| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Legenda o rozjetém expresu
Vydáno dne 21. 04. 2008 (3773 přečtení)

Neúplné dokončení Janova snového hororu a málo o Janu Theologovi...

My a borci z New Age
Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Rozjetý expres ve snovém hororu New Age?

V?imněme si prosím, jaká slova mají v oblibě sdělovací media: "Bezdomovci, důchodci, kuřáci, sexuální hara?ení, rebelové, buřiči, teroristé, extrémisté, ?ovinisté, nacionalisté, neonacionalisté, xenofobie, euthanasie, diskriminace"... atd.
Zdá se, ?e se jedná o prostý trik, sna?ící se, mnohdy cvičně, vydělit a stabilizovat negaci sledující řízenou averzi vůči přesně vymezeným skupinám nic netu?ícího obyvatelstva, na nich? lze aplikovat podivné kampaně, je? by mohly, v příhodný okam?ik, lehce přerůst v hony na středověké čarodějnice.
Nicméně, za nejohro?eněj?í skupinu, dle věrohodných příznaků a poznatků agentury Sisyfos, lze objektivně pova?ovat tzv ?ufology. Kdy? ani scientologové si dnes ji? nemohou příli? vyskakovat.
Přičem?, v jistém vývojovém okam?iku, lze vhodně vyu?ít průnik těmito ?zájmově? vyhraněnými skupinami a v souladu se mimozemskými směrnicemi, mediálně uplácat do podoby velmi nebezpečné nábo?enské ?hyper? sekty, je? byla pod vedením drogově závislého agenta infiltrována do lidského společenství... zlými mimozemci!
V souladu s těmito tezemi se pak vymezení intervalu, kde začíná a končí svobodný občan, řídí blahovůli zadavatelů, trpícími prokazatelnými příznaky homogenistické svobodofobie.
Tajnosubná společenství mávající religiozně-fa?isticky jednotným metrem, měřící v?em stejně!
Někomu hodně, jinému málo, někomu dvojnásob, dal?ímu podle víry, mo?ná mo?ným teroristům podle nálady kata, či neukojené deviace vrchního náčelníka koncentračního tábora!

A tak by se mohlo lehce stát, ?e se jednoho krásného dne nalézáme v časech rozkvětu podivného společenství, jeho? vněj?í i vnitřní projevy probíhají v souladu s kapitolou 13. (Janovy vize).

Se v?ím v?udy a sakumprásk.
A vsadím botky, ?e toho nehezkého dne bychom nena?li ani jednoho rebela, co by měl odvahu za?eptat do vlastního ucha: "Asakra..."!
A tak lehce, bez viditelných problémů přidohara?íme, a? do éry aplikovaných starověkých dogmat a ?ílené religiozity, v?e vědecky propracované do fa?istických doktrín, ve snově rozbujelé rakovině manipulací s vědomím skrze podvědomí. V časech mikrovlnných a vysoce invazivních masá?í příslu?ných částí mozkových center.
Tehdy Strach a Hrůza, jati hrůzou, se nechají rovně? dobrovolně očipovat.
A tím bude ukončena kapitola 13.
Nikoli v?ak Janova Vize!

Pov?imněme si nyní nesporné skutečnosti, ?e pozoruhodná Janova vize byla údajně sepsána cca v roce 80, spí?e v?ak roku 96 na?eho letopočtu (cca 47 / 63 (66) let po ukři?ování Krista) a na rozdíl od apokalyptických vidění jiných, podstatně známěj?ích Svatých mu?ů, dokonce kanonizována!

Slovo ?pozoruhodná? je jedinečné a přesně popisující nejvlastněj?í význam tohoto pojmu. Uvá?íme-li, ?e jsme obdařeni, na rozdíl od předchozích generací, vyjímečnou, nicméně velmi nemilou výsadou, spatřit ?nastup mocí pekelných? nejen v přímém přenosu příslu?ných mediálních agentur, ale někteří i na vlastní oči, jiní "na vlastní ků?i"!

Neuva?uji-li ve?keré na?e náklady a zisky jiných? su?e konstatuji: A máme to... pova?te jen... opět úplně zadarmo!
Jakkoliv nikterak neupírám prvenství předchozím generacím v osudovém pro?itku jakoby neadresně cválajících apokalyptických jezdců.

