| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.kverulant.org/


Vugasti bor
Vydáno dne 09. 08. 2007 (5376 přečtení)Bitva u Popelového boru

© Zdeněk Patrick 1994/2006
Země Zlaté hvězdy Margity 1. díl

Jak z historických zápisů tušíme, Dagobertův vyslanec Sicharius splnil své poslání na 110 franckých procent. Důvod k trestné výpravě byl vydupán ze země nad očekávání poměrně snadno.

Rovně? trestná výprava byla strategicky velmi solidně připravena.
Probíhala tentokrát dokonce ve čtyřech proudech.
Severoitalští Langobardi, alamánský proud vedený jakýmsi Chrodobertem a ze severní Francie Austrijci a samotná Dagobertova vojska vyrazila, každá ze svého místa, k centrálním oblastem Sámo-děr?aví, aby se tam setkali v předem dohodnuté oblasti.
Po krátkém bohatýrském útoku do nedůle?itých částí samoděr?aví. Vzápětí by pak společně zaútočili na samé srdce slovanské državy.
Jedinečným důkazem o skutečné velikosti Sámovy državy, respektive samovolného slovanského svazu, jehož velikost postražila nejen Dagoberta (ale i slovutné idealistické historiky natolik, že si stále zoufají kdesi u Brna, tedy na severní periferii někdejší Velké Moravy), je fakt, že Dagobert byl nucen najmout si vojska Langobardů až v daleké Itálii.

Jižní hranice volné slovanské říše sahají daleko za Dunaj. Za vnitrozemí lze považovat Vitorazsko a Korytany, ?tyrsko, Slovinsko, Krajinu, ale i všechny alpské Slovany (slovanské regiony dnes ve správě rakouské vlády).

Do téže kategorie patří i Blatensko v Panonii (dnešní oblast kolem Blatenského jezera - Balatonu)) sousedící se Slovinskem, jež tvořily, společně s dne?ním Slovenskem a Moravou i budoucí jádro Mojmírovské Velké Moravy. Když celá Ilyrie a Dalmácie (dnešní Chorvatsko a Srbsko není jistě pro Slovany nezajímavá)
Východojižní hranice s Avarským Chaganátem probíhala velmi přibli?ně zřejmě v linii Bratislava, Mi?kolec, Budy (dnešní Budape?t), Blatensko (Balaton) a jihovýchodní hranice Valukových Korytan.
Byly to severní oblasti dnešního Slovinska, kam z Itálie zamířily vojska Langobardů, jako jeden z proudů útočících vojsk Dagoberta I..

Pokud uvážíme směr pochodu vojsk Dagoberta I. (posílených zřejmě již od počátku spolehlivými Austrijci), která vyrazila z Mét a naopak směr pochodu Alemánů, pak možný průsečík určoval i možné seřadi?tě loupe?ivých hord.

Přičemž nelze opomenout ani ten fakt, že jakkoliv nemělo slovanské společenství stálou armádu, nepatřili ani boga stýři, Svantovidovi obřadní bojovníci mezi, ty o nichž by si německé noviny, z konce dvacátého století, dovolily psát, že se proplakávali dějinami. Ka?dopádně volná slovanská unie vznikla jako mocný prostředek eliminující možné tlaky a nepříjemnosti přicházející zvenčí.
V těch časech slovanský svět v ose sever - jih sahal od Slovanského moře (dnes Balt) až po Jadran.
V ose západ - východ, od Berlína až po divoký východo východ.
Avšak jak dalece by kupec Sámo, pokud jeho postava nebyla pouhou válečnou lstí proradných Slovanů, dovolil postup nepřátel až do samého centra Samo-děr?aví - to? otázka.
A co tvrdí strana protivná brkem mnicha Fredegara Scholastika?

Sclavi his et aliis locis e contrario praeparantes, Alamannorum exercitus cum Chrodoberto duce in parte qua ingressus est victoriam obtinuit. Langobardi itidemque victoriam obtinuerunt; et plurimum numerum captivorum de Sclavis Alamanni et Langobardi secum duxerunt. Austrasii vero cum ad castrum Wogastisburc, ubi plurimo manus fortium Winidorum immoraverant, circumdantes, triduo praeliantes, plures ibidem de exercitu Dagoberti gladio trucidantur, et exinde fugaciter omnes tentoria et res quas habuerunt relinquentes, ad proprias sedes revertuntur. Multis post haec vicibus Winidi in Thoringiam et reliquos vastando pagos in Francorum regnum irruunt?

