| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Říše Římská - nadutá a nafoukaná bublina
Vydáno dne 02. 08. 2011 (3330 přečtení)

Při pátrání po Marobudonu, (A netajím se, že jsem byl nanejvýš v pátrání úspěšný...) jsem byl nucen seznámit se nejen se samou podstatou Římské říše, ale i jejím lstivým způsobem pronikaní na území Slovanů. Pravidly, kterými se řídila nejen Dagobertova francká říše, ale i nástupnická horda Nemeth - Euroastrijců, řízena a financována otrokářskými svazy, které postupně, později za vydatné výpomoci krvavou christianizací a bezprizorně se povalujícího zlata, přejímaly otěže vlády do svých tlapek.Nezávislá historie podivně na podvodech závislé Evropy

Země Zlaté hvězdy Margity© Zdeněk Patrick - Praha 2011

© All rights reserved.& smit.wz.cz © Zdeněk Patrick - Praha 2011

S konečnou platnosti se tak stalo i díky krutostem tak zvané "francouzské revoluce". Aniž jsme pochopili záludnost loga Svornost - Rovnost - Bratrství. To se týkalo jen rodin banskterů, kteří tímto způsobem převzaly veškerou politickou moc. Ta posléze - skrze Anglii, Švýcarsko a Německo, jmenovitě agenta masového uvraždění - Lenina, jednoho dne uměle vyvolaných bíd celosvětové potopy krve, dorazila v zapečetěném "hytláku" až do nenáhodně vybraného cíle - carského Ruska. A posléze, skrze Karl Marxe, Adolfa Hitlera a Josipa Stalina i do naší rodné země.

Se všemi vyplývajícími důsledky.

životní tepnou a komunikační cestou těchto snah byl (i v minulosti) zejména slovanský Dunaj (Ister). Obsazení pravého břehu římskými kohortami, do posledního puntíku souhlasí se současnými tendencemi dovysadit zbývající země systémem Multi kulti. Vykořenit původní obyvatelstvo, uměle vyvolanými stresy, bídou a hladem přinutit k vystěhování se z rodné země. Uvolněnou zemi lehce shrábnout a pronajímat za vysoké poplatky Říši oddaným foederátům. Přicházejících z jiných stejně umělou bídou a hladomory postižených oblastí. V požadované směsici multi kulti.

Výhodně pro Říši nemajících pražádný vztah k hostitelské zemi, kam z čistě ekonomických důvodů imigrovali. Jako velmi levná pracovní síla - neuvědomělí otroci Říše. Pro tento čas okupace žijících v oblastech, kterou hojně teatrálně navštíví šoky finanční výpomoci a bohatí investoři. Mířící však hedvábnou stezkou až na levnou Čínu. Prozatím postupují vpřed v celém toku Dunaje. Směřují až po samé ústí. Těžte se potomci Dáků, Gadů a Tráků. A vězte, že je na této cestě zhola nic nezastaví.

Zakrátko nebude nalezen ani jediný človíček, schopný cokoliv nakoupit. Plné obchody neprodejných modelů, aniž budete mít sebemenší kupní sílu. S příkazem hladovět, neboť vlastní zdroje potravin budou započítány, jako zločin buřičství namířený proti životním zájmům Říše. Tvořené několika málo "vlastníky", kteří budou jedinými právoplatnými majiteli 99 % veškeré planety. Tedy i Tvé rodné země a Tvých dětí!

Z téhož důvodu nechávají politici drancovat a vykrádat Tvoji rodnou zem a budoucnost Tvých dětí. Jejich cílem je destrukce české státnosti a výprodej našeho dědictví. Neštítí se již ničeho a státní bankrot, do kterého nás pod tlakem nahánějí jim má zajistit legalizaci a beztrestnost těchto neobyčejně podlých intrik.

