Svobodné volby

Autor: Zdeněk Patrick <smitmajer.z(at)seznam.cz>, Téma: Země zlaté hvězdy Margity 1. díl, Vydáno dne: 21. 12. 2007

Vzpomínám si na jednu z Ezopových bajek, jež byla poslední, kterou kdy na tomto smutném světě vyprávěl. Dříve než byl odsouzen jako zavilý buřič a nepřítel lidu i shozen do propasti.

Byl jeden starý muž, jenž byl nesmírně bohat. Nejen zlatem, ale i vším, co naklonění bohové člověku mohou kdy poskytnout. A protože byl již na lidském hemžení nezávislý, miloval a mluvil jen pravdu.

To se znelíbilo blízkým i vzdáleným sousedům, majících v oblibě lež a jejichž svět byl vystaven z podvodů a nepravostí. Ti se velmi rychle, v plném konsenzu dohodli, že jej sprovodí ze světa. Jak se usnesli, tak i učinili příslušné přípravy.

A protože starý muž pravidelně odjížděl na vzdálené trhy ve svém vozíku taženým párem oslů, vyjmuli z náprav jistící kolíky, aby kola při jízdě vypadla a starý muž zahynul.

Přestože onen muž o spiknutí a zlých úmyslech sousedů věděl, přeci jen se vydal v určitý den na cestu, aby svěřil svůj osud do rukou bohů.

Během jízdy jej však zastihla silná bouře a právě když míjel se svými oslíky temnou a hlubokou propast, se několikrát silně zablesklo a zahřmělo tak, že oslíci se vylekali a horempádem ujížděli mimo cestu. Povoz se starým mužem i dvěma osly se již beznadějně řítil do hluboké propasti a starý muž hořekoval: Zahynu tedy nikoli rukou zlomyslných lidí, ale skrze tupé a nevědomé osly.

A navíc společně s osly?

Tehdy se lid a soudcové, kteří vůbec nemilovali Ezopovy bajky, velmi rozzuřili a vzápětí již letělo jeho tělo přes okraj propasti, aby se na dně bezezbytku roztříštilo o kameny.

Společně s tupým nárazem přinesla ozvěna i poslední tří Ezopovy bajky... "skrze tupé a nevědomé osly a společně s nimiž"

A když se zbytky Ezopova těla rozpadly na prach, jež vítr rozvál a ptáci sezobali, přiharcovali do země nerudní cizinci, aby vystavěli svoji veleříši na stejném Zlu, před kterým Ezop varoval...Konečně svobodné volby

© Zdeněk Patrick - 1999/2007 Praha

Mnohokráte, po výčtu deprivací a zvráceností, jsem byl tázán "Jak tedy z toho ven?"

Nejsem ten, jenž by měl jedinečné právo na pravdu a spíše bych se mnohdy rád i mýlil!

Nicméně, využiji tedy jednu z posledních možností, jak necenzurovaně říci, co si myslím! Protože si to skutečně nejen myslím! Jsem přesvědčen o vyhraněné nutnosti říkat pravdu o současném dění, právě dnes, v tento okamžik!

Na začátek suže konstatuji, že nemusíme zahynout společně s ostatními osly.

S vědomím, že jsem již několikrát, při pohledu na tvořící se virtuální realitu použil větu:

"Jakoby nás napadly hordy strašně rozzuřených mimozemců", se pokusím o nápravu zkreslující fabulace popisu stávající reality.

To, co na nás ve skutečnosti a neprestajně útočí, nejsou ještě? A podtrhuji slůvko ještě? "Velmi rozzuření mimozemci!"

Je to jen jejich a spíše samozvaný domorodý předvoj, jehož skladba překvapivě hovoří o vědeckých elitách, předních umělcích, špičkovém světovém managementu, mající k dispozici technologie a zbraňové systémy hromadné devastace lidstva, jejichž spektrální účinky dozajista způsobí mnohé zlo a jen z doslechu vám "chlupy a vlasy půjdou hore dupkom!"

Používám-li termínu "elita lidstva", pak vás musím bohužel opět zklamat.

Plody jejich podivného lopocení jsou tak mizerné, že až zůstává "soudný rozum stát!"

Nicméně, co se všeobecné devastace týče, nanejvýš efektivní!

Devianté, deprivanté a organizovaní zločinci by si věru nevedli hůře! Jak je to vlastně možné?

Odpověď je v každém z nás i všude tam, kam i méně zvídavé oko dohlédne!

