Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí...

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Glosy, Vydáno dne: 12. 02. 2010

...Prezident Akademie je dále povinen ze všech svých sil přispívat k vyhubení vlkodlaků, permoníků, draků, vodních žínek a bludiček...

Berlínská Akademie věd (18. století)
Výňatek jmenovacího dekretu prezidenta Akademie

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí, kterou oficiálně pořádá úřadující Papež, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla účelově popírána již od dob saduceů (konzervativní křídlo vyšších židovských kněží pracujících jako protějšek farizeů).

Ve středu 9. července 1986 cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás všemi našimi lidskými touhami a nadějemi.... aneb "Odkud vítr vlastně fouká?"

Zanedbaná historie lidstva © Zdeněk Patrick - 1998 Praha

Víme již, čemu čelíme?

Jeden z desetisíce Cabrerovy kamenné databáze ukazuje celý cyklus zrození saura - od páření, snesení vejce, vylíhnutí larválních plazů, až postupnou přeměnu v dospělého jedince. Vývojový cyklus připomínající spíše vývoj pulce v žábu byl "naštěstí" vědeckým světem razantně, jako podvod odmítnut. Včetně ostatních nabídek Cabrerových kamenných archiválií. Prozíravým důvodem onoho odmítnutí je neexistence byť jediného očitého svědka komentujícího anglicky dávné událostí z před více než 65 miliony let. Zkrátka, některé nálezy jsou velmi radostně vítány, jiné autoritativně až hystericky naopak.

V souvislosti s technikou plození a rozmnožování, lze potvrdit, že jakákoliv eugenika praktikovaná na lidském druhu je stejně tak nesmyslná, jako neprůchozí.

Podobně jako množit se z baněk, jen a jen proto, že Šílený stínový systém použil veškerých bio&chemických prostředků k razantnímu snižování počtu lidského druhu, neboť měl hrůzu z hříšné lidské plodnosti. K témuž účelu bylo zřejmě při pokusech na lidských bytostech nejen zneužito genetické inženýrství, ale i soustava elektronických megadatabází, již od narození vyčleňující méně cenné kusy. Výsledkem těchto hrůzných myšlenek by mělo být umělé poškození genetického fondu kdysi zdravých rodů, jindy zrození deformovaných dětí a mediálně presstituční volání po nutné (fašistické) euthanazii.

Hovoříme-li o poznávání souvislostí, pak je nutné si připomenout ty mimozemské entity přicházející do úvahy při možném podílu téhož zločinu lze rozeznat dle způsobu rozmnožování:

Prastaří z prastarých trpěli degenerativním nedostatkem vlastního druhu, zaviněný (možná) dlouhodobými pobyty v kosmu, omezenými počty vyplývajícími z omezeného prostoru při kosmických přesunech, dlouhověkostí ve stádiu vegetace a zejména genetickými pokusy na vlastním druhu. Při použití cizorodého genetického materiálu.

Lze předpokládat, že na tak překvapivě plodné planetě, jakým Země donedávna byla, používali účástnící se mimozemské entity, jak v minulosti, tak i v současnosti, ve styku s lidskými bytostmi tohoto i minulého světa, následující taktiku "spolupráce" při množení a klonování svého druhu:

Partenogeneze: Rozmnožování bez oplodnění vajíčka. je skutečností, že mimo dědičné geny se vybavenost jedince odděleně šíří i skrze ženskou buňkou - mitochondrii.

Mitochondrie je semiautonomní organela jež obsahuje vlastní genetickou informaci - mitochondriální DNK (mtDNK), jež je nositelem tzv. materiální dědičnosti, tedy pouze po linii matky. Tato skutečnost sehrává roli v genetickém inženýrství při eliminaci některých nežádoucích vloh jedince.

Připomeňme si Entity Marduk / Jehovah / Elohim, jež neměly v mužské linii Lot, o tyto vlohy, šířícího se jen v ose ženské linie, valný zájem (viz smutný osud Lotovy ženy i dcer). Není tedy náhodou, že náboženskou segregací a prosazování méněcennosti žen, se vyznamenal nejen judaismus a o to více nástupnické křesťanství, ale všechna odvozená náboženství. A k mému uvědomělému překvapení všechny tajné i netajné elitní i prachobyčejné mužské spolky.

