| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera
Vydáno dne 05. 05. 2011 (3533 přečtení)

Upozornění:

Text tohoto kráceného článku je součástí autorskými právy chráněného obsahu. Text lze prozatím (nebož neucelen), použít jen pro osobní potřebu, jeho krátké, avšak přesné úryvky lze citovat pouze k dokumentaci oprávněné i neoprávněné kritiky.
© All rights reserved.

V časech Marobudových, po jehož sídle Marobudum stále pátrám, byl vojevůdcem pseudo germánských Cherusků Arminius, syn knížete Segimiera.

Také on, v časech svého mládí, tak jako Marobud, rovněž pobýval jako rukojmí v Římě. Tam si zřejmě osvojil nejen základy primitivní latiny a získal i povědomí o cílech tzv. Římské ří?e, ale dokonce sloužil v římské armádě u podpůrných legii. K ruce Publia Quinctilia Vara, místodr?itele Římany nově zřízené provincie tzv. Horní Germania. Nebudu prozatím hovořit o jeho velkém podrazu, kterým zničil několik elitních římských legií, nýbrž o jeho pravém původu a dalších podvodech evropského dějepravectví:

Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011
Nezávislé dějiny slezského, lužicko srbského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Jeho otec Segimier (vsego? Sejimier, Sed?i mier, rozuměj ?Se?ni? ?igom mier), kníže kmene údajně germánských Cherusků, se jménem, s ním? by se py?nil lecjaký starověrecký Slovan. Mier (svět, vesmír, viz Vjes mier). Spíše však vrchní starověrecký obřadní vlchevec obřadu Soroki věž tění z letu ptáků, jenž v čele obřadníků praktikoval obětní ?ertvy ?igom (?ehem).

MИР - svět
MÏP - mír
MÆÏР мǽїр (čti cca: maejr) staroslovanská míra času, odvozeně plošná míra - majer)

Již zavádějící slůvko ?germánský? bezpečně signalizuje slovanský kmen jednotného slovanského jazyka. Nyní nezbývá, než odhalit, co se skutečně skrývá za názvem ?Cheruskové?. Samohláska ?Ch? zřejmě skrývá jednu z měkkých slovanských hlásek, pro které umělé a nepružné jazyky neměli odpovídající hodnotu. S největší pravděpodobností ??? nebo ?Č?, nebo také C s měkkým jerem, V?eruskové, ?eruskové, Čeruskové (Viz Boruskové - Borusije). Základem slova se zdá být jednoznačně slovanské ?rusí? (...ruskové), i když se může jednat o slovanský kmen Chorvski (Chorvaski) - Chorvaté, kmenový svaz z něho? pocházel i malý řipský výsadek praotce Čecha.

Název "Cheruskové" fonetickou podobou připomíná rovněž chaldejskou odno? věž tích vlchevců - haruspiky. V českými starověrci nazývanými soroki - Cъpokї, kteří své vlasy i obličej, v časech posvátných vytr?ení, barvili červenou hlinkou, či krví, na znamení, že není vhodné ružit starověrecké vlchevské obřadní bardy v jejich posvátném ?vytr?ení?. V této souvislosti může být vysvětleno i podivné vyváznutí životem samého Jaromína v bitvě na planině Idistavisja, prchajícího po porá?ce skrze pomocné slovanské družiny římských legií - v obličeji pomazán krví. Co nedotknutelný slovanský zřec (?rec)?

Již samotné jméno Armín, je úmyslně neumělým přepisem slovanského jména, když umělohmotná a právě vznikající latina neměla, či skrze cílevědomé iniciátory podivného esperanta, ani nechtěla mít, odpovídající písmeno pro počáteční slovanské ?Ja?. Ярoмїн, Jarmín, syn Sejimírův - odvozeno od jména bájného slovanského vládce Jaro (syn bohyně Léto, jež byla doma v Severiji / Hyperboreji.

Té? Jaruna, Jarila, Jaryk, Jura - životný, Jaro - životní energii dávající, viz Jaroslav, Jaromír, Jaromil, Jarmila, Jaruna, Jaryn). Tedy nic, co by mohlo být vnímáno v nějakém vztahu s neslovanským náhledem.

