| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  obsah


Blaník 1-->
Blaník3 -->
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror <--
Podivné souvislosti-->
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin <--
Zvlá?tní jevy--> <--
Ostatní-->
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


KDY? I SATAN UDIVENĚ ZÍRÁ
Vydáno dne 10. 06. 2006 (7260 přečtení)

Část předmluvy k připravovanému vydání knihy Zdeňka Patricka "Nostradamus - Svítání Ďasů" ,(I. díl Nostradamus - Král Propastí).

Motto:

Zatímco mlhavý pocit křehké svobody ji? beznadějně vy?uměl nad na?imi hlavami a na?e naděje zmizely v černo černé díře plné marností, zaplnila vzápětí ve?kerý prostor programová podlost.

Řvoucí nátlakové korporace a hordy nestydatě povykujících lupičů se na nás vyřítily nejen z nezdravě blýskajících temnot multimediální nicoty.
S nimi vykročila do ?irého světa i jejich nemravná asocialita.
Přesto se mnohá mystéria odehrávají zcela ti?e a takřka bez pov?imnutí.
Jsou v?ak věrohodným příznakem oprávněné naděje, ?e Jejich moc, není a? tak světaborná.
Nikdy ani nebyla!KDY? I SATAN UDIVENĚ ZÍRÁ

© Zdeněk Patrick - 1998 Praha
© Zdeněk Patrick Nostradamus - Svítání Ďasů
©Předmluva k vydání druhého dílu "Nostradamus" - Svítání Ďasů

Jakkoliv jsem ve svých knihách popisoval katastrofické vize (Silněj?í ne? Däniken). ), ani náhodou jsem nepředpokládal tak razantní a urychlený nástup Zvrácenosti.

Pokud vůbec.
Sna?il jsem se pouze upozornit na věrohodné příznaky prů?vihu, jen? podupával za humny nejméně ji? od dob VŘSR, respektive od první světové války vyvolané světovými bankovními rodinami (pokud nechci popisovat tyté? příznaky z relativně nedaleké i vzdálené historie lidstva. Např. Francouzskou revoluci řízenou stejně krutými a nemilosrdnými dominátory té?e provenience), o nich? Nový zákon hovoří jako o Satanově synagoze, respektive Satanově sběři.
Bez financování tímto uskupením by i HITLER PŘIJEL KE STALINGRADU POUZE NA VELMI LEVNÉ KOLOBĚ?CE.
Jako chudý turista!

Nyní následuje velmi stručný přehled (v této elektronicky zpracované variantě pouze nepatrná část) událostí, které dominovaly v pozadí nepřesně přesných denních zpráv o přírůstcích světových zoologických zahrad.

Zdůrazňuji ?velmi stručný?, přičem? přiznávám, ?e některá objektivní fakta ji? na těchto stránkách nenaleznete, nebo? je nelze po?eptat ani do vlastního ucha.
Fa?istická éra Nových pořádků, shengenských kamerizovaně čipizovaných Zlatých zítřků, či chcete-li podko?ně čipizovaný New Age kombinovaný s nadstátním terorem zbývajících ?izmů?.
Globalizované zítřky, kde dnes znamená "kdysi dávno", ji? nemilosrdně a drze poklusávají skrze nás tak, jako snad nikdy v zaznamenané historii lidstva:

Likvidace de?tných pralesů v čase překotných prů?vihů pokračovala nemilosrdně zvy?ujícím se tempem. Banky bobtnají ziskem z obchodu s drahocenným dřevem i dopravou z de?tných pralesů.

Flóra i fauna de?tných pralesů definitivně mizí.
Se v?emi nepříznivými důsledky!
A nejen z de?tných pralesů!
V důsledku nemilosrdného drancování i ostatních komodit se nevratně mění klima planety.
Na pořadu dne jsou nebývalé zátopy, uragány a naopak katastrofická sucha. Hladomory nasílené nadstátním terorem.
Dobře ?ivené regionální konflikty přiná?ejí rovně? nebývalý rozkvět zisku.
Pokračující likvidace středních vrstev, likvidace soběstačnosti regionů v zemědělské a potravinářské oblasti genetickými zrůdami plodin, neumo?ňujících prostou reprodukci, jinak ne? globalizovanými produkty.
Určenými ozářením pouze pro ?jedno pou?ití? (brambory bez klíčků, plody bez semen, výsadbová zrna obilí pouze pro jedno roční období.)!
Nic nesmí být z vlastní produkce!
Ve?kerou výsadbu musíte zakoupit ka?dým rokem u ?poctivých? nadnárodních molochů.
A nikdy jinak!

V té době se téměř ?pokoutně? objevuje studie CIA o rychlém stárnutí světové, pota?mo evropské populace. Následuje výzva k okam?itému ře?ení.

V zaznamenané historii lidstva se nevyskytuje doba, kdy by se během dvaceti let objevilo tolik prů?vihů a smrtelných nemocí a pan epidemií, jako v tak krátkém časovém intervalu roku 1980 ? 2005:

1976 Ebola - Zaire vesnice Yambuku Objevuje se nová nemoc Ebola, přičem? Ebola?Zaire - nejnebezpečněj?í kmen o smrtnosti a? 90 %. Jedná se prozatím o nejnebezpečněj?í virus, s jakým se kdy lidstvo setkalo.

