| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlepší od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Blízká setkání čtvrtého druhu?
Vydáno dne 15. 01. 2006 (4638 přečtení)

Více

Moto:

Branibory srpen 1559

"Roku 1559 v zemi markraběte brandenburského v čas ?ní, kdy? oves od dělníkův ji? sekán býti měl, prve ne? na pole do?li, spatřili patnácte mu?ův neobyčejné a hrozné velikosti, bez hlav v?ichni, jako by kosíce obilí. Jeden přes druhého sekajíc, hřmot a skřípění kos do daleka sly?án byl, av?ak ani jedno stéblo ovsa pora?eno nebylo. Zdaleka, ze zámku i města se seběhlo mno?ství lidí a ti smělej?í se těch zázračných sekáčů vyptávali, ale ti neodpovídajíc své dílo konali. Ano, jsouce některými odvá?livci rukama chytáni, vytrhujíc se, dále oves jakoby sekali..."

Marek Byd?ovský z Florentína

Svět za tří českých králů

Blízká setkání čtvrtého druhu?

© Zdeněk Patrick 1996 Silněj?í ne? Däniken 3.díl

Historické zápisky Marka Byd?ovského vznikly v polovině devadesátých let 16. století. Jejich autor byl univerzitním mistrem oborů - matematika a astronomie a kronikářem, který zapisoval historické zprávy a dobové příběhy způsobem poplatným tehdej?ímu my?lení.

Tato doba nepochybovala o existenci Boha a také nejrůzněj?í neobvyklé zprávy byly přijímány dychtivě a o jejich pravdivosti se mezi lidem nepochybovalo. Nikdo se tehdy příli? nepodivoval nad čerty, démony a čarodějnicemi.
Na nebi se objevovaly různé nebeské divy a znamení, která byla dávána do souvislostí s budoucími katastrofami, válkami a morovými nákazami. Marek Byd?ovský jako astronom pečlivě zaznamenával výskyt komet, jejich rychlost ve stupních, tvar a barvu, včetně jejich zdánlivé polohy.
Ostatní jevy, které přesahovaly rámec jeho vzdělanosti, přebíral i s jejich mystickým vysvětlením. V té době nebyla známa podstata polární záře a je mo?né, ?e některé z uvedených jevů by bylo mo?no připsat na její konto.
Zcela jasně v?ak ze zápisků Marka Byd?ovského vyplývá, ?e některé létající světelné koule, či hořící létající břevna, jsme znávali nedávno názvem U.F.O.
Setkání s čerty je zastoupeno zvlá?tním setkáním čtvrtého druhu.

Více

12. března 1587 - České království

"Stalo se za panování Rudolfa II. Habsburka. V e čtvrtek po Dru?ební neděli, na den sv, Řehoře, jinak 12. dne měsíce března, na gruntech urozeného pána Mikulá?e Vojkovského z Milhostic etc., ve vsi Lhotě Prosenský na dvoře Jana Bla?ka, Václav, syn jeho v desíti letech stáří, le?el za kamny se svými bratřími a sestrami sám ?estý, tři sestry a jeden bratr jeho, té? i jedna ?ena podruhyně.

A kdy? bylo po půlnoci, při?li dva čerti a toho Václava, syna Bla?kova, vzali z prostředku jiných dětí. On pak křičel, aby ho nedali jim vzíti, ale čerti přece vzav?e jej, skrze jedno vokno s ním proletěli s hřmotem, jako by někdo nějakým řetězem velikým za?tumoval.

Jiní pak děti, jsouce přestra?ení, zvolali na otce a máteř, kteří? kdy? rychle přiběhli, oznámili jim, co a jak se stalo s Václavem, bratrem jejich, a na vokno hledíce (skrz které s ním čerti vyletěli), spatřili, kterak v něm kolečka na drobný kusy potlučena byla a olovo pomačkáno.

