Sodomské chatrče a elita lidstva

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: U.F.O., Vydáno dne: 11. 02. 2010

Názor Jörg Lanz von Liebenfelse, publikovaný v roce 1905 (ve Vídni) v díle nazvaném "Theozoologie, tradice sodomských doupat a elektronových bohů", se bez nesnází okamžitě přiřadil k nosné alternativě ideologie fašistického hnutí v Německu. Svoji specifickou teorii o původu nadřazené rasy, může být zajímavý hned v několika ohledech uceleného pátrání po možných souvislostech?

Tento typický Rakušán nabyl totiž téměř téhož radikálního přesvědčení, co vítězná Entita při likvidaci Sodomy a Gomory: "V sodomských doupatech se mísilo lidstvo s lidoopy. Na rozdíl od mocné elektronové rasy bohů, množících se energii nikoli nepodobnou "elektřině" (Snad i ve skleněných nádobách s použitím elektronického systému.). Tito mocní elektronoví bohové a zejména jejich klony, tedy prý stoprocentně "čistí arijci", přicházeli na tuto planetu z dalekých mezihvězdných prostor. A je jejich svatým právem a povinností" a nyní pozorně čtěme: "Očistit lidstvo i tuto planetu od národů nižší úrovně (pocházející z mísení lidstva a lidoopů. Viz Rh+, "opičí faktor".), nepocházející z líhně mocných elektronových božstev.

A zároveň? Mimo euthanázii postižených a nemocných, navrhuje kastraci mužů nižších ras.

Píše se rok 1905.

Připomeňme si, že to byli slovanští Vikingové, kdo uctíval vzdušné Assy / vzdušné válečníky. Od Vikingů, nemaje vlastních, v rámci výroby pseudogermánského romantického divadla, převzali severskou mytologii i Németh, takže kulisou umělého hrdinství mohl být cokoliv i kdokoliv. Třeba Asurové, dobývající slovanský As_gard, nám dobře známí nosatí Greys šedivci, vazalové a předvoj Drakonů z Alfa Draconis?... aneb "Odkud vítr vlastně fouká"?

Zanedbaná historie lidstva © Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Ačkoli by se na první i pohled zdálo, že je život na této planetě dostatečně zabezpečen poměrně služnou paletou rozmnožovacího systému, s mnoha důmyslnými variacemi, věrohodné příznaky vypráví, že nejsou spokojeni všichni.

Odborníci na průběžně budované šíleno, společně s genetickými inženýry, jsou zdávna přesvědčeni o nevyhnutelné nutnosti napravit přírodě "hlavu".

V oblasti, kde se mnozí smilníci cítí být nanejvýš povolaní odborníci, není až tak jednoduše průchozí, jak by se na první pohled zdálo. Zvláště uvážíme-li, zásadní podivnost: Jakési neadresné skupiny, popoháněné dědičně vládnoucí oligarchií, průběžně vnucují a silovými prostředky i prosazují své zvrhlé a úchylné představy o této nanejvýš příjemné originální danosti.

A právě systém rozmnožování může být jednou z mnoha možných metod poměřování minulých událostí odehrávajících se na této planetě.

V našem následujícím výčtu programově opomeneme množení prostým dělením, či množení flory, která se skrze semena, ptactvo, vítr, hmyz i řízkováním postarala o jeden ze zázraků na nejplodnější planety v širém okolí. Prozatím nebudeme uvažovat ani vliv Měsíce na systém rozmnožování, neboť nám zcela z paměti zmizelo Slunce se svým dominantním postavením v této důležité oblasti fyzického života.

Jak již bylo řečeno, způsob množení na této planetě je (respektive donedávna byl) zabezpečen nejen mnoha variantami, ale i rozmanitými technikami početí nového života nevídaného počtu forem. Tak jak je okolnosti a příroda sama, postupem času přisoudila jednotlivým druhům.

Od hermafroditních (oboupohlavních) plžů, přes množení využívající specifické vodní prostředí, až po dokonalejší způsoby, jež umožňují, do jisté míry, eliminaci nežádoucích genu - při vzájemné a spíše nedobrovolně radostné spolupráci dvou jedinců různého pohlaví.

