| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část
Vydáno dne 06. 04. 2011 (2319 přečtení)

Hledám jen rozcestné časové body, kde se stala, při dosud nevysvětlených okolnostech, úhlavní chyba. Nikoli proto, že bych kdy hodlal směnit svoji Víru za starověrectví, nýbrž kvůli nápravě věcí obecných i celospolečenských. ZP

Stalo se právě za panování římského císaře Konstantina I., který ač sám vyznavač magie a asyrského "Slunečního kultu" umožní záhy po roku 312 n. l. nebývalý start nového náboženského směru, jež má nově sjednotit jeho nadmíru rozpínající se říši.Je jim cizí pravda i dobročiní...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Stalo se 28. října roku 312 n. l. V poledne před zahájením krvavé bitvy u Milvijského mostu (pontový most přes římskou Tiberu postavený jeho protivníkem Maxiánem) byly štíty některých Konstantinových bojovníků opatřeny znakem X/P (Christos). Podle některých, nepříliš upřesněných mýtů, se Slavius Konstantin I. stal v předvečer bitvy svědkem přeletu ohnivě zářícího kosmického objektu, či pádu ohnivého meteoritu s přidruženými světelnými jevy. Podle Eusebia měl Konstantin v poledne před bitvou spatřit nad Sluncem světelný kříž s nápisem:

"V tomto znamení zvítězíš" (In hoc signo vinces.). Podle jiné verze se mu ve snovém setkání měl zjevit Kristus, který prý radil opatřit bojovníky znamením písmeny Chí protnuté písmenem P. (CHPistos). Mnozí se domnívají, že byl svědkem meterologického úkazu (Halový jev.). Ottův naučný slovník naopak velmi zasvěceně tvrdí, že:

"Obratně uživ náboženského nadšení svých křesťanských legionářů, dobyl úplného vítězství" (28. října 312 n. l.).

V souvislosti s obrazeným znamením Krista si připomeňme, podobné události, kdy se litery objevovaly nejen v příbytcích lidských, na jejich domech i na oblecích:

Jeden příklad za všechny můžene objevit v kronice nazvané "Svět za tří českých králů" (autor Marek Bydžovský z Florentína)

Nowiny prawdivé o welikých a hrozných Zázracích a Diwíjch, které se staly w Polské Zemi, w Russých y ginde. Spatřenijm Osob i rozličných znamenij na Dweřijch , w Pokogich, na Střechách y Oblecých Lidských, 5. dne Měsíce Června Léta pominulého 1698.

Zkrátka: 5. Června 1698 se na několika místech východní Evropy vyskytovaly dokonce blíže nepopsané bytosti, ale i jevy, které se vymykaly všeobecným zvyklostem. Jednu z takových událostí ukazuje i dobová kresba (viz níže).

Znázorňuje vzrušené měšťany ukazující si na rozličná znamení, připomínající prastaré písmo. Podivné znaky se objevují na oblecích, zdech i střechách domů. Ano i v příbytcích uvnitř stavení.

Tak strašlivý to byl prý úkaz.

Dodnes nezodpovězenou otázkou, kdo a za jakým účelem má potřebu promítat poměrně i dnes poměrně technicky složitou mikrovlnnou holografii, pronikající i skrze zdi, či přesně směřující na vybrané a pohybující se objekty?

Odpověď se možná objeví seskupíme-li znaky, jež by mohly být čitelné, možná nejen jako písmena: CHRSTS?

V této souvislosti si připomeňme prastarou legendou z čas Starého světa, kdy štíty bojovníků byly vlastně složitými přístroji, které mimo ochrannou funkci, v přední části průběžně zobrazovaly budoucí děje, tedy i vítězství majitelů štítů. A Slavius Konstantin I., co Slovan znalý těchto legend z dávných časů Severije nepochybně znal a zřejmě i "obratně využil" a nechal několik štítů pokreslit znamením Krista.

Jiná možnost: Konstantin byl skutečně svědkem pádu neznámého objektu (tak jak tvrdí někteří doboví autoři) do bažin nedaleko Říma, nedaleko Milvejského mostu.

Aby po vítězné bitvě a poradě "s odborníky" nechal avizovaný "Halový jev", či chcete-li neznámý objekt, včetně jeho obsahu, obezdít tak solidně, že se v budoucnosti se stavba v někdejší bažině stane nedílnou součástí rozsáhlého sklepení a katakomb Vatikánu.

