| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Zbraně Šebetu 2. část
Vydáno dne 24. 12. 2007 (1994 přečtení)

130 ...se nebe chvělo a postavení hvězd bylo jiné:

a nevrátily se (již nikdy) na svá místa,
kvůli nerovnováze nebes a země, jež byla ze základu uvolněna
prameny vyschly a vysoké vody opadly,
a potomstvo všeho živého se zmenžilo
a nevrátilo se na svá místa.
Bůh války Erra I. tabulkaZbraně Šebetu 2.část

© Zdeněk Patrick - 1999/2007 Praha

© Pán chaldejských čarodějů

Stresující vzpomínka na velkou katastrofu, při níž byla kdysi před tisící lety zničena planeta Tiámat a Ki se stala Zemí, aby pak společně s Kinguem (Jenž se stal Měsícem. Kosmickým objektem bez práva na tabulky osudů.) opustila svoji někdejší dráhu kolem Šamaše (viz epos Enúma Eliš).

Tím, že Marduk opět opouští svůj trůn v Babylonu může způsobit, že:

170

...Vody vystoupí a zničí Zemi

Zářící den se v temnotu obrátí,

Jižní bouře se zvedne a zakryje hvězdy nebe,

Zlý vítr bude vát a zatemní živoucím bytostem pohled,

Démoni vystoupí a uchvátí vše živé,

Anunnakové vystoupí a rozdrtí všechno živé.

Bůh války Erra I. tabulka

Avšak vládce bohů nedbá výčtu možných katastrof, jež jsou mu v souhrnu předloženy a skutečně opouští své obtížně přístupné sídlo E_sag_ill. V témž okamžiku, kdy se Marduk uchyluje do příbytku svých podřízených Anu_na_ki, do Mardukovy svatyně "Zvedající se kupole". vstupuje profesionální válečník bůh Erra. Okamžitě srazí její ochranou záři, aby vzápětí i zářící den proměnil v naprostou temnotu.

V danou chvíli, krátce po převzetí veškeré moci, odchází pak Erra do své svatyně E_meslamu, aby se poradil s Išumem o svém zamýšleném díle. S cílem vyhotovit sumu postupů a variant, jak situaci vyřešit, bez toho aby zničil celou zemi (Mezopotamii Meziříčí).

Neboť vypočítávané důsledky neuvážených činů mohou opětně, tak jako v minulosti, narušit dokonce i kosmický řád. Nicméně nejzuřivější mezi bohy, nejchrabřejší mezi Igigy, nejsilnější mezi Anunnaky, archanděl války Erra prostě nedbá. Po poradě s Išumou, jenž urychleně vydal výčet bojových variant, je již pevně rozhodnut plně se zmocnit Mardukem uvolněného trůnu a následně v boji o veškerou moc nad planetou, vystoupit i proti neschopným starým bohům.

S cílem likvidovat všechna centra jejich moci.

Což znamená zničení ¨mnoha městských států v celé Mezopotámii, ale i spojenecká, či vazalská města ve vzdáleném přímoří. I s jejich domorodým obyvatelstvem a zbytky nepodařených míšenců a ostatních výplodů genetických pokusů. Zvláště v obtížně kontrolovatelné Sodomě a Gomoře. Když ani Babylon a město Sippar neujde svému osudu.

Beze stopy musí zmizet zejména mutanti a pokusní tvorové sloužící mnohdy již jen k pobavení bohů, než k solidnímu vědeckému bádání.

"Uvolni cestu, nechť již (konečně) vyjdu", žádá Išum, rádce i nositel zuřivých zbraní, měnící se v proslaveného kata, neboť doba určená k útoku právě nyní již uplynula.

Je již na čase srazit Slunce a Měsíc zahalit nocí. I zlo pak vstoupí do příbytku bohů skrze černé dílo Išuma, ač jinak tam přístupu nemá.

