| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://youtu.be/7y7dOBAH6TI


Neuroreklama... 1. část
Vydáno dne 01. 06. 2011 (3410 přečtení)

Jsem plný pocitů a dělám vše proto, abych opět nevybuchl, jak marně přetopený kotel. Nechávám ule?et a odeznít vztek, neboť s tím, co bych napsal, bych se již nikdy, včetně zhrublého slovníku, kterým i naše rodná řeč bohatě přetéká, nemohl pochlubit. Ačkoliv jsem si během svého života nekoupil žádný tisk, odmítám pozorovat kejkle TV prostitutů, neboť bych, vzhledem k mé cholerické podstatě a přesvědčení, mohl zahlužit své vlastní svědomí a životní zkušenost, že násilí je zbytečné, neboť energeticky náročné a hlavně mravně neúnosné, i z povahy mého vidění povinností a odpovědností lidských bytostí... Zkrátka bych se vší určitostí ve velmi krátké době pukl nesmiřitelnou zlostí...

A zase takovou radost nehodlám, co útěchu lidským nepodařencům, kdy poskytovat......V čase Nečasů na samém konci Časů

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Svědomí? Dovolím si váženému čtenáři představit svoji soukromou vizi ?Svědomí? vnějším pohledem našeho rodného jazyka: Svoi vědomí, Svoji vědomí - Svévi vědomí: Moje vědy (vědění) o hranici možného směřující k odpovědnosti k rodu Svévi, k rodu blízkých lidských bytostí, které spojuje nejen stejná historická i celoživotní zkušenost, ale i víra vize účelně uspořádaného sociálně, morálně i eticky vyváženého společenství, předávaná z generaci na generaci, se snahou zachovat hodnoty nám blízké a pro pocit skutečně svobodného života - i nezbytně nutné.

A opakuji: Občanská společnost dokázala nemožné. Zničit doutnající víru v životnost takového, zcela neuspořádaného společenství vykořeněnců, kterým jsou lhostejné osudy naší rodné země.
A přestože se programově vyhýbám vyrobeným l?ím a naučené nevědomosti, do mého nejniternějšího soukromí zákeřně pronikají nejen pa?ravé choutky někdejších politruků "nového socialistického kodexu", ale i zvěsti, které několikanásobně (obrazně i prakticky) bezpečně poničily a zdevastovaly mé dnes pěti bypasové srdce.

Novinový titulek:

26. května 2011: do penze zbývá 73 let. Říkají tomu malá penzijní reforma. S dovětkem, že žádný důchod, pokud jste si nenakradli a nevydrancovali, nebude.
Jistý čas jsem se živil tvrdou fyzickou prací, takže soucítím s těmi, kteří budou vyhozeni z práce pro nemoc, či ve vysokém věku, již nestihající pracovat ve svi?ném rytmu mladého, mnohdy naučenou arogancí strádajícího školektivuž. Jinými slovy: Budou potrestání za to, že se vůbec narodili? Budou potrestány i jejich vlastní děti, které jsou ozdobou a vyvýšením dvojpolárity pozemských tvorů, tedy nejen přirozené lidské lásky!
Říkají tomu "malá penzijní reforma". Jak asi bude vypadat ta velká?
Komu vlastně slouží zcela průhledná zločinná sebranka, která se ani slovem nezmíní, že celá desetiletí vytvářela veškeré negativní podmínky pro snadnou a nízko energetickou genocidu národa. Národa bez dětí. A není návratu, neboť jejich synové a dcery za?li příliš daleko.
Příli? daleko.

Takže sly?te, vy jdoucí nesly?ící a nevidící, kam směřujete se svými dětmi: Na porá?ku.

Řezníci, kryti příslušnými zákony bezzákona, jsou tentokráte v našehlených uniformách složitě uspořádaného převodového mechanizmu připraveni, aniž dnes tuší, že nelidský systém nakonec semele i jejich nemilosrdná a kamenná srdce.
Extrémisté, radikákálové a EU náckové (Vykrádači rodné země), již dnes s předstihem nazývají, skrze Zatloukače informací a politické prostituty, služný lid extrémisty, radikály a rebely. Zločinci zatýkají odpůrce svých zločinů, aby okamžitě za rachotu válečných TV prostitutů, doslova před našima očima, podobně jako středověká Svatá Inkvizice, devastovali vše, co bylo kdysi logické a jedině možné v souladu se svědomím.
Nikdo z nich, programově poučen o vymo?enosti ?PaR?, neříká: Německý nacismus, aby systém násilnými ataky bezpráví mohl, skrze mediální nálepku nacista, neonacista, srovnávat, výrobou newspeaku, zhola nesrovnatelné. Sami zastánci fašistických doktrín a vygenerovaných neskutečností. Nemám sil ani chuž vypisovat spáchané zločiny a tak jen suže konstatuji, že soudní spis vedený od samého Zero Time, Nultého okamžiku vzniku lidského ducha, tedy nejen proti každému zločinci, jenž bude každý z nás, sám a za sebe? řešit v hraničním okamžiku svého velkého součtu má dáti - dal?, aniž bude oprávněn říci Přísedícímu: "Nevěděl jsem, nesly?el jsem, neviděl jsem, netužil jsem! neboť jsme všichni viděli, slyšeli, tužili, ale nedbali!

