Legenda o rozjetém expresu

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 21. 04. 2008

Neúplné dokončení Janova snového hororu a málo o Janu Theologovi...My a borci z New Age

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Rozjetý expres ve snovém hororu New Age?

Všimněme si prosím, jaká slova mají v oblibě sdělovací media: "Bezdomovci, důchodci, kuřáci, sexuální harašení, rebelové, buřiči, teroristé, extrémisté, šovinisté, nacionalisté, neonacionalisté, xenofobie, euthanasie, diskriminace"... atd.

Zdá se, že se jedná o prostý trik, snažící se, mnohdy cvičně, vydělit a stabilizovat negaci sledující řízenou averzi vůči přesně vymezeným skupinám nic netušícího obyvatelstva, na nichž lze aplikovat podivné kampaně, jež by mohly, v příhodný okamžik, lehce přerůst v hony na středověké čarodějnice.

Nicméně, za nejohroženější skupinu, dle věrohodných příznaků a poznatků agentury Sisyfos, lze objektivně považovat tzv. "ufology". Když ani scientologové si dnes již nemohou příliš vyskakovat.

Přičemž, v jistém vývojovém okamžiku, lze vhodně využít průnik těmito "zájmově" vyhraněnými skupinami a v souladu se mimozemskými směrnicemi, mediálně uplácat do podoby velmi nebezpečné náboženské "hyper" sekty, jež byla pod vedením drogově závislého agenta infiltrována do lidského společenství... zlými mimozemci!

V souladu s těmito tezemi se pak vymezení intervalu, kde začíná a končí svobodný občan, řídí blahovůli zadavatelů, trpícími prokazatelnými příznaky homogenistické svobodofobie.

Tajnosnubná společenství mávající religiozně-fašisticky jednotným metrem, měřící všem stejně!

Někomu hodně, jinému málo, někomu dvojnásob, dalšímu podle víry, možná možným teroristům podle nálady kata, či neukojené deviace vrchního náčelníka koncentračního tábora!

A tak by se mohlo lehce stát, že se jednoho krásného dne nalézáme v časech rozkvětu podivného společenství, jehož vnější i vnitřní projevy probíhají v souladu s kapitolou 13. (Janovy vize).

Se vším všudy a sakumprásk.

A vsadím botky, že toho nehezkého dne bychom nenašli ani jednoho rebela, co by měl odvahu zašeptat do vlastního ucha: "Asakra..."!

A tak lehce, bez viditelných problémů přidoharašíme, až do éry aplikovaných starověkých dogmat a šílené religiozity, vše vědecky propracované do fašistických doktrín, ve snově rozbujelé rakovině manipulací s vědomím skrze podvědomí. V časech mikrovlnných a vysoce invazivních masáží příslušných částí mozkových center.

Tehdy Strach a Hrůza, jati hrůzou, se nechají rovněž dobrovolně očipovat.

A tím bude ukončena kapitola 13.

Nikoli však Janova Vize!

Povšimněme si nyní nesporné skutečnosti, že pozoruhodná Janova vize byla údajně sepsána cca v roce 80, spíše však roku 96 našeho letopočtu (cca 47 / 63 (66) let po ukřižování Krista) a na rozdíl od apokalyptických vidění jiných, podstatně známějších Svatých mužů, dokonce kanonizována!

Slovo "pozoruhodná"je jedinečné a přesně popisující nejvlastnější význam tohoto pojmu. Uvážíme-li, že jsme obdařeni, na rozdíl od předchozích generací, vyjímečnou, nicméně velmi nemilou výsadou, spatřit "nástup mocí pekelných" nejen v přímém přenosu příslušných mediálních agentur, ale někteří i na vlastní oči, jiní "na vlastní kůži"!

Neuvažuji-li veškeré naše náklady a zisky jinýchž suše konstatuji: A máme to... považte jen... opět úplně zadarmo!

Jakkoliv nikterak neupírám prvenství předchozím generacím v osudovém prožitku jakoby neadresně cválajících apokalyptických jezdců.

Sv. Jan (Theolog?) * cca 10 n. l.(?) Betsaida +105 n. l. Efez

Autorem vize by měl být apoštol Jan. Tentýž jemuž Ježíš přislíbil nekonečně dlouhý život a na Golgotě svěřil do péče svoji svatou matku.

Mladší bratr apoštola Jakuba, tedy Jan Zebeda (matka Salome - Matouš 4./21; Marek 15./40). Společně se Šimonem (Petrem), Ondřejem a starším bratrem Jakubem Ježíšovi nejbližší apoštolové.

