bytostí posloužila k zpestření jídelníčku, ti ostatní, co bezvědomí otroci, k získání počitků skrze lehce a levně získatelný adrenalin, různé typy stresových a ustražených endorfinů, či jinak životně důležitých chemických látek. Vyprodukovaných lidsky nelidskou bolestí a utrpením.

Jakkoliv se toutéž nemilou činností zabývala hadímu společenství dominující okřídlená dračí entita, jež přicházela z bezrozměrného vesmíru:

"Skrze kalinový most" (z kalinového dřeva), jenž byl vystavěn nad ohnivou řekou Smorodinou, oddělující dva zcela odlišné světy. Kalinový most po kterém přichází okřídlení draci, šlechta mezi reptiloidi, ničit svět smrtelníků. Když na břehu při vstupu na most se hromadily lidské kosti a lebky, dokumentující úspěchy jádra dračího podnikání na této planetě, či chcete-li - honitbě. Je to tatáž entita, zřejmě konkurence Baby Jagy, (v příběhu o Ivanu Bykoviči) vypráví hlavním protagonistům, že právě ony dračí bytosti způsobily kdysi dávno zánik Starého světa? (Jinými slovy: část planety stále zůstávala dračí honitbou i v čase krutých proměn životních podmínek a všeobecného úpadku... Přičemž bohatýrům pilně bonzující Babužka Jagužka, podle téhož úsudku, přežila rok 20 350 př. n. l. v plném zdraví a příznačné kráse. kompilace:

Ruské mýty, autor: Elizabeth Warnerová

Ohnivá řeka Smo_rodino, černý okřídlený kůň s čelním emblémem zlatého Měsíce s hvězdným uskupením v oblasti slabin a kalinový most spojující dva různé světy. To jsou vzácné indicie, které nás mohou přivést cestou světla, přes Ohnivou řeku (Mléčnou dráhu) zcela nečekaně netradičním způsobem. Přes Kalinový most (Kalina je keřovitá rostlina s krásnými bílými kulovými květy a v tomto příběhu zákrytným významem odlišujícím Kalinový most od jiných hvězdných bran.). Symbol Zlatého Měsíce může být náznakem, že Znoji (okřídlení draci) považují Měsíc za součást svého Impéria. Ale též jedinečnou zprávu, jež se kryje s jinými. U Měsíce se nalézá první (výstupní / vstupní brána na "Kalinový most", který se klene přes celou Mléčnou dráhu. Po kterém Znoji (Vznešení, ač okřídlení - přec nelétající draci) cestovali skrze světlo libovolným směrem v čase i časových liniích. Aby poblíž Země, na svých měsíčních základnách "osedlali" okřídlené vehikly, přizpůsobené kamuflá?emi daným okolnostem i místním podmínkám. Odkud pocházeli? Ze souhvězdí Draconis, ale i právě dodrancovaných oblastí Orionu a Siria. Ačkoliv Znoji (Draci, Šarkáni) sami okřídlení, jak již řečeno nelétali jinak, než na svých okřídlených koních, aby zde na Zemi lovili. Jejich obětmi se stávali děti, mladíci i dívky. Ničili vše živé, kradli dobytek, půdu, vodu i vzduch. Ničili potraviny, obilí a činili celé oblasti suchými a neobydlenými. Ve velkém zužovali Zemi i její lid.

Kradli prý dokonce i sluneční svit.

Skrze uměle vytvořenou clonuž

A tam, kde se dočasně usídlil jeden každý z nich, krátce po vytýčení svého teritoria, byly vyžadovány lidské oběti:

Panny vznešeného původu, co potrava. Z legend o Tezcatlipokovi, sídlícím v daleké pevnosti Tiahuacan, vyplývá, že jde o velmi mocnou entitu, jež ovládla domorodý lid svými přirozenými i technickými vymženostmi.

Jakkoliv Baba Jaga na dračí entitu žaluje a vyzradí bohatýrům, kde se Kalinový most nachází. Prý přesně tam, kde jsou břehy Ohnivé řeky pokryty lidskými kostrami. Bonzuje velmi pilně, jakoby ji kráčelo o život. Jakkoliv právě hranice její působnosti byla vytýčena lidskými kostmi, hnáty a lebkami, jinde zas veverčími nebo medvědími kůžemi.

Ona sama, ostatně i její sestry, kdysi dominantní samice svého druhu, množící se zřejmě partenogenezi.

