| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

...


Když se řekne Morava...
Vydáno dne 28. 06. 2011 (4938 přečtení)

Strážcům ohňů: Trojský kůň z nesvatého Říma opět a opět na fale?nou notu...

Kolik energie a času vnitřními vydáno, aby vnější skrze vnitřní snáze dělili a opanovali, i to málo, co ještě zbývá, jestliže sama podstata drancována vnitřními, jakoby mimoděk, nikoli však skrze nevlídnou dobu, upadala se sní?enými duchy, v zapomnění.Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

?Z osobní zášti proti Čechům (Slovanům vůbec, Aeneá? Silva, papež Pius II. poz. ZP) odpravil to, co staří dějinám a předchůdcové jeho za (důkazy) pojižtěnou pravdu pokládali??

Děje říše Velkomoravské /str7
Od počátku a do rozpadu jejího Léta Páně 907
František Sale? Pluskal Moravičanský
V Uh. Hradišti 1883

Na?e dějiny nezačaly na pokyn nesvatého Říma a doktrínou krvavé christianizace, aniž se skutečná Morava, kdy scvrkla na Prespurk, Brno a Pragitae. Scvrklo se jen sebevědomí lidského ducha neznalého vlastního původu, své pravé a laskavé víry, kterou nemů?e nahradit mrmlání středověkých zaklínadel, k mrtvému kameni a dřevu, jež ani mluvit, ani myslet, ani chodit neumí. Při úplné ztrátě povědomí o příčinností a důsledcích. Odvozeně hovořím o skutečných cílech sní?ených duchů, skrze ty vnitřní, již pěknou řádku staletí usilujících o nicotu a nebytí naší rodné vlasti, jazyka Slovanů i této krásné planety.

Řady odpůrcův pravdy prastaré (důkazy) pojižtěné pravdy rozšířil Vlach Eneá? Silvius (roku 1458 n. l. a od toho datumu až do roku 1464 římsko katolický papež Pius II. zvaný) vážnivý nepřítel všech Čechův a velmi nekritický a stranický dějepravec.

On byl první, který (slovanské) Svevi za Němce vydal a jim dle Strabona území od Rýna až na Labe připsal??
Děje říše Velkomoravské /str7
Od počátku a do rozpadu jejího Léta Páně 907
Franti?ek Sale? Pluskal Moravičanský
V Uh. Hradišti 1883

Venedské pokolení Dardanův (gens inclyta Dardanorum) rozkládalo se z Trojanska frygického, neb Dardanie maloasijatské, přes ostrov Samotrácii, též Dardanie zvaný, přes Tessalii, Epir, Albanii, Dalmacii, Ilyrsko, až do Dardanie evropské, a tato poslední krajina jest původi?těm Moravanův.

Tu jsou tři řeky jménem Morava: Východní, střední a západní. Tyto spojivše se, působují tak zvanou Velkou Moravu, která východně od Belehradu (Velegradu) se do Dunaje vlévá. Tuto řeku nazývá Plinus: Margus, Byzantinci Μόράβος, Niketas: Maravos a Arnold: Morava. Západní Morava se nazývá srbskou chráněno pohořím ?aru (Skardus, Skodrus), u pramene Driny s nedalekým starým Vy?ehradem. Východní Morava, též bulharskou nazývána.
Jakkoliv místní nazývali kraj na těchto řekách Morava, Římanům slula Dardania. Což samo může být důkazním materiálem, že původní obyvatelstvo její z maloasijské Dardanie a z nichž první pokolení Dardanos po?lo, jsouce pokrevní příbuzní a potomci trojanských Dardanů.
Děje říše Velkomoravské /str7
Od počátku a do rozpadu jejího Léta Páně 907
Franti?ek Sale? Pluskal Moravičanský

Mimo toto dělení, lze hovořit, dle Pluskala Moravičanského, nejen o Moravě Horní (Podle mne: Zbytková Raetie, Velvetie, Svoi_carsko, Vindelicie, Bojovarie, Noricko, Vídeňsko, Koružka, Zamoraviansko - Zamuří, Hradsko, ?týrsko, Moravu Ný?ansko - srbskou, vesměs pravobře?ní dunajské kraje), ale i o Moravě Naddunajské.

