| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Sv. Václav - světec až panovník?
Vydáno dne 28. 03. 2010 (7684 přečtení)

V postranních prostorách Národního Muzea se konala minivýstava oslavující část hagiografie týkající se dostatečné povolné svatosti českého knížete Václava, jak potvrdila i přidružená literatura, kterou jsem si zakoupil (Václav český světec a panovník - autor:

Maria Theisen). Ovšem jen v takové míře, jakou ji vždy chtěli vidět římsko katoličtí otcové a jejich zdárné ovečky povětšinou milovnice německého jazyka. Václav český světec a panovník, katalog neuvěřitelných a pro mne mnohdy až hrůzných představ německy hovořícího etnika o skutečném stavu slovanských starožitností i údajných jedinečností týkajících se českého knížete Václava, byl vydán pod patronací rakouské pojišťovny UNIQA - v popředí popsán kupodivu jazykem německým, posléze českým a naposledy i jediným zúčastněným světovým jazykem anglickým:

Na kvalitním papíře s nádhernými ilustracemi nikoli dobových, nýbrž převážně jen středověkých malířů.

Vydání katalogu i výstava: Václav český světec a panovník se konala pod patronací:

Velvyslanectví rakouské republiky v Praze
Velvyslanectví České republiky ve Vídni
Výstavu byla zahájena panem Václavem Klausem, prezidentem ČR, skvělým odborníkem na mnohé, nikoli však českou historii.
Nicméně? Pro méně pilné, jakým se sám sobě jevím, oceňuji snahu všech zúčastněných, jakkoliv si tak nádherné téma zaslouží nikoli jen zavádějící oslavu hagiografických výmyslů.
Zřejmě nejsou peníze? Přesto si dovolím několik poznámek......Český kníže Václav

Země Zlaté hvězdy Margity © Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Zanedbávaná historie lidstva

Legendy o svatých, též hagiografie (řecky: hagios - svatý, řecky: grafein psát) jsou pseudoepická literátní díla, plná zázraků a chybějících historických daností, či spíše zcela prosta nežádoucích historických faktů.) sepsané, v případě českých světců Václava a Ludmily, na přímou objednávku německých náčelníků praktikujících u sousedů raketýring fikaně zvaný "daň z míru", nebo ještě vznešeněji: "šíření křesťanské lásky k bližnímu svému":

Želbohu:

Na rozdíl od věrozvěstů Cyrila a Metoděje převážně jen skrze násilí, vydírání, ohněm, mečem a krví... Zkrátka - všemi možnými barbarskými vymoženostmi.

Legendy ve své většině pojednávají o životě, umučení a mučednické smrti světců. Legendy o svatých (hagiografie) jsou přísně šité na míru a dle přesně určených osnov (vito, passio, translatio, mirakula, aneb epické vyprávění o narození, životě, smrti, přenesení ostatků a zázracích). Vše v souladu s potřebami Dagonovy mitry a učením římsko-katolické církve. Vždy a za všech okolností směřující k vytčenému politickému cíli. Zejména ke vší spokojenosti objednavatelů.

Tzv. Gumboldova legenda, jedna z několika sepsaných o českých světcích, je typickým příkladem dehonestování objednávkou zákrytných zájmů německých panovníků: Byla sepsán mantovským biskupem Gumpoldem (Kolem roku 980. Tedy 52 let po smrti knížete Václava.) z příkazu císaře Oty II. A faktům nepomohlo ani to, že zmíněný biskup prý pobýval, krátce před převzetím biskupského úřadu, v Praze. Jakkoliv tedy nepostrádá legenda nic, co lze od tohoto literárního útvaru očekávat, je zcela prosta toho, aby přispěla k objasnění skutečných okolností a pravých příčin historických dějů. Jakkoliv je i ve svém záporu a nenávisti cíleně nasměrované proti českému knížeti Boleslavu I. - Státotvorci a statečné české kněžně Drahomíře, jedinečná a přínosná.

A tak na závěr se služí říci, co český kníže Václav byl, a čím nebyl.

Byl vzdělaný duchem i fyzicky. Zároveň unešen romantickou vizí vítězícího dobra a Světla. Českým národem, přesněji: Svolaným sněmem na Turském poli posléze jednomyslně starověrci i novokřesťany započítán mezi inspirující duchy České země.

Kníže Boleslav I. Státotvorce poté zasvěcuje, pro všechny časy, rodnou zemi svatému Václavu, jako jedinému oprávněnému dědici České země.

