| Hlavní stránka | TOP 50 | Weblinks | Ankety | Vyhledávání | Čtenáři |

  Hlavní menu
To nejlep?í od ZP
Hlavní stránka
Vydané knihy
Ankety
Teorie relativity


Rozšířené vyhledávání

  Altaj - záhady RF

  Obsah:

Glosy
Janova Apokalypsa
Chaldejské eposy - Necronomicon
Chemtrails
Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie

  Vyhledávání

Hledej
v Dýmajícím zrcadle!


Česká KanadaPenzion UbytováníChatyJindřichův Hradec ubytováníLevné ubytováníChata Česká KanadaJi?ní Čechy chataKun?akKomorníkZarybněnostStrmilovCyklistikaČeská Kanada Penzion

  Informace

Dýmající zrcadlo
Zdeněk Patrick
Copyright © 1994 - 2006
cs.atari.org
BeepEdge

  RSS novinky.cz
RSS Novinky.cz TOP 50

  RSS Beep Edge
RSS Beep Edge

  Web Dýmající zrcadlo:


Dýmající zrcadlo

  Doporučujeme...


Blaník 1
Blaník 2
Blaník3
Sborník nezávislých Foglarovců č. 8 2019
Sborník nezávislých Foglarovců č. 7 - 2018

Sborník nezávislých Foglarovců / č. 8 - 2019

">Kdo je kdo?
Knihy Zdeňka Patricka
Michael de Nostradam
Mobing a elektron. teror
Teorie relativity Zdeňka Patricka
Slované, realita legendy a mýty:
Z českých dějin
Slovník zakázaných slov
Tichá válka - Mobing
U.F.O.
Volná energie


  Horká linka

... Den mluvících kamenů (3 knihy v 1) ...


Blízká setkání čtvrtého druhu?
Vydáno dne 15. 01. 2006 (4610 přečtení)

Více

Moto:

Branibory srpen 1559

"Roku 1559 v zemi markraběte brandenburského v čas žní, když oves od dělníkův již sekán býti měl, prve než na pole došli, spatřili patnácte mužův neobyčejné a hrozné velikosti, bez hlav všichni, jako by kosíce obilí. Jeden přes druhého sekajíc, hřmot a skřípění kos do daleka slyšán byl, avšak ani jedno stéblo ovsa poraženo nebylo. Zdaleka, ze zámku i města se seběhlo množství lidí a ti smělejší se těch zázračných sekáčů vyptávali, ale ti neodpovídajíc své dílo konali. Ano, jsouce některými odvážlivci rukama chytáni, vytrhujíc se, dále oves jakoby sekali..."

Marek Bydžovský z Florentína

Svět za tří českých králů

Blízká setkání čtvrtého druhu?

© Zdeněk Patrick 1996 Silnější než Däniken 3.díl

Historické zápisky Marka Bydžovského vznikly v polovině devadesátých let 16. století. Jejich autor byl univerzitním mistrem oborů - matematika a astronomie a kronikářem, který zapisoval historické zprávy a dobové příběhy způsobem poplatným tehdejšímu myšlení.

Tato doba nepochybovala o existenci Boha a také nejrůzněj?í neobvyklé zprávy byly přijímány dychtivě a o jejich pravdivosti se mezi lidem nepochybovalo. Nikdo se tehdy příli? nepodivoval nad čerty, démony a čarodějnicemi.
Na nebi se objevovaly různé nebeské divy a znamení, která byla dávána do souvislostí s budoucími katastrofami, válkami a morovými nákazami. Marek Byd?ovský jako astronom pečlivě zaznamenával výskyt komet, jejich rychlost ve stupních, tvar a barvu, včetně jejich zdánlivé polohy.
Ostatní jevy, které přesahovaly rámec jeho vzdělanosti, přebíral i s jejich mystickým vysvětlením. V té době nebyla známa podstata polární záře a je mo?né, ?e některé z uvedených jevů by bylo mo?no připsat na její konto.
Zcela jasně v?ak ze zápisků Marka Byd?ovského vyplývá, ?e některé létající světelné koule, či hořící létající břevna, jsme znávali nedávno názvem U.F.O.
Setkání s čerty je zastoupeno zvlá?tním setkáním čtvrtého druhu.

