| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Kloni, kteří? zdávna byli
Vydáno dne 04. 06. 2009 (3981 přečtení)

Nejstar?í známé pojmenování míst (Palestiny), ve kterých se, sice ji? zřídka, vyskytovali potomci někdej?ích klonů padlých kní?at nebes, je Martu (Západní země), či Amurru - země Amorejců.

Hebron je, dle nepříli? věrohodných pramenů, prastarým městem vystavěným sedm let před egyptským Soanem. A pravděpodobně, soudě podle osídlení potomky Anaků, neskonale star?ím. To místo podle tradice obýval lid Achíma, ?e?aj a Talmaj, potomci Anakovi (Anunnaki).Nás zajímají právě jen ti obyvatelé Kánaanů, o kterých pí?e tzv. IV. Moj?í?ova kniha: Potomci Anakovi, vysokých postav z pokolení obrů, obývající velká a pevná města Kánaánu. Kdy? naopak Hetejci , Jebuzejci a Amorejci ?ili v horách a lid Amalech v kraji poledním, tvrdí výzvědné Moj?í?ovo komando, mající zjistit, zda je mo?né bezpečně zaútočit a zda poklady oné země stojí za takové úsilí:

Kapitola 13 ver? 34

Také jsme tam viděli obry, syny Anakovy, kteří? jsou vět?í ne? jiní obrové, je?to se nám zdálo, ?e jsme proti nim jako kobylky a tak jsme jim i připadali.

Tehdy zahynulo království Og, posledního z obřích králů, kdy? v?ichni obyvatele i s dětmi byli do jednoho vyhubeni, ani? byl kdokoli zanechán na ?ivu. Tehdy za časů Moj?í?ových.

Kap. 3/11
Sám toliko Og, král Bazan, jediný je? (je?tě) z obrů pozůstal, aj lů?e jeho ?elezné je?tě zůstává v Rabat u synů Ammon devíti loktů zdéli, čtyř loktů z?íři, jak? jest loket mu?e.

A zde je pokračování a počátek příběhu padlých Strá?ců nebes, jen? byl i počátkem konce krále Bazán Oga, posledního z obrů. Potomka někdej?ích klonů Anunnaki a domorodých ?en. V?e poctivě sepsáno spravedlivým Henochem, následujícímu pokolení:

(podstatně kráceno)

... nevy?ádanými zasvětitelé lidstva...

Mo?ná © Zdeněk Patrick - Praha 2009

Apokryfní Henochova kniha:

Kapitola 6.
6. A nazvali tuto horu Hermon, proto?e na ní přísahali a zaklínali se mezi sebou navzájem.

7. Toto jsou jména jejich vůdců: Semjása, jejich nejvy??í, Urakib, Arammeel (Sammael?), Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Ezequeel, Saraquial, Asasel, Armers, Batraal, Anani, Zaqebe, Samfaveel, Turel, Jomjael a Arasjal.

8. Toto jsou jejich činy:

Kapitola 7.

1. Tito a v?ichni ostatní s nimi pojali ?eny, ka?dý zvolil jednu a počali k nim vcházet a se na nich znečis?ovat, učili je kouzlům, zaříkáním, řezání kořínků a vyjevili jim léčivost bylin.

Prů?vih na sebe nenechal dlouho čekat. Jakkoliv zřejmě mnohé z nich při porodu zahynuly, lidské dcery krasavice počaly a mnohé z nich porodily obry. A to jsou ti, kteří? zdávna byli mu?i na slovo vzatí. Mocní klonové části padlých Anunnaki.

Obři postavou i duchem, vyu?ívající nebeská tajemství svých vzdu?ných otců k ovládnutí lidských dětí.

V první generaci nad poměry dlouhověcí a moudří. Ovládající mnohá tajná umění, velcí stavitelé Slunečních energetických chrámů i prvních pyramid, genetičtí manipulátoři vyrábějící si klonováním zrůdy pro své pobavení (viz Manethon), zneu?ívající čisté energie Země k zi?tným válkám, se stali skrze svá zasvěcení nebeským tajemstvím, neomezenými vládci nad dětmi Země a opanovali ?iroké okolí v pásmu ?ivota planety na dlouhý čas.

Kdy? dlu?no poznamenat, ?e mohli být nepříjemnou konkurenci pro jiná mimozemská uskupení, s nimi? vedli i krvavé spory.

