| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Anunnaki - padlí strá?ci nebes...
Vydáno dne 28. 05. 2009 (5912 přečtení)

Mezi souhrnem mimozemských aktivit (které jsem si dovolil nazvat pravým, nicméně zřejmě rozčilujícím pojmem "Anunnaki") a domorodými borci současného stvoření dlouhodobě panovalo nesporné napětí. Vyplývající nejen z nepřeberného mno?ství faktorů zásadních odli?ností, ale i antagonistických zájmů uvnitř jednotlivých mimozemských uskupení.

Mnohdy ústící do nepochopitelných a zcela pragmatických lokálních masakrů, jindy postihující celou planetu nebývalými kataklyzmaty.
Kdy? postavení domorodců nebylo nikdy záviděníhodné.
Nicméně za sebe tvrdím, nic tak krásného, jako jsou ?eny a děti Země a okolní hvězdný vesmír očima domorodce, jsem snad nikde jinde neviděl....kdysi svatá kní?ata nebes...

U.F.O. © Zdeněk Patrick - Praha 2009

Zásadní odli?nost domorodců a těch druhých zřejmě spočívala a stále je?tě spočívá zejména v na?em způsobu rozmno?ování, je? je spojený s celou řadou emocí, biochemických pochodů, či citovými projevy rozvíjejícími duchovní oblasti i samotnou motivaci lidstva, je? nás v celém souhrnu přibli?uji k samé podstatě Geneze Univerza. Nepočítaje mo?nost, jakkoli ochuzeni o příslu?ná IQ, máme cosi, co nás řadí, sice velmi komplikovaně, do vy??ího řádu kosmických bytostí. Tedy podstatně vý?e, ne? je zařazen jistý kontingent Anunnaki - dravčí podstaty . Jakkoli nás, nejméně o jeden řád, převy?ují v na?em hmotném světě.

A právě na tuto zásadní oblast neobyčejné plodnosti lidstva mimozem?tí lovci zaútočí skrze své importované klony nejdříve. Na příklad zákony o nezákonnosti sexuálního hara?ení. Co? je ve své podstatě útok na samý princip rituálu rozmno?ování, zcela přirozeně očekáváný u převá?né mno?iny tvorů na této stále je?tě zázračně plodné planetě.

Z tého? se dá usoudit, ?e převá?ná část Anunnaki tyto potě?ující aktivity nahradila řízeným rozmno?ovaním, skrze umělé líhně, genetické in?enýrství vycházející z partogeneze. Pokud jiná část nebyla androgýny, či mnozí z nich i bezpohlavními specialisty.

Představíme-li si energeticky náročnou přepravu z dálav hlubokého vesmíru, v přesně vymezeném prostoru (lhostejno zda relativitou skrze bezrozměrný vesmír, či cestami světla), pak nezbytnou nutností jsou přesně stanovené počty zúčastněných, které samy o sobě určily postupnou degradaci původního mo?ného způsobu rozmno?ování, kdy? řízená genetika sehrála dominantní roli.

A zde je nutné hledat motivující stimuly budoucích padlých "Strá?ců nebes", kontrolující jistou část nebes i Země. Shodou okolností kdesi nad dne?ním Blízkým východem (Chaldejskem, Asyrským Baalbeckem i A?kalonem). Výzkumný team padlých Synů nebes, se jednoho krásného dne rozhodl, přiblí?it smyslné i citové lidské radovánky k nebeskému poznání. Včetně snadněj?ího získání vzácných endorfínů, lymfatických tekutin, či krve z různých emočních stadií bohaté lidské nezkrotnosti. Kdy? ve své mnohačetné ?kále dozajista předčí vzácné tekutiny získané jen z lidských strachů, stresů, bolestí i úzkostí. Tolik ceněných mimozemskými obchodníky.

Kdy? základem celého projektu bylo vytvoření klonů předáním genů mezi touto skupinou Anunnaki a pozemskými krasavicemi - přirozenou cestou.
Průzkumu bojem, navrhnutý vůdcem vzpoury Semjásou, se zúčastnilo na dvě stě sexuálně hara?ících Strá?ců a svatých kní?at nebes. A ti za dnů Jareda sestoupili z nebes na horu Hermon.

Apokryfní Henochova kniha

Kapitola 6
1. Poté, co se lidské děti rozmno?ily, rodily se jim v oněch dnech krásné a líbezné dcery.

2. Kdy? je v?ak uviděli andělé (poslové), děti nebes, zatou?ili po nich i pravili mezi sebou: Nu?e vyvolme? si ?eny mezi dcerami lidskými a zploďme? s nimi děti.

3. Semjása v?ak, nejvy??í z nich, k nim pravil: Obávám se, ?e vy tento čin nebudete chtít vykonat a mně samotnému bude pykati za tento velký hřích.

4. Tu mu v?ichni odpověděli, řkouce: My v?ichni slo?íme přísahu a zaklínáme se mezi sebou, ?e se nevzdáme svého záměru, nýbr? vykonáme zamý?lené dílo.

5. Tu přísahali v?ichni dohromady a zaklínali se mezi sebou. Bylo jich dvě stě, kteří za dnů Járeda sestoupili na vrchol hory Hermon.

