Apokalypsa Jana Theologa? 5. část

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Janova Apokalypsa, Vydáno dne: 17. 04. 2008

Kompilace biblických textů, pokud bychom kdy přistoupili na tyto teze, vede k pragmatickému rezumé: Janova vize jednoznačně hovoří o spiknutí proti veškerému člověčenstvu:

Budou utočit drogami na mládež, na celistvost rodin, oddělovat otce od ro din, děti od matek.

Uměle vybuzenými konflikty, a co hůře: Vyprovokované malůvkami debilů, postaví národ proti národu, město proti městu, dům proti domu, rodinu proti rodině, otce proti synovi, bratra proti bratrovi - to je cílem, nicméně také objektivním počátkem konců lidského společenství, tak jak jej známe dnes.

Uměle a mikrovlnnými zbraněmi vybuzeným depresím, psychickým potížím, nemocím z laboratoří a chemtrails, či bezdomovcům vyhnaných z domovů jako nepotřebné smetí, budou říkat daň civilizačnímu pokroku.

Ačkoliv se o žádný pokrok nemůže jednat. Ani náhodou!

Naopak, subdominantní protagonisté Janovy Apokalypsy očividně touží po návratu k samým kořenům feudalizmu vystavěném na bázi vědecko-fašistických doktrín, zastřešených podivnými dogmaty o ničem, pseudovědeckými tezemi o nutném nevolnictví a otrokářství, povýšeném absolutní podkožní čipizací do mimozemské úrovně.Apokalypsa Jana Theologa? 5. část

Janova Apokalypsa © Zdeněk Patrick 1994/2008

Stále je ještě čas: Janova vize stále ještě není ve stavu lavinovitého, tedy nekontrolovatelného pohybu!

Přesto se již nalézáme v kapitole 13/verš 1, kdy zpoza moře vylézá podivuhodná šelma.

Totožnost Draka, předávajícího biblické šelmě (Bestii vylézající zpoza moře) své výzkumné sídlo, a některé své silové, kontrolní a destrukční technologie (sílu, trůn svůj i moc velikou) umožňující upevnit moc šelmy, jsme prozatím více méně nepřesně již určili. Měli by to být představitele prastaré dračí, respektive hadí entity, jež na počátku historických dějů, vedla "hvězdné války" se silami, jež nám jsou představeny autory Janovy vize naopak jako ryze kladné.

Šelma vylézající zpoza moře, mající sedm hlav (s rouhajícími se hesly a propagačními slogany) a deset rohů s deseti korunami je naopak velmi zapeklitým alegorickým rébusem. Když navíc byla podobná pardovi s nohama "nedvědíma" s ústy jako lvými.

Zřejmě na této, nyní již zcela brunátné (rudé) šelmě, je později usazená Velká nevěstka sedící na mnohých vodách. Opilá krví umučených z Ježíšova lidu, ohavnostmi a nečistotami smilstva.

Právě ta, na jejíž čele lze nalézt jiný povzbudivý slogan: Tajemství, Babylon veliký, mátě smilstva a ohavnosti země.

Deset rohů s korunami, se nezdá být, díky vysvětlení (v kapitole 17./verš 12.), až takový problém. Deset rohů představuje deset vládců, deseti historických zemí (reprezentovaných korunami), kteříž přijmou moc v tutéž hodinu a odevzdají ji plně šelmě (přístup do EU a následná Euroústava systematicky zakletá ve stejné podobě v tzv. Lisabonské smlouvě).

"Oni jednu radu (sovět) mají a sílu svou i moc šelmě dadí?"

(kapitola 17./verš 13.) .

V tutéž hodinu moc šelmy vzroste již natolik, že je připravena k boji i s přicházejícím Mesiášem.

Nicméně nespěchejme a věnujme se chvíli ženě představující "Velkou nevěstku".

Víme již, že sedí nad mnohými vodami, jimž vládne i skrze šelmu.

Jak se lze z kapitoly 17./ verš 18. přesvědčit, jedná se ve skutečnosti o veliké město, jež kraluje na králi (vládci) Země.

Obrat "mnohé vody" lze jednoznačně chápat jak doslovně, tak v pomíjivém slova smyslu. Tedy vládne zemích u mnoha, (nikoliv však všech) moří a mnohým lidem (avšak opět nikoliv všem). Obratu "mnohé vody", lze totiž doslova porozumět vladnutí lidu, z hlediska věčného Univerza, tak pomíjivé substanci fyzična, vody až doufejme snad i spiritu.

Smilnící nevěstku, Babylon veliký, vládkyni nad mnohými lidmi, nečeká příliš světlá budoucnost. Bude později nenáviděna, zničena a spálena právě těmi deseti rohy, nově přistupujícími vládci s korunami.

Šelma, jež ji prozatím stále nese, mající sedm hlav a deset rohů z korunami, je podstatně větší dilema.