Novinový titulek:

Vrátit majetek církvím: K tomu říkám: Jaký majetek a kterým církvím, když tato země byla zemí ryze protestanskou a žádná jiná církev, a římsko katolická už vůbec, zde neměla, před rokem 1621 n. l., ani za zlámaný gro? majetku. Ten získala kráde?emi. Skrze aktivní asistenci u nezákonných konfiskací, vynucenými zábory, skrze vra?dění nejušlechtilejšího jádra českého národa, skrze vyhánění původního českého obyvatelstva, genocidu a násilnou germanizaci (stra?né a ve svém pravém významu obludně překroucené slovo).
Aniž se kdy, v souhrnu dění po roce 1989, snažila být, slovem i činy nápomocná jinak, než německému zájmu v rámci nezákonné globalizace. Nikoli však ve službě a obraně zájmu skutečného českého lidu. V?ech, kdo se bez postranních úmyslů hlasí k rodnému jazyku Českého (A nemohu jinak, než připojit: Slovenského) národa.

Novinový titulek:

Praha za?ala dvoumiliardovou sekeru, zní novinový titulek. Praha nic neza?ala. Připomínám, že v čase utahování smyčky kolem našeho hrdla bývalými usilovně pracujícími fašizoidními magistrátními náčelníky (Open Card směřuje ve své podstatě k zločinnému vyžadování čipové vybavenosti občanů, aby snadněji uskutečnili fašistické vize. Nejen skrze nepřirozené ?mírování, co nedílné součásti zvrhlých příkazu globalizátorů).
To se nám to krade a drancuje, na mou čest, nám tak drahá humanitární mumie!

Titulek e_streamu

Zružit den Dětí.
Tak zní nejen příkaz doby, ale i jeden z nedávných titulů e-novin, jasně přikazující zapomenout, že kdysi zde byly i děti, neboť mezi hlavními globalizačními cíly nalezneme doktrínu směřující k bězdětné, tedy nepřirozeně stárnoucí společnosti. Lhostejno, zda skrze neplodnost vyvolanou pracími prá?ky, jež dokonale a načisto vážení pánové "vybílí" Vaše spermie. Doslova k nepoznání. Takže modifikace čínského bezzákona: příspěvek jen na první dítě, se Vám bude zdát jaksi bezpředmětná!
Téměř necelý den poté, co v TV proběhl starý film US produkce, nišší, než nejni?sí kvality, avšak důsledně s obnovenými českými dialogy. Cituji hlavního protagonistu: ?Je to podivná náboženská sekta s příliš velkým množstvím nekvalitních dětí.. Jeho dcera mu odpovídá: "Deset dětí v rodině, je přímo zločin, nikoli podivnost."
Vzápětí jsem byl nucen na tzv. TV Hydeparku naslouchat dalším neuvěřitelným verbálním kouzlům (Pořad o mediálním zatloukání informací o surovém fašistickém zákroku silových složek proti masovým nenásilným demonstracím ve Španělsku. Bílé pendreky z roku 1989, v rukou SNB, jsou jen slabým odvarem demokratických surovostí EU občanské společnosti . Pozvaný odborník mlžil a zatloukal, zatím, co mírní ?panělští hosté, neznalí šíře a hloubek našeho mateřského jazyk, jen bezmocně asistovali ničemnému profi Zatloukači. A právě tehdy jsem vyslechl fašistické mektání sebestředného hlasu uslintaného starce nečeského původu, neboť s chatrnou češtinou. Cituji jeho fašistickou myšlenku (kdy? se odvá?ím ve zkrátce připomenout, že v souladu s globalizačními příkazy bylo zničeno vše, co bylo nemilé v očích našich nepřátel:
V?echny konkurečně schopné podniky, veškerá potravinová soběstačnost, společně s nasilujícími se trendy do nebe volající genocidy původního slovanského obyvatelstva. Skrze zásadní eliminaci mateřství ekonomickými a stresovými ataky na ucelené rodiny. Zároveň s dramatickým ružením rodiny podporujících institucí - viz tak zvané sjednocování škol, mateřských školek i jeslí, při současném radostném rabování rodné země a budování bezdomovectví. V čase zásadní výstavby ?masá?ních salonů? a porno shopů, z nichž mnohé by naši předkové jednoznačně označili za bordely.

