Z hlubokosti k Tobě voláme...

Autor: Administrator <>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 05. 12. 2006

verš 16. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých,

verš 17. A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té Šelmy, anebo počet jména jejího.

Revelation 13:16 - 18

And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast:

For it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six."Výhody" Shengenu nedej Bože, již od Silvestra roku 2007

© dmk1994/2006

Suže konstatuji: A co vy na to slovutní církevní otcové a pane kardinále? Stále Jste přesvědčeni, že se jedná o shodu náhod, či pouhou alegorii?

Možná je zákaz placení v hotovosti, již uzákoněná čipizace psů a hospodářských zvířat, masový mikrovlnný harassment, protiústavní kamerizace, biometrická čipizace lidských bytostí jen čirou smyšlenkou?

Nebo si snad myslíte, že tím to vše skončí?

Možná naopak tiše doufáte, že vše rozhodne Prozřetelnost. Tomu rozumím, ale co bude pak s Vámi?

Jakkoliv se může jednat i o drzý domorodý pokus popíchnout Hospodina zástupů, zda-li vůbec existuje.

I tomu rozumím, ale co bude pak s Vámi?

Když budete mlčet.

Zjevení Sv. Jana (Apokalypsa sv. Jana)

Kapitola 13

verš 1. I viděl jsem Šelmu vystupující z moře, kteráž měla sedm hlav a deset rohů.

A na rozích jejích deset korun, a na hlavách jejích jméno rouhání.

verš 2. Byla pak Šelma ta, kterouž jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její jako nedvědí, a ústa její jako ústa lvová. I dal jí drak sílu svou, a trůn svůj, a moc velikou.

verš 3. A viděl jsem, ano jedna z hlav jejích jako zbitá byla až na smrt, ale rána její smrtelná uzdravena jest. Tedy divivši se všecka země, šla za tou Šelmou.

verš 4. A klaněli se drakovi, kterýž dal moc Šelmě; a klaněli se Šelmě, řkouce: Kdo jest podobný té Šelmě? Kdo bude moci bojovati s níž

verš 5. I dána jsou jí ústa mluvící veliké věci a rouhání, a dána jí moc vládnouti za čtyřidceti a dva měsíce.

verš 6. Protož otevřela ústa svá k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu jeho, i stánku jeho, i těm, kteříž přebývají na nebi.

verš 7. Dáno jí i bojovati s svatými a přemáhati je; a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad rozličným jazykem, i národem.

verš 8. Protož klaněti se jí budou všickni, kteříž přebývají na zemi, jichžto jména nejsou napsaná v knihách života Beránka, toho zabitého od počátku světa.

verš 9. Má-li kdo uši, slyš.

verš 10. Jestliže kdo do vězení povede, do vězení půjde; zabije-li kdo mečem, musí mečem zabit býti. Zde jest trpělivost a víra svatých.

verš 11. Potom viděl jsem jinou Šelmu vystupující z země, a měla dva rohy, podobné rohům Beránkovým, ale mluvila jako drak.

verš 12. Kterážto všecku moc první Šelmy provozuje před tváří její; a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se Šelmě té první, jejížto rána smrtelná uzdravena byla.

verš 13. A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před obličejem [mnohých] lidí.

verš14. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto dáno jí činiti před obličejem Šelmy, říkající obyvatelům země, aby udělali obraz Šelmě, kteráž měla ránu od meče, a ožila zase.

verš 15. I dáno jí, aby dáti mohla ducha tomu obrazu Šelmy, aby i mluvil obraz Šelmy, a [aby] to způsobila, kteřížkoli neklaněli by se obrazu Šelmy, aby byli zmordováni.

verš 16. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své, aneb na čelích svých.

verš 17. A aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení aneb jméno té Šelmy, anebo počet jména jejího.

verš 18. Tuž jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiž počet šelmy. Nebo jest počet člověka, a jestiž počet ten šest set šedesáte a šest.