| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Anunnaki - poslední soud...
Vydáno dne 09. 06. 2009 (5236 přečtení)

Stále je?tě nevíme, do jaké skupiny Anunnaki máme zařadit padlá "nebeská kní?ata" a do které jejich soudce. Jakkoliv se mů?e zdát, ?e soudní dvůr nebeských bytostí pochází z entity Elohim (Jahwah), nemusí tomu tak být.

Kdy? mé největ?í podezření padá na duchovní tvory, kteří? zdávna kontrolují dodr?ování řádu Stvořitele, pilně stře?ící v?echna tajemství i jakékoliv poru?ení univerzálních základů Genese. Spirutuální bytostí bytující o několik řádů vý?e, ne? bychom kdy tu?ili u průměrného domorodce, kteří jakékoli hrubé naru?ení Univerzálního řádu okam?itě, bez jakýchkoliv emocí, odměňují "červenou kartou" v?em přítomným. Nikoli jen viníkům.

Přičem? se zdá, ?e jim kupodivu nevadí vzájemná záměna časových linií, ačkoliv prvotní operace směřující k záměně časových linií, směřují ve skutečnosti ke genetickým manipulacím, nebo? jsou logickým důsledkem v?ech důsledkově navazujících prů?vihů. Připočítáme-li kalkulaci s tragickou úrovní IQ světového mangmanetu, jen? je v plánech mimozemských agresorů očividně započítán, pak si mimozemské bytosti nemusí stě?ovat na omezování svých práv a svobodných rozhodnutí. Naopak?... K němu? někteří v mrákotách chováni budou.....

MainUFO © Zdeněk Patrick - Praha 2009

S programově naučenou nevědomostí sly?ící nesly?í, vidoucí nevidí, jsou to právě oni, kteří budou přímo odpovědni za vývoj a určený směr velmi velkého Prů?vihu. Přičem? mimozem?tí agresoři jsou, v tomto cvičném případě, prozatím jen lehce přihlí?ející.

Tedy v očích strá?ců univerzálních zákonů a tajemství vesmíru, zcela bez viny, při totálním zničení lidské pospolitosti i své planety.
Které si lidstvo zaviní samo.
A to právě mimozemským agresorům, od samého počátku jimi generovaného prů?vihu "kráčí". Kdy? vsadili svůj nízkoenergetický lov na pa?ravou sebestřednost a dominující egoizmus ji? zmiňované Sběře a strach pevně poutající logické odezvy ostatních.
Byla to dobře mířena trefa do černé du?e lidstva.

V kapitole 12. je psáno, ?e se Enoch ukryl v těch dnech a ?ádný z lidských dětí nevěděl, kde. On sám říká, ?e pobýval u Strá?ců, jimi? byl později vyslán za těmi, co se prohře?ili:

4. Strá?ci nazvali mne - Enochem písařem - a řekli mně: "Enochu, tys písař spravedlnosti, jdi oznámit těm strá?cům nebes, kteří opustili vysoké nebe, svaté věčné místo, a znečistili se s ?enami, a činili tak, jako děti země dělají. A vzali sobě ?eny:"

5. Mají být tepáni při velikém zničení na Zemi: A nebudou mít ?ádného míru, ani odpu?tění hříchu.

6. A proto?e radují se svými dětmi, smrt svých milovaných ka?dý z nich uvidí, a nad zničením svých dětí budou bědovat, a sna?ně své prosby vysílat k věčnosti, ale milosrdenství a mír k nim nedosáhnou."

A Enoch vyhledal na hoře Hermon jednoho z vůdců hří?níků Azalea, aby mu sdělil rozsudek, jen? byl nad nimi vynesen. Azael vida, ?e zále?itost je velmi vá?ná a nesnese odkladu, svolal ostatní hří?né syny nebes, aby i k nim Enoch promluvil.

4. A oni v?ichni byli v obavách a strachu. Roztřesení veliké je postihlo. I zapřísahali mne, abych načrtl (prosebnou) petici, je? by umo?nila nalézti pro ně odpu?tění. Abych četl jejich petici v přítomnosti Pána nebes.

