| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK
Vydáno dne 06. 07. 2012 (5985 přečtení)

Problém:

Pokud byla Antlánie u severního pólu (jak někteří tvrdí), kde byla Severije a Antarktida (Jméno kontinentu Ant_arktida se obecně vysvětluje "Protilehlá Arktidě". V této souvislosti si připomeňme, že Anty byly (a stále v dějinných výkladech jsou) označované ty slovanské kmeny, sídlící na samém okraji (hranici) slovanského světa. Porovnejme prosím význam slůvka "Andy" - (Okraj světa, hranice mezi nebem a zemí), ale také název Incké říše Slunce: Anta_Suya (Surya, sanskrt - Slunce)..Aryan Arkaim - Sintašta stále v režii EU studie Y_ DNK

Nezávislé dějiny země Zlaté hvězdy Margity v podivně závislé Evropě © Zdeněk Patrick - Praha 2012

Dříve než se "prokoušu" k nejzajímavějšímu tématu: Arkaim, Rigveda, Severije a Antlánie, abych snáze časoval vzdálené události (chronologicky zařadil), musím nejdříve upřesnit, aby nedošlo k mýlce, vznik Origins Rusičů z Rossenije (Rusů): Y_chromozom Hs (R1a1), synů otce Hs (R1a), o kterých hovoří Velesova kniha. Tato Y_DNK se objevila před 21 000 roky.

Její další variantou je Hs (R1a1a), která se poprvé vyskytla před více než 14 500 lety (Poznámka ZP: Souhrnně budu tyto podoby Arij Slovanů nazývat Hs (R1a Arij Slovanská).

Sledovat však pohyb i směr migrací našich předků Hs (R) a mutací ve všech jejich podobách, je neobyčejně ztížen skutečností, že mnohé slovanské rody i kmeny své mrtvé spalovali. Z téhož pohledu považuji výsledky EU studie za velmi zkreslené.

A pokud se navíc tato skutečnost vědci výzkumníky, sestavujícími tabulky procentuálních výskytů jednotlivých HS, zamlčuje, nesvědčí to buď o kvalitě, či naopak dobrém úmyslu. Což je, mimo podivných chyb v zápisech, jeden z několika nanejvýš podivných úkazů jmenované studie.

Ačkoliv mám k mnoha výsledkům i způsobů různé prezentace stejné Haplo skupiny, či protlačování neexistujících pseudo pragermánských příznaků, ale i k "živému textu" EU studie velké výhrady, darovanému koni na zuby nehledím (ač mohla studie říci více) a raduji se z toho mála, co je k mání.

A co mám vlastně na mysli "živým textem"? Je to nejen internetový fenomén, ale i příznak nevěrohodnosti: Dnes závazný, zítra již k nenalezení, nahrazen jiným, ač podobným. Mnohdy však nepodobným, když souhlasí již jen autor, titulek a datum vydání,)

Nyní přeskočím od Severije několik desítek tisíciletí směrem k mnohem pozdějí časovaným archeologickým nálezům, které nám naopak dovolí nahlédnout i zpět do vzdálené minulosti. S vědomím, že každá planetární katastrofa sebou přináší do budoucnosti celkový úpadek vědomostí, zručností i dovedností. O to podivuhodnější je poslání světa slovanských pohádek, pověstí a véd a zejména i později i u nás praktikovaný systém center vzdělanosti: Búd, Děvínů, Vráží, Vyšehradů, Svatoborů a Práva.

Lid Y_chromozomu Hs (R1a Arij slovanská), který sám sebe nazval Ariani (V Rig Vedě a Avestě) a který ideovědci v EU studii nazývají Proto_Indo_ Iránci, lze v historii vyhledat nejen v Arkaimu, ale i v mnohých jiných kulturách různě nazývaných podle místa nálezu: Jedná se vlastně o souboru archeologických nálezů, do kterých lze časově zařadit i Arkaim, Sintaštu - Petrovku (kultura 2 100 - 1 750 př. n. l.) v údolí u Tobolska a Ižim, východně od Uralu.

