| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!



  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol...
Vydáno dne 28. 05. 2012 (7503 přečtení)

Mayské božstvo - Kinič Akáv - Pokud lze důvěřovat textu Henochovy knihy a mému časování, pak svévolný sestup mimozemské entity mohl probíhat dle stejného scénáře, jak v okolí hory Hermon, tak v prostředí mayského "Dne smrti".

Dříve, než dospěji k pravé podobě "sestupujících andělů" posuzujme jejich aktivity kritickým okem: V Enochově knize se hovoří o dcerách lidských a jakémsi "lidu", který přijímal zvyky sestupujících.



V čí prospěch...

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2005

Náramky, šperky, bohatě zdobené náužnice, oční líčidla, krá?lení víček. Navíc je zcela zřejmé, že takto vyzdobený "lid", robotoval na své "anděle" při výrobě a zpracování kovů, doloval drahé kameny a pravděpodobně doloval pro podivné anděle i kovy: Měď, zlato, stříbro, cín.

Nepochybně byl ošperkovaný (očipovaný) "lid" i vyzbrojován a cvičen k ob?ivě i ochraně "Nefilim"... Potomků lidských dcer a Anunanki/Archontů, padlých kní?at nebes.

Dávné mayské božstvo "Kynič Akáv" (Kynich Ahau) - Podle ideovědeckého označení "Pán se slunečním okem", či spíše s poškozenými (Chybí spojovací nýt) protislunečními brýlemi, rovněž vydával na své značkové zkrá?lení jistě nemalé částky... Svého času jsem se domníval, že se díváme též na "Manitua"...

Kdo víš

Křes?anské doktríny hovoří o archontech, jako o duchovních bytostech, které na sebe jen dočasně vzaly lidskou podobu, aby tak skrze svoji velikost obloudily lidské dcery, s podstatně střídměji pojatým fyzis. Aby tyto, mající zrodit obry, při porodech umíraly. Pokud nebyla při zrodu Nefilim použita úplně jiná sofistikovanější metoda, než je "císařský řez". A líbezné lidské dcery umíraly, jako dárkyně vhodného mtDNK.
Mám na mysli genetické in?enýrství, které zcela surově a pragmaticky využívalo lidské dcery, co dostatečně bohatou zásobárnu vhodného genetického materiálu na pokusy.

Podobně lze uvažovat i v případě mayského kodexu, kdy dospělí se museli odporoučet do kraje Nebytí, aby děti posloužily jednak, jako "lid" a bojovníci, jednak, co genetický materiál, či zásobárna mtDNK. Při výrobě "obrů". Pak rozumím pojmu "Strom života", nikoli, co "Bránu nebes", ale jako povolený souhrn posloupnosti geneticky vhodného materiálu, který doplní stávající soubory již bohatě rozvětveného stromu lidské DNK, v rozdělení na jednotlivé haplo skupiny DNK.

K jakému cíli? V čí prospěch?

Průšvih na sebe nenechal dlouho čekat. Jakkoliv zřejmě mnohé z nich při porodu zahynuly, lidské dcery krasavice počaly a mnohé z nich porodily obry. A to jsou ti, kteří? zdávna byli muži na slovo vzatí. Mocní klonové části padlých Anunnaki. Obři postavou i duchem, využívající nebeská tajemství svých vzdužných otců k ovládnutí lidských dětí.

V první generaci nad poměry dlouhověcí a moudří. Ovládající mnohá tajná umění, velcí stavitelé Slunečních energetických chrámů i prvních pyramid, genetičtí manipulátoři vyrábějící si klonováním zrůdy pro své pobavení (viz Manethon), zneužívající čisté energie Země k zištným válkám, se stali, skrze svá zasvěcení nebeským tajemstvím, neomezenými vládci dětí Země a opanovali široké okolí v pásmu života planety na dlouhý čas.
Když dlužno poznamenat, že mohli být nepříjemnou konkurenci pro jiná mimozemská uskupení, s nimi? vedli i krvavé spory.

Av?ak, jak se i nadále mísili mezi sebou a dětmi smrtelného života, božská jiskra v nich rychle pohasínala a degenerace dostoupila vrcholu. Délka jejich života ani zdaleka nedosahovala, jak již to u klonů první a další generace bývá, ani deseti procent prvotního genového zdroje. A stále postupně klesala. Jednoho dne jim lidé již nemohli ničeho dát, neboť obří vládci strávili všechnu práci lidí. Obři se obrátili proti nim a pohltili je. A právě tehdy nastal všeobecný úpadek:

Henochova apokryfní kniha

překlad Zdeněk Patrick
z angl. originálu ("autor UK, určeno pouze pro studijní účely")

5. A lidé se počali prohře?ovat na ptactvu, zvěři, plazech a rybách. Pak ze sebe samých navzájem maso o?írali a pili krev.