Po smrti Panny Marie odchází do Fezu, kde se zřejmě snažil nahradit stávající kult Matky země ( Cybelle Rhei, později kult matky Země a ještě později kult bohyně Artemidy) - kultem sv. Panny Marie. Mise Jana, snad i ve spolupráci s apostolem Pavlem, který zde rovněž dočasně pobýval, byla zřejmě natolik úspěšná, že zlatníci vydělávající na zlatých soškách Artemidy efezské zřejmě zřetelně pociťovali újmu na svých příjmech a následná eliminace svatých mužů by jim přišla vhod.

Jan byl (za panování císaře Domiciána jat a v okovech předveden do Říma a zde odsouzen, jako náboženský buřič a terorista, k smrti jedem (bolehlavem?).

Přežil a tak byl na příkaz císaře Domiciána ostříhán dohola, příkladně zbičován, pak vlečen skrze Latinskou bránu na popraviště u chrámu bohyně Diany (římská obdoba Artemis), aby si tam užil vařícího oleje.

Nahý byl vložen do objemného kotle s rozpáleným olejem (Starý dobrý římský zvyk, jenž se udržel, s jinými mučícími uměními, v jistých barbarských státech až dodnes!).

žhavý olej, dobře živený rozdmýchanými plameny však, k překvapení přítomných, Janovi nikterak neublížil a udivený císař Domicián již jen nechal odeslat svatého muže na vězeňský ostrov Pátmos v Egejském moři.

Nicméně byl Jan po roce byl zproštěn obvinění a vrátil se zpět do Efesu, kde i později (cca 105 n. l.) zemřel

Podle jiné legendy dožila v Efesu i sv. Panna Marie, Ježíšova matka.

Podle legendy nezemřela v Jeruzalémě, nýbrž odešla s Janem (roku 37 n. l. , čtyři, nebo sedm roků po ukřižování Mesiáše) do Efezu, kde po jedenácti letech (v roce 48 n. l.) zemřela.

Vzpomeneme-li si na část vize, dotýkající se zřejmě původní legendy o Matce Zemi, rodící novu entitu a útočícího draka, pak nelze jinak, než konstatovat, že Sv. Jan Theolog (ze Zebedeova rodu), tuto legendu znal.

Vycházíme-li z uvedených legend, pak lze teoreticky předpokládat, že Janovi by bylo v době ukřižování Krista (uvažujeme-li rok 33 n. l.) nejméně dvacet let. Vizi na ostrově Pátmos (uvažujeme-li, nikoli rok 96 n. l., ale rok 80. n. l.) by sepsal ve svých 67 letech a zemřel by v požehnaném věku 92 letech za času císaře Trajana (98 - 117 n. l.).

Jinými slovy, poprava usmažením na oleji by se konala cca jeden rok před viděním na Ostrově Pátmos. Tedy roku 79 n. l., ale spíše roku 95. n. l. Za předpokladu, že Jan strávil na ostrově Pátmos jen asi jeden rok.

Své spisy prý Jan diktoval svým žákům, jejichž rozdílný projev se zřejmě odráží v domněnce, že se na některých spisech Janovy vize podílelo hned několik autorů.

Což nelze ani potvrdit, ani vyvrátit! To ovšem neznamená, že některé části Janovy vize neodrážejí i vzpomínky nekonečně vzdálenější, než je starozákonní text.

Na závěr nelze nevzpomenout legendu, podle které si sv. Jan, tentýž Jan, jenž se má dožít druhého příchodu Krista, po vybrání své hrobky, beze slova vešel, aby nechal hrobku svými žáky uzavřít.

Od těch dob jej živé oko nespatřilo?

Nezbývá než tiše dutat. Když zásadní převratné společenské jevy určuje míra naučené nevědomostí, vše vhodně nasíleno přechodně účinným systémem "Nevidět & Neslyšet"!

Jakkoliv si do druhého příchodu lehce vystačíme i krácením dlouhých chvílí, sice mnohdy netelevizní (tudíž z hlediska vysoké společenské nebezpečnosti, velmi problematickou) Janovou Reality Show... i protentokráte v "On Line" systému.

Jenže, co potom, až se nás "Druhý příchod" zeptá, co jsme dělali proti fašistickému řádění, jež skrytě i otevřeně, dokonce i drze se chlubíce, vraždí dětí, označené zločinnými teroristy a pravými nositeli Zla, za možné teroristy.

Jak napsal jistý neuvěřitelně přechytračelý a zhůvěřilý mediální prostitut: "Byl zabit dvouletý civilista! Protože provokoval a neuposlechl varovných výstřelů předsunutých hlídek"!

Nepříjemné zločinné indicie?

Zváženo, sečteno a...

Ukončeno!