Více

12. března 1587 - České království

"Stalo se za panování Rudolfa II. Habsburka. V e čtvrtek po Družební neděli, na den sv, Řehoře, jinak 12. dne měsíce března, na gruntech urozeného pána Mikuláše Vojkovského z Milhostic etc., ve vsi Lhotě Prosenský na dvoře Jana Blaška, Václav, syn jeho v desíti letech stáří, ležel za kamny se svými bratřími a sestrami sám šestý, tři sestry a jeden bratr jeho, též i jedna žena podruhyně.

A když bylo po půlnoci, přišli dva čerti a toho Václava, syna Blažkova, vzali z prostředku jiných dětí. On pak křičel, aby ho nedali jim vzíti, ale čerti přece vzavše jej, skrze jedno vokno s ním proletěli s hřmotem, jako by někdo nějakým řetězem velikým zaštumoval.

Jiní pak děti, jsouce přestrašení, zvolali na otce a máteř, kteříž když rychle přiběhli, oznámili jim, co a jak se stalo s Václavem, bratrem jejich, a na vokno hledíce (skrz které s ním čerti vyletěli), spatřili, kterak v něm kolečka na drobný kusy potlučena byla a olovo pomačkáno.

Ďáblové pak Václava pachole vedli mezi sebou v prostředku, jeden za jednu a druhej za druhou ruku, svítili očima, takže z nich hrůza šla, vtom pak kohouti zazpívali a ďáblové, jdouce tehdáž s pacholetem přes jeden rybník v též vsi, opustili to pachole na témž rybníce. Kteréžto když přišlo k paměti, běželo k rychtáři, svému příteli, blízko odtud a prosilo, aby s ním říkali modlitbu Páně, neb jakž tam ve vsech jmenují páteře. Blažek pak, otec téhož pacholete, zvěděvši, že jest syn jeho u rychtáře, poslal jednoho krejčího pro něho, kterýž jsouc tak od ďáblův přestrašen, nechtěl s ním jíti, aby ho zase nevzali, pravíc, že na něj čekají. I přišel druhej od otce poslaný, mluvíc k němu, aby se nebál, a pachole prosilo, aby ho nedali vzíti, takž vzavši ho jeden z vyslaných na ramena, dones ho zase domův k otci jeho. Tu pachole, jsouce doma, oznamovalo urozené paní Lidmile, manželce urozeného pána Mikuláše Vojkovského etc. (kteráž naschvál, slyševši o tom strašlivém divu, do té vsi přijela) i jiným přítomným, jak jsou s ním ďáblové zacházeli a kterak ho voškrábli v pravou nohu, kdyz s ním skrze vokno proletěli, potom jak ho vedli přes rybník, až mu ruce zčernaly na těch místech, kde jej drzeli.

Na tom pak rybníce, kudy s pacholetem ďáblové šli, spatříny jsou šlépěje nápodobné husím od mnohých dobrých a hodnověrných lidí.

Z toho pak velikého a strašného leknutí roznemohlo se pachole a leželo celý den jako ztrápený, takže již rodičové jeho malou na-ději měli, aby živ zůstati měl, a jakž zpráva jest, že ho zimnice velmi těžce trápí."

Marek Bydžovský z Florentína
Svět za tří českých králů

A tak se v Čechách oblíbené rčení "vzal ho čert" naplnilo u Vojkovských vrchovatou měrou.

Jestliže má příběh reálné jádro, pak bytosti s podivně svítícíma očima, pletoucí si okna s vchodovým otvorem, nemusí být nutně čeští čerti, mající v pracovní náplni únosy malých, neposlušných dětí za hluboké noci.