Horní Morava zvaná Panonská, čili Veonská, či IsterVeonská, též Podunajskou, či Zamoriavianskou (Slavonie, Chorvatsko, Zamůří, část U_horska od Dunaje až po ?týrsko, část dnešního Rakouska až po Vídeňsko Zemi Vinedů). Do horní Moravy nale?í Taurie (řím. Valerie), Noricko (?týrsko, Korutany a zbývající část Rakouska, že po Vídeňsko), Raetie (Solnohrad, část Tyrol, část Bojowarie až po roviny Idistavisja u řeky Jizery - Isary - též Vesery). Součástí Horní Moravy byla Vindelicie, též země na Lechu až po Velvetské Svoi_carsko až k jezeru Vodamjskemu (Lacus Venetus, Jezero Venetů též zvané). Slovanští Svevi (Svavi, rozuměj Slavi) i podle Moravičanského od pradávna ovládali tyto kraje Horní Moravy až po Rýn a rýnskou Ubii, jak Gaius Julius Caesar informuje: I pod římským pojmenováním Svevi a Marsingové (Moravané).
Když nejsevernější Moravu ve Sveriji (Svoi - Sverige/Sverije) s řekou Moravou a R1a Arij - slovanským fenoménem nelze zapomenout, ani náhodou.

Morava Naddunajská: Pluskal Moravičanský, zde v souladu s mými poznatky o starověreckých časech, zařazuje nejen Starou Moravu, přesněji Nitranskou a Velehradskou, jež se původně rozprostírala po obou březích Dunaje, na Východě až po řeku Hron, na severu včetně Slezska, Moravy, dne?ních Čech, Vitorazska, až po saský Děvín (zněmčený dnes na Magdeburk), Lužice, Mielsko - Mí?eňsko, Prusko, Borusiji, Běld?iku a Pica_rdnjuž
Pluskal Moravičanský upozorňuje, že ač: ?tyto kraje na sever od Dardanské Moravy bývají nejstaršími historiky nazývány Celtickými?, jsou slovanské. Jiní autoři hovoří o slovanských a neslovanských Keltech, což je i z pohledu EU studie Y - chromozomu nanejvýš zajímavé. Aniž, kdo byl dodnes schopen říci jakou řečí hovořili údajně keltští Bojové, pozdně laténského výsadku, jejichž topografii i mnohá slova, bezproblému a s chutí užíváme.
Můj názor je znám: Bojové, jsou slovanští bojovníci Jary, Bojary, též Bo_jany, odvozeně bojovníci lidu, či ještě lépe zrození k boji (Bo - bojovník, bor - boj, sanskrt - janyati - zrození, odvozeně janaka, jana, ivan - člověk). Bojovný lid, jenž se nezabýval polnohospodářstvím, jakkoliv patřil k vyšší kastě arjů - oráčů. Lid, jenž v čase nebezpečenství plně ovládaje bojovou taktiku, tedy i příslušné strategicko - energetické oblasti, získával, zejména v mírových dobách příslušné prebendy, v podobě základních životních potřeb - od ostatního obyvatelstva. V podobném systému jako egyptští lékaři: Platím si tě, jestliže jsem zdráv. Pokud onemocním, nedostane? nic do té doby, než mne uzdraví?!
Jakkoliv se na východ od našich zemí systém bojarů (bojanů) udržel i do křesťanských dob, jejich roli v českých a lužických zemích převzali stýrové přesněji Boga styrové. Bojovníci Boga týra - válečné podoby Svantovíta.
Zajímavé vysvětlení přiná?í na Kelty právě Pluskal Moravičanský: V jeho případě a pro lepší názornost, budeme používat někdejšího řeckého přepisu Celtoi - Celtové, jež má být odvozeno od slovanského slova Čeledoi, Čeledoj -?Čeledové?, tedy ?Čeleď?, toté?, co ?oti?, když pozdější moravští ?lopatové? (lop_oti - lopotové) a jejich rodová čeleď, zcela poplatná, co nomenklatura starověreckému moravskému knížeti, odvozeně kterémukoliv vojvodovi Vanů, zvolenému v čase nebezpečenství, mohou být téže úrovně jako skotský (skýtský) rodinný clan.

