| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Ten, kdo se skrývá...
Vydáno dne 11. 05. 2010 (2743 přečtení)

Sedím opět pod usilovně mno?ícími se chemtrails, nedaleko místa, kam za mnou před několika málo roky přijuchala zelená koule, létající, jak to jen říci - s relativistickými efekty. Kdy? v jiné dny, respektive 1 x za noc, se vyskytovala krátce i nedaleko chaty. V?dy v přesný čas. Dnes se to zdá být i mně a? odta?ité nepravděpodobné téma. A tak z tého? úhlu, ze kterého na mne rádi pohlí?í nejen mí úhlavní přátelé, ale někdy i mí blízcí.

Lhostejno, zda věří, nevěří, vycházíme-li z přesvědčení, ?e mysl lidské bytosti, i ona sama, není a nemů?e být... Aneb odkud vítr vlastně fouká?

vlo?il admin - 2010 Praha

...jen otázkou víry, nýbr? pravdivého poznání. Proto?e, ač předtím viděli téměř toté?, zajímavou shodou okolností mohu na vlastní oči sledovat proces samovolného pronikání naučené nevědomosti do vstřícného a zřejmě ustra?eného organizmu, aby logika a rozum byly snadno vytěsněny do blahodárného poklidu, skrze strach z nepoznaného. Přesto je nepochopitelné, jak snadno a rychle tak lze učinit. Nebo? i ti, co společně se mnou, dokonce několikrát, onen jev z bezprostřední vzdálenosti (sice nikoli slabých půl metru), z nějakých dvaceti metrů (ale i blí?e), letící cca v osmi metrech, raději zapomenou. Spí?e programově nejeví zájem.

Nehovoří o tom! Aby sami v sobě snadněji vytěsnili sama sebe?
By? za temných nocí, a zcela podvědomě, tak jako já, omezili noční výlety kolem onoho zcela prachobyčejného místa.
Přemý?lím rovně? nad, a? průmyslově vygenerovanými hlupáky, kteří za odměnu, jiní ze své pravé niterné podstaty idiotské nevzdělatelnosti útočili, ani? mimo směrnice vůbec tu?ili "odkud vlastně vítr fouká", aby naopak jejich soudruzi, jak na bě?ícím pásu vyráběli falzifikáty a marné výmysly, aby o to snaději pronikali ke skutečnostem. S cílem okam?itě je utajit a atakovat, osočovat, vyhro?ovat nositelům informace. To je jediný zisk jejich ubohého počínání. Mo?ná s cílem pobavit se svými marnostmi z hlubokosti své podivně pojaté rozko?e a nezřízené touhy, alespoň na chvilku ovládnout okolí skrze matoucí l?i. Bohu?el byl tak marně a zcela "profláknut" čas mo?né v?eobecné přípravy. Nyní ji? bohu?el nastal čas diametrálně odli?ný.

Ale i to je poučné zobrazení v?eobecné neúpřímnosti, včetně věrného obrazu minulého i současného stavu společnosti. A uva?uji-li internet, pak lze dokonce odvozeně od novinářských projevů snadno posoudit i úroveň 3 - 8% elity, je? si u nás internet mů?e dovolit:

Nebo v případě, jsa nad míru vzdělaným ?amanem římsko - dagonovy Mitry, mohu spoluobčanům, objektivně slab?ím v historii, dokonce tvrdit (tu?ím, ?e ČT1 v programu "Pamě? národa", v předvečer bezprecedentního výročí porá?ky německého fa?izmu (či chcete-li nacizmu), ve své nanicovaté bezduchosti a zřejmě místo lásky, pln hořké nenávistí k bli?nímu svému, ?e to byl v?dy ruský militarizmus, který v?dy ohro?oval Evropu. I kdy? přiznávám, ?e při neznalosti souvislostí, z pohledu Adolfa Hitlera a jeho vyznavačů, při dokonalé úpravě ministerstvem Josefa Goeblese, to tak skutečně mů?e, zpoza, či dnes i uvnitř čtvrté tisícileté veleří?e skutečně vypadat.