Z nepříčetných politických tlaků propagujících homosexualitu a transexualitu, a naopak potlačující vše přirozené a lidské, navíc přírodou dokonce i očekávané aktivity, lze vyčíst, nejen na která božstva byla orientována Sodoma Gomora. A která vzývají současné pseudoelity lidstva.

Tenkrát tím božstvem byla sumerská Inanna, jež sestoupila z nebes do chaldejsko babylonských eposů a legend, aby ve vodách Eufratu opustila své vejce neobyčejné velikosti, aby zavládla v daném prostoru pod jménem Aštarta (Easter - Východ). Připomeňme si ten zásadní dějinný okamžik: Stalo se tak přesně na počátku lidského věku. Jakkoliv se zdá být časování na štíru s očekáváním přesného atomového chronometru, po krátké strpení bude celý nevlídně vyhlížející nesoulad, alespoň částečně napraven.

Inanna - Aštara (Aštarta), na jejíž počest vládl ve jmenovaných městech kult sodomie a transsexuality, stanula na raném piedestalu jako božská patronka Partenogeneze, vzhledem k rozmnožovacímu systému entity, ke které náležela: Rozmnožující se bez oplodnění vajíčka samčími spermiemi. Náboženská dogmata uctívající kult Inanny, požadovala oddělení mužů od žen a zejména při oslavách bohyně bylo vyžadováno kultovní praktikování mužské homosexuality a transsexuality. Což bylo v rozporu se zájmy vítězící entity, jež do blízké budoucnosti naopak propagovala sice podobný apartheid - oddělení žen, avšak vyřazení mužského elementu nepřirozenou sodomií považovala za trestuhodnou opovážlivost. Názor, reprezentovaný zřejmě odlišným rozmnožovacím systém, ve kterém se předávání vloh lidskému jedinci skrze ženskou buňku mitochondrii zamítá jako nanejvýš zavrženíhodný, co prostředek "ukydaných bohů zlatého telete?"

A tak, přestože z úrovně přirozenosti páru lidských bytostí v tomto směru žádné nebezpečí nehrozilo, vítězné jednotky dávaly jasně najevo, kdo je tu pánem. Jinými slovy: Vše se odehrávalo jen v úrovní bezprostředních zájmu mezi sebou soupeřících venkovních entit.

Vítězná entita pak proslula, přesněji spíše: obdivné teamy kněží, prosazováním patriarchátu na úkor u lidí přirozeného matriarchátu. Což se stalo na dlouhý čas nosným, tedy posvátným při šíření např. římsko katolických dogmat. Povšimněme si rovněž zakládání čistě mužských řádů a přísného oddělení v systému "celibátu".

V této souvislosti nejsou bez zajímavosti i téze svatých otců o sexu bez lásky. Styk mezi ženou a mužem byl doporučován jen za účelem početí nového života. Přičemž tím rozhodujícím elementem byl muž.

Mohu se mýlit, ale zdá se, že se jedná se o typický příznak ozvěn hadích a dračích kultů. Páření probíhá pouze v jistém časovém intervalu. Krátkého období v roce. Přičemž nutné připomenout základní stavební kameny patriarchátu:

Každá samice saura nalézající se v domnělém rajonu samce mu bezezbytku náležela. Samec saura byl neomezeným vládcem teritoria.

A nedělejme si iluze, že v přítmí zpovědnic, vševědoucí římsko katolická církev nepátrala po neposlušných a sexem posedlých, tedy protivnou stranou (Satanem) inspirovaných rebelech. Bohužel, ani protivná strana (v tomto případě zřejmě reptiolidní šedivci) to neuměla lépe. Pouze ocelovou jehlou do břišních dutin (výběr ženských vajíček). Z téhož konání bychom mohli, pro tento krátký okamžik, usuzovat, že stranou (zdánlivě) poraženou v "Sodomě a Gomoře" a odvozeně i ve starém Sumeru byly vzdušní nágove (Asové - Asurové).