Takže si nyní konečně dovolím citovat nečisté a uslintané myšlenky sebestředně orientovaného ničemy, jenž se představil jako profesor ?Ten a ten?:

?Nerozumím tomu, že demonstrujete. Máte příliš dětí, když každý z vás má nejméně deset dětí, jakpak má stát zajistit vysokou zaměstnanost", říká mektající stařecký hlas, s notoricky špatnou češtinou, avšak - skrz naskrz velký znalec problematiky Španělska, neboť jezdí každým rokem na půlroční dovolenou na Malorku.
Starci se špatnou, řekl bych vídeňskou češtinou, očividně vadí živé děti, se spoustou zdravých zubů, schopných ujídat z jeho zatraceně tlustého koláče. Zdravé zuby zřejmě vadí i podivnému ministru Na?eho nezdravého přejídání, panu Hegerovi.
Dlouze si prohlí?ím jeho fotografii, zda zahlédnu alespoň náznak lichotivého záblesku soucítění ve výrazu. Pravděpodobně jsem však slepý.
Nic podobného jsem nezahlédl, ani náhodou.
Vždy pohled jinam, křivým směrem.
Poker Face profesionálního hráče karet, je proti této - plná usměvavé mimiky. Tolik lhostejnosti a neúčasti na jednom čtverečním cm jsem již dlouho neviděl...
Aniž mám sílu zabývat se jiným svinstvem: Potrestání Španělska útokem na jejich okurky, ač je jasné, že původce smrtící nákazy přichází z téhož proklatého hnízda, jako SARS, EBOLA, HIV, Ptačí a Prasečí chřipka, či potraviny úmyslně nasycené látkami neslučitelnými se životem!

A nyní to hlavní, kvůli čemu jsem napsal tento článek:

Titulek: Neuroreklama

Marně listuji a hledám článek, který jsem včera objevil v haldě postarších novin své tchýně. Byl tak otřesný, jako hnus, který mi právě při listování defiluje před očima v titulcích článků, nasílen hrůznými spodobami na barevných fotografiích vítězně se tvářících, redaktory pečlivě vybraných VIP, které mi v?ak, se vší rozhodností, signalizují, že Piráti z Karibiku mají určitě svůj hlavní stan v ČR.

Každým obráceným listem se mi stále výš a výš zvedá ?aludek, je mi nevolno až k omdlení. A teprve nyní si uvědomuji, že si hledaný materiál má milá životní partnerka určitě schovala jako hlavní zbraň, kterou mi uká?e až mi bude podstatně nejhůře.
Nikoli však proto, aby mne zcela legálně zpacifikovala do polohy nečinného mrtvého brouka, s příslibem že budu, v souladu s přáním jisté nejmenované sedmihlavé bytosti, tajně ulo?en někam pod hružku. Nýbr? ze zkušeností vědouce, že mne debilita článku vytočí k opětovnému a činorodému návratu do života.
Snad budu mít nyní dostatek sil, alespoň v nástinu popsat, co konkrétní autor propaguje: Neuroreklamu. Systém, nad ním? příslušné agentury prý dlouhodobě provádějí aktivní výzkum: Zavádět reklamu přímo do mozku svých obětí skrze mikrovlnné aparatury při úplném pokytí příslušných území signálem. Nejlépe nacpat idiotské myšlenky o nutnosti zkoupit a následně sešrat vše, co nelze dávat ani prasatům od sousedů. Jak říká Boss: Nejlépe do dřímajícího potencionálního zákazníka? A co říká kriminální, stále marně pátrající "ústředna" ČR?
Nic, sladce dřímá!
Zatímco se po stránkách známého a úspěšného plátku ze široka roztahuje propagátor zvrhlostí, životu nebezpečných mikrovlnných ataků, směřujících k poškození mozku a vlastně celé osobnosti vyhlédnuté oběti. Prý nezbytná nutnost, které by se bránil jen Idiot?
Organizované fašistické spiknutí s nekalými úmysly, praktikující nebezpečný skupinový mobing nasílený mikrovlnnými ataky a pánové z kriminálky opět sladce dřímají?
Ach? nemám dnes slov a sil, snad někdy pří?tě... S konkrétními a doslovnými fašizoidními citacemi gangsterů?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sr?áni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlá?ené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátuž (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
?oková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když Sv. Jan na ostrově Patmos prážil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 21 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://www.youtube.com/watch?v=9rAvJxuhe_I&feature=youtu.be/


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1949 hl.)
 
Ne (1268 hl.)
 
Možná (1216 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4433

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0