| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:
Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  TOP 50
TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...

Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018 Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

https://www.youtube.com/watch?v=5f7GhbBhOk4


Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část
Vydáno dne 04. 04. 2011 (3810 přečtení)

Je jim cizí pravda i dobročiní.

Posilují se našim utrpením.
Přicházejí zplozenci temnot
Skrze lačnící ničitele Tvé rodné země

Kněží římsko - latinského ritu, zcela programově, v souladu s vizí konečného řešení při závěrečném dělení svrchované globální moci, vždy vnímali víru skrze křest zcela zásadně, jako zřeknutí se osobní svobody, vlastního slovanského práva (odvozeně práva po právu zděděného vlastnictví.).

Zároveň byla vyžadována absolutní bezmezná poslušnost. Nejen vůči církvi, včetně zatracení práva na nápravu křivd, ale i ve prospěch úzce propojeného konglomerátu tvořeného "tajnými" uskupeními, neomylnou církví a cechem (na loupežích, obchodu s otroky a krvavém násilí) prosperujících austroasijských válečníků (zakladatelů Franské říše), jenž se objevili, "jako na zavolání", krátce po pádu Říma...Což bylo v zásadním a neřešitelném rozporu s Právem našich starověreckých předků - (Provi, Javi, Navi). Práva a světa, jež je ve své míře rovnovážný a opakující se v přirozených cyklech a jehož jsou Slované nedílnou součástí. Svobodní a svéprávní, jako jednotlivci.

Rovní mezi rovnými.

Tvrdil papežův sekretář skrze méně důvěryhodné prameny (ryze nečeský "český" tisk) ...

Víme vůbec odkud vítr fouká? © Zdeněk Patrick - Praha 2011

Nezávislé dějiny slezského, českého, moravského a slovenského národa v podivně závislé Evropě...

Výsledně? Nechal-li se pokřtít významný slovanský lech, bylo to jeho osobní rozhodnutí, které se (v souladu s Provi) vztahovalo výlučně jen k jeho osobě. Nikoli však z pohledu všespásné římsko katolické touhy po svrchované moci nad slovanskými rody. Všechen lid, hmotný i nehmotný majetek pokřtěného knížete okamžitě spadal, skrze římsko katolickou církev a podivně formulované právo, pod jho franckých a později německých náčelníků. Pro které římsko katolická církev pilně pracovala a oni naopak: Pro větší slávu svého nového a krvavého božstva. V zájmu "šíření lásky k bližnímu svému"?.Později se sloganem: "Gott mit uns" (V pravém slova smyslu "Had s námi").

Těmto machinacím s podivně překrouceným právem (Vždy ve prospěch neskrývaného vydírání a sprostého raketýringu ověnčeného pestrou paletou neuvěřitelných podvodů...). čelila nejen Stará a Svatoplukova Morava, ale od nepaměti většina slovanských rodů od nejzazšího západu k východu, od severu k jihu. Okolnosti smrti českého kníže Václava a přisleplé uctívání (již zmíněným mocenským konglomerátem) objednané hagigrafie tohoto významného světce , je nepřebernou studnicí poznání skutečné historie Evropy.

Až neuvěřitelná netolerance kněží římsko latinského ritu, šířících v průběhu staletí a tisíciletí, prakticky nepravé slovo Bož í a Kristovo - mečem a krví, zcela jednoznačně ztrácela na lidskosti, v porovnání se starověreckou tolerancí našich slovanských předků.

Zatímco šiřitelé pseudokřesťanské víry, v úzkém propojení s námezdními válečníky a represivní mažinerii, zabíjeli, mučili, prodávali do otroctví, upalovali a mrzačili své odpůrce ve velkém stylu, lze na prstech spočítat mnichy misionáře, jako křesťanské mučedníky starověrecké netolerance Slovanů.

Byla to Římská říše, přesněji její Donátoři, kteří se skrze ortodoxního uctívače slunečního kultu a magie, římského císaře Slavia Konstantina I., pragmaticky krutého válečníka slovanského původu, přičinili o vzestup a moc římsko katolické církve, co fundamentálního projektu směřujícího k nelidské světovládě.

