Necronomicon II.

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Dýmající zrcadlo 2.díl, Vydáno dne: 07. 10. 2005

Necronomicon II. aneb Soupis mrtvých jmen -

Motto:

Je jich sedm a přesto nekonečně mnoho.
Démoni strachu procházejí časem.
Dobývají všechny věže.
Od Uru do Nippuru.
Přesto je Ur nepozná!
Srazili moc všech mocných měst lidí
v minulosti, přítomnosti i budoucnosti.
A přesto je lidé, i mocná města neznají,
Létají v povětří, přesto je lidé nevidí,
Porazili již východ a přesto je západ nezná!
Zaplavili terorem západ, přesto východ nevěří!
Jejich jména i čísla jsou lidem neznámá!
Jejich podoby se podobají všemu a čemukoliv!
Jejich obydlí jsou mezi našimi obydlími,
ale i v pustinách země, v jeskyních i na dnech moří.
V příbytcích lidí, kteří jim slouží a přinášejí oběti!
V chrámech společenství smrti. Kde vyvolení hlupáci
magickými cestami otevírají brány, za nimiž vládne
Ereš_ki_gal - Paní Velké země, z níž není návratu.
Odtud přicházejí, Prastaří temnot
procházejí utajenými cestami minulosti, přítomnosti i budoucnosti?Prozatím, skrze multimediální prostituty, vládcové s mnoha jazyky bezuzdně jásají. A s nimi všichni ti, jejichž jména v knize života nebudou nalezena.

Parafráze na NecronomiconSoupis mrtvých jmen - Necronomicon II.

Zdeněk Patrick Z cyklu: "Den, kdy ptáci chodili pěšky"

V těch pradavných dobách planety, pronikali Prastaří a Pradávní, nikoli nepodobni útočícímu hmyzu, branami nebytí, do časů, kdy nahoře nebesa ještě nebyla pojmenována a Ki (Země) dole jménem ještě nemohla být nikým nazvána. Jakkoliv kosmický praoceán Absú (stvořitel velkých bohů) a životodárná Tiámat, rodička veškerenstva, již dávno smísili své vody dohromady, žádný z bohů se na úsvitě všeho pozemského dění ještě neobjevil, aniž jménem mohl být nazván a osud žádného nebyl nikým určen. A s Pradávnými vystoupili z hlubin zapomnění, i Alalu. Entita krvežiznivých bytostí se psí tváří.

Parafráze na I. Tabulku eposu Enúma Eliš (Babylónský epos o stvoření světa).
(Mýty staré Mezopotámie).

Již přicházejí z dávno minulých vesmírů, když dlouhý čas beznadějně přežívali u neprůchozích bran černé říše Gin zir, aby jednou a pak tisíckrát pronikli branami meziprostoru. Stalo se tak na úsvitu planety, aby tak bez potíží opanovali počátek časů. neboť nebylo tehdy nikoho, kdo by se jim postavil jako rovnocenný. Stalo se tak za časů, kdy se naše Sluneční planetární soustava teprve tvořila a žádný z bohů ještě nebyl stvořen. žádný nebyl pojmenován.

Ze svých shromaždišť a dávných pevností pak pronikali Pradávní a Prastaří, děti nejhlubších temnot, později i skrze vyvolené "zasvěcence", do hloubi našich duší, aby v nadcházejícím období vždy stáli za vším zlým, co tuto planetu a její lid postihlo:

Přicházejí děti podsvětí zrozené v dobách Anuova stvoření, prastaří andělé temnot. Hlasitě dnes řvoucí v ulicích i na výsostech.

Z nebeských výšin přinášejí zničení.

Démoni a zplozenci temnot přicházejí a prostupují i těmi nejsilnějšími zdmi.

Žijí v opužtěných pustinách, podzemních prostorách Země i hluboko při dnech Oceánů.

Podivné bytosti přicházejí, neznají potravu, neznají nápoje, nejedí odsypanou mouku, nepijí ulitou vodu, nepřijímají příjemné dary!