Zemi zničím a v mohyly ji změním

Města smetu a v pustiny proměním,

Hory rozbiji a jejich dobytčata srazím,

Rozbouřím moře a zničím jejich výtěžek

Srazím lid a neponechám ani jejich símě. Bůh války Erra Aššurská verze C

Šance minulých pánů planety, kteří vládli ve znamení záře Zlatého telete v proměnách v Nebeského býka, jehož sláva však nyní stále více a více na noční obloze pohasíná, jsou žalostně minimální. Jakkoliv (Ea) Enki v Eridu váha a stále ještě zvažuje své reálné šance.

Nic však již není jako dřív.

Podobně svatá Innana ve svém chrámu v Uruku přepočítává svá aktiva. Rovněž chaldejský Ur, kde sídlí Nanchar v Su_en E kiš nu gal, nevyvázne v případě útoku. Ani Sippur, ani Nippur nebude ušetřeno následků případného použití sedmera divokých zbraní Sebetu v dalekém přímoří. Bude nutné varovat oddané vazaly v chaldejském Uru, ale i v pětiměstí údolí Siddim. Ohroženo bude mnoho oblastí včetně Svatého města Bagar, kde sídlí bohyně Baba.

Boží válečník Erra však, ač již rozhodnut, stále vyčkává, pozoruje a nedává "slavnému katu Išumovi" svolení vypustit, či vynést smrtící zbraně. I nadále zvažuje Išumem nejen navrhovanou taktiku boje, ale i všechny další schůdné varianty útoku. Pozorně naslouchá a sleduje tahy nepřítele.

Mnozí bohové v očekávaní konfliktu urychleně opouštějí svá obřadní sídla. Enlil již uprchl z Nippuru a společně se svojí manželkou Ninlil, jež opouští svůj chrám Kiur, zaujímá výhodnější pozice.

A množství dalších bohů a bohyň urychleně zhodnocují nutnost pobytu mezi Černohlavci. Role Išuma je v rámci taktické interpretace možného vývoje situace nyní pootočena o 180 stupňů, aby nyní naopak vypočítával všechna možná rizika plánovaného střetu.

V té samé chvíli nechává Ea (En_ki) Pán země, jehož drak v Eridu stále ještě vrhá svůj stín, vystoupit na Zem záhadné řemeslníky, jejichž podoba byla uměle zhotovena podle lidí. Tak, aby nikdo, ba dokonce ani zkušený Erra netužil.

Jejich úkol je tajný. Učiní i to, co ostatní bojovníci, ba ani bohové nemohou, ba ani nedokážou:

A měli svojí mysl širokou a upevněnou v základech. Rozum měli a ruce, které překypovaly silou. Přicházejí ze sídla Mudrců, z hlubin vesmírného praoceánu Absú, kam v dávných časech museli (Mudrci) sestoupit a již nikdy jim nebylo dovoleno přijít zpět.

Mudrci z dávných dob, kteří kdysi v hlubinách praoceánu Absú vytvořili specializované bytosti na způsob silnému člověku velmi se podobající, vybavené tak vysoce kapacitními paměťovými obvody, že v konečném efektu stáli mnoha svými schopnostmi výše než jejich bohové. Z téhož důvodu byly i dobře použitelní všude tam, kde si situace vyžaduje sílu, dobrou paměť a dostatečnou podobnost s domorodci.

Výzvědná služba?

Božská BIS, čí dokonce MI5?

Podle věrohodných příznaků a textů Starého zákona vyráží zvláštní specializovaná jednotka cestou králů, do údolí Siddim, respektive do Mamre, kde na rovinatých výšinách sídlí ve stanech domorodý agent Abram (Abrahám) se svou čeledí. Odtud pak do údolních měst, kde mezi nic netušícími odouzenci k smrti, bytuje jeho synovec Lot s celou svojí rodinou?

Situace se tedy stává krajně nepřehlednou a proto musí být nejdříve pevně stanovena vina i viník.

Protože lidé právo opustili a chopili se násilí

Zanechali správného a zamýšlí zlé

Bůh války Erra IV. tabulka

Tato část je prakticky nejdůležitější ze všeho, neboť stanovena vina, částečně odpovídá i vině biblické Gomory a Sodomy. Míru viny tu však kupodivu nestanoví starozákonní JHV, nýbrž donedávná neznámý a dozajista ukydaný bůh války.