Zatím co všichni vědí, že všichni již vědí, lžou a zoufale brání své nabyté pozice a významně tlučou kolem sebe naučenou nevědomostí!

Jedinou cestou z nekonečného průšvihu je důsledné dožadování se lidských práv a svobod, a takových zákonů a práv, které nejsou vzájemnou dohodou neupřímných a moci chtivých lumpů a vlastizrádných uskupení!

Těžko milovat zemské škůdce a ty charizmaty, kteří nás sprostě a programově podvedli! O to více dbejme na čistotu duší svých dětí a nedejme škůdcům a programovým podvodníkům šanci.

Žádejme zpět ústavní práva našeho mateřského jazyka, bez jakýchkoliv podmínek!

Naše jediná šance je druhé obrození, spočívající tentokrát nejen na zkušenostech našich slavných předků a směřující k ušlechtilému sebevzdělávání se, jež je schopno obohatit vše lidské a možná i více.

Času není nazbyt a plýtvání lidskými a energetickými zdroji si nelze dovolit!

Požadujme ze všeho nejdříve okamžitou nápravu věcí obecných a odmítejme podvržené pseudo hodnoty, jež jsou stejně zvrácené nejen jako jejich iniciátoři, ale i jejich sponzorské šoky, tyjící z uměle vygenerovaného lidského strachu a stresů.

Žádejme modré nebe, čistý dýchatelný vzduch, čisté vody, logice neodporující nezinscenovanou ochranu přírody, konec ropných a benzínových mafií!

Požadujme okamžitý zákaz pěstování a prodeje GM plodin.

Žádejme ukončení jedinečného monopolu a řádění nadnárodních ČeZů a zpřístupnění fotovoltaiky, slunečních kolektorů, tepelných čerpadel a větrné energie.

Požadujme národní osvětovou činnost směřující k přechodu na čistou a na ropo-korporacích nezávislou energii. Součástí nechť je vývoj a zvýhodnění elektroautomobilů a elektromotocyklů. žádné ústupky v podobě mutací mezi benzínem a el. energií.

Požadujme okamžité zastavení multimediálního šílenství směřující k propagování zvráceností, mediální propagaci tzv. "lehkých" drog, deviantnímu násilí, perverzi a nadspotřebnímu šílenství!

Zamezme, aby zločinecký systém, nikoli nepodobný feudálnímu neootrokářství, držel naše děti zcela bezdůvodně 10, 12 i více hodin v zaměstnání, za mzdy jejichž výše odpovídá sociálnímu příspěvku průměrného evropského povaleče.

Požadujme nejvyšší tresty pro drogové dealery a drogové gangy. Podobně požadujme i tresty za mediální propagaci drog. Vyžadujme dodržování zákonů ze strany současných politických gangů a uskupení.

Požadujme s okamžitou platností návrat pravdy a investigativního novinářství nejen na stránkách tisku, ale i do TV vysílání (včetně kriminalizace mimosmyslových a optických ataků směřující k ovlivňování mysli.).

Požadujme okamžitý zákaz jakýchkoliv mikrovlnných zbraní a jejich komponentů a zastavení pokusů nejen na lidských bytostech.

Požadujme, aby v naší krásné vlasti konečně proběhly skutečně svobodné volby, neboť stávající systém nereprezentuje již téměř nikoho.

Vyjma zahraničních komponent, tunelářů a zemských škůdců. Mimo nadnárodních zájmů, zájmů cizích velmoci, kosmopolitismu a světoobčanství.

Přičemž jejich mocnou zbraní je hroší kůže, podvody, lež, utajování skutečností a zázračná neodvolatelnost v jakékoliv úrovni řízení společnosti.

Není nadále možné tolerovat, aby byl zakazován přístup stran a uskupení schopných reprezentovat skutečnou (nikoli zákulisně vykalkulovanou) vůli voličů.

Nelze již dovolit Temnu říkat, že je samo Světlo a o Světlu tvrdit, že je černočernou Tmou!

Zdeněk Patrick

Jsem-li Slovan,

jsem-li Čech, co se na to ptáte?

Jsem-li s Vámi, proti vám,

což tak o to dbáte?

Zde můj pevný úmysl jest vysloven:

Věčně Vám chci býti ve všem neroven,

a náleší-li jméno "člověk" vám,

člověčenství milerád se odříkám.

Karel Havlíček Borovský

Vypůjčeno z článku Mgr. František Kubáka, pplk. v zál.