Sv. Jan (Theolog?) * cca 10 n. l.(?) Betsaida +105 n. l. Efez

Autorem vize by měl být apo?tol Jan. Tentý? jemu? Je?í? přislíbil nekonečně dlouhý ?ivot a na Golgotě svěřil do péče svoji svatou matku.
Mlad?í bratr apo?tola Jakuba, tedy Jan Zebeda (matka Salome ? Matou? 4./21; Marek 15./40). Společně se ?imonem (Petrem), Ondřejem a star?ím bratrem Jakubem Je?í?ovi nejbli??í apo?tolové.
Po smrti Panny Marie odchází do Fezu, kde se zřejmě sna?il nahradit stávající kult Matky země ( Cybelle Rhei, později kult matky Země a je?tě později kult bohyně Artemidy) - kultem sv. Panny Marie. Mise Jana, snad i ve spolupráci s apo?tolem Pavlem, který zde rovně? dočasně pobýval, byla zřejmě natolik úspě?ná, ?e zlatníci vydělávající na zlatých so?kách Artemidy efezské zřejmě zřetelně poci?ovali újmu na svých příjmech a následná eliminace svatých mu?ů by jim při?la vhod.
Jan byl (za panování císaře Domiciána jat a v okovech předveden do Říma a zde odsouzen, jako nábo?enský buřič a terorista, k smrti jedem (bolehlavem?).
Pře?il a tak byl na příkaz císaře Domiciána ostříhán dohola, příkladně zbičován, pak vlečen skrze Latinskou bránu na popravi?tě u chrámu bohyně Diany (římská obdoba Artemis), aby si tam u?il vařícího oleje.
Nahý byl vlo?en do objemného kotle s rozpáleným olejem (Starý dobrý římský zvyk, jen? se udr?el, s jinými mučícími uměními, v jistých barbarských státech a? dodnes!).
?havý olej, dobře ?ivený rozdmýchanými plameny v?ak, k překvapení přítomných, Janovi nikterak neublí?il a udivený císař Domicián ji? jen nechal odeslat svatého mu?e na vězeňský ostrov Pátmos v Egejském moři.
Nicméně byl Jan po roce byl spro?těn obvinění a vrátil se zpět do Efesu, kde i později (cca 105 n. l.) zemřel
Podle jiné legendy do?ila v Efesu i sv. Panna Marie, Je?í?ova matka.
Podle legendy nezemřela v Jeruzalémě, nýbr? ode?la s Janem (roku 37 n. l. , čtyři, nebo sedm roků po ukři?ování Mesiá?e) do Efezu, kde po jedenácti letech (v roce 48 n. l.) zemřela.
Vzpomeneme-li si na část vize, dotýkající se zřejmě původní legendy o Matce Zemi, rodící novu entitu a útočícího draka, pak nelze jinak, ne? konstatovat, ?e Sv. Jan Theolog (ze Zebedeova rodu), tuto legendu znal.
Vycházíme-li z uvedených legend, pak lze teoreticky předpokládat, ?e Janovi by bylo v době ukři?ování Krista (uva?ujeme-li rok 33 n. l.) nejméně dvacet let. Vizi na ostrově Pátmos (uva?ujeme-li, nikoli rok 96 n. l., ale rok 80. n. l.) by sepsal ve svých 67 letech a zemřel by v po?ehnaném věku 92 letech za času císaře Trajana (98 - 117 n. l.).
Jinými slovy, poprava usma?ením na oleji by se konala cca jeden rok před viděním na Ostrově Pátmos. Tedy roku 79 n. l., ale spí?e roku 95. n. l. Za předpokladu, ?e Jan strávil na ostrově Pátmos jen asi jeden rok.

Své spisy prý Jan diktoval svým ?ákům, jejich? rozdílný projev se zřejmě odrá?í v domněnce, ?e se na některých spisech Janovy vize podílelo hned několik autorů.

Co? nelze ani potvrdit, ani vyvrátit! To ov?em neznamená, ?e některé části Janovy vize neodrá?ejí i vzpomínky nekonečně vzdáleněj?í, ne? je starozákonní text.
Na závěr nelze nevzpomenout legendu, podle které si sv. Jan, tentý? Jan, jen? se má do?ít druhého příchodu Krista, po vybrání své hrobky, beze slova ve?el, aby nechal hrobku svými ?áky uzavřít.
Od těch dob jej ?ivé oko nespatřilo?

Nezbývá ne? ti?e dutat. Kdy? zásadní převratné společenské jevy určuje míra naučené nevědomostí, v?e vhodně nasíleno přechodně účinným systémem "Nevidět & Nesly?et"!