??Mezitím, co se na opačné straně i jinde Slované připravují, vojsko Alamanů s vévodou Chrodobertem vítězí. Alamani a Langobardé si odvedou velký počet slovanských zajatců. Tehdy Austrasijci (pocházející z hloubi francké ří?e) opevnění Wogastiburk, kde zůstává velký počet statečných Venedů a tři dny s nimi bojují. Velký počet Dagobertova vojska je pobit, aby vzápětí, dajíce se na útěk zanechají tam všechny stany i vše, co sebou měli a navrátí se zpět do svých sídel ve Frankónii (Austrasii - Severní Francie)..

Povšimněme si nyní, jak s historickými daty nakládá strana protivná po čase zapomnění:

Dodatečně na objednávku zpracovanými kronikami lze totiž dodatečně potvrdit cokoli, co se nám právě zamane.
Kdykoliv a zejména v pravou chvíli.
Příkladné je v této oblasti i dílko z let 871/872 objednané arcibiskupem Adalwinem se sídlem v Solnohradě, jehož úkolem byla eliminace slovanského živlu zejména v Korytanech (Koružce). Nuže vyslechneme si i jeho verzi o následném osvojení si Korytanského území protoněmeckými novomajiteli: Když za osud Slovana jménem Sámo, bych v téže chvíli nedal ani zlámanou gre?li:

Za časů slavného krále Franků Dagoberta byl vévodou Korytanského národa jakýsi Slovan jménem Sámo, ?ijící v Korutansku. Ten přikázal povra?dit přišlé kupce Krále Dagoberta. Když se to dověděl král Dagobert nařídil, aby pomstilo ?kodu, kterou tento Sámo způsobil. A ti, které tam poslal, takto učinili a uvedli je v královo podanství.

Conversio Bagoariorum et Carantan_orum
Obrácení Bavorů a Korutanců (na víru)

Jakkoliv se zdá být tato zpráva nesmyslná, neli?í se příliš od toho, co lze z tohoto i podobného směru očekávat v každém ročním období.

Za příslušného rachotu bubínku i slavnostního mumraje neurčité jakosti.
Stala se též historicky důležitým a přehledným dokumentem o tom, jak pracovala sicherheist dienst řízená tentokráte Herr Adalvinem, arcibiskupem solnohradským.
S pozdějším cílem, při kráde?i slovanských Korytan přesvědčit původní slovanské obyvatele, až jim Habsburk, pod trestem smrti zaká?e hovořit rodnou řečí, že již zdávna jim toto ?sporné? území vůbec nenále?í.
A vlastně ani nikdy patřit nemohlo.
Jakkoliv všichni vědí, že všichni vědí o historické Adalvinově realitě, že je pouhou fiktivní ideou.
Nicméně nám solnohradský arcibiskup nechtěně potvrzuje, že součástí Velké Moravy, respektive Samo děr?aví, byla i Koružka (Korutany).
Jak již dobře víme, bylo vše právě naopak.
Ani Korytany nedoznali od Langbardů nijaké úhony!
Malé a o to nemilé překvapení čekalo i ostatní protoněmecké raketýry.
Jakkoliv Langobardé a Alamani skutečně zaútočili, každý ze svých směrů, ?kody, které způsobili byly minimální. Poplenili pouze hraniční území, aby se vzápětí dali na ústup.
Aniž cokoliv vojensky získali.

Zatímco Langobardské voje se trudnomyslně vrací v tichosti zpět do Itálie, aby tě?ce po?ramoceni navždy zmizely z Evropské scény, hlavní proud Dagobertových vojsk, posílený spolehlivými Austrasijci ze severu Francie, narazil u hradi?tě Vugastu na nečekaně tvrdou slovanskou obranu.

Po třech dnech ?arvátek byly jedním mocným výpadem spojených vojsk slovanské Unie loupe?ivé tlupy, vedené franckým náčelníkem Dagobertem I., na hlavu poraženy a vzápětí také zbaběle prchají.
Od těchto chvil naopak přechází Samo-volná slovanská unie do útoku a žene Dagoberta I. až k hranicím francké ří?e. jež se od této chvíle skutečně stávají horkou západní hranicí mocného státního útvaru.
Známého od těchto chvil jako Sámova država (Samo-děr?avie).
Západní hranice Samo-děr?aví, jež se dotýká Saska, přičemž na severozápadě se po porá?ce Dagobertových vojsk, připojují ke svazku i Polabští Srbové vedení vojvodou Dervanem.
Slované následně vtrhli do Durynska i dalších krajin franského království.

