| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Velesova kniha, vybrané pasá?e týkající se nejen Babylónu
Vydáno dne 30. 06. 2015 (6644 přečtení)

Velesova kniha - překlady slovanského písma, Elamité: Skýtové, Kimmeři - preslovanská d?elaď (Golaď), Roskolaň, Nabopalasar, Nabuchodne_car, pád Ninive a otázky... Z čeho Nabuchodne_car II. vlastně čerpal své poznání o technologiích Stromu života, dávné babylónské Bráně bohů a jaká tajemství odvozeně hledal v asyrském Ninive, Egyptu a později v Jeruzalémuž:=)) ... -- .. -

©Zdeněk Patrick, Praha 2015

Velesova kniha, v 9. století našeho letopočtu vyřezána do bukových desek novgorodskými vlchevci, je věnována pradávným slovanským pasteveckým a arijan rodům, potažmo bohu Velesovi. Kniha vlasně popisuje nejen dějiny Slovanů, ale i mnoha jiných národů Eurasie od dob "Praotců" (více než 20 tisíc let př. n. l.), a rovněž tak dob zaznamenané historie, za jejichž počátek, přinuceni dogmaty ideo vědců, máme považovat počátek 1. tisíciletí před naším letopočtem. V časovém intervalu zapsané mizérie umělohmotných jazykových propletenců, podrazu a falzifikací dějin - nikoli jen až do 9. století našeho letopočtu.


Obr: Velesova Kniha O. V. Tvorogov

Prozatím ponechám ladem naší pozornosti neobyčejný osud těchto bukových desek, probíhající vždy na hraně mezi náhodou, devastačními pokusy, co důsledek již zmíněné mizérie. Cíleně nasílené o marné ideo spory o jejich pravosti. Aniž si, mimo A. I. Asova, kdokoliv jiný povšiml, že se zápisy v nečekaně velké míře týkají nejen pečlivě utajovaných dějin starověreckých rodů, ale i dodnes ukrajovaných dějin smluvního českého národa. Jeho národopisu (etnografie), lidové slovesnosti (pohádek), ale i nenáhodné podobnosti použitého staroruského jazyka se staročeštinou. Když sanskrt je nepochybně jedinečným společným jmenovatelem všech slovanských rodů. zde Sanskrt Bha?a Nagara byl seskrtán / zo?krtán z jednotlivých slovanských nářečí v městě bohů, Altyn gorodu I. zvaném též E_Set - Zlaté sedlo bohů...

. Spory o pravosti VK nakonec vyvrcholily dvouletým studiem odborníků na slovo vzatých, vedených autorem 3 dílného díla A. Kljosovem: Expertíza Velesovy knihy (Экспертиза Велесовой Книги. А. Клёсов), kteří pod tlakem věrohodných důkazů, pravost textů Velesovy knihy potvrdili. Přičem?, nejvýše kladou, zde použité, o?etření slovanského písma i překlady O. V. Tvorogova. Mám, nyní možnost, díky osobnostem na http://leva-net.webnode.cz/, dříve než originální třídílná studie bude i na českém trhu (nejlépe v JR), posoudit nejen překlady, ale i komentáře Valentina i Julie Gnatjukových (Перевод и комментарии Валентина и Юлии Гнатюк; Москва Амрита-Русь 2006). a zároveń porovnal Velesovu knihu o?etřenou O. V. Tvorogovem s překlady textů i výtečnými poznámkami A. I. Asova, ze kterých jsem vlastně též čerpal.

?e porovnávajíce nejen s výsledky www.eupedia.com (Evropské studie Y_chromozómu (DNK /DNK), včetně jednoznačného určení Haplo skupin, odvozeně národních Origins. Existujících i neexistujících, jako? i nenáhodně podstrčených. Tře?ničkou na dortu je pak pro mne nejen časovaní českých a slovenských národních pohádek, ale i přesné určení místa jejich vzniku. Přesně ty utajené příznaky, které nejsou cenzory, aniž hotovícím se nevlídným systémem, vítány.