Nezajímá mne odvozeně, proč padla Římská říše, tak jako mne nezajímá proč právě praskla velká EU mýdlová bublina. Z venku i zevnitř nafouknutá tak, že dodnes vyvolávající v duších snížených - úžasný pocit příkladné imperiální moci, ač jen zdánlivý dojem celistvosti. Jsem zkrátka v této oblasti ignorant, co tuší, že něco tuší. Aniž jsem obdivovatel militaristy nafouknutých militantních bublin, přeplněných fiktivními barbarskými národy, rebely - agenty provokátéry, přepisovači skutečností, skrytými i zjevně fašizujícími nadháněči otrokářů. Práskající biči upletenými pochybnými tajnými i zjevnými uskupeními, jejich doktrínami a religiozními dogmaty.

Zkrátka římská bublina praskla stejně utajeně, jako tiše, protože byla již přes svojí míru příliš nafouknutou bublinou.

Selhala i proto, že "nebyli lidi".

S povrchovou pevnosti limitně se blížící nule a vzhledem k umělé navozené produkci, trvanlivá jen potud, pokud bylo a ve fiktivní realitě doposud je třeba. neboť dodnes Říše obdivovaná mediální prostitucí. Co vzorová ukázka skryté imperiální moci, ač ve skutečnosti vykazující se pouze skrze pimprlové divadélko. Budiž nám závěrečná scéna, i jinak velmi úspěšného vystoupení Julia Cézara, lakmusovým papírkem zkoumajícím, jak často a jak vysoko si může Nečas, mimo plánované poskakování, vyskakovat, co politická loutka, či nevědomý chlapec se zeleným mozkem.

Ač rozdíly tu mezi oběma náhodně vybranými kandidáty stejné loutkohry jsou. I z dálky patrné - nic moc.

Nicméně plán byl vypracován a bylo by škoda nevyzkoušet jej i na nás.

Prasknutí bubliny kupodivu v plném zdraví přežila: prý původní římsko katolická církev, tvrdící že je církví Kristovou. Podílející se prakticky, v různých úrovních na moci výkonné i zákonodárné. Tedy na řízení Římské říše. Prý co jednotící faktor.

Na pravém břehu Dunaje přežila i multi kulti nesourodá směs plebejců, otroků, obchodníků, foederatů (barbarských obyvatel), nájemců půdy (kolonů), gladiatorů a hlavně zlato a diamanty. Z někdejšího majetku postupně, někdy s předstihem, či naopak s dodatečně povražděných, a neustále něčím a někým znepřátelených patricijských rodin.

Přežila i jedna velká legenda o antické kultuře Římské říše. Ve skutečnosti to bylo paběrkování z pokladů vykradeného Řecka, Babylonie, Chaldejska i zbytkového Egypta.

Přežili snad i ti, které římsko katolická církev Kristova, byla-li kdy vůbec takovou církví, prý recipročně za předhazování křesťanů dravé zvěří, ještě nestačila upálit, umučit, či prodat do otroctví.

Bohužel nám, díky římsko katolické cenzuře nepřežila ani Zeměkoule. Kdosi měl neobyčejný zájem, abychom si dodnes mysleli, skrze sjednocující inkviziční plamenná školení obyvatelstva, že Zeměplacka je tím nanejvýš ideálním místem pro naše poskakování, jak kdo píská. Neuvěřitelné?

Neuvěřitelné, jak snadno a rychle se jim to podařilo.

Zkrátka? Právě v čas velká militarizovaná militantní bublina praskla.

Aby svým velkým "puk" vytvořila prostor k opakované produkci téhož i když malinko jinak nafouknuté mýdlové bublině. V tak zvané pilotní konstelaci: "Tabula Rassa". Tedy s čistým štítem, neboť ten minulý byl již velmi pokálen. A hleď z ničehož nic vysublimovala jakási Frank entita. Bytostně nepropojená s ničím a zdánlivě i nikým v lidské historii. Skupina odvozeně utajeného, neb nijakého původu. Nicméně natolik lstivá a nad místní poměry solidně informovaná, aby postupně vyvraždila vyhlédnuté náčelníky věčně soupeřících kmenů v Gálii, aby vzápětí sama sebe vyhlašovala za mocné panovníky. Hned tu, pak tam. A nakonec všude, kam šlápl někdejší "římský" sandál. Vždy přesně ušitý na dlouhé pochody za slovanskými otroky. Tedy směrem na východ. Pokud nahlédneme do EU studie Y_chromozomu a logického rozdělení do příslušných Hs, tvořících národy se zákonitými rodinnými, rodovými a kmenovými socialně právními vazbami propojenými vzájemně kulturně historickou zkušeností a hlavně?. jednotícím mateřským jazykem, pak nic, co by připomínalo Franky zkrátka nenaleznete.

