| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.kverulant.org/


Sága rodu Bock...I.
Vydáno dne 01. 02. 2012 (4027 přečtení)

Děkuji pani Sophii za připomenutí Ságy rodu Bock.

Sága rodu Bock je poprvé vzpomínaná na rozhraní 20 a 21. století. Jakkoliv hovoří o časech Starého dávno zaniklého světa, vkládá dějinně nesouvisející souvzta?nosti do zcela určité relace s příběhy Starého i Nového zákona (Adam a Eva, Noe a biblická potopa, Mojšíš a desatero atd...).

Vysvětluje totiž propojení některých části mythologických dějin konkrétních rodů a národů, skrze stále živé mimojdoucí náboženské legendy. Když i podvržené dějiny Evropy a světa, z ničeho? nic sublimující Slované, dominantní okamžiky římské ří?e, nechává bez povšimnutí, jakoby uměle vložený nesoulad, šířený skrze scholastiku i za?itými výklady dogmat tehdejší modifikace římsko katolické církve, s ostře nabitými surovými praktikami Svaté Inkvizice, hony na čarodějnice, křížovými výpravami, zákazy (pod trestem smrti) hovořit rodným slovanským jazykem, násilná přesídlení jdoucí, v jednotlivých případech až do několika sta tisíc původních slovanských obyvatel, krvavá likvidace celých rodin, rodů, kmenů i národů (viz dokonaná genocida slovanských Prusů. Vyvra?ďování, kterého se zúčastnil v roce 995 n. l. i bratr Adalberta Slavníkovce. Albert, v našem podvědomí zabudován, co velký evropan Sv. Vojtěch, překvapeně zírající na již poslužně panáčkující Čechy, zpoza sochy knížete Václava, kde pevně stojí na své jedné noze.), vyhánění slovanské vzdělanosti, fyzická likvidace vědoucích, ale i sama dogmatická ideověda (o níž právě hovořeno), vytvořily mezi námi a dávnými událostmi na této planetě přehlubokou propast přeplněnou obětmi krvavých jatek, popelem kacířů, bláznů a nic netušících "babek kořenářek" promísené s popelem spálených knihoven a archivů, bolestí a strachem. Aby svět snáze obklopila matrixová sí? virtuální reality s průběžně nasilovanými dogmaty, neznajících jiné formy zkoumání pravých příčin a odpovídajících důsledků, než ideovědecky doporučené, nejlépe s his_tora_ickým nadhledem.PŘÍBĚH RODU BUKI (Saga Bock)

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2012

Je to druhá verze snad tého?, jakkoliv odlišná, neboť původně prý (podle verze 1.) zapsaná již v 16 století: První pokus hovořit o prastarých, dnes již neexistujících kontinentech a používaných technologiích, se prý objevil v Holandsku, někdy na konci osmdesatých let 20 století. V podobě písemně zaznamenané rodinné vzpomínky, původně ústně předávané z generace na generaci. Tato zvěst mi uvízla v paměti díky zábavným časopisům z dob přísných rudých bratrů Velkého bratra. Velmi povrchně sepsané, skrze velkobratrstvo autorizované psavce. Aby zcela upadla v zapomenutí, neboť příliš odvá?ná. Odvozeně neodpovídající ideovědeckým ?poznatkům? té doby. Spíše druhá vla??ovka, když za první považuji tuzemské vydání geniálních myšlenek odvá?ného pana Erika von Dänikena (Vzpomínky na budoucnost), které probudili na cizích vavřínech pokojně spící ideovědce, ve svých marných snových vizích prohánějící neposlušné hříšníky a ?Bludné balvany?. Po letech, když bylo již jisté, že mnozí pamětníci bezpečně setřásli ze svých beder pozemské radosti a nebylo nikoho, kdo by se odvážil vyprávět, se objevuje verze druhá. Přesnější: Mnohdy velmi podobná staré slovanské mytologii, která se dochovala až do dne?ních dní. V podobě ruských byliny, bájí, legend, ale i všeslovanských pohádek, či národopisných lidových zvyků a slovesnosti. Jestliže si dovolím v dalším pokračování, bude-li pro nezájem jaké, nejvíce se ohánět Velesovou knihou. Sága Bock se zdá být součástí dlouhodobějšího projektu ?Umělého spletení jazyků?. K tomu názoru lze dojít i prostým porovnáním jmen rodů i kmenů, aniž se bral ohled na upřesnění zeměpisných názvů. Objektivně: Z důvodu přepisovaní zeměpisných údajů a jmen z originálního zvukového písma do teprve tvořící se latinky, mající zaznamenat jisté severské jazykové vyjímečnosti. (Moje poznatky o ?příběhu rodu Bock? navíc pocházejí z přepisu do anglické verze, aniž jsem si nemohl nepovšimnout ruského názoru na tentýž příběh, tentokrátě v bohatší re?ii pana N. Leva?ova.)