5. Proto?e od té doby nesměli mluvit (s Ním), ani vystavit své oči

Po té ode?el Henoch do země Dan, na jihozápad od Hermonu, kde si pročítal prosebnou petici, a? zaspal tvrdým spánkem. V časovém intervalu mezi tvrdým spánkem a opětným vyhledáním hří?níků jej provázelo vidění, je? obsahově patří mezi starověké sci-fi:

9. Větry mi propůjčily křídla k vidění a vyzvedly mne vzhůru. Nesly mne do nebe. Vstoupil jsem, a? jsem se přiblí?il zdi, která byla vystavena z kři??álových kamenů a obklopena ohnivými jazyky počala mi nahánět strach.

10. Vstoupil jsem do ohnivých jazyků a blí?il se k velkému domu postavenému z kři??álových kamenů. Stěny onoho domu se podobaly podlaze vylo?ené takovými kameny a jeho podlaha byla z kři??álu.

11. Strop byl jako dráha hvězd a blesků, mezi nimi ohniví cherubové

12. a jejich nebe bylo z vody. Ohnivé moře obklopovalo stěny

13. a jeho dveře hořely ohněm. Vstoupil jsem do onoho domu, který byl ?havý jako oheň a studený jako led. 14. Nebyla tam ?ádná potě?ení: Strach zakryl mne a třesení veliké se mne zmocnilo. Chvěl jsem se a třásl, i padl jsem na tvář a patřil na vidění.

15. A hle - ji? tu byl jiný dům, vět?í ne? onen první

16. a v?echny jeho dveře mi byly otevřeny. Byl vystavěn jakoby z ohnivých jazyků, v tak znamenité nádheře a rozlehlosti, je? nemohu ani popsat.

17. Jeho podlaha byla jako z ohně. A nad tím v?e tvořeno blesky s cestami krou?ících hvězd,

18. Strop tvořil planoucí oheň. Pohlédl jsem a spatřil vysoký trůn, jeho vzezření bylo jako jiné kři??álové sklo, kolem něho bylo něco jako jasně svítící Slunce obklopené cheruby.

19. Zpod trůnu vycházely oslnivé proudy plápolajícího ohně, ?e nemohl jsem patřit na něj.

20. A veliká Jeho Sláva seděla na něm. Jeho roucho zářilo jasněji ne? Slunce a bylo bělej?í ne? sníh.

21. ?ádný z andělů nemohl předstupovati před Jeho tvář, nebo? taková byla Jeho nádhera a sláva.

22. ?ádný (tvor) z masa jej nemohl spatřit. Kolem i před Ním ?havý a veliký oheň zabraňoval přistoupit blí?e.

23. Deset tisíckrát deset tisíců stálo před Ním, ač On nepotřeboval ?ádné jejich rady.

25. A Nejvy??í pán zavolal mne před svou tvář a řekl mi: Enochu sly? má slova. I přistoupil ke mně jeden ze svatých - vzbudil mne, postavil na nohy poblí? dveří.

I sklonil jsem tvář dolů.

Kapitola 15

2. Jdi tam a vyřiď Strá?cům nebes, kteří? tě poslali, abys tu za ně prosil: Měli byste vy prosit za lidi, a nikoli lidi za vás.

3. Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné (věčné) nebe, ač byli jste svatí, ?ijící věčný ?ivot, spali jste s ?enami, znečistili se s dcerami lidskými, brali je za ?eny, jako dělají děti Země, a zplodili syny - obry?

4. A ač byli jste svaté duchovní bytosti, ?ijící věčný ?ivot, sami sebe znečis?ujete krví ?en, a plodili jste děti s krve a masa, a jak děti člověka nyní ba?íte po masu a krvi, jak to také dělají smrtelníci podléhající zkáze.