I kdyby se důvtipný pokračovatel římského díla Dagobert, či Karl Magna potrhal smíchy.

A hlavně: Zbyl nikým používaný, nicméně zaběhnutý název Germánia: Velká (Malá nikdy neexistovala? To není dotaz, ale uštěpačná poznámka autora.), Horní a Dolní. Do osmnáctého století ještě snad i pravdivá, neboť hovořila o území slovanských kmenů. Vlastně o Slovanech (R1a) a Čeltoi (R1b) a jejich brataňském původu s původními Hs I2a, ale i jednotném slovanském jazyku. Do osmnáctého století nebylo totiž žádných pochyb, koho si lze představit a proč: za germánské (příbuzensky i jazykově blízké kmeny a kmenové svazy). Přílišní pamětníci a i jejich rody vyvražděni v uměle vygenerovaných sporech, písemnosti spáleny, vzpomínání v mateřských jazycích zakázáno. Aby již po roce 1621 nastal další smrtící zlom v pronásledování jejich mateřského jazyka. A pojem german: Dostává v 18. století zcela protismyslný, a směrem do budoucnosti sjednocených pohledů na historii Evropy až perverzně psychotický nádech šílenství všech zúčastněných i mlčících. A co vlastně hledám?

Kdy vlastně zmizela Říše římská.

Proč?

Abych posoudil, jak dalece se Velké "puk" projevilo v mé rodné vlasti. V době hlubokého starověrectví a jak jsem přesvědčen v čase narození velkého ducha země a našich, prý neexistujících dějin - kněžny Libuše.

Římská říše, ač velmi nebezpečná, přesto vše uměle vytvořená bublina, plná průšvihů a již od samého počátku zdroj nekonečných válek s velmi širým okolím. Bublina nafouknutá až přes únosnou mez. Uvnitř přeplněna neustálými spory, intrikami, zákeřnými uvražděními vládnoucími strážkyněmi smrtícího tajemství a jedubabami v jedné osobě, polštářovými dusiči, mrvící se incesty a otvírači žil, občanskými válkami, byla vzhledem "ke své další nepoužitelnosti" přinucena, při úsporném uspořádání původně velkolepějšího plánu, ale i vzhledem k žalostně narůstajícímu nedostatku otroků, ale i dalšími nezajímavými okolnostmi - prasknout a beze zbytku zmizet. Což se i stalo. Konec a velké "puk" je prý datován rokem 476 n. l. nuceným sesazením posledního římského císaře Romulus Augusta. Osobně se domnívám, že ano, avšak za velké "puk" považuji první zaklepání velmi slovansky naštvaného Vandala a Gada na brány římské. Aby konečně Římanům vrátil stejnou měrou i stejně krutou mincí, jakou proti Vandalům usazeným na levém břehu Dunaje (Slovensku) používala Římská říše a její sjednocující faktor - Paulinisté.