Rovněž tak nomády z Abaševské kultury (2 500 - 1 900 př. n. l.), což jsou rovněž Arijani Hs (R1a) pohybující se z Trojpolí ( Viz Aratta... ZDE ), oblasti Volha - Don směrem k Uralu viz Poltavka kultura (2 700 - 2 100 př. n. l.), či naopak z oblasti Volha -Don do Kaspické nížiny.

Soubor kultur souhrnně nazvaných Andronovo, mám nyní na mysli kulturu Sintašta - Petrovka, byly prvním uskupením Y_chromozomu HS (R1a Arij slovanské), zaznamenaným EU studií v bronzovém věku, poblíž Uralu. Kultury, před kterými se otevřela cesta přes pláně a pouště do centrální Asie, bohaté na kovy (Altaj).

Arijani (R1a slovanské) velmi rychle zabydleli celou centrální Asii (Od břehů Kaspického jezera až do jižní Sibiře a Tian Šanu.). Koňmi tažené válečné vozy, používané lidmi z Arkaimu a Sintašty rozvinuli zájmy těchto městských uskupení až do Baktrie ?Margiana (Hranice dnešního Turkmenistanu, Tadžikistanu a Afganistanu.).

V Sintaště nalezený pohřeb se zbytky válečného vozu s koňskými postroji tyto závěry potvrzuje. Pro nás je jistě zajímavé zjižtění, že se v případě nalezených pohřbů jedná o rituální pohřby "skrčenců", které známe i u nás (Čechy, Morava a část Slovenska) z doby bronzové 2 000 - 1 500 př. n. l., (předcházející tzv. "popelnicové pohřby" tzv. laténského osídlení.). Shrneme-li náš poznatek, pak nejstarším, nejpočetnějším a nejrozprostraněnějším "Origins" v Evropě a Asii byl, bez jakýchkoliv diskuzí, Y_chromozom Hs (R1a) Arij slovanský. Lhostejno, zda jej EU studie účelově nazývá různě, aby snaze a vlastně cíleně k nepoznání rozmělnila Slovany podle místa archeologických nálezů, či překvapivě podle jazyka, kterým hovoří jejich potomci mnohdy až v současnosti: Viz například zbytky slovanských lužicko srbských Slovanů Hs (R1a Arij slovanské) započítané EU studii do pseudo pragermánského základu německého národa. Což je nanejvýš divné jednání solidního výzkumu.

Podobně je nakládáno s lidem téže Hs (R1a) Arij slovanského původu, kteří mají být pokládáni za Proto_Indo_Iránce (Slůvkem "proto" rozumějme šalamounské: "předchůdce"). Protože Avesta a Rigveda, kdysi předávaná ústně, dnes sepsaná v jiném jazyce?

Ač původní texty, ze kterých tyto, zřejmě nejstarší religiozní spisy vycházejí, byly napsány jazykem sanskrt deva nagara. Jazykem z města bohů (Altyn gorodu - Severije / Hyperboreje). Pokud si dáme práci a zjistíme, že je to jazyk umělý, seškrtaný ze slovanských mutací. Nejvíce podoben češtině, slovenštině a zcela určitě ruštině.

Proč tyto pokračující obstrukce? Aniž do obstrukcí započítám velmi podivné posouvání událostí časem, a skutečnost, že německý, aniž latinský, románský, hungariens, či iranský "Origins" vlastně ani neexistoval a logicky neexistuje jinak, než zbožné přání falzifikátorů dějinných událostí.

Zdá se, že soubor zkušeností, původně stejný jazyk, společenská a sociální paměť, vycházející z bohaté národopisné pokladnice našich slovanských a Arjan předků, někoho řádně vystrašil.

Podobně, jako sama možná mohutnost slovanského světa.