Jak již řečeno válečný střet mezi ?Římany? a Jaromínem proběhl na planině Idistavisa.
Idistavisja (Jdi, zastav viz se ? dnes ve správě SRN) rovina na pravém břehu řeky Ezery - Jezery (dnes Vězery) s nedalekými vrchy a lesy, které se staly úkrytem Jaromína a jeho údajných germánských válečníků (d?ermenů): Jádra tvořeného lidem Chorvasků ze kterého pocházel. Proti nim v předvoji dva galské a dva kupodivu opět pseudo germánské pomocné (týlové) sbory, ve skutečnosti tvořené slovanskými Raetyjci, Vindeliky z Windonýssy a Galy), za nimi opě?alí lukostřelci následováni čtyřmi legiemi a dvěma gardami pretoriánů a specialisty na ochranu Germanicuse (osvojený syn nyní již císaře Tiberia). Za nimi další čtyři legie následované lehkooděnci a lukostřelci. A proti nim se vyřítili z kopců a lesů Armínovy válečníci. Ti byli napadeni jízdou z boku a jízdními luči?tníky Lucia Styrtinia ze zadu

Planina Idistavisa - Idistavisja:

Idь - jdi
Sta - stav, postůj, zastav
Vi - vis, reálný vjem (pro_vi, ja_vi, na_vi)
Cя (sja) ?zvratné zájmeno se
e - na počátku slova se čte jako Je

?e i tato tato oblast byla kdysi zdávna osídlena Slovany a bratrskými Celtoi, vyplývá i z názvu planiny u řeky Jizery (Věsery) Idistavisja: Jdi, stav a viď se. Jdoucí, zastav a rozhlédni se, neboť v kráse v?ude kolem může? vidět sám sebe.

26. května roku 17 n. l. slavil Germanicus v Římě svůj triumf "nad Chorvasky, Chatty (Hady), Angarivarii a dalšími, pro jistotu nejmenovanými, kmeny, které sídlí v oblastech při Labi", aby poté převzal velení vojska na východě římské ří?e.

Nyní se opět podívejme blíže, čemu všemu se dnes rovněž říká ?germánské? kmeny. Mezi ně? prý patří i kmen AngariVario, nad kterými 26. května roku 17 Germanikus oslavil v Římě své slavné vítězství. O Chorvatech byla již řeč, nyní co se skrývá pod germánským kmenem AngariVario, když opět slovo ?germán? naznačuje, že by se rovněž jednalo o slovanský kmen, společného jazyka. I kdy?:

Angaria (latinsky) - poddannost, poddanská povinnost, trápení, robota

Variö (latinsky) - různí, rozmanití pestře obměňovaní, když ?ario? může být neumělým přepisem slovanského ?arij, orátaj, oráč? odvozeně též hospodář, polnohospodář. Y-chromozomu Hs R1a Arij (slovanský) - Starého světa Rasy (Rasenie).

Nebude rovněž na ?kodu si připomenout, že základní vojenskou taktiku Říma, při drancování cizích území, používají i současní protagonisté a abonenti světovlády. Spočívá ve zničení potravinové soběstačnosti a ochromení chodu infiltraci domácího obyvatelstva multi kulti směsí. Tvořenou otroky, propužtěnci, vojenskými vysloužilci, či někdejšími gladiátory a nasazenými úředníky. Ale i ve vynuceném a opakovaném masovém vysídlování původního slovanského obyvatelstva.

Neznám jediný slovanský rod a kmen, jenž by se sám od sebe nazval d?ermen (ujařmen) Poddanským a pestře různým. Napadá mne snad jediná schůdná varianta Hun_angaria (Hungaria). Ale i ta je odvozena z ryze slovanského U_hor, U_gor.

Hermundüri další údajně germánský kmen sídlící mezi Durynskem a Labem

Hermes: Bůh obchodu, düri dürë , neobratný, necitelný - tvrdí latinsko - český slovník str. 153.
Dürus - tvrdý, krutý, necitelný,nepoddajný, zlý.
Výsledně by mohl být kmen Hermundüri pestrou směsicí zlých a krutých obchodníků, zřejmě otrokářů, kteří se přechodně, jak bylo zvykem této entity, usadili přímo mezi slovanským obyvatelstvem (Sídlícím mezi Durynskem a Labem). Durynkové - původně ještě za času knížete Neklana snad slovanský kmen, se mohli ?tě?it?, že jednoho krásného dne rovněž vstoupí, jako další nezaznamenaná obě?, do důmyslně sestrojeného římsko ?germanského prostoruž. Ač původně svobodní a doma.

Poznámky pod čarou:

Galové, přesněji Celtoi, nositelé y-chromozomu R1b.
Vindelikové - Vendaliové, nositelé R1a (slovanského) příbuzní severských Vandalijů (ze slovanského kmene Svévi R1a (slovanské) - z nové Sverige (či Sverije) a části Slovenska.

Rayeta - Zářící - Původní rozsáhlé území v dobách Starého světa, které po planetární katastrofě osídlil kmenový svaz slovanských Ný?anů (Nýsů) a Bojovníku Jary (Bojanů - Bojů), Část sousedící s územím zvaném Windonyssija byla rovněž vyhlá?ena římskou provincií.

Lucius Styrtinius velel jízdním luči?tníkům vyzbrojených luky a lehkými o?těpy. Což je typicky slovanská výzbroj. Jméno Sviento Stýr_týnský: Stýr - obřadní bojovník Boga stýra - Svantovida Svatého světla).Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1664 hl.)
 
Ne (1052 hl.)
 
Možná (1025 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3741

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0