Nyní se soustředím na úvahu jménem Dunaj (Ister), Tudy zejména pronikaly, neboť snadno, i hordy Franků, otrokářů a obchodníků dále na východ k Černému moři. S cílem obklíčit železným prstenem novotám se stále bránící Vany na levém břehu Dunaje. Proto byly v rámci krvavé Christianizace vyvražděny mnohé slovanské národy ještě nedávno usedlé na území, které je dnes ve správě cizí moci. Té moci, která konala zlé a vraždila pro územní i majetkové zisky. Proto bylo vyvražděno cca deset milionů starověrců Kyjevské Rusi, aniž Lenin a Stalin, Hitler měli odlišné cíle. Proto i upapeženci vyhlašovali křížové výpravy proti našim předkům a nazývali je těmi nejhoršími jmény a proklínali na sto tisíckrát , těmi nejhoršími možnými zaklínadly, moji rodnou zem. Z téhož důvodu musela zmizet Jugoslávie i obrany schopné a potravinově soběstačné Československo. Tudy (Podunajím) a všude kolem již táhnou nemilosrdné hordy investorů, banskterů a obchodníků staronového systému "Drang nach Osten". Aby zboží putovalo přes dovybudované Hitlerovy dálnice posazené necitlivě k přírodě i nasílení zmaru autochtonního lidu křížem krážem tranzitní zotročenou zemičkou. obsazenou navíc mohutným logistickým zázemím a velikášskými velkosklady v spear neo faš slohu, budovanými vždy jen na úrodné půdě.

Podunajskou cestou kráčely i okupační římské sandály, franské a euroastrijské laptě se svými vizemi konečného stalingradského řešení. Spočívající ve vykořenění původního obyvatelstva systémem multi kulti, aby se vyprázdněné, kdysi hojné prostory, naší rodné země staly vhodným obchodním produktem. Nyní již v majetku banskterů a novodobých otrokářů čtvrté Říše. Tyjících skrze falešné smlouvy s nenáročnými houfy multi kulti feodorátů (smluvních a Říši poddanných nájemců půdy - hladujících imigrantů.).

Dagobertův sen se naplňuje před našima očima. Skrze narůstající pažravost vybuzenou několika uměle, avšak úspěšně vygenerovanými krizemi.

Jenom naučeně nevědoucí ignorant se může domnívat, že bude lépe.

Pokud se budeme spolehát na lidskost tvůrců onoho zhoubného programu.

Pamatujme: Cokoliv udělali, nebylo dobré. Bylo zlé.