Jakkoliv si do druhého příchodu lehce vystačíme i krácením dlouhých chvílí, sice mnohdy netelevizní (tudí? z hlediska vysoké společenské nebezpečnosti, velmi problematickou) Janovou Reality Show... i protentokráte v "On Line" systému.

Jen?e, co potom, a? se nás "Druhý příchod" zeptá, co jsme dělali proti fa?istickému řádění, je? skrytě i otevřeně, dokonce i drze se chlubíce, vra?dí dětí, označené zločinnými teroristy a pravými nositeli Zla, za mo?né teroristy.

Jak napsal jistý neuvěřitelně přechytračelý a zhůvěřilý mediální prostitut: "Byl zabit dvouletý civilista! Proto?e provokoval a neuposlechl varovných výstřelů předsunutých hlídek"!
Nepříjemné zločinné indicie?
Zvá?eno, sečteno a...
Ukončeno!Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Cokoli udělali, nebylo dobré? (28.10.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak pře?ít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze ji? nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zbo?í? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té ?elmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí ho?i z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Mar?anské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i je?tě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Prů?vihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlá?ení exkomunikace na pape?e Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystra?ené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Kdy? ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Krajní meze... (19.02.2011)
Z konce časů čas... (14.02.2011)
Zloději času... (02.02.2011)
Kontaminace sterilizátory? A? nám za u?ima pra?tělo... (15.01.2011)
?uk, ?uk? (18.12.2010)
Vzdělání nám skutečně velmi vadí... (17.11.2010)
Česká televize zneva?uje a rozvrací českou státnost... (28.10.2010)
Ji? nic, co není dobré... (06.10.2010)
Bledě ocelový skelet... (02.10.2010)
Před branami Věčnosti... (27.09.2010)
Podívejte se dnes (nejlépe hned teď ) na noční oblohu... (22.09.2010)
Zanechte v?ech nadějí. (08.09.2010)
Strážci a Svatí duchové České země... (01.09.2010)
A ostrovy pominuly a města nebyla nalezena... (23.08.2010)
Řval jsem ?nad?ením?... (17.08.2010)
Není mi jasné, vrtá mi hlavou... (05.08.2010)
Viz major... (24.07.2010)
V předvečer výročí barbarského činu... (20.06.2010)
Množení řízkováním? (18.06.2010)
Bildebergové? (07.06.2010)
Nečas a slota? (03.06.2010)
Děkujeme: Zůstáváme... (29.05.2010)
Proč se stále odrá?et... (28.05.2010)
Závěrečná zpráva (24.05.2010)
?e by obětaví včelaři? (21.05.2010)
Zátopy a pří?tě? (19.05.2010)
Zapla? můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porá?ku Čechů... (18.02.2010)
Jako v?dy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději v?ak toto, ne?li lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 ? Doomsday (24.11.2009)
?koda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
?patné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel ve?kerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fa?istickému puči? (11.10.2009)
Vá?ený pane prezidente... (08.10.2009)
Nebo? sám počátek v?eho na?eho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá m?e? (07.08.2009)
Dal?í hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Nesly?ně voláme... (11.05.2009)
Vězni a ?áci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes ?ílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Nostradam - Král Propastí (29.09.2008)
Karusel ? jediná realita fiktivního světa, kdy?? (24.09.2008)
Právě v ten den... (22.09.2008)
Globalizovaná krize? (18.09.2008)
Strach - účinná zbraň... (04.09.2008)
Sběř čtvrté ří?e útočí 1. část (01.09.2008)
Umělohmotný avatara (18.08.2008)
Jsme zde... (12.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
O stavu Unie (01.07.2008)
Přiznávám se (28.06.2008)
Čarodějnic je prý zásadní nedostatek... (25.06.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa?4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
Kosovo = Srbsko (18.02.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické hara?ení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Óda na radost (12.11.2007)
Brána bohů, archa úmluvy a babylónský vládce (15.10.2007)
Dračí entita v. příchod Máhdího? (12.10.2007)
Sprites from the Sky (Divní) duchové z nebes (08.10.2007)
Duchové temnot (04.10.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Kdy? Sv. Jan na ostrově Patmos prá?il... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Je?í?... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zem?tí ?kůdci (21.11.2006)
Mar?anky prý nemají prsa! Pova?te prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (727 hl.)
 
Ne (515 hl.)
 
Možná (455 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1697

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0