Během svého pozemského pobytu rodí již jen samé dcery. Z lidského hlediska vnitřní i vnější krásy nepříliš pohromadě. Jedná se o vychrtlou, až kostnatou, a bez okolků lze úspěšně tvrdit, že velmi ošklivou starou čarodějnici. Připomínající spíše kostlivce potaženého kůží: "Baba Jaga, samá kost a kůže". Její nebezpečně ostré železné zuby bývaly, co přidružená součást nezbytné manikury drápů, v příhodný čas lovu, přibružovány prý pilníkem. Jakkoliv znalá kouzel umožňujících stařence vnutit lidskému smrtelníku jakýkoliv lichý dojem, tedy i sličné sexuchtivé krasavice (viz české pohádky), příliš onoho nadání při svých lovech na možné sexuální haražily nevyužívala. Nebo byla v lovu natolik úspěšná, že nezůstalo mnoho těch, kdo by s chutí vyprávěl.

Snad jen Jeník a Mařenka (Což je ve skutečnosti, zcela jiný příběh, jehož podstata překvapivě spočívá, jak se v příští kapitole dozvíme, v záchraně předčasně porozených dětí. Aniž, by baba Jaga (čarující Jadži) z "Mrazíkového" Ivánužky (Jivan, Ivan = lidská bytost), šířila děs a hrůzu. Jakkoliv nikoli vzorový etalon vyšších principu mravnosti.

Léta páně 904 Kyjevská Rus
Za časů byzantského císaře Lva (Leona) a císaře Alexandra, roku 904 n. l. vyráží z Kyjeva obrovské vojsko na Konstantinopol s cílem napravit hlavu Byzantské říši. V čele vojsk cválá na svém oři sám ruský kníže Oleg. Koně, lodě i létající aparatury jsou prý samozřejmostí v seznamech povinné vojenské výbavy této vojenské výpravy.

Tentokrát Byzantincům nepomohlo, že opevnili průliv a uzavřeli město. Ruské lodě zakotvily poblíž a ruská vojska zuřivě zaútočila na město. Obléhání trvalo několik týdnu, když kníže Oleg nařídil připevnit k lodím kola, nechal napnout plachty a v příhodném větru se jeho bojové lodě snesli na město. Rusové vypustili prý i obrněné "koně, zlatě zbarvené". Ti pak kroužili ovzdužím kolem města a jejich jezdci vypoužtěli ohnivé šípy. Císař Lev a Alexander byli nuceni uzavřít s ruským knížetem mír a při svém křesťanském bohu slibovali platit tribut a na důkaz opravdovosti políbili kříž a žádali totéžod pohana Olega. Kníže Oleg zvaný svým lidem Moudrý i jeho muži však přísahali při slovanských bozích Velesovi a Perunovi.

921 n. l. Bulgari na Volze

Toho roku vyslal bagdádský chalif Al Muktadir jednoho ze svých kronikářů, muže jménem Ibn Fadlan, s poselstvím ke králi Bulgarů, sídlících tehdy na střední Volze. A právě na této rusky charismatické řece proběhne jednou v budoucnosti bitva o Stalingrad, v níž bude čísi agent Adolf Hitler, společně se všemi svými věrnými, nakopán do svého východu chtivého zadku.

V tutéž noc, kterou poprvé strávil Ibn Fadlana v paláci krále všech Bulgarů mohl zaznamenat, a to také neprodleně učinil, podivné noční úkazy na obloze.

I stalo se, právě když Slunce zapadlo a celý západ zrudl nízko nad obzorem jasnou rudou září, že se z nebe začalo ozývat ohlužující temné dunění.

V týž okamžik, bylo možno v té chvíli vidět na obloze dva ohnivě spojující se rudé mraky, aby se vzápětí opět rozpojily. V průběhu této udivující pulzace se uvnitř mraků objevovaly oživlé obrazy lidí a koní. V mracích pohybující se přízračné bytosti byly očividně ozbrojené a jako by spolu mezi sebou bojovaly. Arabové byly těmito nebezpečnými úkazy natolik znepokojeni a vyděšeni, píše kronikář Ibn Fadlan, že poklekli a setrvali ve zbožných modlitbách.

Bulgaři jim pak dlouze vyprávěli o nebeských D?inech, kteří na sebe mnohdy berou lidskou, nebo zvířecí podobu, aby pomocí těchto triků ovlivňovali dění na planetě.

Před rokem 1917 Kyjev SSSR

Příběh první:

Velký projekt, později označený jako Velká říjnová socialistická revoluce, ještě stále podupával na pracovních stolech bankovních domů, když známý český archeolog Čeněk Chvojka (ředitel muzea v ukrajinské metropoli) objevil při vykopávkách nedaleko Kyjeva, v oblasti dnešní Čajkovského konzervatoře, velký stříbrný disk. Po celý týden hloubili dělníci půdu a odnášeli ve vědrech., až byl celý objekt zcela obnažen. Ležel ve velké hloubce a Čeněk Chvojka tehdy nabyl přesvědčení, že byla objevena starověká vesmírná loď, jež je jasným důkazem o vyspělosti dávné pozemské civilizace.