Ďáblové pak Václava pachole vedli mezi sebou v prostředku, jeden za jednu a druhej za druhou ruku, svítili očima, tak?e z nich hrůza ?la, vtom pak kohouti zazpívali a ďáblové, jdouce tehdá? s pacholetem přes jeden rybník v té? vsi, opustili to pachole na tém? rybníce. Které?to kdy? při?lo k paměti, bě?elo k rychtáři, svému příteli, blízko odtud a prosilo, aby s ním říkali modlitbu Páně, neb jak? tam ve vsech jmenují páteře. Bla?ek pak, otec tého? pacholete, zvěděv?i, ?e jest syn jeho u rychtáře, poslal jednoho krejčího pro něho, který? jsouc tak od ďáblův přestra?en, nechtěl s ním jíti, aby ho zase nevzali, pravíc, ?e na něj čekají. I při?el druhej od otce poslaný, mluvíc k němu, aby se nebál, a pachole prosilo, aby ho nedali vzíti, tak? vzav?i ho jeden z vyslaných na ramena, dones ho zase domův k otci jeho. Tu pachole, jsouce doma, oznamovalo urozené paní Lidmile, man?elce urozeného pána Mikulá?e Vojkovského etc. (která? naschvál, sly?ev?i o tom stra?livém divu, do té vsi přijela) i jiným přítomným, jak jsou s ním ďáblové zacházeli a kterak ho vo?krábli v pravou nohu, kdyz s ním skrze vokno proletěli, potom jak ho vedli přes rybník, a? mu ruce zčernaly na těch místech, kde jej drzeli.

Na tom pak rybníce, kudy s pacholetem ďáblové ?li, spatříny jsou ?lépěje nápodobné husím od mnohých dobrých a hodnověrných lidí.

Z toho pak velikého a stra?ného leknutí roznemohlo se pachole a le?elo celý den jako ztrápený, tak?e ji? rodičové jeho malou na-ději měli, aby ?iv zůstati měl, a jak? zpráva jest, ?e ho zimnice velmi tě?ce trápí."

Marek Byd?ovský z Florentína
Svět za tří českých králů

A tak se v Čechách oblíbené rčení "vzal ho čert" naplnilo u Vojkovských vrchovatou měrou.

Jestli?e má příběh reálné jádro, pak bytosti s podivně svítícíma očima, pletoucí si okna s vchodovým otvorem, nemusí být nutně če?tí čerti, mající v pracovní náplni únosy malých, neposlu?ných dětí za hluboké noci.

Jestlize bychom uva?ovali o drakonických opatřeních rozzlobeného středověkého otce stra?ícího svou neposlu?nou ratolest, pak je důle?ité připomenout, ?e on sám byl pravděpodobně rovně? nadmíru postra?en. "Krutý otec" by se spí?e sna?il celou věc ututlat v úzkém rodinném kruhu, bez asistence urozené paní Lidmily. Ona ?ena bez me?kání přispěchala na místo činu snad je?tě té?e noci, nebo? i v této době se jednalo o nevídanou a neslýchanou zále?itost. Tak výjimečnou, ?e i Marek Byd?ovský pova?oval za nutné věnovat jí nezvyklý počet řádků ve své jinak úsporně psané kronice. Rovně? "statečné" chování přítomné podruhyně nelze přejít bez pov?imnutí. Její obranné aktivity setrvaly v kritickém okam?iku poblí? nuly. Byly to přestra?ené děti, které zavolaly otce a matku na pomoc. Je mo?né, ?e podruhyně byla dočasně vyřazena z bě?ného provozu, paralyzována strachem? Nebo snad způsobem, o kterém hovoří jistý druh literatury dvacátého století?

Ano, té literatury, na jejích? stránkách řádí malí ?edí mu?íčkové s podivně velkýma a svítícíma očima. Malé ?edé, nepříli? přátelské bytosti, které z prapodivných důvodů uná?ejí nejen dospělé, ale i děti.

Dlouhodobá operace s podivnými cíly?