Nyní, dříve než se seznámíme s možnými pohnutkami římského císaře Konstantina I., směřujícími k Milanskému ediktu, jenž s konečnou platností zakazuje pronásledování křesťanů i ostatních vyznavačů všech forem monoteizmu, se lehce přesuneme do naší nedávno minulé současnosti:

Při pravidelné generální audienci na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, kterou oficiálně pořádá úřadující papež, oznámil Jan Pavel II. (polský rodák Karol Wojtyla) potvrzení církevního dogmatu o existenci neviditelných nebeských bytostí.

Existence andělů byla totiž účelově popírána již od dob saduceů (konzervativní křídlo vyšších židovských kněží pracujících jako protějšek farizeů):

Ve středu 9. července 1986

Toho dne cítil Pontifex Maximus opětovně závěry 1. vatikánského koncilu potvrdit. Andělé jsou nesmrtelné duchovní inteligentní bytosti se svobodnou vůlí. Jsou to neviditelné bytosti provázející nás všemi našimi lidskými touhami a nadějemi.

Odvážné vyhlášení, jež se musí opírat o důkazní materiál! Připomeňme si pro úplnost, že existují i padlí andělé, někdejší strážci nebes, o nichž hovoří nejen Platon v úryvku "Kritias", ale i apokryfní Enochova kniha.

Krátce poté probleskla tiskem zpráva, v níž se osobní sekretář papeže Jana Pavla II. (polského rodáka Karola Vojtyly, jehož neskrývané úsilí: Bez úhony převést lidstvo přes rok 2000, rovněž zákrytně hovoří o blíže neurčeném možném nebezpečí?) potvrzuje nález ve sklepeních Vatikánu:

Ve sklepních prostorách Vatikánu (v místech někdejšího močálu), přesněji: Dnes v klenutých prostorách pod vatikánskou knihovnou, v udusané půdě (kam lidská noha nevkročila prý již pět set let), byly údajně nalezeny ostatky (lebky) bytostí, lišící se od zavedeného typu člověka. Papež Jan Pavel II. vydal, prý zřejmě na popud světových bezpečnostních složek, okamžitý přísný příkaz mlčení. Jan Pavel II. (polský rodák Karol Vojtyla) nález údajně komentoval slovy: "Až již je to cokoliv, předkové měli dobrý důvod "To" tam pochovat a zapomenout".

Možná proto, že se jednalo o druhou, přesněji - opačnou skupinu adělských návštěvníků, kteří kdysi padli do tenat Svaté Inkvizice?

Připomeňme si, že před 500 lety (cca 1506 n. l.) byl Vatikán na nejlepší cestě být nejmocnější světovou institucí. Z tohoto faktu vyplývá další varianta: EBEové - vyslanci a zároveň vazalové mimozemců typu Asura navštěvují pouze mocná uskupení, skrze která lze mnohem snadněji praktikovat své nízkoenergetické udičky a prostřednictvím páté kolony skrýt své pravé agresivní choutky. S cílem nepozorovaně implantovat své zájmy a zásadní myšlenku zániku lidstva - do celého světa (viz fikané nesmysly implantované do světa prostřednictvím falešných hráčů z Bildebergu, či polodementních "Humanitárních bombardérů", skrze uměle vyvolanou Janovu Apokalypsu s cílem, co nejdříve dosáhnout svého šíleného snu: NWO, Doomsday 2012, zatáhnutí Číny, Indie a Ruska do III. WW, oteplování klimatu, příprava Armageddonu v Lybii atd... atd...).

Aniž se kdy dovíte pravdu? neboť jejich "pravda" má vždy krátké nohy!

Pokud se v souvislosti s nálezem jedním dechem připomíná někdejší močál, jenž tu kdysi býval, pak lze odvozeně uvažovat možnost, že zmiňovaných pět set let je zavadějící informace. Uložení mimozemských ostatků lze tedy klást mezi roky cca 300 až 1506 n. l. Tedy na rozhraní časů, kdy se křesťané definitivně zmocnili Říma a potažmo i celé Evropy.

Nyní je již jen na naší odvaze zkoumat, zda-li se v uvedeném časovém intervalu skutečně nepřihodilo cosi podivného a nepřirozeného!