Nyní se do na?eho otrle nevědeckého pátrání zabodne první osten pochyb. Stará křes?anská legenda, je? sice není součástí kanonizovaných posvátných textů, nicméně někdej?í učitelé a učitelky (kdysi povinného nábo?enství) tuto pasá? velmi zdařile vyprávěli: Synové nebes, duchovní bytosti, si při sestupu do hmotného světa lidí opatřili hmotná těla, aby mohli tento hanebný skutek spáchat. O podobném fenoménu hovořil na Svatopetrském náměstí, relativně nedávno, i pape? Jan Pavel II. (Karol Vojtyla) v souvislosti s laskavými duchovními bytostmi provázejícími ka?dou lidskou bytost jejím ?ivotem. Vra?me se v?ak zpět k padlým "andělům". Nelze jinak, ne? přistoupit na tvrzení, ?e padlí andělé se zbavovali svých těl, aby zbaběle prchali před přicházející spravedlností, opou?tějíce své děti i své pozemské krasavice, v časech seslané potopy.

Jakkoliv nemám pro tento jev odpovídající okam?ité logické a univerzálním zákonům odpovídající materialistické vysvětlení, pokusím se oklikami postupně dospět k plné spokojenosti vá?eného, čistě materiálisticky zalo?eného čtenáře, k několika variantám ře?ení tého?.
V této souvislosti připomínám své nezvyklé tvrzení o bytostech vy??ího řádu, je? mohou snaze zasahovat do paralelního světa ni??ího řádu, tedy světa lidských bytostí, nikoli v?ak do světa vy??ího řádu, kam mů?e, ale nemusí dosáhnout, by? komplikovaně, lidský duch. Nikoli v?ak jeho maso a kosti.
Pokud je mi rozuměno.

Hovořím-li o podstatě Geneze Univerza, pak nelze mlčet o některých historicky zaznamenaných zvrhlostech jisté části mimozemských aktivit při výzkumu v oblasti genetické vybavenosti a samotného prvotního principu stvoření - Genesis. Vytvářením genetických zvrhlostí a zrůd (viz Manethón).

Strá?ci naopak přísně stře?ící zachování Stvořitelem určených principů stvoření, jsou dal?ím neuvěřitelným fenoménem, jen? souvisí nejen s potrestáním padlých synů nebes, ale pravděpodobně i s nepříli? komentovaným konfliktem v Dulce (Spojené státy).
Podle dochované tradice se jedná o nejvy??í bytosti, které strá?í hmotně neuchopitelný prostor univerza nejvy??ího řádu. My je známe jako bájné Cherubíny.
Jsou to nejvy??í duchovní bytosti, strá?ci bo?ského vědění a ve?kerého vědění vůbec. Symbolem cherubínů je, jak jsem si přečetl: Hlava s dvěma zlatými křídly. Jejich tvářnost je evangelisty spojována se čtyřmi podobami: Podobou býka, lva, orla a člověka. Bývají té? popisováni jako bytosti, jejich? oči září červeně, jako ?havé uhlíky.
Setkání s nimi probíhá-li v lidské podobě, tak, ?e se zahalují se do zářících plamenů, přičem? ani neviditelnost není ?ádným nepřekonatelným problémem.
Jsou nekompromisními strá?ci tajemství Geneze, semene ?ivota Univerza a v?ech Bo?ích zákonů, je? sehrávají dominantní roli ve vy??ím stavu bytí. Jakékoliv pokusy s genezí a genovým fondem neumělými technologiemi, tedy bez přítomnosti Bo?í invence, tvrdě postihují. Přicházejí téměř okam?itě a je rozumné zdaleka se vyhnout problémům vyplývajících při setkání s Nimi. Nevá?í prý svoji cestu do materiálního vesmíru, jen tak pro na?e potě?ení, či potě?ení padlých Strá?ců nebes.

Pří?tě, po tomto krátkém, nicméně důle?itém mikro exkurzu, konečně vlastní příběh padlých strá?ců nebes. Přičem? se zároveň omlouvám za neumělou, nebo? uspěchanou kompilaci výňatků podstatně ?ir?ího cyklu. Přičem? chci opětovně zdůraznit, ?e se stále pohybujeme, odkojeni materialisticko inkvizičním systémem, nepochopitelným světem legend, eposů a posvátných i apokryfních spisů, které jsou ve v?ech důsledcích součástí i tohoto světa - a? do dne?ních dní. Ano provází nás ?ivotem v četných podobách. Lhostejno, zda takovou mo?nost připustíme, či nikoli.

Pokud ji nepřipustíme, necháme se jednoho dne překvapit, kam jsme my a v?e kolem nás dospěli. Nebo? jsme nedávali pozor odkud a kam směřujeme?

Poznámky pod čarou:

Anunnaki
Anu - Nebe, té? bůh Anu
na - na
Ki - Zem
Podle chaldejské verze část ni??ích chaldejských bo?stev sestupujících z nebes, či zpět na nebesa.

Starý Zákon byl povět?inou doplněn po roce 597 př. n. l. v Babylonském zajetí, opisy chaldejských a babylonských tabulek, které ve své podstatě vyprávěly o dávné historii lidstva, o ní? neměli překvapení tvořitelé Bible při?lí z Jeruzaléma, na rozdíl, od svých souvěrců, toho času usedlých v Babylonu, do té chvíle ani ponětí. Textů, je? tak skvěle doplňovaly stará kmenová vyprávění.

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Pape?, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla účelově popírána ji? od dob saduceů (konzervativní křídlo vy??ích judských kně?í pracujících jako protěj?ek farizeů).
Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás v?emi na?imi lidskými touhami a nadějemi.
Odvá?né vyhlá?ení, je?, pochází-li od samotného pape?e, se musí opírat o příslu?ný důkazní materiál! Ka?dopádně se budeme otázce duchovních inteligencí, o nich? na Petrském náměstí hovořil Jan Pavel II., podrobnějí a odděleně věnovat.


Anunnaki...1. část
Anunnaki - padlí strá?ci nebes...2. část
Kloni, kteří? zdávna byli ... 3. část
Anunnaki - poslední soud... 4. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0