Av?ak, jak se i nadále mísili mezi sebou a dětmi smrtelného ?ivota, bo?ská jiskra v nich rychle pohasínala a degenerace dostoupila vrcholu. Délka jejich ?ivota ani zdaleka nedosahovala, jak ji? to u klonů první a dal?í generace bývá, ani deseti procent prvotního genového zdroje. A stále postupně klesala. Jednoho dne jim lidé ji? nemohli ničeho dát, nebo? obří vládci strávili v?echnu práci lidí. Tehdy se obři obrátili proti nim a pohltili je.

A tehdy nastal v?eobecný úpadek:

5. A lidé se počali prohře?ovat na ptactvu, zvěři, plazech a rybách. Pak ze sebe samých navzájem maso o?írali a pili krev.

6. Tu ?alovala země na tyto nespravedlivé.

Kapitola 8. 1. Asael naučil lidi zhotovovat meče, zbraně, ?títy, náprsní krunýře a ukázal jim kovy i jejich zpracování, náramky a ?perky, pou?ívání očního líčidla a krá?lení víček, nejvybraněj?í vzácné kamení i v?elijaká barviva.

2. Tak zavládlo mnoho bezbo?nosti a oni páchali smilstvo, dostali se na scestí a v?echny jejich cesty byly zka?ené.

3. Semjása učil lidi zaklínadlům a řezání kořínků. Armers jak rozvázat zaklínadla, Baraquel hvězdářství, Kokabeel astrologii, Ezeqeel pozorování oblak, Arakiel znamením Země, Samfaveel znamením Slunce, Seriel znamením Měsíce. A lidé hynuli a jejich křik doléhal a? do nebes.

Kapitola 9. hovoří o mno?ství krve, je? byla klony padlých strá?ců prolita na Zemi, o v?em bezpráví hlasitě volající skrze liduprázdnou Zemi, a? k branám nebeským. Tehdy shlédli Archónti, praví strá?ci nebes (Michael, Uriel, Rafael a Gabriel), aby v?echny bídy zaznamenali a předali stí?nost nejvy??ímu.

V Kapitole 10. apokryfní Henochovy knihy Nejvy??í a Svatý vynese rozsudek: Vodní záplava zachvátí celou Zemi a v?e, co je na ní zahyne, nebo? lidé ji? od "padlých strá?ců" znají mnohá tajemství nebes. Pouze Noe má být poučen jak se skrýt, aby skrze něho a jeho potomstvo, zachoval lidský rod. Viníci mají být spoutání mrákotami a uvr?eni do temnot jámy v Duadelu uprostřed pou?tě, aby v den velikého soudu byli uvr?eni do ohnivé propasti podobné kotli, aby tam v mukách věčně přebývali. A? do skonání pokolení.

9. Ke Gabrielovi promluvil Pán: Vytáhni proti mí?encům, zavr?eným a dětem děvek. Vyhlaď syny Strá?ců z prostředku lidí. Vypus? druha proti druhu, aby se sami mezi sebou bojem zničili, nebo? dlouhý ?ivot jim nebudi? údělem.

10. Otcům jejich nebudi? za ně (jejich děti) dovolena ?ádná prosba, ačkoliv doufají, ?e budou ?ít ?ivot věčný, nebo? ka?dý z nich ?ije pět set roků.

12. A? se jejich synové navzájem pobijí, a a? uvidí záhubu svých milých, uva? je na sedmdesát pokolení pod pahorky Země - a? ke dni jejího soudu a jejího dokonání, a? bude vykonán věčný poslední soud.

15. Znič v?echny duchy zavr?ených i syny Strá?ců...

Problématika ne?ádoucích klonů, co výsledku odvá?ného genetického in?enýrství jisté části Anunnaki z vysokého nebe, pou?ívajících k mísení genů systém "in natura", rozsudkem je?tě zdaleka nebyla vyře?ena. Krátce poté, co byl vysloven rozsudek, se?li se hlavní viníci, někdej?í spirituální bytosti ze sedmého nebe, aby sepsali prosebnou "petici"?


Anunnaki...1. část
Anunnaki - padlí strá?ci nebes...2. část
Kloni, kteří? zdávna byli ... 3. část
Anunnaki - poslední soud... 4. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0