| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Hunové v. Hungaria "Origins"
Vydáno dne 23. 05. 2011 (3643 přečtení)

Hunové jsou již podstatně jednodušší problém - jakkoliv za "pochodu" stále uměle přetvářený, tak jako drzé, neboť neexistující germánské kmeny (ve vztahu k němectví). Stejně smyšlené, jako nekonečné součty jiných neuvěřitelných záměn a přepisů historie, v soukromých sbírkách ztracených artefaktů a reálií minulosti. Aniž může být název "Hunové" vysvětlen jinak, než jako nutný sjednocující výklad dějinných rozporů. Alespoň ve vztahu k rozkošatělému jmennému rejstříku zmíněného svazu neobyčejně zdatných a velmi krutých válečníků, kterým Římská říše přislíbila uprázdněné šťavnaté pastviny Slovanů...Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, lužicko srbského, českého, moravského, bulharského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Avšak...

To, co Attila, respektive jeho strýc, nemohl vědět: Římu se uprázdnění cizích šťavnatých pastvin nedařilo personálně zabezpečit. Aniž uvolnit od dotěrných Vanů své okupační, obchodní a otrokářské stezky stezky na sever, východ i jih.

Mimo zde usedlých Slovanů - nebyli totiž lidi!

Zkrátka nedařilo se. Brzy tedy bude nutné vyhlásit bankrot a zcela zásadně oklamat slovanského nepřítele - změnou loga firmy. Vystupující skrze již bobtnající, přesto dějinně skomírající divadlo zvané "Římská říše". Ač program i téze římských banditů, v propojení s Dagobertizmem, přetrvají věky. Prakticky přes Adolfa Hitlera až až do dnešních dní uměle vyvolaných krizí.

Jakkoliv tuto svízelnou situaci řešili bosové "Římských band", tak jako ostatně i dnes, systémem multi kulti:

Vyvražďováním a násilným vykořeněním přirozených hospodářů (Umělými potravinovými krizemi, skrze násilné a opakované vysídlení i několika stovek tisíc původních obyvatel atd... atd...) a vzápětí uprázdněných oblastí osazováním smluvními, římskému právu a zdanění podléhajícími", tedy řádně úředně zaznamenanými daňovými poplatníky. Když velkou část kořisti musí získat, jako odměnu zejména římsko a řecko katolická církev.

Výše jackpotu se pak úměrně odvíjela od navyšování drzostí a surovostí těchto svatých a nedotknutelných podnikatelů v krvavé religiozitě a nesvaté víře.

Vidina velkých zlatých pokladů, jak již dnes víme, byla mohutným stimulem. Takže, ač nebyli lidi, nezbývalo nic jiného, než "hloupé" Slovany popudit proti sobě. K témuž cíli si najímal válečníky z oblastí nejen z někdejší kruté Skýtie (R1a Arij slovanská), zřejmě ze skýtského kmene Budínů, ale i Trákie (Drakie - cca dnešní Bulharsko). A odtud, zřejmě Attilovi skýtští předci ovládali okolní svět.

Římem a později i Franky autorizovaný letopisec Jordanes, mnohokráte již citovaný, se kupodivu dodnes (píše se již 21. století...), skrze stejné "vědecko religiozní podvrhy a přepisy, stále musí obávat, že šlo "o běsy z asijských stepí, syny čarodějnic z močálů" (Popisuje vlastně skýtskou, tedy slovanskou válečnou taktiku). Pan Mauro Orbin je naopak přesvědčen, že se jednalo z převážně o Moskvany (Jak již řečeno kmeny někdejší mocné a zároveň kruté Skýtie, nejméně s 60% R1a "Arij" slovanskou DNK).

Já jsem se odvážil, zatím tiše, uvažovat též o baškirských kmenech, což však ve svém důsledku vyjde na stejno.

Myslím, že nejvíce nám přiblíží "Huny" průzkum hrdosti příslušného regionu na Bič Bož í - Attilu. A to tak, že cítím při posuzování možného vývoje starověrecké historie rodné země nezbytnost, prozkoumat vše související. Tedy i zda oficiální název "Hungarie" odpovídá zbožnému přání, být odvozen od názvu "Hun".