Aby zároveň, snad v příhodném čase vstřícné genocidy (v tomté? mrzutě xenofobním programu) na?i milí sou_světoobčané, hovořili o nepřijatelnosti českého slova "cizinci", je? prý nesmí být, v souvislosti s nově příchozími obyvateli Čech a Moravy, nadále pou?íváno, co slovo odporné, ?ovinistické a xenofobní! Oj, oj, snový zá?itek, podobně jako tvrzení, ?e v komunistických hospodách byl prý k mání jen nepříli? v dobré míře čepovaný nechutný plzeňský mok, a jednotně, v?ude stejně chutnající gulá? (za 6 Kč) a kolem dokola nekonečné fronty na nedostatkové kní?ky (cca 10 - 20 Kč/kus) a na banány a pomeranče (cca 4 Kč/kg). A jen mí přátelé dobře vědí, jak vřelý a upřímně míněný byl můj vztah k tomuto? Nyní v porovnání s novými poznatky, ovlivněn zejména i čerstvými zku?enostmi z časů konce radostného dovybudování gangsterského fa?_kapitalizmu "s nelidskou tváří", velice vstřícnému, mírumilovnému a patrně v?estranně mě oddanému břidilskému uskupení stárnoucích politických tatíků s bezzubým Krakenem v Mauzoleu (Kterým v?ak? A to zdůrazňuji? Stále věřím ka?dé slovo. Hlavně ta, která nevyslovili.).

A mohl bych vyprávět!

Nicméně? ti, co nikoli vlastní vinou neznají, mimo propagaci legalizace marihuany, vůbec nic, ba ani skutečné dějiny Evropy, u? vůbec Světa, či nedej Bo?e vlastního národa, by? o to snadněji kálejí do vlastního hnízda, neuvěří Pravdě ani za pytlík GM bonbonů? Snad, jen za právě z Afganistánu čerstvý svatováclavský UCK joint ze sna?ivě organizovaného dovozu, jeho? bezpečnost stře?í jednotky NATO.

Z tého? důvodu správněj?í orientace předesílám, ?e následující angl. řádky jsou dílem převzaté, dílem, přelo?ené do če?tiny a bude-li zájem, pak je dodatečně zveřejním v plném znění. Včetně (prý přesné) kopie zvukového záznamu: Připomínám rovně?, ?e se neztoto?ňuji nikoli s obsahem, ale v důsledku součtu mnoha rozporů i způsobu zveřejnění této zprávy i významově nesouměřitelných skutečností. To v?e v časech v?emo?ného konce utajovaných pařátů. Z tého? důvodu pova?uji text za velmi sporný (proto se příli? nehrnu jej vlo?it na své stránky).

Nikoli v?ak nezajímavý:

K tému?, chci poznamenat, ?e v dřevních časech "radostného budování internacionalisticky orientovaného tábora míru", kdy TV vysílání jednoho programu bylo časově omezené a blízké záhájení slibného "bu?ení do hlav" signalizoval monoskop, se nejméně dvakrát objevil monoskop zcela neznámé provenience. O jednom z nich bylo rudoprávníky hovořeno, jako o monoskopu "Kapského města" (Hlavní město tehdy nepřátelské Jihoafrické republiky.). Monoskop vytěsnil domorodce v kvalitní úrovni trvající nejméně cca 10 min. To v?e na UV KSČ odborníky přísně sledované jednoprogramové TV. Pro mlad?í čtenáře: Podotýkám, ?e v dostatečně stře?ené socialistické podvelmoci. Nad poměry a očekávání monoskop KM trčel na ČB obrazovce tedy příli?, příli? dlouho. A vysvětlení po?lo z mizerné jakosti, jak ostatně dodnes mají ve zvyku i jejich zdární synové.

