Jak Němci lehce o své germánství přišli...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 24. 03. 2011

Upozornění:

Text tohoto kráceného článku je součástí autorskými právy chráněného obsahu. Text lze prozatím (nebož neucelen), použít jen pro osobní potřebu, jeho krátké, avšak přesné úryvky lze citovat pouze k dokumentaci oprávněné i neoprávněné kritiky.
© All rights reserved.

Byl to rodák z Moravičan

Pluskal Moravičanský, který si jako jeden z prvních obrozeneckých duchů povšiml podivně tolerované záměny historických příběhů, ale i překroucených slovanských jmen a pojmů. Včetně podivného zneužití římského označení Slovanů "džermen" (german). Jakkoliv původně s významem "ujařmen", při výrobě umělé latiny s přiřazeným latinským překladem: "Pokrevní příbuzní, bratranci atd.". Což odpovídá nejen pradávné legendě vítání se Celtoi s Vany, co nejbližšími bratry, ale je i v souladu s EU studii Y_chromozómu DNK. Zkoumající otcovskou linii a potvrzující naše předpoklady o skutečné vzájemnosti mezi nositeli R1a a R1b, kteří ovládali evroasijské prostory již od pradávných dob. Pluskal Moravičanský navíc správně odhaluje Gado - dáckého krále Boerebistu, na rozdíl od opatrnického Františka Palackého, co Boroviče. A navíc poměrně přesně určuje i pravý původ Němců...Aniž je nám cizí taktika mnohých slovanských vojvodů, kteří velmi neradi zatahovali do válečných plánů rody, které obdělávaly půdu a zásobovaly potravinami. Z téhož důvodu mnozí slovanští vojvodové i mnohý Celtoi rek, v čase ohrožení vesměs spoléhali na specializované jednotky, vojensky cvičené již od dětských let, povětšinou sirotky a mladé zajatce (cosi jako Janičáry). Po vzoru nejstarších bojovníků Jary (Bo_Jary, Bo_jany), či ordální válečníky boga stýra (stýry, bohatýry).

Byla-li však síla nepřítele mohutnější, nezbylo než přikročit i k nájmutí válečného lidu za mzdu a stravu ze vzdálenějších oblastí:

Nezávislá historie podivně závislé Evropy

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2010

Nezávislé dějiny českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Horečnaté shánění y_chromozómu a zařazení Němců, co plnohodnotné etnikum skrze tzv. pragermánské kmeny, vytváří legrační skrumáš tu germánsko celtickou jindy, co odnož zauralsko germánskou, či výsadek části provázkové kultury atd. Jednou provždy: Slůvko "germán" nesouvisí s němectvím. I když Němci kupodivu ano. Zdá se to být zmatečné a protiřečící si tvrzení?

Skutečný historický vývoj však šel jinými cestami, než podivně ustavená scholastická dogmata, že Slované vysublimovali "z ničehož nic", když neexistující pragermánské zvony prý "bily... ach... tak zoufale na poplach?"

"Již král Borovič (Boerobista), když se kolem roku 60 př. n. l. k bitvě s Boji v dnešním U_horsku chystal, Sarmaty (pravděpodobně Y_chromozómu haplo skupiny I2 a R1a - poznámka ZP.) ze Scythie (Ruska) pozval, aby jimi - Sarmaty a Jazygy osadil kraje již Bojů prosté, od Tisy až po Dunaj a Hron, aniž byli, co přesídlenci (Metanastae) nazváni. Strážili pak pro Boroviče a jeho následovníky západní hranice Dacie, nejen proti Římanům, ale později i velkomoravským sousedům."

Pluskal Moravičanský

Tím se stal sousedem příbuzensky blízkého kmene, kterému velel jakýsi Arijovič. (Ariovista, Arjovist - Arjovič). Jakkoliv by bylo spojenectví očekávatelné, lid vedený spíše zájmy Říma, než vojvodou Arjovičem, se vydal překvapivě rovněž do Gallie.

"Když král Svévů (Svávů - rozuměj Slávů) Arjovič (Arjovista.) na požádání galských Celtoi přibyl do Galie, aby pomohl povstání proti Římanům, společně s jeho válečníky vyrazily i jízdní oddíl Németh. Skvělí jezdci a válečníci".

Pluskal Moravičanský

Překvapivě a obávám se, že pro mnohé i nečekaně, arabský kupec a cestovatel Al Mas´udí jmenuje ve svém výčtu jednotlivých slovanských kmenů, i kmen Námdžín, nejstatečnější mezi Slovany. Jejich vládce se prý jmenuje Ghirána . Dž_irjana - Irjana. Arjovič (Ariovist)? Se vší pravděpodobností, jakkoliv slovanští informátoří hovoří do necvičeného arabského ucha o událostech více než 1000 let vzdálených:

Kmen Námdžín, jejiž vládce se jmenuje Ghirána - Je to prý nejstatečnější mezi slovanskými kmeny a má i nejlepší jezdce.

Abu l - Hasan Alí Al Mas´udí

Rýžoviště zlata a doly Drahokamů

Kap. 66 Náboženské stavby u Slovanů

Jakkoliv Námdžín - námezdčí, či námezdní jízdní a na válčení specializovaný oddíl byl původně slovanského původu, jak již výše řečeno, cvičených od samého dětství, Pluskal Moravičanský odvozuje jejich pozdější název Németh od slova nomád. Což se vzájemně nevylučuje. Nomádský jízdní oddíl slovanského kmene Namdžín se roku 58. př. n. l. poprvé v objevil na světovém jevišti ve vojsku krále Arjoviče (Ariovisty), při povstání Celtoi proti proti Římanům.

Po porážce povstání přešel plně, pod jménem Németh, do lépe placených služeb Julia Césara, aby již po boku Římanů obsazovali Svoi_carsko (Helvetii - Velvetii). Později jim bylo Římany vyčleněno sídlo Novio magus (špír - Spaear), co sarmatské vojenské kastě. Jsou to Římané, kteří poprvé používají jméno Němci (Nemeth).

Pluskal Moravičanský

volně zpracováno

Námezdní válečníci, bez vlasti, nemající tradiční rodinné vztahy, historii, legendy, aniž vztah k někdejší rodné řeči. Postupně promícháni s ostatními námezdními válečníky po pádu Říma spoluvytvořili, pod jménem Neméth, či Austroasijci v Rica rodiji (Picardiji), první zárodek Francké říše. Sami mezi se sebou se vyhlásili za výjimečnou vojenskou kastu s tuhým (později religiozně motivovaným) řádem, který ve spolupráci s římsko katolickou církví, šířením krvavé "lásky k bližnímu svému", obnovil moc někdejší Římské říše. V souladu s dlouhodobými plány Donátorů projektu: Neomezení páni nesourodé Multi Kulti, tentokráte již nikterak daněné a zcela libovůli majitelů podléhající honitby...


Celtoi - Keltové...
Jak Němci lehce o své germánství přišli... právě čtete
O původu Gadů (Hadů)?
Vandalové, Mavro Orbin a...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Zkoumání dračí linie, aneb german (džermen) = řemeny ujařmen, pod jhem...
Archeologický výzkum - globalizovaná historie EU?
Vysněná a nikdy neexistující Velká Germánie...
Raetie... Právě čtete
Saturace projektu...
Legenda o SjegoVjesu a Bjelovjesu
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 1část/3
Proč Slo_Vani museli vysublimovat z ničehož nic... 2. část/3
Jak skrze Babu Jagu dojíti až do Picardie?