| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Sci fi pohádka na dobrou noc!
Vydáno dne 29. 11. 2007 (5611 přečtení)

Podstatně kráceno

Upozorňuji váženého čtenáře, ale i příslušné ?mírovací jednotky, že následující text je z oblasti sci-fi pohádek a ani pro jedinou větu není jediného průkazného důkazu, že tomu tak může skutečně být. Vše je zcela vymy?leno a jakkákoliv podoba se stávající virtuální realitou je čistě fiktivní a zcela náhodná.
Nicméně...
Bylo nebylo.....
.. .Reality show v perníkové chaloupce 1. část (bude-li kdy druhá)

© DMK2007

Být velmistrem a generálem invazních jednotek a majíce v ochranném pouzdérku svá věčně padající zelená tykadélka, s beznadějně degenerovanou ků?í, nicméně vybaven dostatečně ostrými drápy na třech, či nedej Velký a neomylný Genetiku, dokonce čtyřech pařátech, zamířil bych na nejplodnější planetu v širém vesmíru. Se skvěle, až ďábelsky jednoduše propracovaným invazním plánem, nesouměřitelnou technikou a vazaly z podrobených světů.

Jakým invazním plánem?

?ádné po zuby ozbrojené mimozemské zrůdy, žádné mírově plandající zelené ratolesti!

Výchozím poznatkem pro naše vzne?ené cíle se jeví jako velmi nebezpečná ta skutečnost, že vysoký počet domorodců, na nejplodnější planetě v širém okolí nepříjemně navýší naše energetické výdaje. Nejen při vlastní domestikaci, ale i pozdější totální eliminaci domorodců.
Vzhledem k nepříjemně stále zízajícímu Arbiteru, jsme nuceni uspořádat příčinosti a souvislosti konečného řešení pozemské otázky tak, aby závěrečné rezumé vyznělo v neprospěch úchylného lidstva, jež si zcela objektivně přivodilo svůj zánik samo.

Na samém počátku invaze nahodíme v minulosti, přítomnosti i budoucnosti planety, několik udiček s vábnými návnadami, jejichž pravou podstatu tupí domorodci nikdy nepochopí.

Na?e sázka na pozemskou pa?ravost a komplex potřeby nadřazené moci, byla trefou do černé duše lidstva.
Mimo udiček rozhodí naši vazalé - specialisté, mezi domorodé náčelníky jisté množství korálků, střípků a zrcátek.
Cíl našich ataků je od samého počátku jasný. A zároveň zdůrazňuji, mávaje výhružně nasazenými zelenými tykadélky, že musí být vyřešen v přesně vymezeném časovém intervalu!
Trnem v oku je nám zejména nebezpečná domorodá heterosexualita a vyplývající zvrhlá plodnost. Jakkoliv i této komodity bezezbytku využijeme k svému prospěchu.
Se zvrhlou plodností si poradíme později. Jakkoliv i dobře vygenerované války a krvavé revoluce nejsou nikdy marné!

Jeden z prvních ataků bude nicméně veden, za využití lidských emocí, k úplnému potlačení emocí. Otrok, respektive obě?, vyhlédnutá dravcem nemá již žádná práva. Ani na emoce. Musí být zcela ochromena strachem a beznadějí. Je to naše právo! Je to právo silnějšího!