Védy (vědy), předané předky, byly celé věky, snad od doby planetární katastrofy, předávány ústně. V Indii pak nejvyšší indickou kastou Brahmánů, u nichž rovněž převládá Y_chromozom Hs (R1a) Arij slovanský. Přičemž stáří kolujících informací (Rigveda a Avesta) je časováno až do roku 10 000 až 15 000 př. n. l. Přičemž "zápisu" textu je určen cca rokem 2 000 př. n. l.

Pokud můj přepočet možného konce pravlasti "preiránců" (Airjanem Vaedžo) vychází, že se tak stalo před 8 333.33 lety, předpokládám, že se výpočet vztahuje:

a) k prvnímu ústnímu předání, tedy k roku 15 000 př. n. l. (15 600 př. n. l. byl v čase Ramajany postaven most na Lanku a zničeno sídlo Daémonů a Asurů. Do téhož času je lze zasadit rozpad Antlánie na pět ostrovů a následné potopení několika z nich.)

b) k roku 8 333,33 + cca 2 000 = 10 333,33 (viz planetární kataklyzma a následná "Světová potopa"

c) k roku potopení posledních tří ostrovů Antlánie, mezi nimiž mohla být Airjanem Vaedžo.

Byla snad tou pravlastí Antarktida, nebo se Země v čase planetárních katastrof pootočila? Podle nezaručených zpráv se tak prý stalo v minulosti dokonce několikrát. Vědci se však k této variantě nikdy jasně nevyslovili, aniž vyjasnili příčiny střídání dob ledových (glaciálu), aniž kdy upřesnili, zda se jednalo o celoplanetární pokrytí ledem, nebo jen dílčí. Tak jak jej známe z oblasti obou pólů.

9 570 př. n. l. - Konec Antlánie (pravděpodobně se potopily tři z pěti ostrovů)

Konec Antlánie (Atlantidy dle Platona - verze 1.). Hladina Atlantického oceánu zvolná stoupá. Přesto je hladina Středozemního moře o 30 -50 níže, než je dnes. Sicilsko-maltská plošina, ale i protější šelf afrického kontinentu obnažen. Obnaženo je i celé koryto Nilu, jež se dnes nachází v šelfovém moři.

Velké části dna Egejského moře jsou stále ještě pevninou.

Heraklovy sloupy (Calpre - Gibraltar) byly kdysi, podle pověstí, součástí horského masivu, jež odděloval vody Atlantického oceánu od míst, kde je dnes Středozemní moře.

A co naopak tvrdí ortodoxní představitele idealistické vědy? Středozemní moře skutečně neexistovalo. To však bylo před několika miliony let. Tam, kde se dnes rozprostírá Středozemní moře existovalo pouze jezero.

8 921 př. n. l. - Předkové Egypťanů (verze1.)

Předkové Egypťanů opouštějí svoji domovinu postiženou velkou zátopovou vlnou.

8 800 př. n. l. - znamení Raka (Cancer)

Jarní bod teoreticky vstupuje do souhvězdí Raka (8 800 př. n. l. - 6 640 př. n. l. dle módu 2 160 let/ jedno znamení zvěrokruhu). Říkám teoreticky, neboť musím v této pracovní verzi uvažovat možnost, že se planeta skutečně pootočila a postavení hvězd po roce 10 471 př. n. l. bylo velmi odlišné.

8570 př. n. l. - potopení Antlánie (potopily se poslední ostrovy Antine a Aryan)

Oteplování dramaticky pokračuje a s ním i lavinovité zvedání hladin oceánů a moří a postupné ponoření níže položené souže.

Konec Atlantidy dle Platona (verze 2.)

Poslední královna Antlánie Antina prchá společně s budoucím "bohem" Egypta Thovtem (jenž přišel na tuto planetu ze Siria), do Egypta.

Potopením ostrovů mizí přirozená překážka oceánských proudů a "golfský proud" začíná ohřívat sever Evropy. Postupně mizí i "krkonošský ledovec".

Dílčí resumé úvahy: Airjan Vaedžo, pravlast Preiránců, kterou zasáhly ničivé kruté mrazy, nemůže být ani jeden z ostrovů Antlánie. Nemůže být ani Severijí, neboť tu zasáhly kruté mrazy při planetární katastrofě přibližně v roce 20 350 př. n. l.