Poznámka pod čarou

Franti?ek Pluskal - Moravičanský z Moravičan
Lékař, archeolog, přírodovědec, historik a spisovatel (1811 - 1901)

* 29. 01. 1811 Moravičany, okr. ?umperk

+ 29. 03. 1900 Brumov, okr. Zlín.

Místa působení: Brumov, okr. Zlín; Lomnice, okr. Blansko; Loštice, okr. ?umperk; Velehrad, okr. Uherské Hradi?tě (Pozn.: od r. 1857 působil na Velehradě do r. 1872); napsal mnoho historicko vlastivědných prací.

Povolání: botanik lékař, archeolog, spisovatel, historik a zároveň podivuhodný autor mnoha historicko - vlastivědných prací a zároveň systémově odsunutým vrstevníkem, říkám pana ?afaříka, v tuhém ?aláři národů Rakouska Uherska. Rovně? tak jeho vytříbená čeština z časů pozdního obrozenectví je nad poměry. Té? některé poznatky o Keltech, kteří jsou dnes středobodem romantického poznávání, či ještě přesněji: uctívání, jsou v podání Františka Sale?e Pluskala Moravičanského neuvěřitelné nesouměřitelné, neboť nad poměry velmi přesné. Já jen doplňuji: Nikdo nikdy nesly?el, aniž byl kdy zaznamenán jazyk Bojů?

Literatura: Matoužek, M.: Malý biografický slovník československých lékařů. Praha 1964; Navrátil, M.: Almanach českých lékařů. Praha 1913.; Literatura: Ficek, V.: Biografický slovník ?iršího Ostravska 4. Opava 1981; Slovník osobností kulturního a společenského života Vala?ska 2000. Vala?ské Meziříčí 2000; Hýsek, M.: Literární Morava 1849-1885. Praha 1911;

Pius II. prý humanista a historik na trůnu římsko katolické církve, původně ve službách Fridricha III., zrůdný ve svých činech a nabádáních k zlému, motivovaných nenávistí proti všemu českému, zákrytně ?kali?nictví? (přijímání ?pod obojí?).31. března 1462, za přítomnosti kurie, českých poslů a mnoha dalších přítomných, svévolně zružil již dohodnutá a platná basilejská kompaktáta a jak uvádí český bratr Daniel Adam z Veleslavína: ??a ukázav na sebe prstem prohlásil, že on papež je jediná brána, kterou lze dojíti nebeského spasení?, aby vzápětí učení Jakoubka ze Stříbra (pod obojí) označil za obludná. Sám obludný a už vůbec humanista, či historik, jak o něm zainteresovanými dodnes programově šířeno. Upape?enec Pius II. byl dne 14. srpna roku 1464 n. l. nenadále odnesen do pekel nicoty. Právě v čase, krátce poté, co drze povolal českého krále Jiřího z Poděbrad na církevní soud. Roku 1466 byl český král Jiří z Poděbrad dán (Pavlem III.) do klatby a na Čechy věrné králi vyhlá?ena křížová výprava.

Poznámky pod čarou: 31.března 1462 konečné zružení verdikt basilejských kompaktát 15.června 1464 Jiří Poděbrad předvolán na církevní soud 14. srpna Pius II. v Pekle Roku 1466 Jiří Poděbrad dán (Pavlem III.) do klatby a na Čechy věrné králi vyhlá?ena křížová výprava.


Jak hluboko jsem klesla...
Když se řekne Morava...právě čtete
Jak Němci lehce o své germánství přišli...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Zkoumání dračí linie, aneb german (d?ermen) = řemeny ujařmen, pod jhem...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Celtoi - Keltové...
Vysněná a nikdy neexistující Velká Germánie...
Raetie...
Saturace projektu...
Legenda o SjegoVjesu a Bjelovjesu
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 1část/3
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničeho? nic... 2. část/3
Jak skrze Babu Jagu dojíti až do Picardie?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaed?o? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sinta?ta - Airjanem Vaed?o. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko živovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS ? (12.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké staro?itnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libužina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Pamě? národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění fal?uje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajně?ích (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (1698 hl.)
 
Ne (1076 hl.)
 
Možná (1055 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 3829

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0