Tuto myšlenku posiluje jedinečný vládce, Otec vlasti a římský císař, po své matce Elišce nejslavnější potomek Libušin a Přemysla Orátaje, z rodu Svatého Václava a Svaté Ludmily, Karel IV. Z téhož poznatku svítá rezultát: Vítězkou celého sporu je statečná česká kněžna Drahomíra.

Sv. Václav - světec až panovník?

Čím český kníže Václav nikdy nebyl? Nikdy nebyl vazalem německých vládců. Pokud romanticky pojaté křesťanské, tedy i pokorné přátelství, nepovažuje protější strana, zcela surově a jednoznačně se skrytým nemravným úmyslem, za jedinečný příznak odevzdanosti (Jestliže je zlými jazyky hovořeno o volech a "tunách" stříbra, jež by tenkrát měli být součástí raketýringového lupu směřujícího do pokladnice německého panovníka, zcela určitě by dobře organizačně vybavení, nadmíru přesní a zejména jinak věci oddaní písaři a kronikáři, pečlivě lup zaznamenali, včetně jmen a míst odkud daň "z míru" pochází. Není žádných takových záznamů, ani vzpomínek na stovky volů rozvážně kráčejících z Čech do budoucích Němec.

Kníže Václav rozhodně nebyl ani naivní snílek a už vůbec zbabělec, jenž by se obával osobních soubojů.

Naopak!

Václav byl vyjímečný jedinec oplývající neobyčejnou silou a natolik tělesně nad poměry vybaven, navíc skvěle stýry vycvičen k rytířskému boji, že možní soupeři raději včas zapomínali, jak mu před malinkou chvílí veřejně slibovali záhubu.

Někteří, když jej spatřili - boj raději odmítli. Jiní soupeří před ním poklekali a mektali o hejnech andělů poletujících kolem, ale i zářícím kříži na jeho přilbici.

Bylo to i rozumné , když kníže Václav místo tvrdého, rychle ukončeného boje naopak nabízel, jako schůdnou variantu - své přátelství .

V žádném případě a veskrze objektivně však nemohl být... rozvážným panovníkem, jak rády popisují německé legendy, neboť jedním dechem by rády vyprávěly, jak pokorně přijal svojí panovnickou moc z rukou německého císaře (Zkrátka a dobře, zdá se to být nevyléčitelná choroba).

Rozvážným panovníkem? Jakkoliv vzdělaný a moudrý. Role vladaře germánského typu mu mezi roduvěrnými Slávy zkrátka nepříslužela.

Jakkoliv bohatstvím, jistou nadmírou štědrostí zlatem oplývající, vlivem a přirozenou autoritou mohl německo římsko latinským výzkumným četám v mnohém takového neomezeného vládce připomínat.

Avšak skrze platné slovanské Provi (Právo) tomu tak být nemohlo.

I kdyby se německý císař na kusy rozkrájel a na hlavu postavil.

Téměř neřešitelné dilema. Věděl to jak kníže Václav, tak kněžna Drahomíra, tak i Boleslav. Jakkoliv se knížeti Václavovi dařilo v míru ustát tlak německého náčelníka, proces sjednocování rodů v Čechách, probíhal nad očekávání pomaleji, než vyžadoval sled událostí.

Schůdnou variantou se zdálo být přesně načasované převzetí moci Boleslavem, krátce po odchodu knížete Václava do ústraní mnišského řádu. Z pohledu Řezna to bylo zcela nepřijatelné řešení. Z týchž i jiných příčin posléze sled události vyvrcholil staroboleslavskou tragedií. Jedním z důvodů se zdá být knížetem Václavem mírně vyvažovaná zcela nerovnovážná soustava "Řezno, Pasov, Jindřich Ptáčník V. směr pochodu dále na Východ".

Z pohledu, nikoli čistě odkapávající legendy, byl kníže Václav naštěstí ani až tak svatým.

A naopak? Svými pilnými bohatýrskými pitkami stál na rodné zemi. Mezi svými, jako rovný mezi rovnými.

Tedy pro české Slávy i jako živý velmi přijatelný, neboť lidsky chybující a přitom zcela svůj skrze svojí křesťansky romantickou vizí. Přijatelný i pro nevrlé starověrce. A to až do dnešních dnů. Když mohu-li, prokázal své jedinečné kvality i jako jediný oprávněný dědic a patron České země. Svaté světlo, jež nám stále svítí i v dobách tak temných...


Kněžna Drahomíra
Praha roku 964/ 965 - Jako vždy jen zadarmo!
"šíření lásky k bližnímu svému" skrze barbary... dokončení
Několik slov o šíření lásky k bližnímu svému...
Sv. Václav - světec až panovník? (Právě čtete)
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0