| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Anunnaki
Vydáno dne 26. 05. 2009 (4372 přečtení)

SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence)

Nevyvá?ená rovnice minimálně o čtyřech notoricky známých neznámých: Zatímco program SETI prý ji? deset let marně hledá mimozemské signály a mocnáři se naopak sna?í potlačit, či znehodnotit informace o reálných technicko - fyzikálních jevech, úzce související vývoj směřuje do naprosté dekadence s fa?izoidní policejní nadstavbou povinné virtuální reality plné bezprávných čipizantů.
Typický scénář sofistikované nízkoenergetické mimozemské agrese?
V následujících článcích si dovoluji postupně zveřejnit úryvky podstatně ?ir?ího díla, které (budou-li hvězdné konstelace příznivě nakloněny) zveřejním tiskem, v elektronické i zvukové podobě (zřejmě v MP3 formátu).Přiblí?it mo?né příběhy dávných časů, které mají nav?dy zmizet z na?í historické paměti, kde se stále je?tě dr?í drábkem legend, je nesnadnost sama. Přičteme-li osudovou poziční válku dosazené idealistické nomenklatury vysvětlující historii dle ideově podstrčených tézi. Pečlivě seřazených dle datumů oslavujících mnohdy jen podlé vítězství, či bezbřehé vra?dění. Tehdy se jeví jakýkoliv pokus o pravý opak a nápravu, jako marnost předem odsouzená k nezdaru.

O to méně příznivěji vyzní posouváme-li se legendami, dávnými eposy i nepsanými dějinami starověku. A navíc s pracovní hypotézou silného a trvajícího kontaktu s mimozemským fenoménem.
Co lze odpustit nábo?enské víře (andělé, poslové Bo?í, genetické in?enýrství při Adamově a Evině stvoření, neviditelnost), to nelze, ani náhodou, nikde jinde. Jakkoliv je hovořeno o tomté? samém produktu. Jen v jiné konstelaci.
Můj pesimistický optimismus vyplývá jednak z osobních pozorování, ze současného rozporu mezi vyskytujícími se reálnými technicko fyzikálními jevy a nadnárodní globalizovaně řízenou negací, jednak s neobyčejnou podobností těchto jevů s jevy a ději v nedávné, dávné, ale i pradávné mo?né historie lidstva.

...kteří? zdávna byli mu?i na slovo vzatí?

U.F.O. © Zdeněk Patrick - Praha 2009

Dříve ne? vylo?ím svůj názor na tu část Moj?í?ovy knihy týkající se Synů nebes, je? smilnili s lidskými dcerami, aby byli zrozeni obři, právě ti mocní, kteří? zdávna byli mu?i na slovo vzatí? si zařaďme tento silně zcenzurovaný starozákonní text do ?ir?ích souvislostí.

Je to neobyčejný příběh Anunnaki, je? se táhne skrze tisíciletí: Nejen napříč chaldejskými eposy.
Prozatím se uspokojme tvrzením, jakkoliv nic není tak nejisté, ?e se Enochův příběh odehrává v předpotopních Adamových časech a který vyvrcholil v?eobecnou zkázou v podobě biblické potopy. V dobách praotce Noema.

Z dávných příběhů je patrné, ?e v inkriminovaném časoprostoru Mr. Jareda ji? existoval celý komplex propojených energetických sítí vybudované mimozemskými entitami a jejich klony, je? lidstvo mělo později vnímat jako oddělená centra pohanských Slunečních kultů.

Není rovně? pochyb, ?e Anunnaki jsou zákrytným pojmem vymezující celou ?kálu starověkých mimozemských aktivit, v ní? je potřeba jednou prov?dy udělat jasno.

Dříve ne? "vzbouření" strá?ci nebes, tedy omezený kontingent části v?ech Anunnaki, sestoupí na horu Hermon, je ji? dávno funkční Bab ili - Brána bohů - první Babylon. Tentý?, jen? byl zalo?en, podle prastaré pavučinami naučené nevědomosti zakryté legendy, Semiramidou. ?enským klonem mezi nágyní a domorodým mu?em v jezerních, či podmořských laboratořích poblí? A?kalonu.