Hrdinou druhé verze, nazvané v originále Saga Bock (The Saga Bock, nebo-li Vaðnðmoðnens Mythology - Väinämöinenský mýt.) je vlastně poslední potomek rodu Ior řečený Bock (narozen a žijící svého času ve Finsku, ale i přechodně snad i kdesi v Indii.), jenž má od roku 1984 právo, či povinnost - obsah celého příběhu zveřejnit. Příběhu, který se celá tisíciletí předával, skrze přesně určené rody. z generace na generace.

Jak je možné, že z celé řady pověřených rodů zbyl jeden jediný potomek, aniž by, podobně jako v případě národa Bo, bylo hodnověrným způsobem, ještě za života posledního vědoucího, vše zveřejněno a řádně zdokumentováno? Vysvětlení můžeme vytušit v copyright a dovětku: The Bock Saga cannot be written, only written about.

Přesto vše, jisté vysvětlení je obsahem vyprávění Iora Bocka: Záva?nost obsahu tajemství, jehož nositele byli vědoucí určených rodů (u Slovanů: vlchevci, védové, védy a dévy, ale i jejich vzdělávací střediska Budy, Budče a svého času i specializované Děvíny.)... opakuji... záva?nost obsahu tajemství bylo pro his_tora_ické vnímaní světa tak záva?né, že veškeré úsilí programově směřovalo k nesmiřitelné eliminaci nositelů nepříhodných pravd (Přičemž zapeklitý způsob předávání přesného obsahu příběhu rodu Bock, nechám prozatím bez povšimnutí. Popis vyprávění Iora Bocka v této kapitole bude zapsán ?italikouž. Své vlastní, úzce nasměrované a nesouhlasné komentáře, označím parafou ZP):

V krajině ?vecija, místo nazvané - Hel? (kde byli předávaný Bockům zásadní informace) bylo s konečnou platností definitivně zničeno dne 24. července 1050 n. l. Kři?áckou výpravou žoldnéřů, naverbovaných prý kdesi ve střední Evropě tehdejším papežem Lvem IX. (Naverbovaných v Helvetii, ve ?výcarsku - někdejší Velvetija v kdysi slovanském Svoi_carsku... poznm. ZP ). Nejednalo se o ojedinělou kři?áckou intervenci, nýbrž o dílčí výsledek celého souboru podivných opatření, šířících se tehdejší Evropou - jako mor: Vyhánění a fyzická likvidace vlchevců v Pragitae, ale i ?iro?irém okolí, programová likvidace slovanských písemností, ale i slovanské liturgie, zákazy hovořit rodným jazykem, cílená záměna zakořeněných starověreckých lidových zvyků jako ?ryze křesťanské? ( Vánoce, původně zimní slunovrat v re?ii Koledy, velikonoce - co oslava obnovujícího se života přírody.).