Přiznávám se bez wotherboardingu a pod nehty lékaři asistovaného jehel píchání, že tento článek zcela náhodně vyběhl z podstatně obsáhlejšího kacířského, avšak prozatím silně autorsky zcensurovaného díla: neboť souběžně pracuji i na odhalení nejen záva?ného babylónského tajemství, k němuž se Nabuchodne_car II. i jeho následníci, ke své vlastní újmě, lehce nachomýtl.

Zabíjejíce několik pomyslných much jednou ranou, vybírám z Velesovy knihy právě jen ty texty, které mne v souvislostech zajímají.

Přiznávám rovněž, že mi mé vlastní překlady písma z tabulek O. V. Tvorogova i A. I. Asova, včetně mých překladů do češtiny, usnadňují pohodlnější náhled k možné diskuzi. I při porovnání mé doslovné české verze VK s překlady Valentina a Julie Gnatjukových.

Zdeněk Patrick Praha 25. 6. 2015

:=)) ... -- .. - VELESOVA KNIHA...

Sepsal mudrc Jagaljo Gan z rodu Stargorodských,
V Novgorodě Velikém, v Suro?i a Kyjevě v IX. Století.
Tato verze vydána v péči O.V Tvorogova
v ruském vydání:
Влесова книга О. В. ТВОРОГОВ

:=)) ... -- .. - Trojanovy věky VI. století př. n. l..

Ruskoláň, mnohé podujaté trollí patroly přivádí do snového vytr?ení svým "ň", prý co jedinečného důkazu neexistence této dávné mocné slovanské děr?avy se stoličním městem Kijarem zasvěceným Jarovy. Takže Roxolanь, Ruskolanь.

A zároveň si dovoluji tvrdit, že Iránské pláně (severovýchodní Farzie / Pěrunova zem, země Médů) byla zdávna ružnou kři?ovatkou, nikoli prvotní kolébkou Y_DNK /DNK Hs R1a Arij Slovanů / Windones, Vinedů / Rassy / Bielosně?ných / Prusých/ Skýtů /, ale i jejich bratrů ze stejného otce Hs R1 Y_chromozómu Hs R1b zde... Goladě /D?elaďě / Čeladě / Čeledoj /Čeltoi / chcete-li pak slovanského lidu Keltoi i Galoi.


Obr: Velesova Kniha, tab. 25; O. V. Tvorogov

Tako bja Ruskolune sylnaja a tvrda
ti bo to da Perunia oder?a?e ny
kolikrate izvolok?a me?če a odraza na vrazi
odtr?čeia (od) sva Tere
tak bia vutce za Orea roda Slavena a Silna
jakobi že osuri bijai aigepeta a stare
na ti že čase ne imamechom jednaota.
A byachom sta vo?ča bezo Vlesa
Toi bo to rekl o ny jako omjeni
chodiati p?ímo, negda že kriva,
I togo ne sloucha?echomsja
a to bo to parce ubirjai velku ?časte
A tako naleze na oba do moru zvje ta
sia id?a kolniti glav sva podo vrazke bič?e
ta to sylnaj vršti natece obo trie
A to chodija?če so govijade do zachodu sur
a tamo se strati,
na?e že ljudi idja?e do pode Nabuusur sar,
a za tem to idja?e na sure agipeteste

...tak byla Ruskolanie silná a tvrdá,
ten dar Pěrunův jsme obr?eli
kolikráte tasili meče vrhajíce se na vrahy (nepřítele)
odrá?ejíce (je) od své země
tak bylo za vojvody Orea rodu Slavena a Silna
Jakoby že v otroctví byvše v Egyptě a na staré ty časy nemajice jednotu.
Abychom sta (jako) ovce bez Velesa, který
nám říkal, že máme choditi přímo, nikdá křivě
I toho nenaslouchavše
juž tu Peršan zabírá velkou část Rusi,
A tak naleze ze dvou stran domoru, aby tě zval
jíti kloniti hlav svých pod vrahovské (nepřátelské) biči?tě
to tak silně vřeští nad dvěma třemi.
A tak chodíce, jak hovada do západu Slunce
a tam se ztratí (zahynou).
A naši lidé pod nadvládou Nabu usur sara
zatím jdou pod Egyptské Slunce.