Vogastis musel být tedy spíše mocným pohraničním hradi?těm, možná ještě z dob keltských předků. Možná kdesi na jihozápadě Jižních Čech? Například v Obřích hradech. Možná na ?umavském přechodu z Vitorazska do Jižních Čech?

V této souvislosti si připomeňme systém lesních průseků a dobře kontrolovatelných přístupových cest do českomoravské oblasti. A být Dagobertem Chytrým zamířím úplně jinam. Což se pravděpodobně i stalo.
Vojenská síla unie jakoby skutečně byla nad langobardské síly a překvapivě zklamali i jindy spolehliví Alemáni.
Nebo byl snad směr útoku Langobardy na Valukovy Korytany a později i útok Alemánů na alpské Slovany pouze předstírán, aby naopak Dagobertova vojska zaútočila překvapivě v jiném směruž
Budi?
Avšak odkud?
Překvapivě se v této válečné operaci nepodílejí jinak vždy velice aktivní Bavoři!
Směr útoku Dagoberta I.?
Fredegarova kronika tvrdí opak.

Jisté je to, že se drtivá síla ze tří, či čtyř směrů nekonala. Alemani a Langobardi nenalezli tu odvahu hlouběji pronikat slovanskou obranou. Svoji statečnost si vybíjeli pouze v malém pohraničním styku a neškodnými půtkámi kdesi na pomezí Korytan.

r . 631 - porá?ka franckého Dagoberta u Vugastu... varianta II.

Rozpínavý francký náčelník Dagobert I. byl poražen u blíže neznámého hradi?tě Vogastu (z vyněmčeného Vogastiburku) vojsky vládce, či spíše poradce všech Slovanů, jehož nyní nazýváme Sámem.
Moc Samo-děr?aví dosáhla až k slovutnému sluchu franského panovníka, či chcete-li krále Dagoberta, jenž posílen likvidací slovanských kmenů v Durynsku, cítil příležitost roz?ířit svoji říši na východ nejen diplomaticky, ale i vojensky. Zaútočil z několika směrů na slovanské svazy přičemž hlavní úder byl veden ve směru postupu jeho Austrasijských vojsk. Tedy v místech, kde byl již očekáván. Na opevnění, jež známe jako Vogastiburk a jež se prý nalézalo kdesi v Čechách (Místní znalci, kteří se účelově obávají hledat slovanské opevnění v současném SRN se domnívají, že Vogastiburk ležel kdesi na řece Ogarce (kelt. Oharce - dnešní Ohři. Přičemž zcela opomíjejjí bojský faktor a stejná jména řek i v Bojowarii).
Jak již víme, německý komplex při osvojování si cizích (slovanských) území, nehýří přílišnou fantazií.
Připojují u jmen měst koncovku burk (burg), u vesnic dorf o kopečků berg , když ani koncovky AU nejsou k zahození, kdy? naopak stará slovanská místa končící na ice zřejmě lépe znějí germánskému uchu zřejmě lahodněji v podobě itz). I když nejdokonalejším trikem, jakým sofistikované zázemí špionážní marky umí zamést stopy po genocidě západoslovanských kmenů (nejlépe pod pláštíkem šíření učení nového Boha) je změnit např. jméno města Kamenice na Chemnitz.
A ještě lépe na Karl Marx Stadt.
Co? je téměř super a boží.
Problém Vogastiburku tak můžeme vzhledem lehce postradatelným germánským koncovkám eliminovat zbytečně zaclánějící německé slůvko burk, a rázem zde máme Vogast. Vezmeme-li pak v úvahu problematiku zakrslého jazyka s výslovností některých slovanských slov, hlásek a samohlásek, je též možné, že bitva byla svedena na zcela jiném místě.
Lhostejno kde! Nicméně suže konstatuji, že spojená vojska Sámo(va) děr?aví porazila vojska fransko-germánského krále - náčelníka Dagoberta I. ?na hlavuž v bitvě u Vugastu (Vugast boru)!.
A osm let poté roku 639 umírá Dagobert I. Merejovec. Je?tě před smrtí jmenoval svého syna Sigiberta králem Austrasie (území na severu Francie).
Samo, pokud kdy byl, žil zřejmě zdravěji a podle franckých zpráv přežil svého protivníka o plných 19 let.
Zemřel prý roku 658. Což ovšem vůbec nepředznamenalo postupný konec Samo državy, jak tvrdí idealističtí borci...
Pokud, kdy skutečně existoval jako skutečný vládce velké slovanské říše a nikoli jako pouhý diplomat - poradce, respektive překladatel, za ním? stály mocné rody a kmenoví vojvodové.
Samo prý panoval Čechům a druhým západním Slovanům celých 35 let. až do své smrti roku 658 vzorně dodr?oval slovansko-pohanské obyčeje. A tak se svými dvanácti slovanskými ženami zplodil 22 synů a 15 dcer. O jejichž příbězích však není nic známo?
A kde hledat Wugast?
V Pomohaní nedaleko Wogastesrode (ze slovanského vugast rod - z popele zrozeni), či na vrchu Rubín? Nebo prý u Kadaně?
U Wo_gastis_burkuž Tam, kde v?ude kolem a jednou provždy složili své znavené kosti Dagobertovi udatní Germáni. Chci říci Frankové?
A nebyla to Valhala, ale Gostí gorod - Hostí hrad, či ještě lépe Kostí hrad, kde si přepočítávají své kosti. A nemohou se dodnes dopočítat.
Wo gasti ist (der) burg?
A kde hostí je hrad? Slovní hříčka měnící význam dle intonace a přízvuku (gostí [čti gastěj] - hostí, gost [čti kuost] - kosti. A kde (jejich) kostí je hrob.
Výsmě?ná otázka těch, kteří zvítězili?
Dobové zprávy hovoří, že Dagobert I. byl poražen tam, kde se nalézá hostinný hrad pro kupce. Hosti, respektive gosti byl rovněž prostý slovjěnský technikus terminus pro franské kupce.
I když mnohé by dokázalo naopak vysvětlit srbochorvatské slůvko vugast - popel, popelavý. Vugasti bor - bitva (bor) u Vugastu. Bitva u Popelavých Gostěj, respektive bitva u zpopelněných!
A nač to tajit! Zahnívající a tlící nepřátelské hordy byly krátce po vítězství spáleny na slovanský způsob!
A jejich kosti tam le?í spáleny na popel... vugast.