Každopádně vrcholní církevní zasvěcenci o několik staletí později prozrazují, že vědí podstatně více:

rok 1233 n. l.

V papežské Bule Řehoře IX., vydané roku 1233 n. l., se hovoří o bytosti, jež se zjevuje jako šedý muž, s výraznýma a velkýma očima, hubený až vychrtlý, tělo prakticky bezmasé a chladné pokožky. V mnohých případech jeho horní polovina září a to tak intenzivně, že osvítí celou okolní prostoru. Ona bytost, nazývaná "průvodce" posléze mizí a stává se neviditelnou.

Zcela evidentně se jedná o démonskou, či ďábelskou bytost, která může měnit dle libosti těla, mizet, překonávat obrovské vzdálenosti nezávisle na čase, číst myšlenky lidí a přemisťovat jejich těla na libovolné místo.

Mimo jiné byla tato bytost v průběhu času obviněna, že plodí s pozemskými ženami lidem nepodobné nestvůry.

Roku 1484 vydal papež Innocenc VIII. (Neposkvrněný VIII.) bulu Summis desiderantes affectbus, obsahující teze boje proti herezi a čarodějnictví.

Již o tři roky později (1487 n. l.) tyto téze podrobně rozpracují dva německo římsko katoličtí mniši (Iacobus Sprenger a Henricus Kramer Institoris. A jak jsem po přečtení některých částí "Smolných knih" skálopevně přesvědčen, jistě i nejbližší služebníci samotného Satana.). Pečlivě a do nejmenších detailů. Se vší proslavenou "německou" důkladností!

Světlo světa tak spatřil nebývale "pokrokový" návod, "jak nenápadně sledovat, provokovat, stíhat a následně eliminovat všechny vytypované možná možné nepřátelské osoby, dodatečně podezřelé ze zlých úmyslů, čarodějnictví, magie a spolupráce se Satanem".

Vzhledem k mnoha věrohodným příznakům je stále nezodpovězena otázka, kdo se Satanem (rozuměj nepřítelem lidstva) úzce spolupracoval.

Nebyly to však, a to v žádném případě, jejich nebohé oběti.

Kladivo na čarodějnice - tento zcela vyjimečně hanebný spis se stal výchozím materiálem a rukojetí nejen Velkých, ale i těch úplně malých fanatiků v podobě svatých inkvizitorů, při následném běsnění. Ale mnohem pozděj posloužil "výcuc nasbíraných zkušeností" i k odhalení třídního nepřítele, či možná možného teroristy. Aniž podezřelý vůbec, kdy tužil, že cosi podobného, po čem "na tvrdo" pátrá příslušný servis, vůbec existuje.

Miliony čarodějnic, heretiků a nevinných osob bylo vyhlazeno z tohoto světa. A to s příslovečnou krutostí (Jakkoli se v čase všeobecného zapomnění lidskosti "psi obranáři" nestydí tvrdit, že vše pocházelo prý jen "z čistého milosrdenství Svatých Otců" a že počet obětí je přemrštěn.).

"Očistným" plamenům slavnostního autodafé pak vždy předcházelo nemilosrdné mučení inspirované Svatou Inkvizicí a svatými otci, kteří ani náhodou nebyli "svatí".

Tak kruté, že mnohdy přítomní přísedící a zapisující písaři omdlévali skrze děsivou hrůzu. Pokud mučitelé, svatí otcové a římsko katolický kněz pověřený činnostmi v zastoupení Velkého inkvizitora, naopak neřičeli ničemnou slastí!

Jakoby zlé síly opustily samo peklo a Satan sám konvertoval ke katolické církvi, aby se stal Velkým Inkvizitorem. Zůstala bolest a nezměnitelná jistota: Děti upálených, ale i děti jejich dětí se již nikdy nenarodily. Celé dobré rody byly navždy vymazány z planety.

Je jim cizí pravda i dobročiní.

Posilují se našim utrpením.

Přicházejí zplozenci temnot


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část...Právě čtete
Když nikoli ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3
Mávnutí motýlím křídlem... Zde naleznete sice nikoli vše, ale mnohé z toho, co jsem kdy viděl na vlastní očiSouvisející články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část (04.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0