Slovník:

tako - tak; bja - byla; sylnaja - silná a tvrdá)
(oder?a?e ny -obdr?evši; my / nás / nám / viz pomyluj ny - smiluj se
nad námi; kolikrat - kolikráte; izvolok?a me?če - obnažili meče;
odraza - odráželi; odtr?čeia - odrážejíce
oder?a?če ny - obdr?evši; my / nás / nám / viz pomyluj ny - smiluj se nad námi; ny - nás, nám, námi, naše;
neimamechom - nemajíce (strčesky neimechom / nemavše; viz seberechu sva);
jakkobi že bijai - jakoby že bivše
jednaota jednotu (jeden ota / lopota, přeneseně jeden muž) sta (jako) ovce
chodiati p?ímo, negda že kriva - choditi přímo, nikdá že křivě
I togo ne sloucha?echomsja - a toho nenaslouchavše; t
o bo to parce ubirjai velku ?časte Rusy - a juž Peršané zabírají
Zdeněk Patrick, Praha 2016

Так стала Русколань сильной и твёрдой, и это мы получили от Перуна Сколько раз мы извлекали мечи и отражали врагов, отбрасывая их от своей земли, ибо вожди из рода Орея были славными и сильными. Когда же в древности мы были там, где солнце, в Египте, в те времена мы не имели единства и были, как овцы без Велеса. Тот говорил, что мы должны ходить прямо, а не криво, но мы его не послушались. И потому персы забрали великую часть Руси и Подчинили Набсуру. Не остерегалась она врагов, и они напали на неё и вели к погибели И пошл и (русы) клонить головы свои под вражеские бичи. Та вражья сила натекла с трёх сторон, и некоторые ушли со стадами на закат солнца и там пропали. Наши же люди пошли под Набсура-царя, а потом пошли на солнце Египетское..

Překlad: Valentin i Julie Gnatjukových Moskva 2006


Obr: Velesova Kniha, tab. 26; O. V. Tvorogov

A dluga bia?e ti ljaty, do eren trvatese

jako pri?ede deni, Rusy tece?sja odo Nabusursaru,
Parse neteko?a za ne, tako idjai do krajie našech

A dlouhá byla to léta, do rabi trvající

Tak, jako přichází den, Rusi utečí ode Nabu usur sara
Peršané neutíkají za nimi (nepronásleduji je),
a tak jdouce do krajin našich.

...A knzem ich bia tu Nabsur_sar, kie bo ichva pod?činijaet
a ti sva iuna daijai do voe,
a tiag endlo do ?čursi a sčresa, na lanita uterplenie imai
a toi biija kiemi
to terpia ne mogostechom tako, a ne mo?echom a rcemo:
Ima že sta ne imamy do sredjcija na?a
jako v tei denь koli bija?et velka triaseva
a zemevrtenь a ovrzesь obysva do svrze
tako kononьv a voly netijsesija a vr?če a vre?če
zaberochom sve stady vr?echomsija do poluno?če
a upasechom duži na?a
a tako bozema chranenste budeva ni?e spoceno
tracemo syni sva, a sva d?čere a tako ženy
a budechom proste sva uže ia?a na ?čele rate
a ob derenь se do tь ve svea chodiachom
bo ni?e psie, potomce smie Slavune...
a grdi sme byti mo?a?em a ne br?echom estva

A knězem (vládcem) jejich byl tehdy Nabsur sar (car),
který si je podmanil.
Ti pak odevzdávali své syny do vojska i jarmo jim dali,
po ohanbí, tříslech i tvářích trpíce bili je holemi.
A oni trpět toho nemohli a ani nevydr?eli a řekli si:
Stalo se neúnosným srdci našemu
A v ten den, kdy nastalo velké zemětesení,
i zeměobracení a vytr?eni (mnozí) až do nebes,
koně i voly se vzpínali (metáli),
my sebrali svoje stáda a hnali k severu
a tak jsme spasili svoje duše. A tak budeme chráněni
bohy a za bezcennosti již nedáme syny své, i děti, i žen
a budeme ve středu svojich a staneme se svojimi.
My nejsme psi, nýbrž potomky Slavuni.
Mů?eme být hrdi na sebe...