A skutečně...

Pokračování viz:


Když nikoli ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...1/3. část ... právě čtete
Sv. Václav - světec až panovník?Související články:
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... 4/4 (02.08.2018)
Vaporizace (02.10.2015)
Mrvící se kal (04.11.2013)
Dny "Mlčení"... (07.06.2012)
Není-li divné? (05.05.2012)
Stoletá válka v časové linii 1337 - 1453 n. l. (01.05.2012)
Bobkové listí, tykadélka a hlavy nedotčené... (26.04.2012)
Země neomezených možností... (16.04.2012)
Kdesi přečetl a parafrázuji: Moje tupost, nechť je mi omluvou... (24.03.2012)
Lichva - zmodernizovaný nástroj masové devastace? (19.03.2012)
PŘÍLIŠ "ŠIKMÝ" MĚSÍC? (29.02.2012)
Divné zvuky? (25.01.2012)
Duchovní otroctví... (22.01.2012)
Jak přežít... (03.01.2012)
Nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd (26.11.2011)
Levný dovoz... (15.11.2011)
Jakých konců se dobabráme... (11.11.2011)
A česky dýchát smím? (21.10.2011)
Tři Zlatá Perunova jablka? (15.10.2011)
Již dnes, nebo až zítra? ...IV. (09.10.2011)
Čert na koze již nějaký čas jezdí III. (04.10.2011)
Nebe se chvělo a postavení hvězd bylo jiné... II. (29.09.2011)
Značková smrt nebo neprodejné zboží? (24.08.2011)
A kdokoliv by odmítl klaněti se číslu a obrazu té šelmy... (28.07.2011)
Čipošelmostroj v ohrožení? (15.07.2011)
Milí hoši z "Gott mit uns"... (06.07.2011)
Marťanské multi kulti... (01.07.2011)
Bojí se narozených i ještě nenarozených dětí! (24.06.2011)
Zjevení (Třetí fatimské poselství)... (10.06.2011)
Jak z Průšvihu ven? (06.06.2011)
Neuroreklama... 1. část (01.06.2011)
Vyhlášení exkomunikace na papeže Benedikta XVI. a Jana Pavla II. (18.05.2011)
Má dáti, dal... aneb ukradli jsme, ukradli nám... (17.05.2011)
Hon na vystražené zajíce... (14.05.2011)
Je-li kosí počet správný... (01.05.2011)
Chemtrails? (22.04.2011)
Vortex a Brány mezi dimenzemi? (14.04.2011)
Andělé průvodci lidského ducha... (12.04.2011)
Když ne ve vatikánských kasematech, tak určitě na Inetu ... 3. část/3 (09.04.2011)
Mimozemci ve vatikánských kasematech? ...2/3. část (06.04.2011)
Gibberish (01.04.2011)
Jedna a jedna... (30.03.2011)
Měsíc opět třetí den v úplňku (21.03.2011)
Humanitární bombardování Libye... (20.03.2011)
V bídném čase nečasů a sloty... (15.03.2011)
Technologická singularita... (08.03.2011)
Již nic, co není dobré... (06.10.2010)
Zaplať můj lup a zdechni... (14.05.2010)
Nebojme se nazývat věci a děje pravými jmény! (05.05.2010)
Na tvrdo...2. (02.05.2010)
Na tvrdo... 1. (29.04.2010)
Co se vlastně děje? (22.04.2010)
Dagon (15.04.2010)
Již apokalyptičtí jezdci cválají... (03.03.2010)
Poděkování za porážku Čechů... (18.02.2010)
Jako vždy před tím i poté, (29.01.2010)
Množství jistot nedaleko černé díry... (21.01.2010)
Agrotechnické lhůty: (18.01.2010)
Opakování je matka moudrosti? (15.01.2010)
Raději však toto, nešli lstivý Otto... (10.01.2010)
Akce jedna báseň: (07.01.2010)
Rok 2010 - Doomsday (24.11.2009)
Škoda slov.... (21.11.2009)
Soudný den (Doomsday)... (11.11.2009)
Špatné pimprlové divadlo? (10.11.2009)
Metastáze Ústavy a práva... (04.11.2009)
Moloch, stvořitel veškerenstva... (30.10.2009)
Dělit nedělitelné? (19.10.2009)
Nabádání k fašistickému puči? (11.10.2009)
