| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Mládí kněžny Libuše
Vydáno dne 24. 01. 2008 (9140 přečtení)

Pamatujte si tyto dny a pozorně naslouchejte:
Kosovo = Srbsko

... "s nestoudnou drzostí uvedl (Václav z Libočan, Hanka) báje v umělý pořádek", a k dovršení všeho doplnil jednotlivé události zaručeně přesnými letopočty. Přesto jsou tyto nejstarší příběhy, a konec konců i jejich vymyšlené součásti, "báječné" v původním i přeneseném slova smyslu. František PalackýMládí kněžny Libuše

© Zdeněk Patrick 1994/2006

Země Zlaté hvězdy Margity 1. díl

Podle Nomen Omen kladu prozatím narození Libuše do roku 476. n. l. jakkoliv se mohu mýlit: Přičemž prozatím cvičně neuvažuji za otce vojvodu Soroki (Straku, respektive Kroka), když i matka je nejistá. Vynechávám i příslušná historická data (typu: Herulové tam, jiní zase zpět...)

Rovněž rod, ze kterého Libuše pochází ponechávám prozatím bez povšimnutí!

Pokud se stala zasvěcenou kněžkou (hadačkou) a slovutnou a uznávanou vizionářkou, jak lze usuzovat z jejího pozpátku čteného jména, a ona jí skutečně byla, pak je nutné uvažovat o skutečnosti, že byla předána do výchovy příslušné instituce již v šesti letech.

Připusťme tedy, pro tento krátký okamžik, že se tak stalo roku 482 n. l. Tehdy se poprve zúčastnila obřadu zasvěcení panny kultu Velké Matky Zemlji, jenž byl nasměrován k věštbě. Po třiceti letech panenské čistoty mohla kněžka rezignovat na svoji funkci a věnovat zbytek života pozemským radovánkám.

Pokud zůstanu věren své dataci, pak se bájná Libuše, zástupkyně Velké matky Zemlji a soudkyně lidu stává Českou kněžnou, ženou Prvního mezi Slávy, obřadního orátaje (Oráče), garanta trojpolního hospodářství, Vojvody Přemysla a bájnou zakladatelkou českého panovnického rodu Přemyslovců.

Rok 450 n. l. nastup éry praotce Soroki (Kroka), jenž končí érou knjaginy Libuše

Rok 478 n. l. možné narození Libuše

Roku 484 n. l. se v šesti letech stává zasvěcenou pannou kultu, jenž je směrován k věštbě.

Rok 490 n. l. konec éry vojvody Soroki (Kroka).

Rok 490 n. l. éra Libuše soudkyně a zástupkyně Velké Matky Zemlji

Rok 500 n. l. Levý Hradec zaznamenáno staroslovanské osídlení

Kolem roku 500 n.l. V Libici první staroslovanské osídlení

Roku 514 n. l. končí Libušino 30 leté období povinné čistoty v zasvěcení.

Roku 518 n. l. se stává Českou kněžnou a ženou Přemysla Oráče.

Pro osvěžení paměti si připomeňme, že v naší odvozené dataci období vlády vojvody Soroki leží v intervalu roků 450 - 490 n. l.

Když naopak narození Libuše, respektive čas prvních krůčků jejího zasvěcení leží před datumem konce éry bájného vojvody Soroki (Kroka). Tedy před rokem 490 n. l. Přičemž interval mezi narozením Libuše a jejím sňatkem s Přemyslem je opět 40 let.

Sledujeme-li pozorně zachované legendy o Libuši a jejím doprovodu, dospějeme k závěru, že Vojvoda Soroki zřejmě vybral tři dévy (Tetu, Kaši a nejmladší Libuši), jako možné adeptky na zástupkyni Velké Matky Zemlji, krátce před svoji smrtí.

Možné je, že rozpoznal u Libuše příslušné schopnosti a starší, dévy Tetu a Kaši určil jako její průvodkyně a ochránkyně.

Byl si zároveň vědom, že nedospělá dívčina nemusí chápat souvislosti, zapisoval tedy své vědomosti, poznatky a vize dílem na březovou kůru, dílem na dubové desky.

