| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Vlchevci a vortex...
Vydáno dne 02. 11. 2012 (1657 přečtení)

Následující článek, navazující na "Záhady Pěrunovy modly", nech? vá?ení čtenáři pova?uji za esej. Nicméně přísně odvozenou z kusých informací základních znalostí Slávů o energetické síti Máti Zemlji, která se stala, díky vlchevcům (osamělým vlčkům) - zeměpiscům (geomantům) i součástí účinné obranné taktiky Slovanů...A mo?né geomantické čarování vlchevců...

Nezávislé dějiny v podivně závislé Evropě © Dýmající zrcadlo & smit.wz.cz © Zdeněk Patrick 2005 © autor a fotky: Zdeněk ?mitmajer / 73 production Praha 2012Jsme na vr?ku, nedaleko mohyly Ers v Turče. Dívám se do údolí Kralup, odkud se valí do celého údolí neuvěřitelný smog, z něho? vlevo od pří?erných komínů vyčnívá jakýsi podivný, ale neobyčejně povědomou mohutnosti vyznačující se kopeček. Není mo?ná - Říp. Ačkoliv před malou chvíli je?tě rozhněván nad valícím se smogem, poci?ují přívětivé ?imrání na své, jak tvrdí neomalený, nebo? hypotékově zadlu?ený mediální prostitut a odvozeně zavile ?vejkující eunácek, na nejvý? rezonující nacionalistické struně - Ano, zde jsem doma... i kdy? v časech dávných, kdy? byl vzduch čirý a dýchatelný, jsem jej vídaval zcela zřetelně a? z Točné u Zbraslavi?

Kdo vlastně byli vodopisci a zeměpisci (geomanti)? Z hlediska strategické obrany jedni z nejdůle?itěj?ích a nejzku?eněj?ích vlchevců. Mající za úkol zji??ovat a vyu?ívat k prospěchu společenství energetickou sí? matky Zemlji. S rozli?ením kladných a záporných energií. Při vyhledávání míst vhodných ke stavbě lidských obydlí, energeticky vhodných prostor pro ulo?ení domácího zvířectva a drůbe?e. Ale také nejplodněj?ích míst v ?irém okolí, s nejvhodněj?í tryskající kladnou energií pro zplození nového ?ivota (lesní studánky, bystré potoky obklopené zdravou vegetací i stejně bujnou faunou.). Určitě i místa vhodná pro porod dítěte, či naopak místa energeticky vyvá?ená pro jeho zdravý vývoj.

Pro označení takových míst pou?ívali vodoznalci a geomanti zákrytné symboly, které si obyvatelé, po řadu generací, navzájem předávali. Symbol zlaté krasiny (v podobě slepice) sedící na 12 zlatých vejcích, hovořil o průměrně zdravém prostředí, v něm? je mo?né porodit dítě. Zlatá kachna, objevující se s prvními jarními dny, plující s 12 zlatými kachňátky, určuje vhodné prostředí pro děti ve velmi útlém věku. Je-li kachňátek 24, vyjadřují vlchevci kvalitněj?í prostředí.

Je-li zlatých kachňátek 500, pak je to ideální energetické prostředí po addolescentní věk dítěte. Sedí-li zlatá kachna na zlatých vejcích je prostor energeticky vhodný pro porod. Skrývá-li se, poblí? rodinku hlídající zlatý kačer, pak je nedaleko dobře opevněná tvrz, je? je rychle dosa?itelná bezpečnými cestami. Mnohdy podzemními chodbami.
A pozoroval-li vá?ený čtenář skutečného kačera hlídajícího svoji rodinku, pak příměr pou?itý na?imi předky je stejně pozoruhodný, jako výkony a obezřetné chování zmíněného kačera.

Ideální energetickou sí? mů?e doplnit i tzv. zázračná studánka, zdroj tryskající energie matky Zemlji.