Odvozeně nemohou být Anty, slovanskými prapředky, kteří po zániku Antlánie založili slavné "indianské" říše, společně s mnohem (o více, než 10 000 let) časnějším výsadkem vedeným Ilmem, vládcem Tulského ostrova (Severije / Hyperborea), který se na východních svazích Uralu odpojil od výsadku Jary (Jurou) a zamířil k Altaji, odtud snad přes kdysi kvetoucí zahrady Šamo (dnes poušť Gobi) k východu. Tam se dílem přeplavili na americký kontinent, zatímco další část zamířila k dnešní Beringově úžině, kterou překročili téměř suchou nohou.

Převládající Y_chromozom těchto dvou výsadků směrující na "americký" kontinent byl zřejmě Y_DNK Hs (Q). Chromozom prapůvodních obyvatel centrální Sibiře, DNK původních indianských kmenů obývajících dnešní US území, vyskytující se v Evropě, jen velmi výjimečně.

Kdy se tak stalo?

Podle českého vědce Hrdličky cca před 30 000 lety. Podle mého odečtu, uvažuji-li tuto pracovní variantu, pak dříve než, v časovém intervalu 22 350 až 20 350 př. n. l. (V možném čase zkázy Severije).

Se vší pravděpodobností však Antové ovládli jen své někdejší državy, aby po zkáze Antlánie, co potomci, či děti bohů, založili Sluneční říši Inků Anta - Suyu. Když zvláštní tajný jazyk rodiny Velkého Inky se velmi blížil sanskrtu.

Obrázek autor: EU studie Eupedia : Europe Guide & Genetics Zpracováno dle podkladů: Eupedia : Europe Guide & Genetics

Nositelé Y_chromozomu Hs (Q), které EU studie nazývá prapůvodními obyvateli centrální Sibiře, jsou vlastně odnoží Hs (K), jejíž počátek je nastartován před 40 000 lety. Hs (K) je vlastně prapředek Hs (NOP), ze které byl počat prapraděd Hs (P) a posléze praděd (R) otce Hs (R1), syna Hs (R1a) počatého před 24 000 lety.

Z téhož prapraděda Hs (P) se oddělila větev, jejich chromozom zmutoval do již řečené podoby Hs (Q). Stalo se tak před cca 23 000 lety v Centrální Sibiři. Je tedy mladší, než Hs (R1a) Arij Slovanská. Je zároveň i 4% zastoupena v iranském obyvatelstvu. Je snad tato haplo skupina nositelem zvěsti o Antlanském Airjanem Vaedžo, prapůvodní vlasti v Antlánii?

Zřejmě nikoli.

I když: praotcové Hs (R1a) a Hs (Q) mohli obývat společně Severiji (viz společného prapředka) Hs (NOP), přesněji Hs(P). První na Slunečním ostrově (Alatýru), druzí na Tulském ostrově a částečně na pevninské Sibiři (Severiji). Pevninská Hs (Q) pak pouze sdílela stejný osud, jako jejich druzi na Tulském ostrově a Hs (R1a), která má, na rozdíl od mladší Hs (Q), sídlící na stejně krutými mrazy zasažené, neboť k Severiji přilehlé pevnině, přesnější informace. Jakkoliv obě informace mohly, díky jisté vzájemnosti i traumatizujících prožitků, v průběhu časů a zapomnění, splynout v jedinou kompilaci.

Jinými slovy, pokud někdo hovoří v souvislosti s Hs (Q) o městě Ark, které bylo vystavěno přesně na severním pólu pod Severkou, odvozeně dává do souvislosti neobyčejnou techniku a lodě plavící se do vzdálených krajů, kde žijí již jen divoši, pak tuto informaci tahá z klobouku a nikoli z Rigvedy, či Avesty (Jakkoliv si ještě jednou, pro jistotu, Rigvedu a Avestu "projedu").

Pokračovat?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 17 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0