Snahy potlačit vzpomínky na minulost pokračovaly i v budoucnosti: Hony na čarodějnice, skrze tzv. křížové výpravy proti českým kacířům. Aniž by tzv. Vestfálský mír nebyl prostým ?porcováním medvěda? - sledující rozšíření vlivu římsko katolické církve i do ryze protestanského Českého království, stejného původu byly i vygenerované revoluce a celosvětové potopy krve, finanční a hospodářské krize - až do dne?ních dní. Když pro oblasti Svoiska - Vindelikie (Svenska, Sveicie, Sverije, domov kmene Svei - Svavi - Slavi a Vindeliků. Rozuměj: někdejší ?vécija, Svécija, dnes Švédsko, když písmeno ?D? ve názvu ??védi? je ryze německým, přesněji his_tora_ickým vynálezem. Při rukodělném spletení jazyků. pozn. ZP)
Když pro jistou oblast ?vécije (Sverije) byl kritickým již rok 897 n. l. (V Čechách vládne syn Boleslava I. - Boleslav II, his_tora_iky programově zvaný ?Zbožný?. Za jehož vlády byl v Libici vymýcen rod Slavníkovců, kteří ve své ziskuchtivosti byli poplatni téže his_tora_ické doktrině. Nepřátelsky laděné proti všemu slovanskému a skrze Adalberta Slavníkovce (Svatého Vojtěcha) i proti Čechům, slovanskému písemnictví, zejména pak proti nositelům informací - starověreckým vlchevcům.).

Vra?me se zpět, ke kři?ácké výpravě německého papeže zvaného Lev IX: Všichni obyvatelé Helu byli toho dne (24. července 1050 n. l.) krvavě zmasakrování. Pokud za včas, s podstatným předstihem neuprchli. Kři?áci Lva IX. ?Hel? ve slovanské Svoi - Vindelikii (Sverije - ?vecija, či chcete - li ?Hel? v dne?ním ?védsku... poznm. ZP) zcela vyplenili a příkladně vydrancovali a vypálili.

Proč by to dělali?
A jsme u samé podstaty podivné a nejen celoevropské skrumá?e, kterou od roku 1984 do okolního světa začal ?ířit Ior Boxström, řečený Bock (*17 ledna 1942 v Helsinkách), syn Knuda Victora Boxströma a Rhey Boxströmové. Narozen v rodině, která si říká: ?Bock?, žijící ve Finsku na usedlosti v Akanpesänranta, nedaleko Helsinek. Zvlá?tním způsobem vypraví ?Příběh lidského roduž, jenž na mne udělal dojem, že je výplodem velmi sofistikovaně zpracované his_tora_ické desinformace. V dobách běžného ?acování PC, na vnější podněty pružně reagující a skrze třetí a další pí?ící copyright i neautorizované prostředníky, sepisovaný jako nepravděpodobný, nikdy nenapsaný ?Příběh lidského roduž, ?ijícího na této planetě, počítáno do minulosti 450 milionů let. Nenapsaný příběh, postupně sepisovaný (prý) pouze podle stále upřesňovaného vyprávění Fina Ior Boxströma, řečeného Bock.
Jak přesně sepisovaný?
Původně jsem se domníval, že se snadno a rychle s tímto tématem vypořádám. Vzhledem k některým his_Tora_ickým motivům a propletencům s pseudogermánskou mytologii, neboť mytologii někdejších Vikingů, smontovanou se slovanskými motivy, ale i, ač s krásnými, nicméně nesouvisejícími biblickými příběhy (Adam a Eva, Mojšíš, co rabín z Helu vyslaný ?ířit pravdu o tajemně vzdáleném vzniku světa a umění opětovně se napojit se na světlo pravdy, jež pochází, jestli jsem dobře porozuměl z vyspělého lidu Atlantidy. Bohužel, jak daleko má Hel, od řeckého názvu Helio_polis, město egyptských vzdělanců a vyznavačů Slunečního kultu, v originále město Iuno, kam se po zkáze Severije/ Hyperboreji uchýlila bohyně Eset . Město, ke kterému se vá?e i velmi nepravděpodobný pobyt Mojšíše - viz biblický ON. atd...). Porovnáváním mytologie s příznaky věrohodnosti se zdá být v tomto případě podstatně složitější. Nejen , že je příběh ?Bock?, skrz na skrz, mnohokráte provázán se zásadními dějinnými událostmi a navíc nikdy tak jasně, jak je očekáváno. Tento finský občan, snad se ?védskými předky se nikdy nezmínil, neboť dodnes přísně utajovanou skutečností, že Sverige (čti Sverije, Svoisko, Svecija - dnes chápané jako Švédsko...) byla, ještě na rozhraní 16 - 17 století, a o to určitěji v čase kři?ácké výpravy papeže Lva IX. - Němce (roku 1050 n. l.), z převá?né části obývaná slovanskými rody Y_chromozom Hs (R1a Arij slovanská). Připočtu-li i vzdálenou vzpomínku ryze finského eposu Kalevala (epos relativně nedávno sepsaný ve verších, podle dochované lidové slovesnosti a týmž nad?encem - sběratelem sepsaný ve verších), může v jisté pasá?í vzpomínat buď: Možnou planetární katastrofu Venuše z roku 6 643 př. n. l. (či katastrofu z koncem Severije / Hyper Boreji, zničenou jedním z úlomků tehdejší luny, v řecké mytologii označené jako Faeton (N. Leva?ov luna Fatta). Přičemž upřesněné časování události je opět kámen úrazu.
Vezmu-li navíc do úvahy slo?ení finského národa, ve kterém s převahou převládá Y_chromozom N1c1 (uralský), a navíc téměř neexistující Hs (R1a), přestože v minulosti bylo současné území Finska nedílnou součástí slovanské Rassenije, ale i převá?ně slovanské Svécije (?védska), pak se nelze divit, že příběh rodu Bock (Bukь) nabývá, vzhledem k rozporuplnostem kolem obsahu Ságy Bock, který jsem Váženému čtenáři ještě nemohl ani naznačit, povážlivě složitě nafukujícím se monstrem. A tak pro tuto chvíli ukončím své lamentace, zapomenu i na neobyčejný způsob, jakým byla informace předávaná z generaci na generaci a letem světem zamířím na samý počátek příběhu odehrávajícím se, podle ?Ságy Bock? na Zemi před 450 000 000 lety. Neobyčejné vyprávění, jež je v některých částích, nebýt his_tora_ických umělohmotných výplní, odporujících i logické provázanosti, nejen napínavý, ale v mnohém překvapivě shodný se slovanskou a zejména ruskou slovesností. Nicméně je příběh rodu Bock skrze nejen porovnávací mytologii obsahově zajímavý, byť plně nekorespondující s mými poznatky a dějinnými událostmi. Nebož...