V sobotu 22. listopadu 1977 v 17 : 10 bylo na cca ?est minut násilně přeru?eno přímé vysílání večerních zpráv britské televizní společnosti ITV. Zcela se vytratilo celkem pět vysílačů v pásmu UHF, přičem? vysilač v Haminngtonu byl pova?ován za velmi silný. Zdroj signálu nebylo mo?no detekovat a jak později usoudili přivolaní odborníci, jednalo se buď o ?ert, nebo bludný přenos. Samotné "pirátské" vysílání, zase a? tak ?ertovné nebylo: Bude-li z řad čtenářů zájem zveřejním plný text v anglické verzi, v českém překladu, včetně zvukové nahrávky (nenechte se prosím plést zprofanovaným slovem "A?tar"): Jakkoliv, jak jsem ji? několikrát potvrdil, mám k tému? své výhrady a bohu?el stále nikoli sobě rovného (míním dostatečně spolehlivého) oponenta.

This is the voice of Vrillon a representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years, you have seen as lights in the skies. We speak to you now in peace and wisdom as we have done to your Brothers, and sisters all over this your planet Earth...

Toto je hlas Vrillona, zastupujícího A?tar galaktické velitelství, hovořící k vám. Po mnoho roky jste nás vídali jako světla na obloze. Nyní k vám hovoříme v míru a moudrosti, jak jsme rozhodli:

Ke v?em va?ím bratřím a sestrám na celé va?i planetě Zemi...

Toto je postup, kdy smíte sdílet "probuzení", nebo? va?e planeta přechází do Nového věku (znamení) Vodnáře.

Hlas, který přeru?il vysílání je to jediné, co se z TV vysílání kupodivu údajně dochovalo. Zařadil bych jej do skupiny elektronicky kovové hlasové modulace, získaný pomocí syntetizátoru, s nepatrným halovým efektem. Navíc místy mírně střihnutý elektronickým rozmítačem.

Tedy elektrotechnickými vymo?enostmi, které byly v roce 1977 téměř bě?ným vybavením průměrných hudebních skupin a "pokrokově" smý?lejících nahrávacích hudebních studií.
Podezřelou větou se zdá být následující citace: "Chtějí z vás vysát v?echnu va?i energii, kterou nazýváte penězi a hodlají ji vlo?it do zla, aby vám vrátili prázdná slova plná bezcenných slibů.
Rozhodnutí o zákazu plateb v hotovostí, ?mírování soukromých účtů, padlo ji? a právě v roce 1977 po dohodě o postupném ukončení východního komunismu. Do tého? roku padá i tzv. Charta 77, nabízející stávajícímu systému věcí spolupráci na renovaci re?imu.
S rozvojem počítačů skupina Rockefeller a Rotschild nechala vyvinout soustavu software, simulující ekonomické, sociální a politické souvzta?nosti, ale i matematicko ekonomické vztahy empiricky odvozenými postuláty, které pomocí elektronických obvodů a diskrétních součástek (resistence, odpor - pracující otrok, kapacita - poptávka, indukčnost (cívka) jsou peníze v hotovosti) vytvářely modelové situace ve společnosti. Současná aktivní realita uměle vybuzené finační a posléze i hluboké hospodářské krize je pravděpodobným výdobytkem tého?.

?iroké veřejnosti byl, v časech divoké "informační imploze" zdůrazňuji: "Informační imploze (opak exploze) kupodivu obsah sdělen. A lhostejno, jakými kanály a nelze jinak, ?e je částečně podobný známému textu z disku v rukou ?edivce (viz polní obrazce), zapsaný v americkém počítačovém kódu ANSI.

Je zde tedy obzvlá?tě zvý?ené nebezpečí, ?e se jedná o utajený projekt aplikovaný tajnými slu?bami, směřující upevnění moci i skrze nasílené matení. Z tého? důvodu, i důvodu notoricky známého chorobného utajování skutečností o mimozemských objektech, vyvoji v na?í sluneční soustavě, či jevech pohybujících se na samé, ale i za hranici relativity, se zdá být souhrn v?ech usilovně vynucovaných zvráceností:

Podko?ní nosiče dat, uměle vyvolané finanční a odvozené hospodářské krize, neokolonialistické vytunelování celých zemí, zákaz plateb v hotovosti, laboratorně vyvinuté smrtelné viry, příprava smrtících, či nejplodněj?í část lidstva sterilizujících očkovacích látek, při celosvětově vyhlá?eném výjimečném stavu - Následně pak silovými slo?kami vynucené plo?né očkování, vynucená spotřeba GM potravin, postupné omezení práv a svobod, ale i dal?í nezákonnosti a zvrácenosti pronikající skrze parlamenty zemí, jsou zřejmě součástí té?e Alternativy právě generovaného vývoje lidského společenství.
Přičem? povědomými slu?bami, skrze internetové borce, vnucovaná vize roku 2012 bude zřejmě tého? původu.