Chaldejské a starobabylonské eposy naopak tvrdí, ?e dávno předtím, ne? byl v předpotopních časech v ba?inatém kraji na březích Eufratu zalo?en kámen nebes Babylon, sestoupilo království z nebes do města E_ri_du. Stalo se tak v dávno za?lých dobách pradávných legend, kdy lidé současné epochy nebyli je?tě k mání a Anunnakové s Igigy budovali v Chaldejsku zavla?ovací systém. V časech, kdy Měsíc je?tě neexistoval a prastaré město Nip pur obýval bo?ský Enlil, bohyně Ninlil společně se svou matkou Nin ?e Baraguna (epos Enlil a Nin_lil).
V tém?e čase byla součásti celoplanetární sítě Porta Coeli (Stargate - Bran Bohů) nejen "hvězdná brána" v království Magan, ale i podobné zařízení v oblastech, kde se později nalézal chaldejský Ur, přičem? celé Chaldejsko i samotný Bab ili bylo za časů Enlila a později i Enkiho, zakryto ochranou kupolí hrozivé záře, je? byla podobná té, kterou starozákonní i jiné texty vzpomínají jako "Slávu Bo?í".
Samotný Babylon, i za nočního času s nádherně osvětlenými vysutými zahradami panovnice Semiramidy je pro idealistickou vědu nemyslitelnou fikcí. Nicméně legendy právě o tomto fenoménu rády vyprávějí.
I kdy? to měl být právě ten čas, kdy byl Adam, klon s podstatnými genetickými informacemi pocházejícími z té "správné" části Anunnaki, označené starozákonními texty jako Elohim a později Jahwah, osazen v "rajské" zahradě Eden. Tedy se v?í pravděpodobností na samý jih nedaleko Adenského zálivu. Kdy? někde poblí? lze do dne?ních dní vytu?it jednu z mnoha podmořských pevností jisté části Anunnaki. Na zcela opu?těném a dobře chráněném místě, kde dnes řádí jen piráti a vojenské síly globalizované i neglobalizované moci.
V té?e době, o ní? hovoříme, je i Tiahuanako (na americkém kontinentě) ?ivoucím sídlem té části mimozemských, je? bude zakrátko, podobně jako ostatně část vzbouřených Anunnaki - Nephilim, smetena z povrchu zemského. I ze svými potomky.
Biblickou potopou?
Nic není tak nejistého, jakkoliv na?í planetu postihla, během několika tisíciletí, celá řada po sobě následujících celoplanetárních katastrof, z nich? jako jedna z posledních je zaznamenaná jako tajfun přicházející z nebes.

Příběh zčásti naznačený ve Starém zákoně, i apo?tolem Petrem v Novém zákoně, má své dramatické vysvětlení v ji? zmíněné apokryfní Henochově knize, ze jejích? původních pramenů pravděpodobně apo?tol Petr i autoři starozákonních textů čerpali:

Poznámky pod čarou:

Hermon
Seskupení třech hor le?ící v horském pásmu Antilibanonu na pomezí Syrie a Libanonu v nadmořské vý?ce 2 814 metrů. Horu Hermon, kam dle legend sestoupili strá?ci nebes, aby smilnili s lidskými dcerami, nazývali staří Amorejci "Senír", Kananej?tí "Baal chermon". Arabský název je "Dlabal a? "ajch".
Antilibanon je právě tím magickým místem předpotopních Anunnaki, které bylo součástí rozsáhlé energetické sítě, ale i místem, kam za časů Jaredových sestoupili padlí strá?ci nebes. Soudě tak nejen skrze starozákonní texty, ale zejména podle tzv. apokryfní Henochovy knihy. Kdy? i Baalbecké terasy, le?ící v údolí Bikaá, jsou nedaleko. Tak jako ostatně legendární sídlo vodních nágů a nágyň, le?ící na opačné straně (na jih od Hermonu, tedy i mnohem vzdáleněj?ích Baalbeckých teras), poblí? palestínského "Askalonu". Rovně? tak někdej?í pevnost Jebuzejců Sion (Ur?alim - Jeruzalém) byla pravděpodobně součástí předpotopního energetického, mo?ná i slunečního systému, vystavěného v podobné konstelaci, jako Sluneční chrám v Baalbeku.