Připomeňme si rovněž tvrdohlavé a nenáhodné vymáhání, umně pospojované s mediální propagací neohraničených sexuálních vymožeností, jasně směřujících do "nových a zcela odlišných pořádků", přesně vykreslujících obrázek, které možné mimozemské entitě vlastně zainteresovaní, zřejmě již řádně zdeprimovaní hoši od Bank of World & Dollars, Bildeberg company, Iluminát sběře, Bohemian Grow, Scool and Bones (lebky a hnáty) - vlastně slouží. Jakkoliv tupé mediálně prosazované doktríny drogy&volný sex, je v čase šířícího se AIDS, zvláštní podivností. Jedná se totiž o nesmlouvavý útok na samou lidskou podstatu skrze přirozený rozmnožovací systém.

Jiným faktorem při předávání genetického fondu, či jen jeho "ušlechtilé" části, může být krev mužského jedince. Přesněji: přesně vybrané seskupení genů DNK, které zabezpečí, při spojení s ženským vajíčkem, předpokládané vlastnosti nově vzniklého jedince. V požadované jakosti.

S výsledným produktem jsme se seznámili, krátce po vzpouře Annunaki, Při stvoření prvního člověka Chaldejsku, jenž měl za nišší bohy vykonávat namáhavou práci při hloubení zavlažovacích kanál. Jakkoliv se zdá být Entita Inanna - Ištar genově spřízněna s poraženými chaldejskými bohy, s charakteristickými rysy použité rozmnožovací taktiky: Partenogeneze + krev zabitého boha, její způsoby připomínají spíše entitu vodních Nágů. Přesněji: genetický trik vodní bohyně Derkéty z Askalonu:

Partenogeneze + krev zabitého mladého lidského samce. Či naopak čistou partonogenezi božské matky Orjany (Orchany), která ve zlatém vejci, kdysi dávno sestoupila z nebes v oblasti legendárního Tiahuanaca (dnes u jezera Titicaca), aby porodila několik desítek pozemských potomků. Bytost, jež byla nepochybně téže, nebo příbuzné rasy jako egyptská Eseta. Božská sestra a manželka Usireva. Tatáž, jež se dostala do českých pohádek, jako princezna se zlatou hvězdou na čele a jejíž symbol převzali čeští Slávové v podobě zlaté šesticípé hvězdy.

V této souvislosti připomeňme, že Esetino početí Hora kombinovaného oplodnění vybranou části posmrtně sestaveného (původně Sutechem rozkouskovaného) Usireva systémem: Partogeneze + DNK mrtvého boha.


Domov bohyně Léto...
Bož ský vládce Jaro
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo?
Legenda o založení Babylonu


Sodomské chatrče a elita lidstva
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... právě čtete


Jsem. Přicházím....1.
Jsem. Přicházím....2.
Jsem. Přicházím....3.
Jsem. Přicházím....4.

Poznámky pod čarou:

Dne 23. ledna 1999 Exploze v souhvězdí Pastýře (Bootes). ČTK

Ze směru souhvězdí Pastýře - Bootes, respektive ze vzdálenosti nás 9 miliard světelných let. Exploze gama záření, viditelná okem, uvolnila, během několika vteřin, takové množství energii, kterou prý vyzářilo naše Slunce za celou dobu své existence..

Další mohutná exploze přicházející z téhož směru, tedy zpoza souhvězdí Bootes, avšak tentokráte úzce nasměrovaná na naši planetu, vzdálené od centra výbuchu 7 miliard světelných let, se konala na "Josefa" 19. března 2008. Úzce (tedy uměle) nasměrovaný paprsek ze vzdálených počátků a časů, kdy Země ještě neexistovala. A přesto úzce nasměrovaný do míst, kde se bude nalézat v okamžiku tuhého nástupu globální Bestie.

Připomeňme si v této souvislosti, že Pastýř je ve své podstatě jiné označení pro:

Čech, ač toto označení samo je zdrobnělina slova dítě, viz čelo_věků / dítě věků.