Nyní si vrátím k původnímu vyprávění o místech s tryskající zápornou energií. Opačný případ vyu?ívání kladných energií nastává, je-li nutné se bránit nepřátelům, zuřivě do?adujícím se válečných úspěchů na úkor autochtonního obyvatelstva. Tehdy je nutné vyhledat energeticky záporné místo, do kterého obránci útočníky, jak do nastra?ené pasti, nepřítele nalákají, aby sami zaujali výhodněj?í místo plné ?ivotní energie. Jako nejvhodnějí místo s přirozenou vlhkostí a překypující zápornou energií vidím močálovitou krajinu, mo?ná i blata)."Cesta na mohylu Ers (lesík na nedalekém vr?ku). Rovně?, jako mohyla Krli?, do značné míry poničena. S vykradenými mohylovými hroby a zde navíc zdevastována stavebním odpadem a poloprůmyslovým lámáním kamene."

Samotné nalákání do energetické pasti a rozzuření nepřítele na co nejvy??í míru, nebyl a? takový problém: Slávové povět?inou před nepřítelem ustupovali do hvozdu, aby čas od času, nepatrné skupinky opakovaně překvapivými útoky vyvedli nepřítele z míry. Ukořistili něco z vojenské výbavy nepřítele, se kterou pak, drze mávali překvapeným válečníkům téměř u obličeje, aby vzápětí prchali směrem k energetické pasti. Kdy? se dařilo, pak na nejvy??í míru rozhněvaný nepřítel, sporadicky odstřelovaný ze zálohy zpoza lesa, počal svého prchajícího Slávu stra?ně nenávidět a zuřivě pronásledovat, nebo? cítil, ?e má asi převahu a vítězství téměř na dosah.

Celé divadlo se mohlo opakovat i několikrát. Zatímco podstatná část Slávů odpočívala v poklidu nedaleko pasti a trpělivě čekala na upachtěného nepřítele, kdy se konečně dostaví. A právě tehdy, kdy nepřítel do pasti úspě?ně dorazil, "slovan?tí lupiči ve strachu odhodili svůj hojný lup" a velmi bystře z pasti prchali.
Vítězstvím rozvá?něn, tedy rozzuřen na nejvy??í míru, navíc upocen, s adrenalínovou dotací na vysokém prahu, zcela vyveden z rovnováhy obratem válečné operace, nicméně vzteky celý bez sebe, nebo? zuřivostí ucpanými čákrami, se jal své drahocennosti, odhozené "zbabělými" Slávy, nad?eně sbírat. A tak setrval v prostředí záporné energie dobu del?í, ne?li zdraví prospě?no. Navíc připravení vlchevci spustili ionizační ml?ení. A bylo-li prostředí dostatečně vyladěno, nepřítel dostatečně rozhozen, frustrován a rozzuřen svou radostí nad velkým válečným úspěchem, navíc upocen a upachtěn, mohl spustit samočinný Pěrunův systém, společně se ?ípy a o?těpy Slovanů takový tanec, ?e nezbyl ani jeden z dobyvatelů, který by vyprávěl. A jestli?e ano, nikdo z naslouchajících by mu neuvěřil ani slovo.
Útlocitným čtenářkám a čtenářům připomínám, ?e hordy surových nájezdníků přijí?děli ke Slávům nikoli na pozvání, ani? byli kdy místními domorodci vítáni. Nýbr? s jedinečným cílem: Rabovat a Slovany nemilosrdně zabíjet a zbylé (?eny a děti) prodávat do otroctví.