Jakýsi Erra z hliněných tabulek.

Právě těch, které na počátku třetího tisíciletí opět a "doufejme" že konečně beze stopy zmizí z tohoto světa.

Respektive iráckých muzeí...

Avšak nejen proto se nebesa stále ještě budou chvět, až Erra zacloumá podsvětím a nechá padat hvězdy z nebes. Když i záři Jupitera (Šulpa - Jupitér) poničí.

Zábava mimozemců vlastně ještě ani nezačala a již diktátor vystrkuje drápky. Erra archanděl války a generalisimus všobecného Zmaru v jedné osobě, ruží s okamžitou platností všechna občanská práva a svobody nejen obyvatel Babylonu, ale i všech ostatních spřátelených měst. Jakkoliv byly kdysi zaručené všemi nadnárodními božstvy. Velkými Globalizátory.

Již nikdy prý nebude svět takový jako před tím. Přípravy na střet vrcholí.

S okamžitou platnosti je opět zavedena povinná vojenská služba pro všechny domorodé vazaly. Se všemi vyplývajícími důsledky.

Též je již připraven i rafinovaný válečný slogan: "Kdo neuměl včera skočit, dnes již létá jako pták?"

Kdo zbraň neznal, má meč tasený

Kdo neznal luk , měl toulec plný šípů

Kdo neuměl skočit, již létá jako pták

Bůh války Erra IV. tabulka

Poznámky pod čarou

Sodoma a Gomora ležely poblíž Královské cesty, jež vedla (v délce cca 1000 kilometrů z Cháránu, podél řeky Belich k Eufratu, odtud cestou karavan přes oázu Palmýr, Thádor a skrze Damašek k Jordánu. Kolem hory Chermon (2750 metrů vysoké), údolím Jordánu a Genezaretského jezera do údolí Siddim a dále pak do Pónilia v Egyptě.

Údolí Siddim je oním biblickým místem, kde se vládci pěti bohatých měst (Sodoma, Gomora, Gebojim, Coár a Adma) spojili, aby odmítli platit poplatky. Později ovládl město Coár a Adumu Mardu-kův syn Ši_Nabu.

Po celých dvanáct roků vybíral vládce Keodoru Láómer poplatky od Bery, krále Sodomy, Birše (krále Gomory), Ši_Nabu (krále Admy), Šembery (krále Cebojim) a krále z Bely (krále Coára). Krátce poté, co vládci pěti nejbohatších měst (Sodoma, Gomora, Cebojim, Adma, Coár) v údolí Siddim na březích Mrtvého moře odmítli platit vazalskou daň, následná trestná výprava koalice čtyřech králů, "pevně semknutých" kolem Láómera, tvrdě zakročila a úspěšně napravila hlavy vzbouřenců.

Snad právě od těch dob cesta, kterou se valila do údolí Siddim koaliční vojska čtyřech králů, bývá nazývána Cesta králů ( též Královská cesta, či Hradská cesta). Vede z Egypta na východ údolím Siddim podél Mrtvého moře na sever, skrze starou Moabskou říši.

Dlužno ještě dodat, že při této bitce devíti králů byl zajat i protagonista následných událostí - Lot. Jeho strýc Abrahám jej bleskurychlým nočním výpadem osvobodil a akce Sodoma - Gomora mohla nepozorovaně, nicméně stále ještě cvičně, poklusávat opodál. Zatímco se Abrahám vrátil do svých stanů na výšinách, Lot mezitím přesídlil pod ochranu hradeb Sodomy.

Zdroj veršů: Mýty staré Mezopotamie

Překlad: Blahoslav Hruška, Lubor Matouš, Jiří Prosecký, Jana Součková

Nakladatelství Odeon KLU n.p. Praha 1977


Zbraně Šebetu 1. část
Zbraně Šebetu 3. část (vyjde 28.12.2007


Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Zveme vás na setkání a modlitbu za mír nejen pro Českou republiku 13. července – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1316 hl.)
 
Možná (1335 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4700

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0