Předpokládejme, pro tento krátký okamžik, že spanilé tři dívky byly skutečně dcerami vojvody Soroki, tedy po otci pokrevně spřízněné s rodem praotce Čecha. Dále si připomeňme fakt, že roduvěrný Sláv míval, v záchvatu upřímného zájmu o zachování rodu vícero žen,

V této souvislosti si rovněž připomeňme, že si čeští Slávové brali za manželky i ženy kmene Gomera (Keltů, které staří Slované nazývali Kelči, či Keli. Kmen Bojů do této skupiny kupodivu nebyl zahrnut).

Všeobecně uvažují kronikáři za rodiště Libuše (Tetky a Kaši) Sorokiho sídlo na Zbečně u Křivoklátu, jež leží na březích přirozeného komunikačního systému Mže (Berounky), jenž propojoval rodové sídlo vlchevce Soroki s levobřežní pražskou kotlinou.

A skrze Nižbor (Niž - Nižany, bor žboj), Bojov a bojské Stradonice, Běleč, nynější Karlštejn a Beroun, Tetín, Srbsko (V Českém krasu viz Koněpruské jeskyně), Černošice - (někdejší keltský Cernun Lug) i se staroslovanským osídlením nad dnešním Prokopským kaňonem.

Rovněž směrem na jih, starými obchodními cestami, k blízkému sousedství s někdejším keltským Rokytanskem (Rokycanskem), kde přežívali z části Slávy asimilovaní někdejší keltští Rakotové (latenské osídlení), jež byli po pozdně laténské migraci bojských kmenů z části vytlačeni dále na jih.

Do středního Podunaji - Rakotska (Rakouska), z části podrobeno bojské šlechtě sídlící na opevněných hradištích ve Stradonicich a pražském Povltaví.

To, že čeští Slávové respektovali nejen keltská božiště, pekla (pohřebiště), posvátné háje, ale i keltskou topografii, včetně názvů lokalit, či opuštěných hradišť - peherků, svědčí o mnohém. Rozhodně můžeme, ještě po více než 2 000 letech, poměrně přesně určit nejen původní keltská osídlení, ale navíc i jména jednotlivých kmenů.

Vojvoda Soroki (Krok), rodový a později i kmenový vlchevec a věž tec, mohl mít, nejen v zájmu zachování rodu, ale i v rámci bohatýrských družebních styků, vedle slovanských manželek i manželů z kmene Bojů, Rakotů, či Kotýnů usídlených na Táborsku (když například přítomnost Kaši poblíž soutoku Vltavy a zlatonosné Otavy poblíž Zvíkova a keltského osídlení u Nevězic mnohé napovídá).

Nejmladší dcera Libuše tedy skutečně mohla, do svých šesti let, trávit svůj dětský věk na rodném Zbečně u Křivoklátu. Zatím, co její starší sestry Teta a Kaša (uvažuji-li o rodných sestrách) byli již zasvěcenými kněžkami, se již vzdělávali na Budči.

Kde pobývala malá Libuše od svých šesti let, kdy se stala zasvěcena dévou, do svých čtrnácti let nám mohou přiblížit ty nejstarší legendy. Nejdříve však vysvětlení mé úvahy čtrnácti let.

V tomto čase (490 n. l.) končí vláda vojvody Soroki (Kroka). Pravděpodobně jeho smrtí a mladičká Libuše má zaujmout jeho místo soudkyně a hadačky.

Jakkoliv je to vzhledem k bigamii českých Slovanů podivné, kult matky (matriarchát) byl v té době stále silnou součástí rodového i kmenového práva, a tak se může i Libuše stát soudkyní a prorokyní. Ovšem nikoli jako vojů vůdce, ale jen jako zástupkyně, respektive knjagina (kneine) Velké Matky Zamlji. Tou se však mohla stát pouze v dospělém věku.

V souladu s tradicemi a rodovým právem, čeští Slávové považovali dívku za dospělou, úměrně velikosti prsou. Přerod dívky v ženu lze tedy uvažovat individuálně od 14 do 16 let.

V době konce vlády vojvody Soroki mohlo být nejmladší zasvěcené dévě Libuši cca právě kolem čtrnácti let. S možností zasvěcení dévy na zástupkyni Matky Zemlji, se sídlem na Budči (?). Pokud se blížíme pravdě, měli by legendy o kněžně Libuši odrážet činnosti dévy, kněžny a ještě později České kněžny a zakladatelky českého panovnického rodu Přemyslovců. A ony to skutečně odrážejí.