Nicméně abych i potě?il: Tento systém obrany nebyl stoprocentně spustitelný a zejména v zimních měsících byl zcela vyřazen. Tehdy byli Slávové nejzranitelněj?í. Ji? několikrát jsem četl, ?e Če?i (v tomto případě je míněn nikoli národ, ale jen rodová pospolitost usedlá v Českém Středohoří, o ní? se domnívám, ?e se jednalo o dru?iny zku?ených profi válečníků, pozvaných k obraně země před nastupujícími tlaky a vněj?ími vetřelci. Stalo se tak pravděpodobně krátce po odchodu Arij Bojů (Bo_jarů, Bojovníků Jary) do Gálie. Kam ode?li přes Svoj_carsko, na podobné, zřejmě výhodněj?í pozvání. Dru?ině válečníků vojvody Čecha byla k ob?ivě vykázána, jak dobře tu?íme, podřipská oblast.)... tedy četl jsem, ?e Če?i prý před v?emi válečnými akcemi v?dy dlouze čarovali. A jejich čarodějnice i vědmy byly prý nejmocněj?í, ?iroko daleko obávané, pro svoje mocná čarodějná kouzla.

Podrobněji se o "mocných čarodějnicích" a jejich pravé podstatě, rozepisuji v kapitole "Dívčí válka". Ve skutečnosti se jednalo o někdej?í Dévy, kdysi zdatné válečnice, v?dy statečně bojující po boku mu?ů, vyu?ívající svá tajná vědění o jedech, bylinách a adrenalinových lektvarech, posunujících mnohdy práh bolesti do oblasti sci fi. Určitě v předvečer boje, za sborových čarodějně znějících zpěvů vařící a sma?ící z připravených esencí své čarovné lektvary. Zatímco mu?i odhadovali budoucí boji?tě, určovali mo?nou strategii a za tmy připravovali pasti, kdy? jiní, podle svých vlastních receptů vyráběli smrtící jedy na své ?ípy a lehké o?těpy. Ale i protijedy. Aby i popíjeli a pojídali stravu vybuzující statečnost a odvahu. Aby nejzku?eněj?í z vlchevců navazovali propojení mezi Javi a Navi. Odvozeně s duchovním světem jiné dimenze, kde podle starověreckých informací v?dy probíhal hlavní boj se silami temnot, který velice ovlivnil výsledek bitvy v Javi. V reálném světě.

Jak vlastně vlchevci mapovali krajinu a energetickou sí? Země? Průbě?ně a jednoznačně podle četnosti blesků, vysazováním borovic korunou do země, s kořeny vzhůru, podle plodnosti půdy, kdy? prameny bystrých potůčků i říček, vodnaté kři??álové studánky i okolní bujná flora a fauna byly rovně? pova?ovány za po?ehnání tryskající energie Matky Zemlji. Které jistě vnímali citlivěji, silněji a zcela jistě v?emi pocitovými receptory, nebo? byli pulzujícímu ?ivotu přírody blí?e. Jistým příznakem takových tvrzení mů?e být i če?tina, popisně a přesně vyjadřující bioel. procesy v těle:

Cítím se vnitřně rozerván, mé srdce se chvěje touhou i v obavách, cítil jsem ka?dou ?ilku, ka?dé hnutí svalu, tělo, jak tě?ce napjatý luk, jak se horkost v těle rozlévá a stoupá vzhůru, jak tlak těla poznenáhlu opadá a vlnobytí mysli se zklidňuje. Cítím se lehký a volný, jako pták. Kdy? jinému nohy ztě?kly, jakoby z olova, či kamene vytesané. Tu?il jsem, někde uvnitř sebe, někde poblí? svého srdce...
Nejsou-li to popisy vybuzených i odeznívajících bioel. procesů, či vlnobití vnitřních sekrecí a ?ivotních tekutin?
Není-li to podivné tvrzení?

Pokračovat?

(pokračovat v tématu, nebo něco jiného?)


Mor ho! - Samo Chalúpka 368 n. l.
Carnuntum
Setkání n-tého druhu
Tři Zlatá Perunova jablka?
Záhada Pěrunovy modly...
Vlchevci a vortex...
Lechův kámen
Záhada Pěrunovy modly...
Vlchevci a vortex...
Lechův kámen
Gót?tina
Lechův kámen


Vortex a Brány mezi dimenzemi?Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0