Poznámky pod čarou:

A vše se snad vyjasní když připomeneme, že všichni Slované se hravě dorozuměli jedinečným jazykem: Staroslovjěnštinou a že jádrem českého národa nebyli Če?i, ale Charvaté, Srbové, Lemuzi, Děčané, Doudljebové, Ljutoměřici, Ratiborové, Lučané, Polané Drevljané, či Krajané. zkrátka Slovjěnici (Slované, Slavníkovci, Venedi, Antové), kteří si v rámci volného svazu někdy říkávali Pastýři - Češi zpoza Arkthura v souhvězdí Bootes. jež nazývali tehdy i dlouho poté souhvězdím Přemysla Oráče.
Zatímco mnozí přišli z jihu, jiní ze západu jedinými, kteří do naší vlasti a Podunají (na jih od Vitorazka a hranic jižních Čech) doputovali zpoza čítankové řeky Volhy byli početní Doudljebové.

gosti (staroslovjěn.) - kupci, slovjěnský technikus terminus pro kupce
kosti, guosti, kuosti - kosti
Kostěj (Nesmrtelný) - vychrtlý kostroun, jenž vládl smrti
gostinica - hostinské dnes pohostinství, hospoda
(gospoda, Gospodin,
Hospodin, hospodář, hospodářství)
rigi_samos (gal. kelt.) - království
rix samos (gal. kelt.) - království
samoděr?avje (rusky) - království, respektive stát, státní útvar, država
vugast (srbochorvat.) - popelavý, popel
bor - boj, porovnej bitva Vugasti bor
V souvislosti s označením kupců - hosti, ale i s deklarovaným opevněním pro kupce - hosty, nevidím, z pohledu etymologického pátrání překá?ku, ve spojení moravského Hostýna (zasvěceného Matce Zemlji) s Wogastiburkem. Tedy U Hostyn boru. Pouze neznám autora této alternativy. Nicméně jej srdečně zdravím.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 4 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

https://volnyblog.news/ ...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1885 hl.)
 
Ne (1207 hl.)
 
Možná (1164 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4256

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0