Za předpokladu, že je, minimálně jednomu z nich, povoleno sexuální haražení! jež není ničím jiným, než vzorovou ukázkou samečka, jeho leskle barevných, nepochybně i zdravých peříček, jak skvěle a čisté jsou zdravotní záznamy nositele budoucího páření. A jakou úžasnou genově vyspělou databází právě disponuje.

Aniž musí tajné služby špehovat a při páření i asistovat.

Systém, ve kterém se většinou samci, hnáni interními chemickými pochody, zúčastňují pravidelných konkurzních řízení, aniž movitý strýček sehrává jakoukoliv roli.

Přejdeme nyní mlčením nejen techniky početí, ale i zcela konkrétní snahy neznámých individuí vytlačit člověka mimo genezi a vlastní přirozenost.

Věnujme pozornost způsobu zrození nového jedince.

Přičemž živorodící mechanizmus kopíruje v matečném těle matky, tytéž fáze vývoje nového jedince, jaký probíhá u sneseného vejce.

Metamorfóza - proměna v životaschopného jedince může probíhat zcela jednak uvnitř nositele života, či naopak vně. V prvním případě se rodí nový živý tvor, jenž je většinou téměř věrnou kopii původního, v rámci své genové výbavy.

Druhá alternativa má naopak další variace, jež označujeme zhruba jako dokonalou a nedokonalou metamorfózu.

Při dokonalé se z vajíček líhnou larvy, či housenky, nikterak nepřipomínající dospělé jedince a vlastní přeměna se uskuteční až v období zakuklení.

Při nedokonalé proměně se, z vajíček vylíhnuté larvy (nynfy), sice podobají svým bezprostředním předkům, nicméně jejich úplné podoby dosáhnou až po několikerém "svlékání".

Jiným způsobem zrození je přímé "vyklubání se" živého a relativně hotového jedince z vejce. Ale i zde je mnoho variant, jež nás ponechají, pro tuto chvíli, v naprostém klidu.

Vědecký svět nás po celá desetiletí přesvědčoval o tom, že se dávní jurští saurové rodili z vejce, přesně tak, jak to dodnes činí někteří například hadi, želvy, či krokodýlové.

Nalezená obří vejce nehovořila, ani nemohla, o jiné alternativě. Metamorfóza, jež je tak charakteristická pro obojživelníky, nepřicházela však dle ideoučenců v potaz..

A přesto se objevily jisté indicie, stejně tak překvapivé, jaké jen může obsahovat právě sbírka kamenů pana Cabrery:

Pokračování příště...


Domov bohyně Léto...
Božský vládce Jaro
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? -
Legenda o založení Babylonu...


Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí...


Pan z Belialů...

Poznámky pod čarou:

Bůh války Erra nyní povoluje Išumovi vykonat závěrečnou část předem určeného plánu. Zničit města ve vzdáleném přímoří.

A již se nositel zuřivých zbraní, sám planoucí jak pochodeň, obrací k západnímu pohoří Chi_chi, a za ním letí sedmero božských hrůz. již rozevřel své ruce a celé hory a pohoří se zřítily srovnány se zemí. Královskou cestou zamířil Išum dále západ. A s ním přichází zkáza. Padající kmeny cyprišů, města změněná v sutiny a pustiny. Vše spálené ohněm Girry tak, jako křoviny a rákosiště. Lidé i dobytek jsou v okamžení na prach obráceni. Velké moře se rozbouřilo. Erra udeřil svými strašnými zbraněmi, až se vzdálené hory zachvěly a vlny moří se do výše vzduly. Zableskla se zbraň (meč) a odlesk slunce v horách byl spatřen.

Erro, až udeříš svými zbraněmi

hory se zachvějí, moře vzdují,

až zableskne se meč,

až v horách uvidí odlesk Slunce

Bůh války Erra IV. tabulka

Ráno, když Slunce vycházelo nad zemí, a Lot právě, dle příkazu poslů (andělů) bezpečně již vcházel do Ségor, byla podvrácena hříšná města v rovině Siddim. Sodoma a Gomora, ale i všechna ostatní (Cebojim, Adma a Coár) byla smetena, i se svými obyvateli, z povrchu Země. Rovněž obyvatelé celé roviny v údolí Siddim i všechno, co roste ze země, bylo zničeno.