Pokračovat ?

Poznámky pod čarou:

Pape? Lev IX (Leo IX), Němec (* 21. června 1002 - - 19. dubna roku 1054

Vlastním jménem Bruno z Eguisheimu a Dagsburgu, narozen v jižním Alsasku, patřící Německé Ří?i. Za papeže byl 12. února 1049, odměnou za služby německému císaří a Ří?i povýšen německým panovníkem Konradem. Pape?em byl až do své smrti 19. dubna roku 1054. Prohlá?en římsko katolickou církví za svatého, skrze jeho úsilí vždy směřující k rozšíření životního prostoru na úkor Slovanů, k obnovení moci Římské ří?e, odvozeně za snahy přenést moc někdejší Říše římské na tzv. druhou Ří?i, tentokráte "německou".
Pikantní bylo i jeho umírání. V čase, kdy cítil smrt na jazyku a čekajícího Satana někde poblíž, nechal se svými bodyguardy s připravenou rakví, na své smrtelném posteli, tajně přenést do Baziliky Sv. Petra, kde i zemřel. Zda se mu podařilo peklo svými nečistými činy přeplnit, či nikoli, o tom se žádná z účastněných stran doposud nezmínila... Přesněji: Skrze své autorizované mluvčí, žádná ze stran, na komplotu prosperujících doposud nevydala svá upřesňující oficiální prohlášení...

Informační pramen:

The Bock Saga Introduction and Commentary
Produced, Directed, & Published by G.O.D. Bros Travel Ling Circus
A Life Wheel Repair Project
Grove of Dragons 222 Kanaio Maui, Hawai'i 96790
The Bock Saga cannot be written, only written about.

Země svaté Rasy (Rassenije) © Nikolaj Leva?ov, 2003, překlad Jan PěkníkSouvisející články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://volnyblog.news/ ...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1885 hl.)
 
Ne (1207 hl.)
 
Možná (1164 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4256

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0