Jakkoliv sedm hlav představuje (podle kapitoly 17./verš 9.) sedm pahorků na nichž město stojí, zcela určitě není jisté, že se skutečně jedná o mnohokráte neadresnými silami avizovaný Řím (respektive Vatikán).

Sedm hlav totiž zároveň představuje sedm pozemských králů (zašifrovaných rébusem).

Ponechme je, společně s městem ovládajícím skrze šelmu a dračí dary, prozatím svému osudu a věnujme se subdominantnímu příběhu Apokalypsy Sv. Jana Theologa.

Vraťme se zpět na písčité pobřeží, právě včas, když z něho vylézá šelma.

Nyní již dostatečně mocná, neboť solidně zasponzorována Drakem, představitelem hadí, respektive prastaré kultury hadovců.

Ovládnout více, než mediálně deklarovaných 6 miliard lidí, je pro (právě v apokalyptické vizi Jana Theologa ) budovaný fašistický super stát, řízený z jednoho města (a šesti dalších center) úkol, ještě nedávno téměř nadlidský.

A v dobách týmu Jana Theologa téměř nemožný.

Slovo "téměř" je zcela na místě, uvážíme-li značkování vládnoucí hierarchie a přidružených, dračí entitou, jmenovitě reprezentovanou pánem Nebe i Země, nezapomenutelným vládcem chaldejských čarodějů EnKim.

Nebyli to tenkrát masově implantované podkožní mikročipy, či pozdější vypalování cejchů, respektive tetování vězňů. Úlohu tenkráte plnili (u svobodných občanů Chaldejska a později i Egypta) prsteny ukazované na viditelném místě, nesoucí zřejmě nejen jméno majitele, ale zřejmě i ostatní, k masové kontrole nutná data.

Nevýhoda tohoto monitorovacího systému se projevil ve smrti nositele.

Presten musel být okamžitě zničen a jeho data vynulována. Z téhož důvodu byl prsten zasvěcenými kněžími sejmut s prstu umrlce a třikrát hlasitě vyvoláváno jeho jméno a kontrolován zápis jména na prstenu. Po této proceduře musel být, vzhledem k neutuchajícím aktivitám vykrádačů hrobů, kámen prstenu rozdrcen na prach a rozhozen do všech světových stran.

Pokud byl prsten zcizen, vystavoval se jeho samozvaný majitel nepříjemnému prokletí samých bohů.

Otroci, jako ostatní neživé věci, nebyli hodni nošení prstenů, a tak jejich osudem bylo značkování, přesekávání příslušných šlach, uřezávání jazyků, či oslepování. Podle místních zvyků, či potřeb majitele!

Porážkou Dračí entity v Chaldejsku, značkování vládnoucích složek a svobodných lidí prsteny vzalo na čas za své, aby se v průběhu věků čas od času vynořilo, jako značka příslušnosti k tajným, tedy nečistým společenstvím.

Nicméně monitorování spoluobčanů, společně s restriktivními a silovými mocenskými složkami zůstalo jaksi oblíbeným artiklem ničemů, až do dnešních dob.

Příchod šelmy zpoza moře může být velmi snadno datován počátky hrůzovlády Robespierrova ministerstva pro veškeré blaho lidu, následně pak aktivací nájemného masového vraha Vladimíra Iljiče Lenina, Josipa Vysarionoviče Stalina a hnědo germánského bůžka Adolfa Hitlera.

Dary Draka přinesly vzápětí svá ovoce v podobě mikrovlnných zbraní a mikrovlnných deprivačních a monitorovacích systémů, když vrcholem celého snažení je podkožní mikročip určený pro všechny zbývající obyvatele Země.

Jedním z převratných vynálezů, jež má šelmě usnadnit vládu, je holografie, umožňující převádět davu nekonečně fantastická show, včetně uzdravení jedné, z na smrt ubitých hlav šelmy. Aby šelma opět ožila?

A tak otevřela (šelma) ústa svá proti Bohu?

I dána ji moc nad všelikým pokolením, nad jazykem i národem?

A objevila se i druhá šelma s dvěma rohy (jako Beránek), nicméně hovořila jako drak, aby provozovala moc první šelmy, jenž byla na smrt zraněna. Činí i velké věci, ohni nakazuje sestupovat z nebes a nakonec přikáže zhotovit obraz první šelmy, aby i mluvil. Aby usmrtila každého, kdo by odmítal se klanět.

A jak je v kraji dobrým zvykem, mediálně zpracovaní občané se klanějí již jen šelmě a jejímu umění. Tedy ti, jejichž jména nejsou v knize života.

Kdo, z nás pamětníků, by nevzpomněl slavných dob "klanění se králů" na velvyslanectví první uhynulé (zrzavé) šelmy, když její ponurý obraz, či obrazy uhynulých modloslužebníků šelmy, trčel z brunátného koutku, a vazalové zaklínali nás i sebe věčným vazalstvím.