Cokoliv naším jménem uzákonili, bylo proti zájmům naší rodné země, proti nám a naší podstatě.Související články:
FAUNA a FLORA SEVERIJE (11.12.2019)
Svatobor - starověrecké pohřebiště "Na Hrobce"... (14.09.2012)
Santorini - Strongil (cca 1 600 př. n. l.) (14.07.2012)
Arkaim - bájná Arjanem Vaedžo? (10.07.2012)
Trojský kůň pohledem EU studie Y_DNK (06.07.2012)
Severije - Arkaim - Sintašta - Airjanem Vaedžo. (01.07.2012)
"Plivat na podlahu a hovořit bretonštinou zakázáno". (23.06.2012)
Zápisky masového vraha a válečného zločince G. J. Gejzara (18.06.2012)
A v oněch dnech sestoupí vyvolené (vybrané) a svaté děti pocházející z vysokého nebe (09.06.2012)
Proč jste opustili vysoké svaté nekonečné nebe, ač... (03.06.2012)
Henochova kniha - 2. část - zpětný rozbor nejslavnějších kapitol... (28.05.2012)
Henochova kniha - nejslavnější kapitoly... (24.05.2012)
Polobájný vládce Drákije - Orfeus (21.04.2012)
Třetí oko Šivovo (Apollo 20, Mona Lisa)... (05.04.2012)
SPAR_TRACUS? (12.03.2012)
Apollo 20 - Mona Lisa? (07.03.2012)
Kdo je pánem Měsíce "na křivo" (04.03.2012)
Karel IV. (24.02.2012)
Janičáři (19.02.2012)
Carnuntum (14.02.2012)
Morová ráno obecné vzdělanosti, (11.02.2012)
Sága rodu Bock...I. (01.02.2012)
Aratta - 22 000 př. n. l. (07.01.2012)
Výběr nejčtenějších článků v roce 2011 (28.12.2011)
Vymazání minulosti, když nejsnáze v přítomnosti, ve prospěch dějů budoucích? (22.12.2011)
Kněžna Ludmila, rituální obětí dne 28. září 921 (12.12.2011)
Arij Bojové... (02.12.2011)
Krok a Libusse německé provenience (21.11.2011)
Zařízení včasného varování a... (06.11.2011)
Frankové? Ach... (31.10.2011)
Pozvánka (30.10.2011)
Zlatý věk lidstva (26.10.2011)
Měsíc je místem vyhoštěnců, kteří kdysi velice poškozovali Zemi (25.09.2011)
Dobryňa Nikitič a litá saň (19.09.2011)
Čas utkaný z jemného svitu tří lun (01.09.2011)
Marobudum a Marobúd (11.08.2011)
Uroboros... (10.07.2011)
Když se řekne Morava... (28.06.2011)
Midgard - MedGard (Medja Gard, nebo MedžuGard?) (21.06.2011)
V časech Astraii a Maji Zlatogorky (16.06.2011)
Ráma_jána... (28.05.2011)
Hunové v. Hungaria "Origins" (23.05.2011)
Čas tří Sluncí... (10.05.2011)
Chorvaski a Jaromín, syn Segimiera (05.05.2011)
Tajemství tetáže princezny "Kadyn" (26.04.2011)
Divoká Šárka (19.04.2011)
Jak Němci lehce o své germánství přišli... (24.03.2011)
Celtoi - Keltové (18.03.2011)
Dubrawka of Bohemie... (11.03.2011)
Tutenchamon vlastní Y-chromozom R1b (Celtické)? (01.03.2011)
Vandalové, Mavro Orbin a... (25.02.2011)
Ledová královna Morana (23.02.2011)
Antonín Horák může mít pravdu... (11.04.2010)
Sv. Václav - světec až panovník? (28.03.2010)
Svatá Dobroslava... (22.03.2010)
Starověrecké starožitnosti Slávů... (18.08.2009)
Souhvězdí Orion a... (04.08.2009)
Církevní falzifikace... (11.07.2009)
Nehorázná provokace (17.06.2009)
Techno Warior s ohnivým mečem.....1. část (08.05.2008)
Vládkyně nad celými Čechami II. (28.01.2008)
Mládí kněžny Libuše (24.01.2008)
Nomen Omen 3. část (31.12.2007)
Nomen Omen 2 (06.12.2007)
Libušina Cassurgis - Praha Matka měst (19.08.2007)
Česká kněžna Libuše (15.08.2007)
Vugasti bor (09.08.2007)
O pálení ohňů a klanění se duchům (03.08.2007)
Praha roku 964 / 965 - Jako vždy jen zadarmo! (30.07.2007)
Diskrétně Vás obsloužíme (23.07.2007)
Opat Prokop (09.05.2007)
Oldřich a Bogьnja Pierucia (26.03.2007)
Paměť národa (18.03.2007)
Slávové - 3.část (28.01.2007)
Slávové - 2. část (25.01.2007)
Slované - 1. část (22.01.2007)
Země Antů (09.01.2007)
Starověrecký původ symbolů české státnosti (15.10.2006)
SANSKRT BHAŠA NAGARA (07.10.2006)
Sirius - hvězda všech Slávů (01.10.2006)
Slovanské pyramidy (24.09.2006)
Koleda, Koloděj (24.09.2006)
Řezno a o tom, jak pan Ratzinger bez uzardění falšuje dějiny (18.09.2006)
Arcanum - nejtajnější z nejtajněších (11.08.2006)
Kalendář (08.08.2006)
Byly dějiny Velké Moravy a Českých zemí falšovány? (05.06.2006)
Kněz Pavel (28.05.2006)
Kněžna Drahomíra (20.05.2006)
Dědici Svatého světla (13.04.2006)
PRAGA MYSTICA (09.04.2006)
Keltové v Čechách! (07.04.2006)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

Modlitby za mír a český národ, každého 13. v měsíci – 18:00 – Staroměstské náměstí u Mariánského sloupu  


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2050 hl.)
 
Ne (1322 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4710

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0