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, v čase kdy přímo a zde ТЄРЯ - Terja, Matka vší Zemlji... bezprostředně před našimi udivenými zraky bezhanbí tvorové mění nejen naše, ale i světové dějiny, si dovoluji prostřednictvím textů Velesovy knihy nabídnout neobyčejný náhled, který jsem jsem již stručně popsal zde (Kyjar IV a Goluň v Čechách?) na tu část české, moravské a slovenské národní podstaty, kterou prý máme z duše nenávidět a zavrhnout ve prospěch globalizované multi kulti. Přesněji ve prospěch těch, kteří se ještě ani nehoupali na větvích stromu života, když naši předci již po desítky tisíce let před rukodělným spletením jazyků hovořili celosvětovým jednotným slovanským jazykem a vnímali stejné univerzální Pravi, Javi, Navi i stejné hodnoty směřující k povýšení lidského ducha a které ve většině ctíme dodnes, Jakkoliv čas nám dosud není o nic vlídněji nakloněn.

Z téže i jiné mnou tajené příčiny jsem cíleně vybral ty texty Velesovy knihy, které popisují zdánlivě nesrozumitelnou část příběhů ruských vojů z Roxolanь (Ruskolanь) staroruštinou, která nezastírá, že je staročeštinou rodu Arij Nýsanů putujících do naší vlasti ze své državy Nysaji, Čintů, rodu vědoucích vlchevců, kteří putovali se svými tajemstvími zpoza Baktrie, přesněji z velkého a výstavného města Balikh, při hraničních horách mezi Pakistánem a dne?ním Afganistánem. Putovali z kraje velké slovanské državy, kterou kdosi licoměrný nazval zemí Médů. Podobně, jako Římané bezproblémově přejmenovali jedno slovanské město na Meduslanion - Med u Slaniny.

A Médové, co zuřiví mědvědi? Stejnou řečí hovořil potomek bájného slovanského knížete Jary (Jury) Jaruna Arij i jeho synové, kteří se svými rody cca 4500 př. n. l. vyrazili s vindického Pan?d?abu (Pětiříčí), přes Médii, Farzii (Pěrunovu zemi, dnešní Iran) ke Kaspickému jezeru na Kavkaz (Karpenské hory), kde založili k poctě Jary /Jury Sluneční město Kijar, aby společně se svými syny směřovali kolem překrásného sladkovního jezera (později Černého Moře), přes Troj polí a Karpaty do míst, kde oba z jeho synů, konečně se svými rody spočinuli: Nedaleko Vinede zemi (Vinde orum), kde rovněž zakládali Stargrady a Goluně pro Golaď (Kolíny pro D?elaď, Viz článek Čelaď. (Čeledoj / Čeltoi), nebo-li zde usedlý slovanský lid mylně dnes nazývaný Keltoi, jinde Galoi.
Ano, kronikář Dalimil má pravdu, píše-li ve své rýmované kronice, že praotec Čech přišel zpoza Karpat na Uherské straně, aby u Ostříhomy překročil Dunaj a tzv. Starou českou stezkou do?el k řece Moravě a dále směřoval přes starou Goluň (Kolín) k Labi, kde obdr?el od zde zdávna usedlých Arij Nýsanů i Arij Lemůzů, výměnou za ostrahu a obranu země, Podřipsko. Při?el totiž z Gradi?če (dnes vyněmčené Burger_land, země gradů).¨Z oblasti o níž se dnes přou Rakužané i Maďaři.