Vegetují a přežívají i v těžko přístupném mimoprostoru hlubokých nebes. Plíží se zákeřně skrze soustavy jeskyň, jejich shromaždiště leží v opužtěných pustinách Země.

Nemají žádného jména, ani nebesích, ani na Zemi.

Vládnou skrze "svobodně volené" i vyvolené!

Jsou Prastaří a Pradávní!

Vždy najdou ty, které hledají.

Přicházející z dávno zaniklých vesmírů a nikdo je nezná.

Oděni do hrůz a utrpení parazitují na lidském strachu! Číhají a pozorují naše domovy, spadají z nebes, jak shnilé podzimní listí!

Oddělují ženy od mužů, matky od dětí, děti od rodičů!

Virtuální realitou utloukají pravdu k smrti.

Nic je nezastaví! Jsou to andělé temnot!

Přicházejí neslyšně v podobě nedýchatelného vzduchu, rezaté mlhy, prší jako bariový déšť z uměle vytvořených mraků! Přicházejí z mimoprostor nebytí, brány podsvětí.

Stávají se bohy bohatých hlupců.

Vzýváni tajnými spolky seskupují síly.

Přistupují k nám bystře skrze své domorodé žoldáky!

Jsou svatými otci zákeřně zinscenovaného teroru, lží, zloby a uměle vybuzených nemocí.

Skrze uměle vyvolané stresy napadají naše těla, prostupují skrze krev nevinných obětí.

Jejich moc se upevnila dnes i včera, i mnohem dříve, než byl ustaven samotný základ Nebes a Země - Brána bohů, když ještě nebyl položen základní kámen obranných věž í pevnosti Babylónu!

Parafráze eposu I. Tabulky eposu Enúma Eliš (Babylónský epos o stvoření světa)
(Mýty staré Mezopotámie).

Stalo se tak v šeru tajemného času, kam lidská paměť nedosahuje. V dobách, kdy ještě nebyl postaven základní kámen Nebes a Země - E_Temen_an_ Ki , když ani Šu_Ana (Babylon) ještě neexistoval. Za časů pána chaldejských čarodějů Enkiho, mocného draka, jenž v Eridu stojí, jehož stín pokrývá nebe i zemi. Enkiho vládce Anunnaki(ů).

Tehdy prý strašná válka bohů zasáhla Zemi.

Vystupují z hlubin oceánu.
Přicházejí i z rozlehlosti nebes.
Nejsou ani muž, ani žena.
Neplodí děti.
neznají potravu, neznají nápoje, nejedí odsypanou mouku, nepřijímají příjemné dary
Je jim cizí dobročinní.
Posilují se našimi obtížemi.
Svou sílu čerpají ze Zla.
Stresy, zločiny a zvrhlosti jsou jejich radostí.
Jejich jména nebudou v knize života nikdy nalezena

Přicházejí, neboť pronikli kdysi skrze sedm bran Gin_Zir do reálné skutečnosti naší planety. Přicházeli a odcházeli v dobách, kdy ještě nebyly položeny základy Babylonu, odtud pak do dávné minulosti, přítomnosti a budoucnosti planety.

Pronikli, aby ovládli skrze prodejné vládce nás i naší mysl. Jejich frakce a satanistické sekty buší, skrze své prospektory a politruky, do všeho, co se jim zamane. Ničí, kradou a trvale lžou.

Uměle vybuzené katastrofy přicházejí skrze Umrlčí hlavu a zkřížené hnáty. Zabíjení dětí bude jejich poznávacím znamením.

Satanova sběř přichází a peklo s nimi. Podvody a zločin jsou jejich potravou, když státní terorizmus, kamerizace a čipizace již vztekle poskakují nedaleko.

Přichází a řvou v rytmu návykových drog a zářivě běsnících obrazovek. A hovoří o naších nezadatelných právech a svobodách.

Aby však ovládli vše!

Snad i Boha samého!


Naga - hadí bytost nejen z indických legend
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen
Necronomicon II.
Necronomicon III..
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen IV.