Nic vhodnějšího, mimo rozsáhlé studie, nebylo nalezeno. Nikdo se neodváží potvrdit, že tomu tak skutečně bylo, je, či bude. Volám tedy na výpomoc EU studii y chromozómu.

A co studie EU říká o "Hungarians"? Cituji: "Notoricky těžce definovatelná země skrze poměřování Y-DNK, když regionálně dosahuje procentuální slovanský Y chromozóm haplo skupiny R1a (Arijan - slovanský) někdy až 60%."

Nebudu srovnávat poměry v Uhersku (někdejší části slovanské Moravy) jinak, než se Slovenskem (Starou Moravou) a ČR, neboť se jedná o území, které bylo na samém počátku, obývané původními obyvateli R1a (Arij slovanský a R1b bratrský Celtoi), donedávna jednotného slovanského jazyka.

Sledujme však i nadále studii EU, která pokračuje ve srovnávání:

V malých uherských vesnicích je procento centrální a severní Asie v podobě Y-DNK hs N, Q nebo C v porovnání se Slovenskem a Ukrajinou podstatně nižší. Tak zvaná Hungarie, původně domov neolitické dunajské (slovanské) kultury označované EU studii kupodivu, co podivný výsledek falšování skutečností, odděleně od Slovanů, jako DNK Hs E-V13".

Slovanská invaze na tato území proběhla nejpozději kolem 3 200 př. n. l., následovaná 2 000 př. n. l. bratrskou Y- chromozómem haplo skupiny R1b Čeltoi (Čeledi). Lidu, který spolu s nositeli R1a ovládli veškeré evropské prostory.

Při této příležitosti si opět připomeňme, že: R1a je dominantní DNK a společně R1b (Čeltoi) pochází z otcovské Hs R1. Jedné z nejstarších entit Arij slovanského (venedského) původu.

Poohlédněme se nyní po schopném odvození samotného pojmenování území části Staré Moravy názvem Hungaria, jež objektivně nemůže být odvozeno od neexistujícího názvu kmenových svazů, kterým sice včas dorazily římské "Zvací dopisy" (k roku 370 n. l.), avšak až mnohem později, skrze povolané učence, připojili sjednocený název "Hunové".

Odhazuji tedy slůvko "Hungaria", jako veskrze smyšlené, neboť ten, kdo pod jménem Hunů dodnes tajně kooperoval válečné operace, byli ve skutečnosti někdejší Skýtové s baškirskými kmeny z Ruska (Mauvro Orbin tvrdí, že se jednalo převážně o Moskvany a okolí. Dnes mají Baškirové kolem 47% R1b, 27% R1a (Arian - slovanské), 17% N1c1 (uralská). Jednalo se prakticky o námezdní válečníky pracující skrze bulharské chány pro Římskou říši, s příslibem šťavnatých pastvin a válečné kořisti, kdesi v povodí Dunaje.

Haplos. - R1a - R1b - N1c1

Finsko - 7.5 - 3.5 - 58,5

Baškir. - 27 - 47 - 17

Maďar. - 32.5 - 17 - 1

Sloven. - 42 - 23 - 0.5

Česká r. - 34 - 22 - 0.5

Sverije (Švédi)- 23.5 - 21 - 6

Prohlédneme-li si výsek výsledků EU studie, pak do Finů mají "Hungarians" přesně tak daleko, jako pan Vonásek z ČR. A podobně je to i s tzv. ugrofinskou entitou. Nic podobného neexistovalo, aniž dodnes existuje. A jak je patrné, určujícím faktorem našeho pátrání je procentuální výskyt Y - DNK Hs N1c1 (uralská).

Zároveň jasně vyplývá, že jednotný slovanský jazyk jasně určuje, až do okamžiku umělého zásahu, nejsilnější a dominantní Hs (R1a), R1b (Čeltoi)!