K velké jámě byl pozván i tehdejší kyjevský gubernátor, jenž si objekt pečlivě prohlédl a posléze vydal příkaz vše znovu zasypat, neboť ještě nepřišel ten správný čas. Do Ruska ze všech stran právě spěchali "revolucionáři" obtěžkáni dolary z bank bří. Wartburků, z nichž dvojitý agent Blank - Uljanov, rovněž solidně sponzorován 5 miliony dolarů, sehrál při demontáži Ruska téměř dominantní roli.

Vše bylo srovnáno se zemí.
A tehdy před "VŘSR" snad i vesmírný koráb.
Na podivný objekt narazili dělníci ještě jednou. Stalo se v roce 1948 při odklízení zřícené budovy (v místech dnešní Čajkovského konzervatoře).

Objekt byl prý rozřezán a po částech odvezen na blíže neurčené místo někde poblíž Moskvy. Jeho konstrukce byla složitá a zejména nepochopitelná.

Zprávy o záhadném stroji poskytl jakýsi Suchovljev, expert na starověké jazyky, jenž měl, jako znalec sanskrtu za úkol přeložit nápisy, které byly uvnitř objektu nalezeny.

Příběh druhý:

V tomtéž slovanském městě Kyjevě, objevila roku 1953 (smrt Josipa Vyssarionoviče Stalina a období počátku údajného konce stalinismu v SSSR) archeologická výprava provádějící vykopávky v Rejtarské ulici v hloubce pěti metrů uměle vytvořenou dutinu v podobě pohřební komory. Pravděpodobně hrob SvantoJarici Arjuny / Jaruny. Starého otce Ori. Uvnitř dutiny se nacházela masivní truhlice. Uvnitř truhlice bylo nalezeno na pět stovek knih psaných v arabštině, řečtině, v slovanských jazycích a co je nejzajímavější vzhledem k podobnosti mezi staroslovjěnštinou (potažmo češtinou a slovenštinou) a sanskrtem, byli v truhlici nalezeny i spisy psané sanskrtem. Tímto uměle seškrtaným jazykem z města bohů (Nagari Bháša).
V nalezených knihách byli objeveny obrázky představující kosmické objekty pohybující se vesmírem, či na orbitálních drahách kolem Země, konstrukce orbitálních stanic, hangáry pro kosmické lodi (!?).

Součástí nálezu byly i původní rukopisy "Slova o pluku Igorově", jež sepsal kronikář Pjotr Borislavovič ??? Zejména poslední informace mohou mnohé osvětlit. I když se v roce 2003 nutně musela objevit informace, že americký profesor slavistiky je přesvědčen, vzhledem k fantasii příběhu o knížeti Igorovi, že skutečným autorem je český katolický kněz, bohemista a slavista Josef Dobrovský.
Není známo, jak dalece je americký profesor popleten stávajícímu systému, na celé hony vzdálenému pravdě o zmíněné problematice.

Sovětská tajná policie MVD (NKVD?) plně naložená tři auta odvezla neznámo kam, Snad do moskevských institutů k zatutlání. Z účastníků archeologického výzkumu nikdo ze strachu nepromluvil. až do dnešních dní. Pak je pohádkové tvrzení o konci stalinismu v SSSR pouhým matením pojmů. Tak jako ostatně vše po roce 1989. Ani dokonalá demontáž SSSR, Československa a Jugoslávie neříká nic jiného, že slavjanofilové jsou velmi, ale velmi nebezpeční. A tak zvrácenost kamuflovaná slovem komunismus, označovaný též jako marxismus, marx-leninismus, či stalinismus (promiňte Josefe Vyssarionoviči) je stále na vítězném postupu.

V Nové éře se rudá housenka transformovala do překvapivé podoby hnusného brouka, se špatnou českou výslovností, v rafinovaném pseudodemokratickém převleku skrývající bezpohlavní feministickou krasavici: Vylepšenou scizeným šperkem a jedoucí na osedlaném blíže neurčeném dravci. Údajně směřujícím "zpět do zlatých zítřků zločinné Evropy!"

A na čele chrchlajícího hnědo-růžového hybrida skví se tajný nápis: "Zákeřnost, Vlastizrada, Genocida a Podvod".
Kdo tedy vynesl super tajné informace na "denní světlo"?

Víme jen, že možné vykopávky v Kyjevě pokračovaly po roce 1948 dále. Tým archeologů, zřejmě pod stejným vedením, pracoval údajně i v Rejtarské ulici, kde kdysi odpočíval i neznámý diskovitý objekt. Uschovaný z časů druhého zakládání Kyjeva.

Ano máme jedno sudo, včetně manuálů. Odpověděl na otázku novinářů prezident Ruské Federace, V:V: Putin.

Na článku se stále pracuje. Děkujeme za Vaši shovívavost.

Možnost objednání knihy:

Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1941 hl.)
 
Ne (1261 hl.)
 
Možná (1210 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4412

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0