Vážený pane prezidente... (08.10.2009)
Neboť sám počátek všeho našeho konání... (30.09.2009)
Zaměnitelné časové linie... (28.09.2009)
Svítání Ďasů... (20.09.2009)
Blesky? Blýskavice? Podraz...3. část (10.09.2009)
Sršáni a ti ostatní mimozemci (01.09.2009)
Ačkoliv? (30.08.2009)
Černá mše? (07.08.2009)
Další hysterická panepidemie... (29.07.2009)
Nositelé placatosti zeměkoule? (22.07.2009)
Jupiter v kolizi s neznámým objektem... (21.07.2009)
Petice proti přijetí Lisabonské "smlouvy" (13.05.2009)
Neslyšně voláme... (11.05.2009)
Vězni a žáci prozatím sledovaní jen skrze čipové náramky... (06.05.2009)
Věrohodné příznaky? (04.05.2009)
Dovolí nám "prasečí" chřipka... (26.04.2009)
Sci fi - Zlý sen (09.04.2009)
Válka menších bohů (31.03.2009)
Nesouvisející výběr (23.02.2009)
Jsem stále svobodný? (03.02.2009)
Mír a pokoj spravedlivých (14.01.2009)
Den mluvících kamenů... (08.01.2009)
Vánoční pozdrav z Gazy (28.12.2008)
Predikce bývají dnes šílené (04.12.2008)
Vítejte... (26.11.2008)
Sestoupení Svatého ducha (20.11.2008)
Zvláště mocná kouzla na CNN (10.11.2008)
Holografický přenos z Chicaga (CNN) (06.11.2008)
Looking Glass (29.10.2008)
A druhým okem pozorujte Sběř? (03.10.2008)
Kosovo = Srbsko (10.08.2008)
Jsem. Přicházím. (I am. I come)... část 3/4 (02.08.2008)
Legenda o rozjetém expresu (21.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 5. část (17.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 4. část (13.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 3. část (10.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa? 2. část (06.04.2008)
Apokalypsa Jana Theologa (04.04.2008)
Vrba by uschla zármutkem... (27.03.2008)
Konec světa... (25.03.2008)
Nově vyhlášené smrtelné hříchy (18.03.2008)
Budování vyspělého Satanátu? (09.03.2008)
bin Satan (03.01.2008)
Vaporizace práv, opět dobrovolně povinná (16.12.2007)
Elektronické harašení a čipizace zlatých zítřků (03.12.2007)
Čipový Implantát a elektronické harašení (14.11.2007)
Charta základních práv a svobod (13.11.2007)
Babylónie (22.09.2007)
Jediná pravda (20.09.2007)
Šoková terapie? (29.08.2007)
Mohu se mýlit... (12.08.2007)
Když sv. Jan na ostrově Patmos prášil... (21.06.2007)
Případ "Anička" (14.06.2007)
Ježíš... vůdce sekty, buřič nebo rebel? (04.06.2007)
Nemá být úniku (19.04.2007)
Vize pekla... (15.03.2007)
Temný věk (13.02.2007)
Z hlubokosti k Tobě voláme... (05.12.2006)
Zemští škůdci (21.11.2006)
Marťanky prý nemají prsa! Považte prosím... (30.10.2006)
Elektronický terorizmus (Electronical Harassment) (22.10.2006)
Electronic Harassment (18.10.2006)
Janova Apokalypsa (24.07.2006)
Jsou to Jinozemci, co na nás útočí? (05.06.2005)
Polétavá smrt (29.05.2005)
Jsem. Přicházím. (I am. I come). část 2/4 (00.00.0000)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 5 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Info linka

...


  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (2049 hl.)
 
Ne (1321 hl.)
 
Možná (1338 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 4708

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31.12. 2020 - 5 578 146
31.12.2020 4 271 480
31.12.202 1 153 197
31-12. 2020 - 153 469

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0