Jedna z nejzávažnějších legend, jež odrážejí odjezd Libuše, nyní kněžny (tedy zástupkyně Velké Matky Zemlji), do Budče se váže se Svojkovicemi na Rokycansku (Rokytasnko - viz keltští Rakotové), respektive ke keltskému opidiu na Oseku. Je na čase si opět uvědomit, že keltské slůvko "uska" (us) - zářící, se v příběhu kněžny Libuše, potažmo v české historii vyskytuje podezřele velmi frekventovaně (viz Uzkobrg - Oškobrk, Brg Uzka - Bruska, grd Ouska atd, tedy Zářící vrch.).

Rovněž nebude na škodu ozřejmit si možný vztah českých Slávů k původnímu keltskému obyvatelstvu.

Jakkoliv byla bojská moc ta tam, čeští Slávové přijímali zbytky Bojského kmene (tzv. pozdně laténské obyvatelstvo) kupodivu téměř jako ostatní Slovany.

České slovo vojín (původně svobodný), bajec, voje, boj - má svůj počátek u Bojů (viz baen)

Za Kelty (Kelči), respektive Keli (kapustňáky) byli považování Rakotové, Rákosníci) a Kotýni (Koty, snad předci Chodů), tedy původní laténské obyvatelstvo.

Nyní si dovolím použít části zajímavého a skvěle popsaného výzkumu pana Františka Paneše, jenž se velmi detailně zabýval keltským osídlením kolem Oseku a jenž se domnívá, že Libuše, byla dána vojvodou Sorokim (Krokem) do výchovy keltských druidů na Oseku.

Spojuje legendu ze Svojkovic na Rokycansku, ležícími severovýchodně od Mýta (o němž bude ještě řeč) s touto hypotézou.

Jež nemusí být marnou!

..."Ve Svojkovicích, ladné vsi pod Žďárem vypravují zase jinou pověst," píše J. Konigsmark. Na Žďáře prý stával mocný hrad, sroubený z dubových klád. Věštící kněžna Libuše byla paní na něm. Rozjížděla se z tohoto sídla dolů mezi lid, který radostně vítával milovanou vládkyni nad Čechami. Jednou byli rozradostněni rokycanští obyvatelé návštěvou jasné kněžny Libuše. S dětinskou láskou ji přivítali kudy kráčela, tudy ji provázeli.

Rokycanské ženy se uradily, že mocnou vládkyni uctí dobrým obědem. Kněžna se nezdráhala, když nejpřednější z rokycanských žen prosila, aby s nimi požila, co dávala jejich spíše. A kněžna Libuše projevila vděčnost za pohoštění měrou opravdu knížecí. Když se ubírala z Rokycanska, oznámila mužům z rady, že jim na věčné časy dává vrch i hrad Žďár za odměnu...

Lehce si představíte, jaké plesání se rozšířilo mezi Rokycanskými. Velebili kněžnu po dlouhou dobu. V kamenné ohradě (prastarých valech) na Žďáru se za válek skrývali ustrašení lidé z okolí. Měli alespoň dost jistoty, že je nepřítel dne vypátrá a oni že zachrání holý život."

Tolik legenda z vyprávění Svojkovických, jak ji slyšel místní sběratel legend J. Konigsmark.

Zpracoval: František Paneš

Zajímavá legenda, zaměníme-li slovní spojení rokycanské ženy, za "rokytanské ženy". Podle této prastaré legendy žila kněžna Libuše na mocném hradě, sroubeném z dubových klád. Jenž byl vystavěn na Žďáru. A jak František Paneš svým výzkumem zjistil opatřený ochrannými kamennými valy z dob latenského osídlení (podobné lze nalézt na nejrozsáhlejším keltském osídlení u Nevězecic. Laténského i pozdně laténského typu. Popelnicová i méně četná mohylová pohřebiště).

Zapamatujme si slůvka "věštící kněžna Libuše". V tom čase mohlo být věštící kněžně kolem šesti až 14 let. Stále však není zasvěcená knjagina (kniene), zastupující Matku Zemlji.

O vládkyni nad celými Čechami však lze hovořit až po slavnostním odchodu z Rokytanska, kdy svůj pevný sroubený hrad i Žďár rokytanským darovala.

Odjížděla totiž navždy.

Kam?

Do Budče? Na Chrasten (pozdější Vyšehrad), či do Psár?

Ale o tom i jiném příště...Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0