S neoddiskutovatelným právem zjevovat se mnohým v mnohých a nesouvisejících podobách.
Při likvidaci oběti se nám zejména osvědčila dvojí, jakkoliv protichůdná role: Zachránců lidstva a naopak viditelně neviditelného fenoménu Zla, jež prakticky neexistuje!
Nesmí, jakkoliv musí dominovat při honbě na domorodé buřiče a rebely!
Jedinými emocemi, které skrze námi řízené domorodé náčelníky povolíme vyhlédnuté oběti, musí být ?al, nejistota a vyplývající panický strach, jež oběť ochromí a snižuje tak energetickou náročnost lovu.
Kdo z domorodců odmítne roli oběti, bude veřejně prohlášen za rebela a buřiče. Nejlépe však za slibného adepta nadužívaných psychitrických pevností, či možná možných tajných koncetračních táborů.
Energetickou úspornost projektu rovněž zabezpečíme předběžným oslabením oběti, spočívající v postupném navy?ováním nákladů na energetické výdaje, nezbytně nutné k dočasnému, námi povolenému pře?ití domorodé oběti.
Zvlá?tě hra na nezbytné zdra?ování a narovnávání cen čehokoliv životně důležitého, v ruku v ruce s připravenou sběří exekutorů s ryze bol?evickými sklony, skvěle připravují terén pro tak potřebný ochromující stres. již bezkonkurenčně útočící na na smradlavá hnízda domorodců.
Na?i výzkumníci, pověření selekcí domorodé entity, vyberou příslušné domorodé jedince, jejichž genetický materiál poslouží k vytvoření příslušně vybavených kopií, jež budou infiltrovány do planetárního managmentu.
Zároveň budou průběžně vybíráni jedinci, jejichž volní vlastnosti se i podle domorodých pověr blíží limitně nule. Budou námi uvádění do důležitých vedoucích postů s cílem vyvolávat beznaděj a krvavé násilí povýšené na státní princip, aby byli, po splnění jednoduchého úkolu, předhozeni zuřivým domorodým masám.
To jsou ti, jež nám usnadní podstatně sní?it energetickou náročnost invaze. Aniž bychom kdy hnuli svými zuřivými tykadélky.
V dlouhodobém horizontu, díky stádovému pudu a nikdy neutuchajícího pocitu ohrožení vybudujeme mnohačetné sítě domorodých uskupení, tajných společenství s nepředvídatelnými průniky činností, jejichž náčelníci jsou námi určeni k profylaktickému matení a nesmiřitelnému rozdělení lidského stáda, nutně trpícího bezútě?nou beznadějí a a neodbytnými pocity ohrožení.
šířící se Strach generovaný skrze činy mužů zbavených vlastní vůle a napojených na náš informační systém, dosáhne takových mezí ve výšinách propastí, že i sama Hrůza stane v hrůze a strachy zkamení, zhlédne-li se v odrazu své odpornosti.
Na?im dominantním cílem, je vybudování silového systému, jež nazýváme Velkým drtičem kostí, v jehož čele vždy stane námi řízený místní ničema. Zcela naplněný nenávistí a zlobou vůči všemu, co se zdá být jen trochu lidské.
Úspěšné Ničemy a jejich rody zahrnujeme pak zlatem, stříbrem a drahokami, jehož si domorodí devianté, vedle našich sofistikovaně importovaných korálků, střípků a zrcadélek, hned po l?i a rozličných zvrácenostech, velmi vysoko cení.
Potrpíme si zejména na krvavé lázně, příkladně surové mučení a upalování plné religiozity. Což pova?ujeme za ideální likvidaci nepotřebného (a mezi námi mimozemci i kompromitujícího) materiálu.
Kdo z pozemských červů si pak vzpomene, až vydáme příslušný pokyn na výrobu zglobalizované historie lidstva.
Na?e invazní jednotky praktikují pouze Hot Line poradenství doplněné nezbytnými invazivními výzkumy!

V podstatě, jednou z účinných forem sofistikovaně plí?ivé invaze, je postupné ovládnutí planety nejen skrze nepostřehnutelné prolínání religiozními sdruženími, námi vytvořenými tajnými společenstvími, mesianskými i satanistickými uskupeními a spolky vedenými nejzarytějšími ufobijci, ale i skrze dominující velmoci, respektive jejich náčelníky i skrze dominantní politická hnutí hlupáků a idiotských ignorantů, a zejména špičky vládnoucích námi dosazených elit řídící vrcholového ?státníka?.

Po těžko (domorodou logikou) posti?itelném kontaktu, následném skupinovém mobingu nevyvážené osobnosti a zásadní proměně myšlení nic netušících cílů kontaktu a zákonité demozkyzaci vyhlédnutých cílů, postupně směřovat k ovládnutí veškerých lidských komodit. S cílem plošně vytvářet nesystémový, a tudí? lidským rozumem a logikou neuchopitelný velegulá?.
K tomuto cíli vede pouze jediná cesta! Proměna obecně chápaných hodnot, za celou škálu destruktivních položek, vedoucích snadnějšímu osvojení si nově získávané planety známé svými nevyčerpatelnými zdroji.
Cesta takové invaze vede skrze úporně zatajovanou pravdu, ovládnutí obecného myšlení skrze mediální prostituty, jimž dominují muži s úpravenými činnostmi, jsouce pospojovaní skrze příslušné impulzy, s co nejvyšším počtem dědičných domorodých ?celebrit?.
Prostý domorodec musí při pohledu na své demo gratias vyvolené vůdce, nabýt neodbytného dojmu, že to vše proboha nemohli spáchat tito bezbřezí mektalové, ale zcela určitě celé hordy zuřivých mimozemců!
A tehdy přišel náš čas...
Na?eme domorodce do jejich zatuchlých perníkových chaloupek a spustíme naše závěrečné virtuální reality show!
Zcela naplněné čistě lidskými zvrhlostmi. až po samý okraj trpělivosti Ve?kerenstva...


Sci fi pohádka na dobrou noc! ...2. část"
Sci fi pohádka na dobrou noc! ...3. část"


Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečnější... (18.01.2009)
Když vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví šmíráci:... (03.11.2008)
Vážení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad našimi hlavami (07.10.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (09.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Když vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčkuž (15.03.2008)
Družice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Když nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do položky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo ještě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na oběžné dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Bydžovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý již dávno odlétly! (23.08.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1905 hl.)
 
Ne (1224 hl.)
 
Možná (1176 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4305

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0