Jestlize bychom uvažovali o drakonických opatřeních rozzlobeného středověkého otce strašícího svou neposlušnou ratolest, pak je důležité připomenout, že on sám byl pravděpodobně rovněž nadmíru postrašen. "Krutý otec" by se spíše snažil celou věc ututlat v úzkém rodinném kruhu, bez asistence urozené paní Lidmily. Ona žena bez meškání přispěchala na místo činu snad ještě téže noci, neboť i v této době se jednalo o nevídanou a neslýchanou záležitost. Tak výjimečnou, že i Marek Bydžovský považoval za nutné věnovat jí nezvyklý počet řádků ve své jinak úsporně psané kronice. Rovněž "statečné" chování přítomné podruhyně nelze přejít bez povšimnutí. Její obranné aktivity setrvaly v kritickém okamžiku poblíž nuly. Byly to přestrašené děti, které zavolaly otce a matku na pomoc. Je možné, že podruhyně byla dočasně vyřazena z běžného provozu, paralyzována strachem? Nebo snad způsobem, o kterém hovoří jistý druh literatury dvacátého století?

Ano, té literatury, na jejíchž stránkách řádí malí šedí mužíčkové s podivně velkýma a svítícíma očima. Malé šedé, nepříliš přátelské bytosti, které z prapodivných důvodů unášejí nejen dospělé, ale i děti.

Dlouhodobá operace s podivnými cíly?

Pak jistě budu uvažovat o koupi jednoho nebo dvou dobře kokrhajících kohoutů. Mám však podezření, že zmínění kohouti byli spíše místním koloritem nešli účinnou obranou. Akce cizinců se-lhala patrně v okamžiku chlapcových mdlob. Není to ostatně jediný příběh, který hovoří o takových setkáních. Až mnohá z nich znějí jakkoliv pohádkově, objevují se i taková, která se podobají těm z dvacátého století i v těch nejmenších detailech.

Není kouře bez ohně. Jestliže jsem v druhém dílu vyslovil domněnku o spojitosti mezi inkvizičními hony na čarodějnice a setká-ními třetího druhu, pak je nutné hledat v minulosti tytéž jevy vže-obecně dnes známé jako U.F.O. A pokud bych si nebyl jist, že tyto jevy skutečně existují, pak bych Žádné spojitosti zcela jistě nemohl vidět a nic by mne nepřinutilo cokoliv napsat.

Jejich výskyt byl zaznamenán několika kronikáři různých dějin-ných období právě v časovém intervalu působení Svaté inkvizice. Celé stovky zaznamenaných podivností, z nichž některé lze zařadit do oblasti označované jako "blízká setkání třetího druhu".

Ostatní nezvyklá setkání s démony a čerty, která díky použitému jazyku vzdorují prozatím takovému zařazení - a přesto jsou vel- mi podezřelá, ponechávám váženému čtenáři k posouzení.

Celá staletí se pozemským nebem, ale i nad Českým královstvím, proháněly ve dne i v noci nezvyklé objekty, označované někdy jako hořící břevna, ohnivá kopí či ohnivá košťata, světelné koule či ohniví draci.

Na denní i noční obloze se objevovaly světelné efekty, které jsou dnes pokládány za cokoliv přijatelného, tedy i za polární záři.

Ještě jedna podivnost byla s velkou pravidelností zaznamenává-na. Na obloze se údajně promítaly obrazy - úkaz, se kterým si neví-me rady, neboť my jsme se s ničím podobným prozatím nesetkali. Snad proto tyto zprávy zaměňujeme za bujnou fantazii našich předků, nebo neschopnost vysvětlit některé přírodní jevy.

Ale jaké?

Zajisté bychom se nenudili ani při pročítání tajných protokolů Svaté inkvizice, týkajících se nejen nesmiřitelného boje s nepřáteli církve, kacíři a luciferisty (cca 1150 - 1750), ale i procesů s čarodějnicemi (cca 1550 - 1750).