Jak se tedy orientovat?

Opakuji: Ten, co se skrývá a obchází kolem nás a na?í planety, se zřejmě musí skrývat, nebo? jeho úmysly jsou nedobré. A pokud máme vůli a sebevědomí být dobrými hospodáři na svém dvorku a cítíme se svobodnými bytostmi nemají nad námi moc, pro vysokou energetickou náročnost.

Ze svých dílčích poznatků usuzuji, ?e víra lidské bytosti, v sama sebe i platné zákony univerza, jsou nám ku pomoci. Nevyhledávejte nic, co se příčí obecným poznatkům a úrovni lidského poznání. Bystře odcházejme z podezřelých míst. Nikoli se strachem, ale hnáni odpovědností a opatrností. Ne?ijme v obavách, nebo? my jsme pravé děti Země i strá?ci duchovních hodnot předků. ?ijme v toleranci a veselme se z krás matky Země. A prosím, navzájem si pomáhejme a nenechme se zmást tvůrci spotřebního ?ílenství. Nejsou dobří a pamatujme: pracujeme o čas, jen? je nám nakloněn. Nenechme se systémově vyprovokovat k jakémukoli násilí, nebo? je mo?né, ?e odpovědní konají (či spí?e nekonají) jen skrze obavy a své ochromeni Strachem, jen? k nim přichází tak, jako ke ka?dé lidské bytosti. Ochromeni strachem a v hor?ím případě osobní pa?ravostí a ignoranstvím. A právě ty poslední musíme eliminovat při nejbli??ích volbách, které rozhodnou o na?em bytí, či nebytí. Jakkoliv je dnes obtí?né tvrdit, cokoliv mo?ného...


U.F.O. nebo silové systémy? "v trajektorii letu, na západ od pozorovatele se objevil světelný bod, následně pod ním, ve vzdálenosti 200 metrů od pozorovatele, ve vý?ce cca jeden kilometr se objevila modrozelená koule padající k zemi."

Právě kdy? se světelný bod proměnil v modrozelenou kouli ( cca 300 metrů nad zemí), objevily se nad a kolem klesajícího fenoménu podlouhlé ohnivé kapky a cáry ohně. Jako kdy? zapálíte hořlavinu a gigantické pavoučí sítě. Dojem odkapávající hořlaviny s následované dohořívajícími a znovu tvořícími se ohnivými cáry byl umocněn nehlučností jevu...


U.F.O. prý ji? dávno odlétly nedočkavě čekám na 22:20 hodinu. To je čas, kdy se s pravidelnou jistotou nehlučně objevuje nízko letící světelný objekt.

Ano i dnes letí! Velmi nízko nad sousední loukou. Jeho jasně modré světlo, rozptýlené rychle klesajícími chemitrails, dvojnásobně předčí, co do velikosti i svítivosti, hvězdy první velikosti. Problýskávající na pozadí nebeské kupole.
Světlo přilétává shora střemhlav v ladné křivce?


U.F.O.? - Nechme se překvapit! Pohlédnu tedy raději na krásný ořech. Jsem zcela uvolněn a spokojen. Pohlédnu vlevo... Zeleně neonová koule o průměru 10 cm. Pohlédnu vpravo - tře?eň.

Pohlédnu vlevo... Civím do zeleně neonové koule o průměru 10 cm, je? mne v úrovni mého obličeje "bedlivě" pozoruje (Měřím, respektive za mlada jsem měřil 181 cm.)...Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0