Také "ugrofinská entita se zdá být stejně vybájená. neboť u Finů převažující Haplo skupina N1c1 (uralskou), kterou stejně vybajený "Hungariens Origins" téměř a zcela postrádá. Podobně, jako ostatní Slované. A jak jsem již potvrdil dříve:

Název Hungaria pochází z původního slovanského názvu: U_gor, U_hor_sko ( Viz Podhora, Podhůří, Záhora, Záhoří, když dialekty zaměňující "h" za "g" jsou u Vanů očekávatelné.). Takže Uhorsko je typickým slovanským topografickým označením oblastí ležících u hor. Z téhož byl odvozen název Hungaria.

Odvozeně tedy považuji označení "ugrofinský" za slepenec. Nepatřící do tak významné studie, jakou studie EU představuje. Přesně tak, jako používaní označení Germán, pragermánské kmeny: Nebylo takových. Aniž existuje jakákoliv indicie věrohodnosti o propagovaném ugrofinsky hovořícím etniku. Maďarština se zdá být totiž veskrze umělým jazykem, nemající jiných zásadních spojitostí, než ty, které jim přisoudil politicko religiozní vývoj po "vestfálském míru". A výrobci "spletení jazyků", skrze firmu a.s. s ručením omezeným, specializující se na ISO podrazy a autorizovaný prodej multi kulti licenčního systému, slaví úspěchy i skrze nucené zadlužování.

Výsledně: typický Maďarský (Hungarians) "Origins" neexistuje. Převažuje jen slovanský živel R1a a celtický R1b. Přičemž chromozóm Hs I2a nazýváný EU studií, dunajský (Danubian), ačkoliv veskrze slovanského ritu a původní neolitické (doby kamenné) obyvatelstvo usedlé při Dunaji (viz např. slovanská osídlení "železná vrata" atd.) dává nejen za pravdu bulharským historikům, že jádro Attilových válečníků bylo doma nejen v Trákii (Bulharsko), ale i kolem ústí a dolního povodí Dunaje. Hovoří o tom: Y chromozóm Hs I2a: Bulharsko 20%, Maďarsko 15%, Baškirové 0%, Slovensko 10% Česká republika 11% , Rusko10,5%, Srbsko 34%...

Attilovo zklamání z podvodného jednání tak zv. "Římanů", nemaje jiných šťavnatých pastvin, než ty plné původního slovanského obyvatelstva, zamířil na západ s vojskem neuvěřitelného počtu, aby si zjednal pořádek a právo.

Suše konstatuji: S nedobrou se potázal.

Tolik k částečnému vysvětlení, proč se u českých kmenů nedochovaly žádné vzpomínky na zničující několika statisícové Attilovy "nepřátelské" armády, které se prý musely nutně převalit i přes naše území. Za časů praotce Soroki (Kroka), když prastaré zápisy prý nejčistější maďarštinou, byly naopak slavně nalezeny u dávných jihoamerických Indiánů...

Když naopak jednotný jazyk Vanů, byl stejným jazykem, kterým většina zúčastněných, snad vyjma několika nevzdělaných Římanů a tvrdého až němého jádra Nemeth Franků, plynně hovořila?

A jak nesrovnalosti v dějinách lidstva nízkoenergeticky vyřešit? Jednoduše...

Vypracovat, pod tlakem budoucích událostí, zvláštní metodiku, jak do nekonečna vést preventivní války.

Proti komuž

Proti možná možným zločincům, kteří svévolně a zásadním způsobem naružují právě připravovaná posvátná dogmata o zločinném, tedy nezákonném zkoumání historie lidstva, vlastního národa, širého okolí a nedej satan - výsledně i planety. S trestní sazbou okamžité "vaporizace". Nejlépe raketami země - vzduch - země preventivně pátrájících, nezávisle na čemkoli rozumném a logickém, s dostatečným předstihem, po možná možných zločincích. :=))

Logo tedy zní: S předstihem "vypátrat a zničit". Aniž vlastně (možná možný kriminálník) začal něco tušit... Na příklad, že v budoucnosti spáchá něco tak ohavného: Zločin marného pokusu pátrání "po pravdivé historii lidstva".

Neuvěřietelné?

Nechte se překvapit.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina (02.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 9 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0