Dodnes nejsou vyjasněny důvody, které vedly mocné tohoto světa k tak zvrácenému a zcestnému jednání, za jaké lze povazovat "hony na čarodějnice".

Pokud ovšem představa ďábla nesplynula s jiným možným zlem, jež kdysi "vysublimovalo" poblíž naší planety. Téhož zla, které je možná i dnes přepečlivě tajeno?

Ač je to k nevíře, zdá se mi, že představa čerta v podobě kozla, či černé kočky "polidštila" průšvih natolik, že v této podobě bylo těžko pochopitelné zlo přijatelně personifikováno. A to tak dokonale, že o několik staletí později se čertíci stali úspěšným lidovým folklórem.

Za zlo prozatím nemusíme pokládat technicko-fyzikální jevy objektivně operující, zdánlivě neadresně, zejména ve sféře zájmů protivzdušné obrany států.

Tato skutečnost se stala zlem až v okamžiku prvotního utajení, jež se na počátku 3. tisíciletí tranformovalo do neuvěřitelné podoby.Související články:
Orlický fenomén roku 1982 (13.02.2020)
Genius loci (12.02.2020)
Co jsem to vlastně pozoroval? (18.12.2011)
Výzva... (26.08.2011)
Divné? (09.10.2010)
Létám, létáš, létáme? (19.07.2010)
Strach a Hrůza, či prehistorické invazní vesmírné plavidlo? (11.06.2010)
Ten, kdo se skrývá... (11.05.2010)
Včera ještě slunečná a nejplodnější planeta v širém okolí... (12.02.2010)
Ač si nepřipouštím, přepadají mne rovněž? (02.01.2010)
Ohnivé lampiony...Dělají si z nás legraci? (16.12.2009)
Chemtrails asistence... (01.12.2009)
Oranžově nízko letící... (27.07.2009)
Divné bouřky, divné blesky a... (19.07.2009)
Pan z Belialů... (02.07.2009)
Legenda o založení Babylonu (23.06.2009)
Anunnaki - poslední soud... (09.06.2009)
Kloni, kteříž zdávna byli (04.06.2009)
Divné? Divné? Divné... (01.06.2009)
Anunnaki - padlí strážci nebes... (28.05.2009)
Anunnaki (26.05.2009)
Britská vláda odtajnila (23.03.2009)
A zastřelíš mne služební zbraní...? (14.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...2. část (12.03.2009)
Proč jsem se nestal černokněžníkem...1. část (12.03.2009)
U.F.O phone home... II.část (09.03.2009)
U.F.O. phone home... I.část (09.03.2009)
Dnes je stále nebezpečněj?í... (18.01.2009)
Kdy? vládne imperiální Smrtono? ... (30.11.2008)
Dobrovolní weboví ?míráci:... (03.11.2008)
Vá?ení náčelníci spolku ufologů a... (17.10.2008)
Záhadný zvuk nad na?imi hlavami (07.10.2008)
Sestřelen nad Prahou? (11.09.2008)
Ani? víme, co je dobré? (03.08.2008)
Kokony... (15.07.2008)
Sci-fi pohádka na dobrou noc... 3 část (17.06.2008)
Kdy? i pravda ji? pláče fale?ně... (10.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? .... 2. část (05.06.2008)
Skuteční vládci vzdušného prostoru ČR? (02.06.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! - 2. část (20.05.2008)
Blesky a relativistické jevy nad Prahou (01.04.2008)
Kdy? vůl seje (21.03.2008)
Menu, nebo příloha na mimozemském jídelníčku? (15.03.2008)
Dru?ice a číhající dravci (05.03.2008)
Velmi rád bych se mýlil (dodatek k roku 1973) (02.03.2008)
Létající baňky (24.02.2008)
Nemusí to být toté?... (21.02.2008)
Technicko - fyzikální jev nad Prahou (16.02.2008)
Mávnutí motýlím křídlem (14.02.2008)