Pak jistě budu uva?ovat o koupi jednoho nebo dvou dobře kokrhajících kohoutů. Mám v?ak podezření, ?e zmínění kohouti byli spí?e místním koloritem ne?li účinnou obranou. Akce cizinců se-lhala patrně v okam?iku chlapcových mdlob. Není to ostatně jediný příběh, který hovoří o takových setkáních. A? mnohá z nich znějí jakkoliv pohádkově, objevují se i taková, která se podobají těm z dvacátého století i v těch nejmen?ích detailech.

Není kouře bez ohně. Jestli?e jsem v druhém dílu vyslovil domněnku o spojitosti mezi inkvizičními hony na čarodějnice a setká-ními třetího druhu, pak je nutné hledat v minulosti tyté? jevy v?e-obecně dnes známé jako U.F.O. A pokud bych si nebyl jist, ?e tyto jevy skutečně existují, pak bych ?ádné spojitosti zcela jistě nemohl vidět a nic by mne nepřinutilo cokoliv napsat.

Jejich výskyt byl zaznamenán několika kronikáři různých dějin-ných období právě v časovém intervalu působení Svaté inkvizice. Celé stovky zaznamenaných podivností, z nich? některé lze zařadit do oblasti označované jako "blízká setkání třetího druhu".

Ostatní nezvyklá setkání s démony a čerty, která díky pou?itému jazyku vzdorují prozatím takovému zařazení - a přesto jsou vel- mi podezřelá, ponechávám vá?enému čtenáři k posouzení.

Celá staletí se pozemským nebem, ale i nad Českým královstvím, proháněly ve dne i v noci nezvyklé objekty, označované někdy jako hořící břevna, ohnivá kopí či ohnivá ko??ata, světelné koule či ohniví draci.

Na denní i noční obloze se objevovaly světelné efekty, které jsou dnes pokládány za cokoliv přijatelného, tedy i za polární záři.

Je?tě jedna podivnost byla s velkou pravidelností zaznamenává-na. Na obloze se údajně promítaly obrazy - úkaz, se kterým si neví-me rady, nebo? my jsme se s ničím podobným prozatím nesetkali. Snad proto tyto zprávy zaměňujeme za bujnou fantazii na?ich předků, nebo neschopnost vysvětlit některé přírodní jevy.

Ale jaké?

Zajisté bychom se nenudili ani při pročítání tajných protokolů Svaté inkvizice, týkajících se nejen nesmiřitelného boje s nepřáteli církve, kacíři a luciferisty (cca 1150 - 1750), ale i procesů s čarodějnicemi (cca 1550 - 1750).

Dodnes nejsou vyjasněny důvody, které vedly mocné tohoto světa k tak zvrácenému a zcestnému jednání, za jaké lze povazovat "hony na čarodějnice".

Pokud ov?em představa ďábla nesplynula s jiným mo?ným zlem, je? kdysi "vysublimovalo" poblí? na?í planety. Tého? zla, které je mo?ná i dnes přepečlivě tajeno?

Ač je to k nevíře, zdá se mi, ?e představa čerta v podobě kozla, či černé kočky "polid?tila" prů?vih natolik, ?e v této podobě bylo tě?ko pochopitelné zlo přijatelně personifikováno. A to tak dokonale, ?e o několik staletí později se čertíci stali úspě?ným lidovým folklórem.

Za zlo prozatím nemusíme pokládat technicko-fyzikální jevy objektivně operující, zdánlivě neadresně, zejména ve sféře zájmů protivzdu?né obrany států.

Tato skutečnost se stala zlem a? v okam?iku prvotního utajení, je? se na počátku 3. tisíciletí tranformovalo do neuvěřitelné podoby.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létá?, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera je?tě slunečná a nejplodněj?í planeta v ?irém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipou?tím, přepadají mne rovně?? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oran?ově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o zalo?ení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteří? zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strá?ci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelí? mne slu?ební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokně?níkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdu?ného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze ?ivotopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Kdy? hvězdnaté nebe brázdila prý jen le? (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (740 hl.)
 
Ne (532 hl.)
 
Mo?ná (483 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1755

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně je?tě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0