Jakou roli v neobyčejné anabázi Arij Jaruny a jeho synů, přesněji při motivaci pozdějšího "příchodů malého vojenského výsadku praotce Čecha" (nejpozději cca 350 n. l.) pod Říp, sehrál skýtský vojevůdce a vládce Arij Arianta, jsa na válečné výpravě. Vojevůdce arianských (nikoli Iránských) bojových skýtských rodů (Budínů, D?jelenů a ?aků) s neuvěřitelným akčním radiusem, jenž se při ta?ení do Karpat, v Zemi hradů - Gradi?či, setkal a spřátelil s druhým vtělením bájného slovanského knížete Jary / Jury, otcem Sčeka, Choriva a Kiaseka, Arij Jarunou (Ard?unou)? Jsa stejné krve i názorové roviny.

Tentý? skýtský vládce Arijan Arianta, který opanoval dnešní Slovensko, Moravu, aby u Hostýna ztratil jeden z ocelových šípů (Čisté železo je špatný archeologický vtip), celé Čechy, když dál na západ hnal preslovanské Kimmery, kteří uctívali podivné bytosti, co svá divá božstva.

A kdo vlastně byli Médové, kteří prý jako spojenci babylónského Nabopalsara, pomohli vyvrátit Asyrskou říši někdejšího utlačitele Babylónu Sargona, jehož hvězda pohasla při zničení Ninive zatopením vodami z umělé, pro ty účely, vystavěné přehrady a vydrancování slavné A?urbanipalovy knihovny. Ve které pak hledal odpovědi na své otázky Nabopal_ sarův syn, pozdější babylónský král králů, Nabuchodne_car?

Nikdo prý dnes neví, jak Médové (výrobci medu z brtí) sami sebe nazývali. Jen se, tu a tam, připouští, že o sobě tvrdili, že jsou rodem Arijové a že snad byli v téže době příbuzní s Peršany (dnešní Irán). Vlastně starozákonní Elamité: Spojenecký svaz Arian Skýtů (Budínů, Jelonů a Saků; základ budoucího tzv královského kmene Skýtů.), kimmerské staroslovanské d?eladi a Roskoláňských Médů. Viz král Medea I., zakladatel říše farsijské (Perské), pro jehož dceru, svoji man?elku, dal obnovit Nabuchondne_car (nikoli vystavět) Semiramidiny visuté zahrady.

Povšimněme si prosím, i přes skutečnost, že část (1/3) Vindones, Prusých, Venedů, Rassy, Veletů, či chcete-li Slovanů, pohřbívala své mrtvé ?ehem, či navi obřadem, je v Iránu i v Syrii (Asyrii) překvapivě vysoké procento slovanské Y_DNK / DNK skupiny. Přesněji: Prastararé Hyperborejské Haplo skupiny R1a Arij slovanské i stejně vysoké procento Goladě / D?eladě /Čeledoj / Celtoi, pocházející ze stejného otce R1. Přičemž není řečeno kolik procent z R1a tvoří mlad?í větev R1a1 / Rusiči - Rusové. Stejně lze hovořit i o vysokém procentu u Kurdů. atd... (viz strom života. Bude-li zájem, popí?i v poznámkách pod čarou.).

zde si prosím poslechněte v závěru článku, jak zní právý poklad nikdy neexistujících "pragermánských ?lechticů" Zároveň si dovoluji pozdravit ?éfa ?éfů, který mne, co rodilého Čecha a Slováka, přes křížence vola a osla, beztrestně povýžil až na nejvyšší metu své vzácné demokreatury. Viz tedy...: - Gottština

zde Severije, Arkaim, Sinta?ta, Arjanem Vaed?o

A odkud tedy vlastně pocházeli naši slovanští předkové: Nikoli z Iránských plání, nýbrž velkým dílem z Hyper_Boreje zde Hyper_Borea - Severije

A kde pak vlastně žili po zkáze Severije / Hyper_Boreje naši slovanští předci?