Známé mimozemské objekty (07.01.2008)
Sci fi pohádka na dobrou noc! (29.11.2007)
Projekt "Tma" (19.11.2007)
Velký "český" náčelník opět doma (16.10.2007)
Tezcatlipoca II. (16.07.2007)
6. července 2007 (13.07.2007)
Jevy 1067 - 1233n.l. (06.07.2007)
Databáze jevů 0 - 1034 n. l. (06.07.2007)
Databaze jevů 0 - 1461 n. l. (02.07.2007)
Mars útočí (25.06.2007)
Kdy? nám vládnou Mar?ané (08.06.2007)
Konečně vyzrazen (24.05.2007)
Měsíc: příčinnosti a příznaky (21.05.2007)
Měsíc (17.05.2007)
Necronomicon IV. (26.04.2007)
Zahrnuto do polo?ky: "Asakra" (16.04.2007)
Pitdownský člověk (09.04.2007)
Čím nejsou U.F.O. (05.04.2007)
Je-li kdo mrtev, je to zřejmě na nav?dy... (29.03.2007)
Pravda má krátké nohy? (22.03.2007)
Ze životopisu Karla IV. (14.03.2007)
Obdélníkový kouř a to ostatní... (05.03.2007)
Technicko fyzikální fenomén nad Prahou (01.03.2007)
Když hvězdnaté nebe brázdila prý jen lež (26.02.2007)
U.F.O. v dobách, kdy nebe bylo je?tě modré (22.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 - dokončení (19.02.2007)
Hurakan - Srdce nebes (16.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 4. část (12.02.2007)
?ílení astronauté na obě?né dráze? (09.02.2007)
Vidění na Dobytčím trhu roku 1571 3. část (06.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 2. část (03.02.2007)
Akce "Dobytčí trh" 1.část (31.01.2007)
Santa Claus právě dolétal (25.12.2006)
U.F.O. nebo nebeská holografie (22.12.2006)
U.F.O. nebo silové systémy? (18.12.2006)
Světelné výbuchy na obloze (14.12.2006)
Necronomicon III, (09.12.2006)
Dopis do nových světových pořádků, či do budoucnosti (respektive zlatých zítřků) lidstva (27.11.2006)
Marek Byd?ovský z Florentina a to ostatní (11.09.2006)
Faust II (01.09.2006)
Faust (01.09.2006)
U.F.O.? - Nechme se překvapit! (23.08.2006)
U.F.O. prý ji? dávno odlétly! (23.08.2006)
Karel Hynek Mácha - nedobrovolný cestovatel časem I. (12.03.2006)
Necronomicon II. (07.10.2005)
Necronomicon - Kniha mrtvých jmen (17.07.2005)
Celá tisková zpráva | Komentáře: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek

  Knižní novinky


DMK
DMKEL

  Závislý výzkum agentury Step by step
Chcete zrušit změny času?

Ano (687 hl.)
 
Ne (490 hl.)
 
Možná (427 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 1604

  Novinky
10.01.2018: Orlík

04.11.2017: Den mluvících kamenů

Nezapomenutelná kniha se širokým a hlubokým obsahem sdělení, ke které se budete stále vracet. Téměř 500 stran celobarevného tisku A5 na křídovém papíře.

Poštou na dobírku stojí 500 Kč + poštovné a balné a objednat si ji můžete zde.

Dojde asi do 3 dnů.

20.03.2008: Pamatujte tyto dny a pozorně naslouchejte
17.02.2008: Průběžně doplňovaná databáze jevů nad ČR

  Teorie relativity
Originální teorie relativity Zdeňka Patricka

Teorie relativity aneb, co Eistein posmrtně ještě nevynalezne... Více


  Statistika

31. 12. 2019 - 5 263 691
31. 12. 2019 - 4 032773
31. 12. 2019 - 1 059 748
31. 12. 2019 - 141 170

Netio4

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS
Layout: Beach - verze 1.1.0