7. Ale vy jste v?ak byli dříve spirituální (duchovní bytosti), ?ijící věčný ?ivot, a nesmrtelní, po celá pokolení světa.

A proto nemohu ustanovit ?eny i pro vás; proto?e, pokud jde o duchovní z nebes, v nebesích je jejich obydlí.

8. A nyní obři, kteří jsou zplozeni jako duch a maso, budou nazýváni zlými duchy uprostřed Země

9. a na zemi bude je jejich obydlí. Zlo duchů pochází z jejich těl; proto?e se narodili z lidí a svatých strá?ců - tam je jejich počátek a neuspořádaný původ.

V kapitole 16 je opakován tvrdý rozsudek o zničení potomků padlých andělů a to ji? bez ustavení dal?ího soudu: Přičem? zbabělé strá?ce nebes, kteří za sebe vyslali vyjednávat Enocha s prosebnou peticí, nečekal lep?í osud. Nemají mít od té chvíle ?ádného pokoje a klidu. Navíc se mů?eme v té?e kapitole ver?i 3. dopátrat odkud vlastně hří?ná kní?ata nebes přijuchala na přídi času: "Vy jste ?ili v sedmém nebi (duchovní bytostí poblí? nejvy??ího řádu) a ač v?echna tajemství vám nebyla je?tě odhalena, ználi jste mnohá z nich a v tvrdosti svého srdce jste je předali ?enám a skrze ně pak mezi lidmi na Zemi způsobí mnoho zla???

Jak je z textu patrné, znalosti top univerzálních technologií, jsou nepochybně doménou jen bytostí nejvy??ího řádu, o nich? je v Henochových apokryfech rovně? zmíněno: Cherubové tvořící kolem nejvy??ího auditora soudní dvůr.

Enoch po svém návratu z nebes, nevěda si rady, jak s peticí nalo?it, odebral se zpět do Abelsjailu, je? se nalézá mezi Libanonem a Senseremm, opět vyhledal padlé strá?ce. Ty nalezl vystra?ené a plačící. I vykládal jim svá vidění, je? jej provázela při vyzdvi?ení k nebesům, aby přednesl prosebnou petici padlých andělů Nejvy??ímu z nich.

Nyní si dovolím parafrázovat sv. Petra, jen? o této části Anunnaki rovně? hovoří: "Nebo? Bůh neodpustil andělům, kteří? zhře?ili, ale strhna je do ?aláře, řetězům mrákoty je oddal, aby k závěrečnému soudu chováni byli???

Závěrečná část dramatu, kterou chaldejské eposy a starozákonní texty popisují jako Potopu seslanou na hří?ný svět, je časově nezařaditelná, jakkoliv pan Wolley je po svých archeologických vykopávkách přesvědčen, ?e se odehrála kolem roku 4 250 př. n. l.

Vzhledem k chaldejským legendám se zdá být mnohem přijatelněj?í datum 6 340 př. n. l., kdy byl souhrn katastrof doprovázen i potopě podobným efektem, kdy? samý počátek prů?vihu je popisován jako Uragan z nebes (Typhon z řeckých bájí, tajfun, větrná smr??).
Ka?dopádně lze z textů vyčíst, ?e vybraní jedinci o blí?ící se pohromě věděli s předstihem, Přičem? osud starozákonního Metuzaléma, stařičkého kmeta, je nanejvý? pozoruhodný, Jakkoliv se i na něj společně s Noe a jeho rodinou vztahovala výjimka, rozhodl se setrvat ve starém mizícím světě s ostatními. Při kataklyzmatu zahynul, jakkoliv o tomto faktu starozákonní texty mlčí.
Je rovně? psáno, ?e Noe, patrně významný a povedený klon entity Elohim, jako jediný ze spravedlivých se svojí rodinou pře?il, je nanejvý? pravděpodobné, ?e tomu tak nebylo. Anakové, obři a potomci Anunaků, či král Bazan Og, jsou toho důkazem. A pokud bychom bezuzdné vra?dění v následující historii lidstva de?ifrovali, mohli bychom mo?ná vystopovat několik různých lidských skupin, je? byly a jejich potomci stále je?tě jsou započítáni mezi ztracené a neperspektivní.
Odsouzeni k zániku. Na podkladě informací z centrálních genových databází? Odděleni ji? na počátku svého zrození i na podkladě dat právě budovaných centrálních informačních systémů a čipového hospodářství? Z jiné části Henochova apokryfního spisu vyplývá, ?e Noe, syn Lamechův byl vyjimečné konstitutce, zjevně li?ící se od zavedeného lidského typu a to tak, ?e vystra?ený Lámech prchl ke svému otci Metuzalémovi a ten se okam?itě odebral vyhledat svého otce Enocha, jen? pobýval v pevnosti na "konci země", mezi strá?ci nebes.
Co, tak Lamecha vystra?ilo, byla Noeho podoba se strá?ci nebes:

Kapitola 106.

2. A jeho tělo bylo bílé jak sníh a červené jako kvetoucí rů?e, a vlasy na jeho hlavě i jeho dlouhé kadeře byly bílé jako vlna, a jeho oči krásné. A kdy? otevřel své oči, rozsvítil se celý dům jako slunce, a celý dům.

Je-li dovoleno odvozeně posoudit vzhled jisté části Anunnaki, pak popis Noeho, tak podobný andělům z časů setkání Abrama v chaldejském Uru, hovoří o bílé rase, s bílými vlasy a očima svítícíma jako samo Slunce. Téměř severský typ?

Přibli?nou představu o fyzis těchto bytostí mů?eme odvodit z následujícího textu, jen? je v souladu se starozákonním Enochovým příběhem:
"I bylo Enochovi v?ech dni třista ?edesát a pět let. A chodil Enoch stále s Bohem a nebyl více vidín, nebo? vzal jej Bůh??

Kapitola 82. Část, je? nalezneme pouze ve slovanském překladu apokryfní Henochovy knihy.
Enochu, patři na písmo nebeských desek, čti, co je na nich napsáno, a pamatuj si v?e jednotlivě. Hleděl jsem na v?echno na nebeských deskách a četl v?e, co na nich napsáno, zapamatoval jsem si v?e a četl knihu.
Toto je úplná nauka o pravdě sepsaná Enochem, která? si zaslou?í od v?ech chvály a je soudkyní celé země...
Kdy? jsem dosáhl třista ?edesáti pěti let, byl jsem jednoho dne sám doma. Tu se mi zjevili dva velcí mu?ové, které jsem na zemi nikdy nespatřil. Jejich tvář zářila jako slunce, jejich oči byly jako zářivé pochodně. Z jejich úst ?lehal oheň, jejich oděv a jejich zpěv byly nádherné, jejich pa?e byly jako zlatá křídla. Stáli u záhlaví mého lo?e a volali mne jménem. Procitl jsem ze spánku a vstal z lo?e. Pak jsem se před nimi poklonil, v obličeji bledý hrůzou. Tu ke mně oba promluvili: Buď dobré mysli, Enochu, nestrachuj se!
Věčný pán nás posílá k tobě, má? dnes s námi jít do nebe. Dej svým synům a své čeledi příkazy, co mají činiti ve tvém domě. ?ádný v?ak a? tě nehledá, dokud Pán tě opět k nim nepřivede.

I o takové entitě vy??ích postav bývá marnotratně hovořeno v souvislosti Gizeh inteligence (pobývající v podzemních prostorách egyptské Gizy.

A tak se mapa podzemních a podmořských pevností mo?ných mimozemských uskupení slibně roz?iřuje. Kdy? jiná legenda je vyprávěna z oblasti Erythrejského moře. To je v?ak ji? jiný příběh. Jakkoliv úzce mů?e souviset s udivujícím vývojem současné epochy.


Anunnaki...1. část
Anunnaki - padlí strá?ci nebes...2. část
Kloni, kteří? zdávna byli ... 3. část
Anunnaki - poslední soud... 4. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0