V Da_Ariji nám danou Taraou / Terjou, matkou vší Země. Rodnou sestrou Dad?boha / Dajboha Vy?ného.
V Tar_tha_Arijiž Na?i předci neuměli psát D?
Ti ano, nikoli latiníci. Ano, naši předkové žili v oblastech budoucí Velké Tartarije / Grand Tartarie...

A kam zmizela největší světová, vlastně: Slovanská država? Vyfujazdila do nepřátelských trezorů... Ano, jak pravda po licoměrných přísahách vy?uměla nad našimi hlavami do úplného ztracena! Aniž kdokoliv vzpomene?

Způsob zápisu i použité buky (písmena) A. I. Asova se nepatrně li?í od přepisu pana Tvorogova a naznačuje spíše přirozené spojení se sanskrtem. Domnívám se, že komentáře pana Asova, ze kterých rovněž čerpám, vykazují odkazy na prameny, které jsou dané problematice nejblíže, jakkoliv je právě proto považována Velesova kniha, vydaná v péči pan Asova, za méně důvěryhodnou. Jakkoliv... nyní pátrám po zcela jiných příznacích.

VELESOVA KNIHA

Sepsal mudrc Jagaljo Gan, z rodu Stargorodských, V Novgorodě Velikém, v Suro?i a Kyjevě v IX. Století. tato verze vydána v péči A. I. Asova v českém vydání Praha, 2002

Kapitola II. Trojanovy věky VI. století př. n. l. str. 98

a knězem ich bia tu Nabusur sar kii bo
ichva pod sebja berai pod?činja?et a tiъ
sva juna dajai do voje
a tagjad ko do čursoi a ?čresa
i lanita a uterpenie imaja tjoj bja kiemi
to terpia ne mogostechom tako a ne mo?achom
a r?čemo ima že sta ne imamjo do serdьcia na?a.
Jakov tei denь koli bja?čet vělika traseva,
a zeme vertenь a o vrazesъch
obju sva do svarze,
tam komonьve a voljo metja?česja a revše.

a knížetem jim byl Nabukodon sar, který nás (Rusy)
pod sebe podmanil a tý? juny naše do boje postavil.
A bili nás holemi po ohanbí a po tříslech i tvářích
a my majíce takové utrpení nemohli bychom a nechtěli tak žít.
Říkali jsem si v srdcích svých.
A v ten den, kdy nastalo veliké zemětřesení,
země se otáčela a mnozí (lidé) se vznesli až k nebesům,
aby koně a volové se vzpínali řvouce.

Zaberochom sve stadoj uveršechomsja do poluno?če
a spasechom dužoi naši.¨

Staročesky:
Seberjechu stada svoi uverněchu na puolnočnů stranu
i spasímechom duži naši.

Sebravše stáda svoje, kvapem míříce k severu,
spasivše tak své duše.

Možnost objednání knihy Den mluvících kamenů (tři knihy v jedné), s přiloženými obsahy a s dalším listováním knihou, naleznete zde.

Poznámky pod čarou:

zde (Kyjar IV a Goluň v Čechách?)

zde ТЄРЯ - Terja, Matka vší Zemlji...

zde Severije, Arkaim, Sinta?ta, Arjanem Vaed?o

zde si prosím poslechněte v závěru článku, jak zní právý skvost nikdy neexistujících "pragermánských ?lechticů" - Gottština .

zde Sanskrt Bha?a Nagara byl seškrtán / zo?krtán z jednotlivých slovanských nářečí v městě bohů, Altyn gorodu I. zvaném též E_Set - Zlaté sedlo bohů...

Odkud vlastně pocházeli naši slovanští předkové? Dílem z Hyper_Boreje: zde Hyper_Borea - Severije

A kde vlastně žili po zkáze Severije / Hyper_Boreje naši slovanští předci? Zde odpověď

zde... Goladě /D?elaďě / Čeladě / Čeledoj /Čeltoi / Čeleď - chcete-li pak slovanského lidu Keltoi i Galoi.Celá tisková zpráva | Komentáře: 15 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1658 hl.)
 
Ne (1048 hl.)
 
Možná (1022 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3728

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0