AIDS (1980) Nové virové onemocnění (AIDS-Acquired Immunodeficiency Syndrome) zřejmě laboratorně ?vy?lechtěné?.

Selhání imunitního systému způsobuje virus - HIV - Human Immunodeficiency zařazený do čeledi Retroviridae, rodu Lentivirus.
Virus napadá bílé krvinky zvané T lymfocyty. V nich se pak mno?í a později je zcela zničí. Tím se sni?uje nejen jejich počet, ale odvozeně i obranyschopnost lidského organismu.
Prozatím se prý přená?í pohlavním stykem a tělesnými tekutinami. Některé příznaky ji? hovoří o kapénkové variantě.

Rok 1986: BSE (bovinní spongiformní encefalopatie) tzv. nemoc ?ílených krav.

Nové smrtelné onemocnění (je? se objevuje roku 1986 v Anglii) způsobené priony (naka?ené prionové bílkoviny vyskytující se v nervových buňkách naka?ených zvířat) záměrně vlo?enými do potravinového řetězci člověka, skrze maso býlo?ravců krmených masem a kostmi chcíplých hospodářských zvířat (masokostní moučka).
Zatímco se sláma pálí jako odpad v teplárnách.
Jakkoliv jsme přesvědčování o nezávadnosti masa naka?ených krav, stovky úmrtí lidí na tuto nemoc dokumentuje opak. BSE hravě překonává mezidruhové bariery.
Panuje důvodné podezření, ?e se v případě BSE jedná o laboratorní mutaci nemoci Kuru-Kuru objevenou roku 1900 na Nové Guineji a roku 1926 v Africe. V oblastech, kde se praktikovala antropofagie. Nákaza má stejné příznaky i průběh jako BSE.

Rok 1983-1984 epidemie ptačí chřipky ve Spojených státech, H5N2 způsobil sice nízkou úmrtnost, ale stal se vysoce patogenním a následně vyvolával a? 90% úmrtnost. Bylo zlikvidováno 17 milionů kusů ptactva.

Rok 1986 New York ? tzv. Virová chřipka

Chřipka typu (H3N2) a P(H3N2) v New Yorku zřejmě přená?ená spí?e komáry, ne? holubi. Nákaze podléhá "přestárlé" obyvatelstvo.
Staří lidé prchali z města.
Typ A (H1N1) vir způsobil pneumonii a influenzi (P&I). Největ?í úmrtnost P&I byla zaznamenávaná u starých lidí nad 64 let, kardiaků, alergiků skrze virovou chřipku typu A(H3N2).

Rok 1985 - Ozónová díra

Smrtící, respektive zákeřný fyzikální jev jeho? mo?ný původ (v podobě nekontrolovatelné zbraně mírových generálů dalekého dosahu) jsem popsal v díle ?Silněj?í ne? Däniken?.
Tutlalové nakonec způsobí nekonáním, mimo rakovin poko?ky, oslabení imunity i oslepnutí zvěře a lidí přízemním ozonem!

Rok 2003-2004 tzv kuřecí mor v Asii. Nákaza byla později nazvaná ?ptačí chřipka? (vir typ A H5N1) ? jedinečná smrtelná nákaza, je? mů?e způsobit pan edepidemii.

SARS ? v roce 1998 - 1999 (jiní 2003)

Objevuje se zcela nové záva?né respirační onemocnění probíhající převá?ně jako tě?ká atypická pneumonie, komplikovaná respirační insuficiencí s vysokou úmrtností.
Za původce tohoto syndromu byl potvrzen nový virus z čeledi Coronaviridae, který prý nebyl dosud u člověka zji?těn.
Přesto lidé na tuto nemoc umírají!
Vývoj a přenos onemocnění je prý doposud nejasný. Pře?ití nemoci znamená psychické stresy a u mu?ů trvalou neplodnost.

V tém? čase se objevují nové viry. Objevují se viry takové nemoci jako je cukrovka, rakovina, infarkty myokardu. Brzy po roce 1985 se objeví i tzv. pomalé viry i velmi virulentní viry je? vás se?erou během několika hodin tak, ?e je?tě téměř ?ivý bezpečně přejdete řeku Styx.

Zcela stresovaní, vyčerpaní a bezezbytku ji? za mlada vyhořelí!
Rovně? mohutnící alergie, stresy a chemikáliemi uměle generovaná mu?ská neplodnost, zvy?ující se mno?ství rizikových těhotenství, potlačování přirozených sexuálních aktivit, globalizovaná propagace potratů, masivní masá?e ?osvětových? politruků, směřující k totální likvidaci mnoha národů.


A Satan jen udiveně zírá (část 1.)
Satan ji? ustra?eně zírá (část 2.)
sám Satan si i nad námi ti?e zaplakal (část 3.)
Satan si pomalu balí svých "pár ?vestek" (4. část)
Apage Satanas! Odstup Satane!" (část 5..)
Pekelný Upgrade (6. část)
Black Out? (část 7.)Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: Patrick

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (528 hl.)
 
Ne (313 hl.)
 
Možná (282 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1123

  Novinky
10.01.2018: Čtení článků Zdeňka Patricka

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

- 30. 9. 2019 4 779451
- 30. 9. 2019 - 3 599 747
30. 9. 2019- 1 041034
30. 9. 2019 138670

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0