6. Tu žalovala země na tyto nespravedlivé.

Kapitola 9.

1. Tu shlédli Michael, Uriel, Rafael a Gabriel z nebes a spatřili množství krve,
2. která byla prolita na zemi,( ale) i všechna bezpráví, jež se na zemi odehrála. Promluvili k sobě navzájem: Hlasem křiku jeho (člověka) rozléhá se (lidu)prázdná Zem až ke branám nebeským.
3. Nyní k Tobě, Svatý na nebesích duše lidí ?alují pravíce: Předlo?te naši při nejvyššímu!
4. Tu promluvili (archandělé - archonti) k Pánu věků: Ty jsi Pán pánů a Bůh bohů a Král králů. Trůn Tvé nádhery stojí po všechna pokolení světa, jméno Tvé je svaté a po celém světě velebeno.
5. neboť Tys všechno učinil a vláda nade vším jest u Tebe. Vše jest před Tebou odkryto a zřejmo, Ty vidí? vše, a nic se před Tebou skrýt nemů?e.
6. Spatřil jsi, co učinil Asael, jak učil na Zemi, všeliké nešlechetnosti a nebeská tajemství pravěku jak vyjevil, které? aby poznali, chopili se lidé příležitosti.
7. Zaklínáním učil Semjása, jemuž jsi dal plnou moc, aby vládl nad svými druhy.
8. Oni vešli k dcerám lidským na Zemi, spali s nimi a znečistili se ženami těmito, a vyjevili jim všechny hříchy. 9. ženy však porodily obry, a proto se naplnila Země krví a nešlechetností.
10. Nuže viz, křičí duchové duší zemřelých a ?alují až ke branám nebeským. Vzdychání jejich vystoupilo a nemů?e před tváří bezbožnosti, páchané na Zemi, přestat.
11. Ty však všechno víš dříve, než se stane. Vidí? to a ponechal bys jich, aby si toho dovolili, a neřekne? nám, co s nimi proto činit máme?

Kapitola 10

1. Na to pravil Nejvyšší a veliký Svatý uchopiv se slova i vyslal Uriele k synu Lamechovu a pravil k němu:
2. Jdi k Noemovi a vyřid mu, v jménu mém: Skryj se! A zvěstuj mu nastávající konec. neboť celá Země zahyne a potopa hodlá na celou Zem přijít a vše, co na ní jest - zahyne.
3. Pouč ho, aby unikl a potomstvo jeho, aby pro všechny rody světa bylo zachováno.
4. A opět k Rafaelovi pravil Pán: Spoutej Asaela na rukou i nohou a uvrz ho v temnotu. Udělej v poušti v Dudaelu jámu a uvrz ho tam.
5. Naklaď pod něho ostrých a ?pičatých kamenů a pokryj ho temnotou. Tam až bydlí na věky a pokryj jeho tvář temnotou, aby neviděl světla.
6. Ale v den velikého soudu budi? uvržen do kotle ohnivého.
7. Uzdrav Zemi, kterouž andělé zkazili a prohla? uzdravení rány, aby lidé byli z rány zhojeni a aby nezhynulo veškeré lidstvo pro celé tajemství, které
8. Strážci roznesli a jemuž naučili syny své. Celá Země byla zka?ena působením nauky Asaelovy a jemu připi? všechny hříchy.
9. Ke Gabrielovi promluvil Pán: Vytáhni proti míšencům, zavrženým a dětem děvek. Vyhlaď syny Strážců z prostředku lidí. Vypusť druha proti druhu, aby se sami mezi sebou bojem zničili, neboť dlouhý život jim nebudi? údělem.
10. Otcům jejich nebudi? za ně (jejich děti) dovolena žádná prosba, ačkoliv doufají, že budou žít život věčný, a že každý z nich ?ije pět set roků.
11. K Michaelovi pravil Pán: Jdi, spoutej Semjásu a ostatní druhy jeho, kteří? se smísili s ženami, aby se u nich nečistotou jejich poskvrnili.
12. až se jejich synové navzájem pobijí, a až uvidí záhubu svých milých, uvaž je na sedmdesát pokolení pod pahorky Země - až ke dni jejího soudu a jejího dokonání, až bude vykonán věčný poslední soud.
13. Onoho dne odvedeni budou do propasti ohnivé a budou tam na věky v mukách a vězení uzavřeni.
14. Kdokoliv bude odsouzen a od této chvíle spolu s nimi zničen, bude dr?án v poutech až do skonání všech pokolení.
15. Znič všechny duchy zavržených i syny Strážců,
16. protože zle nakládali s lidmi. Sme? vše špatné z tváře Země a nenech zlo nadále působit. Nech? spravedlnost a pravda navždy rozkvete v Mém po?ehnaní (radosti).
17. A tehdy všichni spravedliví uniknou. I budou v ?ití svém plodit tisíce dětí. Nech? po všechny dny svého mládí i stáří stráví v míru.
18. Tehdy bude celá země pokladnicí spravedlnosti. I bude vše zalesněno
19. a plné po?ehnání. A všechno žádoucí stromoví bude upevněno. A oni budou vinnou révou: a révu, kterou zasadí, jim poskytne víno v hojnosti. Rovně? tak i všechno semeno každé jedno (z nich) ponese tisíc, a každá míra olivy poskytne 20 měr vytlačeno oleje.
20. A očistí? zemi od všech utiskovatelů a nespravedlivostí. Ze všeho hříchu i veškeré bezbožnosti: a všechno nečisté na zemi nechť je tepáno.
21. To vše sme? ze Země. A všechny děti lidí se (pak) stanou spravedlivými, i všechny národy.
22. Mne budou uctíváti a chváliti mne, a všichni mne budou uctívat. A země bude očistěna od všeho poskvrnění, a všelikého hříchu, a z všeho potrestání, a všechna trápení Ja již nikdy nesešlu na ně. Z pokolení do pokolení, až na věky.