Baalbecká terasa

Nachází se v podhůří Antilibanonu. Prakticky v proláklině mezi severními horami Libanonu a ji?ně polo?eným Antilibanonem. Asi 87 km od Bejrútu. Její podstatu tvoří tak zvaný trilitón - tři obří hrubě opracované kamenné kvádry dosahující impozantních rozměrů i váhy. Největ?í z nich je dvacet metrů dlouhý, vysoký pět a ?iroký čtyři metry o hmotnosti cca 1000 tun. Tyto tři kamenné kvádry pak byly vyzdvi?eny do vý?e sedmi metrů, co? je i pro současné technologie zajímavě komplikovaný úkol. Čtvrtý, rozpracovaný kamenný blok (21 x 4,8 x 4,2 metry) le?í dodnes kamenolomu stále spojen s mateřskou skalou. Jsou na něm i stopy dlát mo?ných otroků pracujících pro Annunaki.
Baalbeck oficiálně odvozuje svůj název od Balla, hlavního bo?stva foinického společenství, jeho? stoliční městské uskupení byl Tyr. Tedy oblast, z ní? pocházel stavitel a osnovatel znovu vybudování Slunečního chrámu v Ur?alim za vlády judského ?alamouna.

Roku 3 761 př. n. l. Nippur (Sumer - Chaldejci)

Nippur - jedno z nejstar?ích měst, obývaný zřejmě klony mimozemských entit, jeho? legendární historie se vztahuje do časů, kdy Semiramidis zalo?ila první, tedy předpotopní Babylon.
V Nippuru zaveden sumerský kalendář, jen? byl spu?těn roku 3 761 př. n. l. Byl odvozen od pohybu Země a Měsíce a přímo souvisí se sumerskou číselnou soustavou (6, 10, 60, 12, 15, 30 atd.). Odvozeně od sumerského je roku 3761 př. n. l. stanoven i počátek staroslovanského kalendáře , kdy? ostatní odvozené kalendáře jsou datovány rokem 3 760 před n. l.)

Tajfun přicházející z nebes

6 340 př. n. l. Uragan z nebes (Typhon z řeckých bájí, tajfun, větrná smr??).
Ti, co vystřídali obry, nová rasa lidí ?ila po potopě (zánik hypotetické pevniny, mayské pravlasti kolem roku 10 350 př. n. l.) plných 4 010 př. n. l. Pak byli smeteni uraganem z nebes. Mnozí zahynuli, jiní se změnili v opice, aby nakonec i ony byly pohlceny jaguáry, kteří při?li z nebes. Zachránila se dvojice skrytá mezi kamením. Jejich potomci, lidé z kamení, pak ?ili celých 4 800 let (a? do roku 1 540 př. n. l.).
Mayský kodex Teleriano Remensis a Rios

V souvislosti s touto katastrofou vzpomínaní jaguáři připomínají, či spí?e jejich vyobrazení, entitu Alalu, krvelačné bytosti s psí hlavou po?írající lidské maso, či entitu starohinduistických eposů Rak?asy, někdej?í vazaly Asurů ?ivící se rovně? lidským masem.

Ji? zmíněný čas 6 340 př. n. l. v?ak ani zdaleka neodpovídá jak popsané katastrofě, tak naopak dataci biblické potopy.

Anunnaki "předpotopních" dob

Anunnaki, Igigové (entita ovládající Chaldejsko)
druh Elohim (Jahwah)
druh padlých strá?ců nebes (Nephilim)
Archónti, mocní duchové gnostických temnot - hadí, či dračí entita klonující své geny s první ?enou Adama Lylith, je? zrodila pekelné bytosti z dračího semena. Archónté v gnostické literatuře naváději Noreu, Evinu dceru, aby jim byla po vůli. Zde osciluje úmysl Archontů pozměnit geny ?en pocházejících z Evy.
Dragoni - dračí entita (Enki)
Ciakara - draví létající je?těři
Insektoidi - hmyzu (mouchám) podobné bytosti
Vodní Nágové
Vzdu?ní Nágové (Tata Naga - Táta Had, slovanská Jad?i Baba - čarující Jad?i, Tezcatlipoka).
Asurové (?edivci a jejich klony), Rak?asové (entita Alalu, draví jaguáří z nebes)
Entita Tezcatlipoca (Tiahuanako)


Anunnaki...1. část
Anunnaki - padlí strá?ci nebes...2. část
Kloni, kteří? zdávna byli ... 3. část
Anunnaki - poslední soud... 4. částSouvisející články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Blízká setkání čtvrtého druhu? (15.01.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0