Na věčné časy?

Říkali jsme: Ani o den déle!

A to jsme ještě netužili, co se skrývá za trikem ze 17. listopadu 1989.).

Humanitární bombardéři sice nejsou v apokalyptické vizi Jana Theologa přímo jmenováni, nicméně získali své čestné privilegium zničit, co se u nás ještě zničit ještě dá!

A jsou prý velmi pracovití! Odkaz na odborníka přes čipizaci zde ... vede na stránky www.osud.cz

Rozkazují všechněm, velkým i malým, bohatým i chudým,

svobodným i v službu porobeným,

aby měli znamení na pravé ruce, aneb na čelích svých.

Aby žádný nemohl kupovati, ani prodávati, než ten, kdož má znamení

aneb jméno té šelmy, anebo počet jejího jména.

Což ve své zjevné podstatě předpokládá, že platba v hotovosti bude prohlášena za zločin, bezplatná lékařská péče prohlášena za neudržitelný nesmysl, směr pohybu jen přikázaným a řádně zdaněným směrem, zdaněno bude i dýchání, respektive počet vdechů i výdechů, kvůli nezákonnému znečistění vzduchu kamionovou dopravou.

Otroci šelmy budou povinně připojeni jen k povoleným energetickým, informačním, potravinovým a daňovým pupečním šňůrám Bestie. Bez tohoto znamení nebudete moci dokonce ani prchat, rodit děti, volit nezdaněný směr vycházky a výlety, volit zaměstnání podle své vůle, bez vědomí čipošelmostroje pít vodu ze studánek a lesních pramenů.

Pod neustálou On Line kontrolou čipošelmostroje průběžně sledování a vyhodnocováni. Co právě čtete, zda nepoužíváte zákázaná slova, či slovní spojení, zda se bez reptání zúčastňujete povinných demonstrací a "subotniků".

Pokud se vám to zdá nemožné, pak jste šťastný člověk nebož

Vůbec netušíte, co se vlastně děje a hlavně? Co se po čase, kde končí kapitola 13., dít bude!

Nicméně věřím, že jsou i tací, kteří se již zběsile těší..

Mnohdy jsem se ptal, jak by to kdo, kdy, čím, skrze koho a vlastně proč spáchal? Vzdělané a moudré lidstvo by sotva cokoliv podobného připustilo!

A přesto tak lehce a šikovně! Postačí vymyslet a skrze tajné služby a příslušné politruky podsunout lidstvu nebetyčný problém. Druhá fáze spočívá ve vymyšlení si nepřátel a sehnání černých fondů, respektive nadací, kterými lze finančně možného nepřítele podporovat, či naopak vydupat ze země.

Třetí fáze spočívá v citlivé aplikaci spiknutí a realizovat závěry již zpracovaných tezí o teorii spiknutí.

Souběžná fáze je sice během "na dlouhou trať", ale vyplatí se!

Obyvatelstvo je nutno skrze mládež deprivovat drogovými ataky, mediálně vnucovanými deviacemi ponížit a vypracovat mediální a biochemické tažení proti neřízené plodnosti obyvatelstva.

Ruku v ruce se snižováním vzdělanosti a vzdělatelnosti. Přetěžováním až k samému vyhoření!

Odpíráním životně důležitých stavebních látek narušit chemické pochody v člověku

Zvýšeným obsahem chemických prvků lze docílit téhož.

Povinnou konzumací geneticky modifikovaných svinstev (GMS)

Stejného účinku lze dosáhnout dvoutýdenním odpíráním spánku, mučením, skupinovým mobingem, deprivací skrze mikrovlnné zbraně, cílené elektromagnetické záření, ustáleným generováním stresových událostí, energetické závislosti, strachem o děti a celistvost rodiny, pravidelnými ataky nasílené podprahové iniciativy, chlorem a fluorem ve vodě, nebezpečnými chemickými výpary, drogovými ataky?

Proč tolik skrytě zjevného násilí, když pohůnkům nájemného masového vraha V. I. Lenina mnohdy k ukojení deviací, postačilo oběť zabetonovat a ukopnout hlavu!

Pokud ji lidoví komisaři místního sovětu sami nezahrabali za živa hlavou dolu!

Jakkoliv i antropofagie (kanibalizmus) bylo v raných dobách sovětských hladomorů pragmatickým Leninem vítáno, jako dokonalé zpestření třídního boje!

Stále však není zodpovězena základní otázka: Kdo Janovu vizi sepsal a proč se stala součástí Bible! Důležitá otázka, neboť se dá v souvislosti s postupující čipizací a monitoringem, v brzké době předpokládat, že se biblické texty Nového zákona (včetně, či zejména včetně Janovy vize) oficiálně stanou zakázanou teroristickou příručkou a jakýkoliv náznak superstátem nepovolených náboženských aktivit - urážlivým a nebezpečným protistátním teroristickým aktem.

Pokračování příště