Kapitola 11

1. A v těch dnech já otevřu zásobárny po?ehnání, jež jsou v nebesích, abych je seslal
2. dolů na zemi místo práce a trápení lidských dětí. A pravda a mír se sdruží dohromady po všechny dny světa a pro všechna lidská pokolení.

Zdá se, že Asael byl obzvláštní ničema, neboť jmenován hned na prvním místě. Nikoli však proto, že se rovněž podílel na obcování s lidskými dcerami, ale že prozradil "lidu", či svým klonům(?) nejtajnější z pradávných tajemství pravěku univerza.

Ve světle odlišného časování, se jeví překvapivou informace, že posel Uriel je vyslán varovat Lamechova syna Noe před nadcházející planetární katastrofou a zároveň jej poučit, jak se má zachovat, aby přežil. Překvapivou, do té míry, že biblické texty jsou vzta?eny na "potopu světa", která podivně splynula s vlnou cunami, které vznikla při úplném protr?ení pohoří Calpre (Heraklovy slouvy). Odvozeně k roku cca 4450 př. n. l., zatímco planetární kataklyzma s následnou potopou světa nepochybně souvisela s Venuší. Metuzalém, Lamech, či Noe museli tedy žít, před rokem cca 10 463 př. n. l.
Je?tě za časů Eviny dcery Norei, vyžadovali prý padlí archonti (bývalí archandělé) tytéž sexuální služby, jako ?ádali od Evy. Norea odmítá slovy: Já nepocházím z vás, ale z Výsosti nebeských a svatých... (Píseň o Perle, gnostitický spis.)
Z téhož odvozeně vyplývá i časnější věk i způsob zrození Adama, Lylit i Evy. Buď účelově vycucaný z palce, nebo opsaný ze slovanské, či chaldejské mytologie, nebo naopak skutečně v Adénských podmořských laboratořích (To je tam, kde operují nejen houfy válečných lodí všech Mocností, ale i válečné kánoe podmocností, či bojové veslice typicky "suchozemských krys", v zákrytném honu na zdrogované "piráty".) ... skrze tytéž padlé Archonty - Belialy, kteří zdávna ovládali tuto část planety a k nimž lze typově přiřadit i první Adamovu ženu Lylit, která rodila jen hady a ještěrky? Tatáž Lylit, která byla též prokleta a odeslána do zatracení.
Evropská studie chromozomu poskytuje jedinečnou příležitost prozkoumat nyní DNK v někdejší Asyrii (Palestina a Syrie), odvozeně poblíž Baalbeckých teras, hory Hermon, Jabesjailu, A?kalonu, Gazy (dnešní Izrael), Ale také v Adenu a Jemenu. Když nelze zapomenout na Chaldejsko. Proč právě tam?

Pokračovat?



Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky






DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0